Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-09-30 / 39. szám

4 Békés 1917. szeptember 30. némely vasúti vonalon elrendelt korlátozása. Azok­ra való tekintettel, akik a hó második felére ér­vényes cukorjegyüket még nem vásárolhatták le, a főszámvevői hivatal akként intézkedett, hogy a kereskedők a cukorjegyeket nem a hó végén — mint szokásos — hanem csak október 15-én tar­toznak beszolgáltatni, azon reményben, hogy a cukor addig az időpontig megérkezik és az igény­jogosultak beválthatják hátralékos jegyeiket. A tengeri termés felhasználása és igénybe­vétele tárgyában kiadott kormányrendeleteket a múlt számunkban ismertettük. A vármegye alis­pánja intézkedett ezen rendeletek közhírré tétele és végrehajtása iránt, különös figyelmébe ajánlva a hatóságoknak azon rendelkezések betartásának szigorú ellenőrzését, amelyek az adásvételt vásár­lási igazolványok a tengerinek bármely eszközzel való szállítását szállítási igazolványokhoz kötik és amelyek a tengeri maximális árait előírják. Miután a rendeletek késése miatt a tengeri adásvétele és szállítása eddig korlátozás nélkül történt, újólag ajánljuk e szabályokat a közönség figyelmébe, mert most már a rendeletek ellenére történő adás­vétel és szállítás esetén kellemetlenségnek, súlyos büntetésnek és a tengeri elkobzásának teszi ki magát. A földmivelésügyi minister rendelete foly­tán elrendelte az alispán az előkészítő intézkedé­seket a felesleges tengeri rekvirálásának fogana­tosítására, ami október hó folyamán fog megtör­ténni. Egy alkalommal azonban feliratot intézett a kormányhoz, kérve a sertéshizlalás tárgyában kilátásba helyezett rendeletnek sürgős kiadását, hogy az e célra felhasználható tengeri mennyisé­gek a rekvirálásnál már figyelembe vehetők és szabadon hagyhatók legyenek. Reámutatott az al­ispán a rendeletnek azon sérelmes intézkedésére, hogy a mig a termelők házi szükségletükre az eddig szokásos számú sertést hizlalhatják, addig a nem termelők 5 családtagig csak egy, azonfelül pedig csak két sertés hizlalására vehetnek tenge­rit, ami tekintettel arra, hogy a legtöbb család csak könnyebb sertéseket hizlalhat, a szükségletre nem elegendő és különösen kevés az alföldön, ahol a munkásnép főtáplálékát a kenyér mellett a szalonna képezi. Reámutatott továbbá arra is, hogy mig a termelő — aki pedig kisegítő takar­mánnyal is rendelkezik — darabonként 5 mázsa szemes tengerit használhat fel hizlalásra, addig a nem termelő csak 4 mázsát vásárolhat, ami elég­telen a sertés teljes kihizására. Ezen intézkedések sürgős módosítását is kérte az alispán, hogy a zsirellátás tekintetében indokolatlan nehézségek ne álljanak elő. Irodalom. Orvosi tanácsadó baleseti sérülteknek cim mel di. Lévai József ismert sabész, az Országos Munkásbiztositó Pénztár főorvosa a baleseti sé­rültekről ir. Számolva az üzemekben előforduló összes balesetekkel, előadja a védekezés módjait. Könnyen érthető, minden orvosi tudákosságtól mentes leírásainak nyomán mindenki könnyen megtanulhatja, hogy bajba jutott munkástársai­nak hogyan nyújthat gyors és szakszerű segélyt. A tanulmány kifejti, hogy az első segélynyújtás hibái miatt milyen sok ember marad egész éle­tében nyomorék. Nemcsak a munkások részére hasznos és szükséges a Népszava könyvkereske­dés uj kiadványa, hanem a munkáltatóknak is elsőrendű értékük, hogy ez a könyv minél na­gyobb elterjedést nyerjen. A könyv ára 40 fillér. Minden könyvkereskedésben kapható. Nyilt-tér. E rovatban közöltökért nem vállal felelősseget a szerkesztő. T. vevőimet értesítem, hogy Mcssinger Hermann urat megbíztam kintlevőségeim be­hajtására szükségessé vált felszólításokkal. Fizetéseket pedig csak azokat ismerem el, amelyek Feuer Márk utóda céghez, vagy közvetlenül hozzám Budapestre, Károly király-ut 22. sz. a küldettek. Feuer Márk 393 3—3 Budapest. Egy kiilonbejáratii bútorozott szoba kiadó 422 í-i Dobay-utca 6. sz. a. Értekezni lehet a házban lakó tulajdonossal. Újkígyós kö zség elöljáróságánál 1917. óv szept. 3. óta egy drb 1 V2 éves verestarka, bal­füle lyukas jegyű bikaborju van bitang- ságban felfogva. — Igazolt tulajdonosa azt a községi elöljáróságnál 1917 okt. 8-áig átveheti. Amennyiben tulajdonosa nem jelentkeznék, az 1917. évi október hó 8-án d e. 10 órakor Újkígyós községházánál nyilvános árverésen 414 í-i el fog adatni. Elöljáróság. 3-szobás lakás esetleg magányos épület a bel­városban azonnali kibérlésre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban 421 1-2 Eladó szőllőskert. Gyulán, a Kallós-kert szomszédságában 3 hold fajtiszta oltvánnyal beültetett szőllőskert, egész­ben vagy kisebb darabban is, eladó. — Érte­kezni lehet Seres András hentesnél Gyula, Szarka utca 33. sz. a. 418 1—2 Keveset használt linóin férfirnlin és női kabátok eladók Cim : Gyula, Kossuth-tér 28 417 1- l Általam kibérelt Kolonics Mártomié- féle tanyóra egy tisztességes béres-gazdát keresek. Schwimmer Arnold 412 2—3 Özv. Deutsch Jakabnénál a városháza mellett — elköltözés miatt többféle bútor eladó. Megtekinthető minden d. u. 2—6 óra között 420 1-2 ___________________ Ka isch Gyula üveg és porcellán üzletében Mezőberényben egy jó^családbél való fiú 4231-3 tanoncnl felvétetik Kovács fúvó szer­számokkal együtt jutány osán eladó. 4i6 4-1 Nagyszalonta, Véesei-u. 43. Sok kellemetlenség­tői szabadul meg, ha az évtizedek óta bevált rubafestókeket tőlem vásárolja. Ezen ruha­festék megfelel a kelmefestés azon követel­ményének, hogy a szövet rostjait uj móly- szinü anyaggá alakítsa Gyapjú, selyem és vászon festéséhez alkalmas. 1 levél (10 fillér. Dobos József vas és fűszer üzlete a Polgári Körrel szemben. Ugyanitt talpvédők szintalpbőrből és aeélból kaphatók, díjmentesen azonnal a cipőre 4i9 i_i crősittctuek. Szent István-utca 25. szám alatti ház szabadkézből eladó Értekezni lehet a Kopasz-féle ven­déglőben, Szent István-utca 409 l—l Hirdetmény.. Biharmegye Kötegyán község ha­tárában fekvő 1934 holdas Csókás puszta parcellázás alá kerül. 1917. október 15 ig tartó jegyzés alkalmával a vételár V4 része készpénzben vagy értékpapírban leteendő. A vételár többi része a föld átadásakor, azaz 1918 szeptember 30-ig fizetendő. — A vételár 3/4 részét előnyös feltételek mellett kölcsönözzük. A birtokból igen szép fekvésű 100—400 holdas parcellák kihasíthatok. Legkisebb jegyzés 5 hold (á 1100Q öl). A helyszínen elbontásra kerülő épületek és épület anyagok megvehetők Felvilágosítást ad Kötegyán község­ben a községi jegyző, Nagyszalontán a Nagyszalontai Takarékpénztár Részvény­társaság. 402 3—4 Yan szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönséget értesíteni, hogy ez idei modelljeink megérkeztek, és az átalakításokat készséggel elfogadjuk. 4ii 2-2 Tisztelettel: Mohácsok és Csincsák. Eladó háztelek. Gyulán, Hajnal-utca 25-ik számú háztelek szabadkézből eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal Árpád- utca 22 szám alatt. 399 3—3 Tisztelt liöjgyközönség! Értesítem Gyula város és vidéke urhölgyeit, hogy szalonomat, melyet eddig Erdélyi Sándor- ut 6 szám alatt vezettem, nagyobbitás céljából október l-től Szent Istvan-utca 18 szám alá helyezem át. Ezúton értesítem a t hölgyközönsóget, hogy szalonomban a legutóbbi divat szerinti angol és francia ruhák, köpenyek és városi bundák készülnek, ezenkívül mindennemű szőrmeáruk, kabátok és garnitúrák legutóbbi divat szerinti átalakítását jutányos árban esz­közöltetek. Továbbra is igyekezni fogok, hogy a t. vevőim igényeit kielégíthessem. Szives pártfogásukat kérve maradok tisztelettel 4i 3 2-2 Kolm B. Bella. leggyorsabban elmulasztja a Dr.Fles-féle eredeti „BARNA ZSÍR“ Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr FLESCH-félét kérjünk. — Próbatégely 1 K 60 fill., Nagy tégely 3 K. Családi tégely 9 korona. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készítőnél rendelhető. Dr. FliESCH f. „Iliin“ ÜSZSrtiia, 6Ü. 307 11-12 ttyulán 1917. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom