Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-01-03 / 1. szám

2 Békés nagy tetszést aratott. Bartos Józsefné, akit dr. Kovalszky kisért zongorán, nagy hatást keltett érzésteljes énekével és hangjának finom iskolá­zottságával. Csura Miklós főgimn. tanárnak Petőfi emlékezete cimü felolvasása mesteri munkája volt a kiváló litteráris férfiúnak. A legnagyobb tetszést, mondhatni lelkesedést váltotta ki. Igen sikerültek voltak a váratlanul megjelent és közreműködött székely egyetemi hallgatók tréfás előadásai, vala­mint Szöcs Gyula kacagtatóan imitált székely adomái. Az egész estélyt testvériesség, kedélyes­ség és összetartás jellemezte, örömünkre szolgál, hogy ilyen példaadást láthatunk. A Horthy akció eddigi eredményei A kor mányzó legfőbb védnöksége alatt megindult or­szágos inségenyhitő mozgalom nagy lépésekkel halad előre céljának megvalósításában. Az eddig biztosított adományok értékét körülbelül 1 mil­liárd és 250 millió koronára lehet tenni, a szük­séglet ezzel szemben másfél milliárd korona. A gyűjtés lankadatlan erővel folyik és hogy az ön­kéntes felajánlásból azok a rétegek is kivehessék részüket, amelyek mindezideig a kevésbé tehető­sek áldozatkészsége mögött messze elmaradtak, a belügyminiszter névjegyzéket állított össze azokról a vállalatokról és egyénekről, akiktől a társadalom méltán elvárhatja, hogy a hiányzó összeg pótlására siessenek. Mostanra az iuségatció megszervezése is befejezést nyert. Országszerte bizottságok írták össze az ínségeseket és kijelöl­ték őket azokra a közmunkákra, amelyek révén keresethez jutnak. Az eddigi összeírások alapján mintegy 400.000 Ínségesnek a gondozását vette át a mozgalom. A Kereskedelmi Csarnok Szilveszter estélye a Komló helyiségeiben zsúfolt ház jelenlétében, nagy sikerrel folyt le. A műsor az előre bemon­dott pontokhoz képest némi változást szenvedett, de ez csak előnyére szolgált az estély sikerének, mert a műsor bővült. Petőfi születése százados évfordulójáról való megemlékezést jelezte a köl­tőnek elszavalt két szép költeménye. Minden szám tetszést aratott. A konferálók finoman ki­babráltak a célbavett alakokkal, szellemesen ka- rakterizáltak, az orvosokról, ügyvédekről úgy álta­lában, mint egyenkint rajzolt pillanatfelvételi ké­pek találóak voltak, állandó derültséget keltettek. A Szociális Misszió Társalat mesedélntánja Lapunk múlt számában részletesen közölt gazdag műsor az ott névszerint felsorolt szereplőkkel tel­jes egészében bemutatásra került, sőt Ország Ti­vadar hegedűművész vendégfellépte folytán bővült és értékében emelkedett. Minden száma — kezdve Jaccsovits Klára szépen előadott Prológ-ján — véges végig győnyörtelje8, élvezetes volt. A me­sék megelevenített alakjai, főszereplők, valamint a társjátékosok és a keretet kiegészítő törpék, tün­dérek meseszerűen alakítottak. A magyar kettős t Armandola Erzsiké és Andrássy Kálmán kedvesen lejtették. Hófehérké-ben gróf Almásy Jeanne, Nizsalovszky József, Krupitzer Kálmánná, — Jancsi és Juliská ban Novák Sárika, Raff Pál, TJucska Margit, további Dabányi Klári, Siri és Viki, Dundler Erzsiké, Turay Magda és Feri, Ruff Péter, Trautlw in Pál, Horti Miklós, Tanczik Lajos, — Hamupipőké-ben gróf Almásy Erzsébet, Andrássy Ferenc, Krupitzer Kálmánné, Konrád Alics és Somogyi Irén, mint angyalok Armandola Erzsiké, Ángyán Kató és Szilassy Erzsiké, — Csipkerózsá-’bsvi Konrád Anni, Madarász Margit, Jancsovits Klára, Petzkó Ilonka, Kraft Mirianne, Schneider Anna, Kaeifel Bosks, D ibreceny Mar­git és Garay Gabriella nyújtottak élvezetes, ked­ves játékot. A törpék festői csoportját feü’ön megemlítés illeti meg. Ezek voltak: gróf Wora- cúczky Hinni és Anti, Armandola Eiluska, Tán­caik Klárika, Andrássy Magda és Johnny, Ángyán Évi. Ország Tivadar művészi játékot nyújtott. Chopin Nocturne és Moment Musical hegedüelő- adásával, melyhez Szabó Emi) adta a zongoraki- séretet. Szabó Margit szólója, Takácsi) Dénes Wagner dala, majd az általuk előadott operai duett elsőrangú volt. Szakolczay Erzsiké és Raff Lili külön-külön klasszikus táncai gyönyörködtető számok, M^rik Magda szavalata osztatlan tetszést váltott ki. Az előadás jövedelméről való részletes elszámolást lapunk jövő számában közöljük, a jövedelem teljes egészében a szegény gyermekek cipőinek költségeire lesz fordítva. Eljegyzés. Naschitz Erzsikét Gyuláról^ el­jegyezte Szántó Antal Szegedről. (Minden külön értesítés helyett.) Petőfi emlékünnepek. Az egész ország lel­kesen ünnepelte és magasztalta a magyar nem- net nagy költőjét születésének százados évfordu­lója alkalmából. De az ünneplésben Budapest vezetett, hol Szilveszter éjszakáján ki volt vilá­gítva minden ablak, este fáklyás menet vonult a Petőfi szobrához, vasárnap délelőtt pedig disz- gyűlést tartott a Petőfi Társaság. Este Budapest összes templomaiban harangszó zúgott és ünnepi előadásokat rendeztek az összes színházak Kü­lönben e napon nemcsak Magyarországban, ha­nem a müveit külföldön is megemlékeztek a lángelméjü költőről. Cipőkiosztás. A gyulai Szociális Misszió által a szegény iskolás gyermekek részére ado­mányozott cipők kiosztása január 2 án kezdődött. Akik cipőeílátásra jegyzékbe vétettek és a cipő- átvételére eddig meg nem jelentek, ások a cipő két január 8 án, a tanítás megkezdése napján fogják megkapni. Teaestélj a Polgári Körben. Úgy latsak, jöhet háború, trianoni béke, földrengés, forgalmi adó, lakáshivatal, jóvátétel, wilsoni lóvátétel stb., de Siilveszter apó csak megköveteli a maga jussát. 6 év estélyén három helyen is volt Gyu­lán társas estély és mindhárom helyrs bőven jutott közönség. A Polgári Kör az estély folya­mán szintén megemlékezett a haza nagy fia, Petőfi Sándor születése századik évfordulójának pillanatáról, mely, mint tudjuk, épen éjfélkor állott be. Az estélyen táncko3Zoru is volt, melyet csak az újév hajnala szakított szét. Telefonelőfizetők figyelmébe Dr. Bottka Sándor szegedi rendőrfőtanácsos szerkesztésében megjelent »Utmutatóc c-mü segédkönyv, amely a szegedi recdörkerqletben működő összes hatósá­gok, távbeszélő előfizetők stb. névsorát tartalmazza és a közönség, de különösen a távbeszélő előfi­zetők coljait van hivatva szolgálni, a szerzőnél 500 koronáért kapható. Robinson n moziban. Defoenak örökéleíü, világhírű regénye fog megelevenedni kedden és az Uiáng következő három napon a Király mozgó vásznán. Nemcsak a mindkét nembeli ifjúság nagy tömege, de a felnőttek serege is gyönyör ködni fog abban a kettős élvezetben, amit a regénynek lélekemelő, örökszép tárgya és a leg­rafináltabb mozimüvészet páratlan csodái nyúj­tani fognak Az első rész kedden és szerdán, a második és harmadik rész csütörtökön és pén­teken fog bemutatásra kerülni Mind a négy napon délutáni előadás is lesz hat órai kezdet­tel. Főkép az ifjúság feledhetetlen szórakozást fog szerezni magának, ha megnézi filmen is ezt az örökbecsű történetet. Pályázati hirdetmény. A gyulát m. kir. pénzügyigazgatóság a m kir. pénzügyminisztérium 1920. évi szept. 14 én 70807. sz. körrendeleté alapján Medgyasegyháza községben felállítandó 1 kizárólagos dohánykisárudíra nézve pályázatot hirdet. Pályázati kérvények a gyulai m. kir pénz ügyigazgató főnökénél 1923 évi január hó 25 én dalt 12 óráig személyesen vagy posta utján nyúj­tandók be. Szállodai szobaárak Békésmegye alispánja mint másodfoka iparhatóság a Békésmsgyei Ven­déglősök, ' Szállodások és I almérők Ipartársulata fallebbevését a békéscsabai városi tanács által meg­állapított szállodai szobaárak ellen elutasította, mert nem találta helyét a nagyobb mérvű eme­lésnek. A szállodai szobaár az elsőo?ztályu szobák­nál tehát .kétágyas szobára nézve 450, egyágyas­nál 300, a másodosztályú szobáknál 350, illetve 250 korona marad. Alaptalan híresztelés a forgalmi adő fel emeléséről. A közönség körében nagy megütkö­zést keltett egyes lapoknak azon felelőtlen hirasz- t-lése, hogy a forgalmi adó 5, sőt szóbeszéd sze­rint 10 százalékra emelését és ennek a közeljövő­ben bevezetését tervezi a pénzügyminiszter. E kérdésben a miniszteriumbrn azon felvilágosítást adták, hogy ilyen arányú felemelésről eddig szó sincs és valószínűleg csakis az eddigi 3 százalékos adókulcs marad meg, azonban a behajtás és a be­fizetés módját fogják szigorítani. Méhtenyésztés cím alatt adják ki Valló Árpád országos méhészeti felügyelő és Gál Imre debreceni kerületi méhészeti felügyelő több neves méhész közreműködésével szerkesztett — kizáró­lag méhészeti szakoktatással foglalkozó — havi szakfolyóiratot, mely 1923. évi január hó 15 tői kezdve minden hó 15-én jelenik meg egyelőre két iv terjedelemben. Előfizetési ára egy évre 600 korona, félévre 300 korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala Gál Imre méhészeti felügyelő hivatalos helyiségében Debrecen, István-ut 24. szám alatt van. Megrendelések és a lapra szóló előjegyzések ide intézendök. A lap csak azok ré- szére küldetik meg, akik megrendeléseiket januát hó 15-ig leadják. Tartalmánál, irányánál fogva minden kezdő és haladni vágyó méhésznek nél­külözhetetlen. Nyomorenylilíés Békéscsabán. A városi nyo­morenyhitő bizottság dr. Berthóty István elnök­lete alatt tartott ülésében felülvizsgálta a segé­lyezésre jelentkezettek névjegyzékét és azokat há­rom csoportba osztályozta. A beszerzett burgQ, nyából a kevesebb tagú családok 30, a nagyobb családunk 40 kilogrammot kaptak. \ bizottság a szegény gyermekek felruházásához 100 pár cipőt csináltatott, ezeket karácsonykor osztja ki. A ka­rácsonyi készpénz segélyt illetőleg a jelentkezőket; három osztályba sorozta: 1200, 900, és fiOft ko-. ronás támogatásban részesíti. Díszesen 8QQ igénylő jelentkezett, ezek közül a bizottság csak 421 egyént talájt jogosultnak, Ör Kállay Zoltán Jogi szemináriuma Bu­dapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, Pallavicini-u, 3. felelősséggel és biztos sikerrel készít élői bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet- bérlet ! Rekapituláció ! Minden felvilágosítást szóyal vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság. 129U2-15 Fehérnemű varrást vállalok. Klein Aranka, Gynla, Harucker-lér 4. 21-2 A gyulai Mandorff-féle gőzfürdő ka-*-. láleset liövelkezlében eladó. Érdeklődni leket Gyulán, Városház-utca 25. sz. alatt. 1 1-1 l ZSIRSZÓDA : legjobb minőségű j J 130° 1 kgr. 320 korona ♦ i Húsz és Kovácsnál. ♦ i 1352 14 - * +--------—-------------------fl Ál landóan friss tengeri- és úr pa­ci ara kapható 1596 10—* Krausz Jenő íerményfizletében Kossuih-tér 31. Telefon 77. Viszketegség bőrhámlás, rühesség, sömőr ellen biztos és gyors hatású szerek Fenyőboróka kenőcs. Kapható Kzcntháromság gyógyszertárban 1763 5—* Megyeház«!!. 8. 1V93 a kladótnlaltionoH Dobay Jáaoi Byomdáfa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom