Békés, 1919. (51. évfolyam, 1-76. szám)

1919-01-05 / 1. szám

I a reményével várjuk az uj esztendőt, a békének, boldogságnak és szabadságnak uj esztendőjét! Sötét bánattal, szomorúsággal telt szivünkben fellobban a reménynek szikrája s egy szebb jövő hajnalhasadása tükrözze be lelkünket! Temessük el ez esztendővel a megpróbáltatások keserveit, a pokoli kínokat, mert egy szebb, egy boldogabb kort kezdünk meg ez uj esztendővel! Uj év! Te vagy akitől életünk ujraébredósét, népünk boldog­ságát, hazánk nagyszerű újraéledését várjuk. Az uj esztendő világot fog gyújtani a keserűségtől sötét lelkekben, reményt fakaszt a reményvesztett iszivekbe, balzsamirt fog csepegtetni a sajgó sebekre ! Légy üdvözölve uj esztendő, kitől nem­zetek várják boldogságuk megvalósulását s várja ezt elsősorban a magyar, az a magyar nép, aki megérdemli, hogy annyi évszázados keserűség, nyomor és szolgaság után elnyerje azt, amiért egész életében küzdött, harcolt, vérét ontotta : a szabad, független Magyarországot! Zádor Mór kitüntetése. A Budapesti Közlöny folyó évi január l-én megjelent száma közli, hogy Zádor Mór pénzügyigazgatót a magyar kormány miniszteri tanáesosi címmel és jelleggel ruházta fel. Midőn e magas kitüntetés alkalmából, a leg­jobb kívánságaink kifejezése mellett őszinte örömmel üdvözöljük Zádor Mór miniszteri taná­csos urat, kétségtelennek tartjuk, hogy a magyar kormánynak ez az intézkedése, a vármegye közön­ségének legszélesebb rétegeiben is, az igaz rokon- szenv és a jóleső megnyugvás érzetét fogja ki­váltani. A kitüntetett pénzügyigazgató ur magas színvonalú és széleskörű tapasztalatokkal gazdag tudása, közismert lekötelező egyé?' tulajdonságai párosulva a mindenki irányában, minden dolog­ban tapasztalt legmesszebbmenő jóindulattal, igazságérzettel és gyakorlati tudással, kétségtelen bizonyítékot nyújtanak arra nézve,_ hogy az állam- háztartás fokozott igényei és a közönség teher­viselési képessége, dacára a viharos és válságos időknek, az igazság és a méltányosság elveinek érvényesülésével — közmegelégedésre — össz- hangzatba hozbatókká fognak válni. A pénzügyi tisztviselők körében is, közörömet és megelégedést okozott e kormányzati tény annál is inkább, mert a tisztikar eddig is atyai gondosságu barátját és fáradhatlan jótevőjét, szerette éj tisztelte, a ki­tüntetett hivatalfőnökben. Érdekes és örvendetes tudomásul szolgál még ez a kormányintézkedés, abból a szempontból is, hogy az úgyszólván tisztviselő üldözésre hajló irányzattal ellentétben a kormányzat e tényéből kétségtelenül megállapít­ható, miszerint a tisztességes munka, a tapasztala­tokkal gazdag tudás és megbízhatóság olyan qualifikációk, amelyek a jövőben sem lesznek nélkülözhetők és pótolhatók a köz és hivatalos életben. Eljegyzés. Holló György, Békésvármegye gazdasági felügyelője múlt hó 29ién eljegyezte Winkler Edit urleányt, Winkler Lajos gyógysze­rész és neje, Flukk Bella leányát. A gyulai kisgazda-párt december 29-én, vasárnap délután tartotta pártszervező nagygyű­lését a városháza zsúfolásig megtelt nagytermé­ben. Az ülésen K. Schriffert József elnökölt. A pártprogramra felolvasása után dr. Jantosvits Emil fejtette ki annak szükségét, hogy miért kell a kisgazdáknak külön politikai pártot alakitaniok, rámutatván arra, hogy a főldbirtokreform végre­hajtása után az ország zöme kisbirtokossá válik, akik csak tömörülve és erős pártszervezettel ösz- szekapesolva lesznek képesek magukat olyan mü­veit és hatalmas kisgazda társadalommá fejlesz­teni, akik sikerrel fogják helyüket a környező államok között megvédeni. Rámutatott arra, hogy a kisgazdák érdekei nem egyeztethetők össze a szocializmus nyílt végcéljával, a tartalmilag eddig meg nem határozott és meg sem határozható kommunizmussal. A kisgazda munkájának sikere annyira függ ennek szorgalmától, tudásától, a gazda egyéni tulajdonságaitól, hogy kommuaisz- tikus alapon eredményes földművelés el sem kép­zelhető. Prattinger Ferenc felszólalásában rámu­tatott a bolsevikizinu8ból származó veszedelmekre, amelyek Oroszország teljes ‘ romlását okozták s ahol Petrográd és Moszkva munkás proletársága a hatalmat kezébe kerítvén, a számra nézve túl­nyomó, de szervezetlen föidmives lakosságot tel­jesen terrorizálja. Majd Dundler Ferenc kivánt felszólalni. Dundler a gyűlés célját félreértette s nem tekintvén azt, hogy itt egy másik párt szer­vezkedéséről volt szó, az állítólag megtámadott szocialista pártot kívánta védelembe venni, de olyan módon, hogy beszédét nem fejezhette be. Somogyi Imre felszólalásában kifejtette, hogy a Népszavának néhány ujabbi számában kifejezésre jutott irányzattal nem azonosítja magát, ezeket felelőtlen személyek Írták, a szocializmus — sze­rinte — nem harcol a vallás ellen, csak az egyes Békéi vallásfelekezeteknek állami támogatásban való részesítése ellen. Somogyi felszólalásának sikerült a kedélyeket lecsillapítani, úgy hogy az újonnan alakult párt elnökségét zavartalanul megalakít­hatta. A párt elnöke K. Schriffert József, alel- nőkei Néven Albert, Fábián Ferenc, Csomós Ist­ván, Csomós János, Purzsa Illés, Róth Mihály, Steigerwald Adám. Kempf Mátyás, Pikó András, Murvai István, Csordás János, Hotorán Péter, Földesi István, Csolnaki Lajos, Kovács István, Körösladány János, Biró János, Szilágyi István, Bállá István, Pálinkás István, Gombos Mojsza, Kimpián Péter, Sutvák Péter, Kertész István, Titz Ferenc, Kneifel Márton, Dudás Mojsza. Er­dős Albert, Tokai György, Hollóst Ferenc, Gomb­kötő András, Sebestény Antal, Kukla István, Ravai Gábor, Pálinkás Lajos, Kertes Miklós, Szabados József, Szilágyi Ferenc, Krizsán János, Kovács István, Zsigmond István, Fábián János, Janics János, Tar Ferenc, Szilágyi Péter és Bondár János. A párt titkár-ügyésze dr. Jantso- vits Emil, jegyzője Góg András. A párt határo­zott szándéka a kisgazdákat a közős érdekek megvédésére egy egységes pártba tömöríteni és e végből széleskörű propagandát szándékozik ki­fejteni. A Magyarországi Közalkalmazottak Szövet­sége gyulai csoportjának vezetősége a modern eszmékről megkezdett előadásait tovább folytatja Legközelebb f. hó 6-án, hétfőn délután fél 4 órakor a városháza nagytermében l8sz szabad előadás, melyre a tagokat s a csoporton kívül álló érdeklődőket ezúton hivja meg az elnökség. Felkéri továbbá az elnökség a szövetség tagjait, hogy a december hó 26-án tartott közgyűlés határozata értelmében, a bizalmi kartársak válasz­tására vonatkozó jegyzőkönyveket sürgősen juttas­sák el a csoport titkárához Sál István pénzügyi számvizsgálóhoz. Eljogyzés. Tóttól Iván tényleges, főhadnagy eljegyezte Bassó írónkét Szolnokról. S3 1—1 Házasságok. Ambrus Lajos gyógyszerész múlt év december 30-án tartotta esküvőjét bájos arájá­val, Ladies Rlára urileánnyal. — Lindenborger Gyula bádogos mester oltárhoz vezette Pénzes Valériát — Elek István polgári biztos házasságra lépett D. Tóth Juliannával. — Sztankóczky Zol­tán százados múlt ót december hó 31-ón vezette oltárhoz Müller Anna urileányt Gyulán. Népességi kimutatás. A gyulai anyakönyvi hivatal kimutatása szerint Gyulán 1918. évben született 380 gyermek, elhalt összesen 1081 egyén, kiknek túlnyomó része a kórházi halálozásokra esik ugyan, de a számot a spanyol járványban elhaltak is rendkívüli arányban emelték. Házas­ságot kötött 208 pár, ezeknek egy negyedrésze az év utolsó két hónapjára esik. Általában meg­állapítható, hogy a város lakossága az 1918. év­ben nem szaporodott. Kimutatás. A gyulai rokkant katonák alap­jára a józsefvárosi ifjúsági bál jövedelméből 52 korona, Iparos ifjúsági bál jövedelméből 3020 korona, Luda Mátyás által rendezett bál jövedel­méből 638 korona és Fábián Lajos újévi ajándék megváltása eimén 52 korona adomány folyt be, melyet köszönettel nyugtázunk. Városi pénztár. Házasság. Bujdosó György házasságot kö­tött Csóti Erzsébettel. , 17 1—1 Hadirokkanlak, Hadisérültek, Hadiárrák és Hadiözvegyek Országos Szövetségének gyulai fiókja a napokban fogja kibocsátani alapitó és pártoló tagokat toborzó felhívását, egyben meg­jelöli azt a helyet, hol a rendes tagfelvétel törté­nik. Megjegyezzük, hogy a katonai parancsnokság a Kossuth-téren egy barakkot a Szövetség céljaira átadott, hol a szövetségi iroda pár nap múlva megkezdi működését. Addig is minden idevágó ügyben Antalóezy Nándor a Hadigondozó iroda vezetője nyújt felvilágosítást. A kereskedő ifjak szilveszter-estélye. A gyulai kereskedő ifjak úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben fényesen sikerült szilveszteri tánc­mulatságot rendeztek a Kereskedelmi Csarnok helyiségében, — A terem zsúfolásig megtelt a táncolni vágyóknak szokatlanul nagy tömegével. — Alig hogy felhangzott a zeneszó, a szűnni nem akaró tánckedv átterjedt a szomszédos kávéház és étterem vendégeire is. A fáradhatatlan és ügyes rendezőknek sikerült elérniök, hogy a hölgyek egyike sem maradt táncos nélkül s a megjelentek mindnyájan jól mulattak. A mulatság késő hajnali órákban ért véget. Az est nem remélt anyagi sikerrel zárult a nemeslelkü adakozók pártfogásá­ból, olyannyira, hogy a munkaképtelenné fáit rokkantak között 2470 korona lesz újévi ajándé­kul kiosztható. A felülfizetéseket helyszűke miatt a jövő számban nyugtázza a rendezőség. 1919. január 5. A közbiztonság megvédése Gyulán. Azzal kapcsolatban, hogy a szomszédos vármegyékben előfordult zavargások következtében a rend helyre­állítása végett megszálló csapatok vonattak össze, igen megszívlelendőnek tartjuk azt a körülményt, hogy Gyulán a rend a legmesszebbmenő gondos­sággal megőriztessék. Nálunk, amint a közhangu­latból megállapítható, semmi néven nevezendő nemzetiségű izgalom avagy e tekintetben bármely részről várható provokációról szó sem lehet. A mi románjaink, amint meggyőződtünk róla, az eddigi békességben akarnak velünk élni, és mindent el­követnek illetékes helyen, hogy a román imperium idáig ki ne terjesztessék. Nincs tehát semmi okunk a román vezető férfiakkal szemben bárminemű bizalmatlanságra és annál kevésbé indokolt a közönség részéről ennek a kérdésnek a további tárgyalása. Hanem az igenis főkötelesságünk, hogy mindnyájan közreműködjünk abban, hogy Gyulán a közrend és közbiztonság megóvassék és bármi­féle gyermekcsiny vagy egyéb könyelmü gyerkő­cök kezdeményezésére meg ne zavartassák,” mert egy olyan incidens, mint a minő az aradi volt, maga után vonhatja a városnak idegen katonaság által történő megszállását, ami bizony azután nagyban befolyásolná személyes szabadságunkat. Eljegyzés. Kovács Lajos eljegyezte özv. Dániel Jauosné leányát Terézt. 2* 1—i Uj közjegyző helyettes. Az aradi közjegyzői kamara közhírré teszi, hogy dr. Jessensskg Elek volt gyakorló ügyvédet mint Ssakáll Adorján orosházi közjegyző állandó helyettesét igazolta és a közjegyző jelöltek névjegyzékébe felvette. Felhívás a gynlai munkaképtelenné vált (béna avagy vak) hadi rokkantakhoz- A gyulai kereskedő ifjak szilveszteri táncvigalmának 2470 koronát kitevő tiazta jövedelmét f. hó 12-én dél­előtt dr. Major Simon ügyvédi irodájában (Erdélyi Sándor-ut 21. sz. a.) osztja ki a rendezőség. Fel­hívjuk az érdekelteket, hogy a jelzett időben és heijen okvetlenül megjelenni szíveskedjenek, mivel a begyült összeg a megjelentek között arányosan osztatik szét és a később jelentkezőkre tekintettel nem lehetünk. — A rendezőség. A keresztényszoeialista akadémikusok ‘sza­badszervezete ezúton értesíti tagjait, hogy legkö­zelebbi gyűlése hétfőn délután 3 órakor tartatik. Régi nagy idők tanúja. Seregdíj Antal 48-as honvéd, a Klapka-féle légió lovassági főhadnagya december hó 30 án 86 éves korában rövid gyen­gélkedés után elhalálozott. A legendás nagy idők­nek volt egyik harcosa, azok közöl való, akik, mint gyermek-ifjak az iskola padjáról mentek a táborba, a szent haza védelmére a könyvet kard­dal cserélték föl s azt Világos után se tették le, hanem a hontalanságban is a Haza fölszabadítá­sára törekedtek Amit skkor a legendás harcosok nem érhettek el, azt ö, mint roskatag aggastyán most megérte : Kossuth Lajos országának eljöve­telét. A nagy időket megélt öreg ur halálát Sán­dor fia, ki hadifogoly főhadnagy, Gizella leánya, ki Kóródy Ferenc, vármegyénk tanfelügyelőjének neje s két kis unokája gyászolják. Temetése az év utolsó napján délután 2 órakor volt a rém. kath. egyház szertartása szerint nagy részvét mellett. Béke poraira ! A békésmegyei tartalékos és népfölkelő tisztok és szellemi munkás katonák együttes gyű­lésé csatlakozott az országos mozgalomhoz, és hogy az ötödféíéves háború folytán exiszténciáját vesztett sok ezer bajtárs megfelelő elhelyezkedést találjon,kívánságainkat a következőkben összegezték: A megüresedő állásokat elsősorban hadviseltek kapják. A katonai szolgálat ideje a nyugdíjba betudassék. A katonaviselt szabadfoglalkozású állampolgároknak biztosítsa az állam mindazon kedvezményeket, melyeket nyújtani módjában van. A kaíonaviselt kereskedők, iparosok, gyárosok, vállalkozók a felszabadult hadianyag szétosztásá­nál, a közmunkák és szállítások odaítélésénél első­sorban vétessenek figyelembe. A négy és fél éves háború bajtársaink legnagyobb részét anyagilag teljesen tönkretette. Állami intézkedésre van tehát szükség, mely alturista elveket szem előtt tartva, józanul mérlegeli a hadviseltek kétségbeejtő hely­zetét. Á hadviselt polgárok társadalmi osztályá­nak anyagi erősítése, a szociálisan érző államnak elsőrendű kötelessége. A háborús tehernek ez a része már reális befektetés, mely adóalanyokat létesit és az államot felvirágeztatja. Halálozás. Gróh Józsefoé, született Merksz Mária január hó 2 án 49 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése január hó 3-án volt nagy részvét mellett. Dr. Szilas Gusztáv volt kórházi segéd­orvos megkezdte rendelését Erdélyi Sándor-ut 29/b. (Tar féle ház) szám alatt. Rendel délelőtt 8—10 óráig. 11 1—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom