Békés, 1919. (51. évfolyam, 1-76. szám)

1919-01-05 / 1. szám

1919. január 5. B £ fc « * A gyolai kisrománTárosi román iíjak folyó hó 8-án a Fridrich-féle vendéglőben táncmulat­ságot rendeznek. A vigalom délután 1 órakor kezdődik este fél 6-ig és 8 órától reggelig fog tartani. Kéretnek a Missió társulat azon tagjai, akik a szegényeknek adományokat felajánlottak, hogy azt hétfőn, kedden és szerdán délután a Mis3ió társulat helyiségébe Megyeház-u. 7 beküldeni szíveskedjenek. Felülfizetések. A harctérről hazatért gyulai iparos ifjak december 25 iki táncmulatságán felül­fizettek : Karhatalmi század I. szakasza 120 K, Dobay János 50 K, Tóth János, Scher Conrád 40 K, Veres Sárika, Gáspár István (Központ), Sail József, Déri Albert, Szabó Ferenc, Leünard Ferene, Weisz Mór, Galbács Imre, Kohn Bella, Werner Jánosné, Néveri István, Messinger Hermann. Gyepes István, Meiringer Gyula, Kiss ímréné, Békési Imre, Drágos Áron. Sziiasy Pál, Kliszek János, Borbély János, Leopold Béla, Árvái írnő, Beisner Gőzmalom, Néveri és neje üchillinger Lipót 20—20 K, Etsele Ferenc 16 K, Kopasz Ferenc, Somogyi János, Hack Márton 15—15 K, Kállai Gábor, Szűcs János, Izsó Géza, Faragó Péter, Gaibács János, Scheer tánctanitó 14—14 K, Szilágyi István, Nyin Ferenc, Pintér Dénes 12—12 K, Adelmann József, Váradi Gyula, Demény Berta, Démusz Ferenc Nagy Ferenc, Márton Sándor, Szegedi Gábor, Szegedi István, Lang Józsefné, Steigeiwald Adámné, Meiringer Gyula, Nádai Fülöp, Tulkán Péter, Turóczi Jór zsef, Goldmann Sándor, Mundruczó Miklós, Mes­singer Gáspár, Fejes Bertalan, Csolnaki Lajos, Gróh Mihály, Jámbor Agneska, Ludvigh József, Pölöskey József, Kelemen János, Névery Béla, Ludvigh József, Devics József, N. Szabados Jó­zsef, Sehrőder testvérek, ifj. Vlagyovits János, Bucskó Gyula, Miskucza Miklós, Holecz István, Schwartz Gáborné (Vadász kávéház), Schmidt Emil, Werner János, Papp László, Somogyi La­jos, Meiringer N., Eibenschutz őrmester, Sebes­tyén István, N. N., Oravecz Jenő, Goldberger Ignáezné, Szikes Béla, Kálmán Lajos, Sehwarcz Margit, Kopási István 10—10 K, Gyulai Mihály szemlész. N. Szabados Antal 9—9 K, Kocsis László, Demkó György, Abrahám János, Fehér Mózes, Daridou Pál, Kiss Sándor, Politzer Sán­dor, Gabara Sándor 8—8 K, M. Szabó István, Körmendy Béla, Gremsperger Pál, Jámbor Ist­ván, Gróh István, Gróh József. Tich Rezső, Fröhner József, Stifler Mihály, Remele József, Eisele Márton, Schartenreiter János, Ricz János, Moldován Miklós, Nádor Mór, Lakos Jenő, Se­bestyén István 6—6 K, Wagenhoffer József, Széles Lajos (Gyulavári), Bakró Lajos, Szilágyi János, Szabó István, Illicit nővérek, Papp Mózes, .Faragó Erzsiké, Tulkán Tivadar, Démusz László, Herczeg Gábor, Molnár János, Ludvigh József, Kukla Pál, Gyepes Péter, Muldt Mihály, Répási. István, Merza Károly, Farkas Lajos, Rozsos György, Dermencsin János, Politzer Gyula 5—5 K, özv. Diészeghy Jánosné, Gyepes Istvánná, Berliner Lajos, Tarjányi Gyula, Képiró Fereccué, Kilián Ferenc, Veszély Béla, N. N., Element Károly, Csuta János, Játó Rezső, Elek Lajos, ifj. Klinkovics István, ifj. Ludvigh János, Szabó Antal, Sebestyén Mihály, Mester Kálmán, Veres Ferenc, Varga Dániel, ifj. Szabó Antal, Kohn János, Kiss Péter, Mahr Ferenc, Pandermann Károly, Borbély János 4—4 K, Békési Mihály, Papp Istvánná, Pólyák Lajos, Somkereky, Rákóczi Já­nos, Eisele András, Keiser Antal, Papp Elek 2 — 2 K, Kopasz András, Brauner Lajos 1—1 koronát. A népkerti pavillonban december hó 26-án rendezett balon felülfizettek : Fodor N. 16 K, Fried Lipót 10 K, Ráfi Ferenc, Pálinkás Ardrás, Csonka István, Szegedi Zsuzsika, Zsigmond Ven­del, Dávid István, Csonka Péter, Száraz N. 6—6 K, Csőké György, Muntyán Péter, Papp Lajos 4—4 K, Hajdú Ferenc, May Sándor, Jámbor Erzsi, Szalai János, Tokai András, Balog Mihály, Nagy István, Sebestyén Mihály, Kakla Ferenc, Faskerti Györgyné, Veres István, Csete Sándor, Puskás Ferenc, Fábián József, Csobán Mariska, Csobán György, Hoffmann N., Toldi István, Csomós Fe­renc 2—2 K, N. N-., Kovács József, Tamás János, Albert Rozá, Albert Guszti, N. N. 1 korona. A Józsefvárosi ifjak bálján tiszta haszon volt 1400 korona, mely a Józsefvárosi elesettek és a háború alatt elhalt hősöknek emelendő em­lékoszlop fölállítására fordittatik. A bálon felül­fizettek : Muldt József 34 K, Hoffmann Évike 28 K, Hoffmann Rózsika 26 K, Iilich György, Wiszt József 20—20 K, Kliszek József 18 K, Reinhardt Magduska 17 K, Hoffmann Antalné, Sóvári János 16—16 K, Ralik János, Fejes Bor­bála, Schriffert Bözsike 12—12 K, Kopasz Ferenc 11 K, Hack Márton, Kueifel István, Müller Erzsébet, Schriffert Mihály, Kneifel Mariska, Kilián M„ Emhó Mária, Iilich József, Szabados Károly, Berndt Antal, Japport István, Spitzer Mátyás. Kneifel Anna, Haász Bözsi, Braun György, N. N., Haász Bőzsike, Hoffmann Bözsike, Hoffmann Teruska 10—10 K, Hoffmann György, özv. Rein­hardt Jakabné, Schriffert István, Pflaum Antal, Stern László, Kneifel Antal 8—8 K, Bocsai György, Endrész Ferenc, Ludvig Ferenc, Kneifel József, Moldován János, Hoffmann János, Faragó Péter, Kain János, Békési Imre, Baier József, Bottó György, Wiszt Reinhardt, Hegyi István, Wiszt Mátyás, Eisele Márton, Kiszek Janos, Du­dás Péter, Remele György, Szabó Péter, Varga Sándor, Kolompár István, Spitzer Teréz, Sál Sán­dor 6—6 K, Müller Antal, Wiszt József, Braun Anna 5—5 K, Pettner János, Iilich József, Mundruczó János. Ludvig András, Wiszt Mariska, Wiszt Mátyás, Remele Antal, Borbély János, Wolenczki János, Unferbach János, Sebestyén Mihály 4—4 K, Hiros János, Kneifel József, Múld Mihály 3—3 K, Wiszt Antal, Engelhardt András, Hoffmann Antal, Geszner Ferenc, Titz Adam, Hack István, Reinhardt András, Haász Istvánná, Sál Jenő, Pilinger Jakab, Szomer Já­nos, Steigerwaid Ferenc, Titz István, Kneifel An­tal, Warga Lajos, Schriffert Adám, Ludvig Fe­renc, Múld János, Múld Márton, Mundruczó Jolán, Wagner József, Fantner Ferenc, Szabó Lajos 2—2 K, Braun Mátyás, Haász Katalin 1 — 1 koronát. A Nemzeti Tanács hivatalos közleménye. Rovatvezető : Prattinger Ferenc titkár. A Nemzeti Tanács elnöki tanácsa elhatá­rozta, hogy módot keres arra, hogy minden köz­érdeket szolgáló intézkedését e lap külön e célra fentartott hasábjain, vagy — szükséghez képest — külön mellékleten fogja Gyula város népének tudomására hozni. Ezúton felhívom a város és vidéke közön­ségét, hogy minden olyan közleményt, melyet a nemzeti tanács nevében nyilvánosságra óhajt jut­tatni, csakis a titkári irodában (városháza) adhat he. * * * Karácsony másodnapján megtartott népgyü lés a régi összetételű nemzeti tanácsot meg a szoeiáldemokratapárt és a 48-as Károlyi-párt de­legáltjaival bővitette ki s az ily módon megala­kult nemzeti tanács névsora a következő: Anuló Pái, Ardeleán Péter, Bállá Ferenc, Bally Vince, Balogh Endre, Baráth István, Barna Ferenc, Berár György, dr. Berényi Armin, Bogár Illés, Baj Flórián, Cseke Lajos, Csolnaki Lajos, Csomós István, Csordás János, Dobay Ferenc, Dundler Károly, Eisele András, Erdődy János. Exner Fe­renc, Fodor György, Gábor Dezső, Grünfeld Jakab, Gyulai Gábor, Hack Márton, Heilinger Károly, Japport József, dr. Jeszenszky Nándor, Kalocsa István, Kátay Ferenc, Kiss Sándor, Ki- szely Antal, B. Kovács András, Krasznay István, Krizsán János, Kukla György, Lelik Ferenc, dr. Majór Simon, Marcsó István, dr. Martos József, Martos Manó, Miskucza Illés, Moldován István, Murvai István, Nadabán János, Nadabán Traján, D.. Nagy Mihály, Nádházi András, Névery Albert, Névery István, Oltyán Tivadar, dr. Pallmann Páter, Papp Endre, Pettner József, Pfaff Ferenc, ifj. Prattinger Ferenc, ifj. Raák Mihály, ifj. Sál Ist­ván, Sál József, Scbeibert Jakab, dr. Schriffert Ferenc, K. Schriffert József, Schriffert Márton, ifj. Schmidt Gyula, dr. Simonka György, 8ipos Endre, Somogyi Imre, Soós János, Stefanovits Jakab, Steigeiwald Adám, ifj. Steigerwald István, Sutyák Péter, M. Szabó István, Szilágyi János, Szilágyi Mátyás, Takács Mihály, Taby Andor, Toldy András, Tóth Lajos, Turay Ferenc, Volent Mihály, Yenczel Márton, Wittmann Frigyes, Zuzmann János, jegyző Nádor Jenő. Az újonnan megalakult nemseti tanács első plenáris ülését az albizottságokba való tagozódás előzte meg. Erre annál is inkább szükség volt, mert a tanács munkája már annyira szétágazik, bogy maga a plénum az egyes ügyekben nem képes objektiv határozatokat hozni az albizottsá­gok javaslata nélkül. A szoeiáldemokratapárt indítványára három egyenjogú elnök megválasztása lenne szükséges, akik felváltva vezetik a plénum üléseit, hogy ez­által a tanács munkája könnyebben megosztható legyen, valamint a tanács admifflsztrativ ügyeinek vezetésével — az albizottságok szerves és rend­szeres működésének irányításával — a tanácshoz beadott panaszok és a többinek intézésével egy titkár lenne megválasztandó. Az indítvány szerint elnökül dr. Berényi Armin, Martos Manó és K. Schriffert József ÍS ajánltattak a nemzeti tanácsnak, mely indítványt a tanács egyhangúlag el is fogadott. Titkárul Prattinger Ferencet választották meg közfelkiáltással. Jegyző: Nádor Jenő. Ténz- tárnokok: Krasznai István és Scheibert Jakab. Ellenőrök: dr. Major Simon és Sál József. Az elnöki tanács tagjai: az elnökökön és titkáron kívül Exner Ferenc, Kiszel Antal, ifj. Steigervral I. Első gyűlésen dr. Berényi Armin elnök el­nököl. Üdvözli az újonnan delegált tagokat és felesketi őket. Az uj megalakulás után a tanács elhatározza, hogy üléseit ezután minden héten csütörtökön délután fogja a városház nagytermé­ben megtartani. Elnöki tanács első ülésén Martos Manó egy uj ügyrendet terjeszt az elnöki tanács elé, hogy ezzel a tanács működését gyorsabbá, élénkebbé és szervesebbé tegye. Titkári iroda felállítását tervezi, ahol összefut a nemzeti tanács adminisz­tratív élete, tárgysorozati anyaga és ahonnan az 8lnöki tanács a szükséges teendőket még a plé­num előtt revizió alá veheti. Elnöki tanács javaslatát elfogadja és titkár­nak egy segéd munkaerőt boesájt rendelkezésére, hogy az eddig összegyűlt anyagot sürgősen fel­dolgozhassa. Tanácskozás eredményéül a régi rendőrkapitányi szobát a tanács titkári helyiségéül jelöli meg. ahol eddig a panaszok vétettek fel. A Nemseti Tanács második ülését as al­bizottságok megalakulása előzte meg. Titkár ismerteti a megalakulás adminisztrá- cionális szükségességét s felkéri az albizottságo­kat válasszák meg elnökeiket, hogy különféle ügyeknek elintézését a helyes mederbe terelhesse. Kéri a megválasztott elnököket hassanak oda, hogy az ő munkája az albizottságok rendszeres működésével megkönnyíthető legyen. Az albizottságok a következők : 1. A kösigasgatást ellenőrsö bizottság elnöke Sál István; tagjai: Barát István, dr. Jeszenszky Nándor, Martos Manó, Pfaff Ferenc. 2. Ingyenes jogvédő iroda elnöke: dr. Martos József; tagjai: dr. Major Simon, dr. Jeszenszky Nándor és Simonka György. 3. Felssólarnlási bizottság elnöke: dr. Je­szenszky Nándor ; tagjai: Anuló Pál, Steigervald István, Hack Márton, dr. Major Simon, K. Schrif­fert József. 4. Közélelmezési bizottság elnöke: Schmidt Gyula, előadója: Dundler Károly élelmezési nép­biztos; tagjai: Balogh Endre, Barna Ferenc, Csolnaki Lajos, Fodor György, Kátay Ferenc, Lelik Ferenc, dr. Martos József, Miskucza Illés, Murvai István, Névery István, Soós János, Tóth Lajos, Volenc Mihály és Zuzmann János. 5. Népjóléti bizottság elnöke: Pfaff Ferene; tagjai: Grünfeld Jakab, B. Kovács András, Krasz­nai István, Kristyák György, Kukla György, dr. Major Simon, Marcsó István, ifj. Raák Mihály, Sál József, Schriffert Márton, M. Szabó István, Takács Mihály, Tarnay Ferenc és Vencel Márton. 6. Az árvizsgáló és ár meg állapitó bizottság elnökei: dr. Simonka György, Heilinger Károly és Somogyi Imre ; tagjai: Anuló Pál, Barát István, Csomós István, Eisele András, Hack Márton, Kátay Ferenc, B. Kovács András, Névery István, Papp Endre és Zuzmann János. A megalakulás után 5 órakor Martos Manó elnök megnyitja a plénáris ülést s bejelenti az albizottságok megalakulását, előterjeszti a tárgy- sorozatot, melynek lényegesebb pontjainak letár- gyalása után Somogyi Imre rendőrfőkapitányi nép­biztos megbízatásáról való lemondását tárgyaltatja a Tanácscsal. A Tanács egyhangú megbóbbenés- sel hallgatja végig Somogyi népbiztos alapoä in­dokait s többek hozzászólása után a Tanács kéri a közrend és közbiztonság érdekében ezen állásá­ban való megmaradását. Martos Manó elnök ajánlja, hogy az elnöki Tanács Somogyi indokai­nak bizalmas megtárgyalására küldessék ki, amit a Tanács egyhangúlag el is fogad. Eisele András bejelenti a Nemzeti Tanács­beli tagságáról és albizottsági tagságáról való lemondását. A tanács a bejelentést tudomásul veszi. A tárgysorozat többi pontjai után elnök bejelenti, hogy, a Gyulai Tanyai Fóldtnivelők Köre két, a Keresztény Szocialista Part pedig 7 delegált taggal óhajtja magát a Nemzeti Tanács­ban képviseltetni. A tanács mindkét kérelemnek helyt ad és utasitja a titkárt, hogy nevezetteket eskütétel vé­gett már a legközelabbi ülésre hívja meg. A Gyulai Tanyai Földmivelők Körének de­legáltjai Gara István és Fábián János. A Keresz­tény Szocialista Párt delegáltjai: Béres Mihály, Dávid J. Jakab, Gold Antal, dr. Megyesy Ágoston, dr. Nizsalovszky Endre, Székely. Lajos és Schrei­ber Ottó. Elnök 8 órakor bezárja az ülést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom