Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-10-07 / 40. szám

XLIX. évfolyam Gyula, 1017. október í 40. szám Előfizetési árak • Egész évre . 12 K — f Fél évre . 6 K — f Évnegyedre . 3 K — f Hirdetési dij előre fizetendő Nyilttér sora 20 fillér. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza. Egyes szám ára 24 fillér. Megycgyülés előtt. A vármegye őszi rendes közgyűlésének tárgysorozata a mai nappal tétetett közzé, bőséges anyagot nyújtva a törvényhatósági bizottság munkájának. A napirendre tűzött tárgyak között első rendű fontosságúak az 1918. évi költségelő­irányzatok megállapitására vonatkozó javas­latok. Ezek között a háztartási pénztár költségvetése, amióta a tisztviselői javadal­mak törvényileg vannak szabályozva és a vármegyék háztartási kiadásukat az állami javadalmazásból fedezik, kétségtelenül vesz­tett régi érdekességéből, miután megkötött szükségletek meghatározásáról és előirásáról lehet bennük szó, amelyekben a döntést az állami javadalom összegét meghatározó bel- ügyminister illetékes kimondani. Ezúttal mé­gis a múlttal szemben nagyobb eltéréseket mutat a költségvetés, mert úgy a személyi kiadások növekedése, mint az anyagok és cikkek nagymérvű drágasága a legtöbb tétel­nek jelentékeny emelését teszik szükségessé, különben az eddig is nagy nehézségekkel küzdő háztartási pénztár nem lenne képes kiadásait fedezni. Ez az oka, hogy a költségvetés kiadá­sainak végösszege az 1917. évre megállapí­tott 419.616 koronával szemben 508.636 koronát, vagyis 89.020 koronával több szük­ségletet tüntet fel. Ezen többletből lényeges emelkedés esik a tisztviselők fizetése, lakás­T A B C A. A lí-esek bravúrja. A tizenegyedik Isonzó-csata nagy feladato­kat rótt a harcra termett, két év óta Gyulán állo­másozó cs. és kir. 11 ik gyalogezredre, amelyek­nek az ezred dicsőségesen megfelelt; Augusztus 17-én az ezrednek fölfrissitésre hátravont két zászlóalja az Őfelsége születés­napja alkalmából tartott tábori misén megújította hüségi esküjét. Tudta mindenki, hogy nemsokára alkalma lesz katonai kötelességét teljesíteni, mert hiszen a vihar a levegőben lógott. Mindenki a jövendő offenziváról beszélt, de senki sem gon­dolta, hogy olyan gyorsan fog elkövetkezni. Dél­után azonban már hallani lehetett messze távol­ból az ágyudörejt, amely oly szokatlanul erősen szólott, hogy méltán a kezdődő „hangverseny“ előütényének lehetett tekinteni. Figyelőink már augusztus 17 én délután nagy ellenséges csapatmozdulatokat vettek észre, ami arra vallott, hogy hadműveletek veszik kez­detüket. Erős zavaró tüzünk este és éjjel össze­vissza zavarta az ellenséges oszlopokat és jelen­tékeny veszteségeket okozott nekik, mielőtt még neki láthattak volna feladatuknak. 18-án reggel fél hat órakor az ellenség ne­héz tüzérsége hirtelen tüzelni kezdett a mögöttes terep és a Hermada ellen. A Sdobbáról és Mon- falconeból — több csatacirkáló által támogatva — az ágyuk ezrei szórták a halált és a pusztu­lást a felvonulási utakra. Egészen keskeny sza­kaszon 25 nehéz gránátot számláltunk meg egy perc alatt. Meglepetéssel szolgáltak az ellenség uj aknavetői, amelyektől különös pusztító hatást várt; mázsányi lövedékeket vetettek ezek kilo­méterekre a front mögé. Délelőtt 9 órakor a kö­zépső kaliberek is heves pergőtüzet indítottak a legelői levő állások ellen. A legelső vonaltól a Hermadáig terjedő egész vidéket sürü, fekete füst gomoly lepte el, amelyben csak a robbanó grá­FELELŐS SZERKESZTŐ: IvOII \ DÁVID. pénze és családi pótléka című rovatra, mi­után a rendes előlépéseken kívül a várako­zási idő leszállításából bekövetkezett nagyobb mérvű előlépések, úgyszintén a családi pót­lékok felemelése összesen 40.612 korona több kiadást okoznak és e kiadások összesen 340.022 koronát tesznek ki. Hasonló okból áll elő a 4.829 koronát kitevő több kiadás a szolga­személyzet illetményei cimü rovatnál. Sze­mélyi kiadási többlet még a különfélék cimü rovat alatt előirányzott 7.511 korona, amely a hadbavouult tisztviselők és szolgák pótlá­sára felfogadott kisegítő alkalmazottak díja­zására szükséges. A többi rovatoknál mutat­kozó emelkedés a dologi szükségletek árai­ban beállott nagy drágulással van kellőkép megindokolva. így a szolgák ruházatánál 8.369 korona, az irodai szükségleteknél 2.499 kor., a fűtési és világítási költségeknél 12.322 korona, az utazási költségeknél 2.040 kor. és az épületek fenntartása cimü rovatnál 10.606 korona több kiadás irányoztatott elő, ami a legtöbb cikkben mutatkozó több szá­zalékos áremelkedés mellett még mindig a legmesszebbmenő takarékosságra szorítja a vármegye vezetőségét. A bevételi rovaton az összes tételek a több év óta változatlan összeggel vannak elő­irányozva ; egyedül az állami javadalmazás összege emeltetett a kiadások emelkedésének megfelelően 89.020 koronával, amely összeg­nek megállapitására — mint említettük — a belügyminister elhatározását kell kikérni. Sokkal lényegesebb, ügydöntő hatáskör nátok és aknák felvillanását lehetett pillanatokra látni. A megfigyelés lehetetlenné vált; hátrafelé minden összeköttetés^ el volt vágva a vitéz védők órákig tartottak ki e pokol­ban, noha elkerülhetetlen veszteségeket szenved tek, mert a rendelkezésre álló rövid időn belül nem építhettek ki kavernákat az összes állások részére. Példátlan szívósságukkal és rendíthetetlen hősiességükkel meghiúsították az ellenségnek azt az igyekezetét, hogy a borzalmas pergőtűzzel szétmorzsolja és minden ellenállásra képtelenné tegye őket. A tűz szemmelláthatólag fokozódott és teljes 24 órán át nem csökkenő erővel tartott. Augusztus 19-én reggel olyan erőre kapott, hogy tovább már nem volt fokozható. Mindenki várta a gyalogsági támadást. Hát csak jöjjön ! A vitéz tizenegyeseket nem találja készületlenül! A tizenegyesedik egyik zászlóalja az első vonalban állóit, egyik zászlóalja, mint ezredtarta- lék, az első vonal közvetlen közelében, két má­sik zászlóalja pedig a dandár és hadosztály-tar­talékot alkotta. Ezt az utóbbi két zászlóaljat augusztus 18 án a délutáni órákban közelebb vonták a harcvonalhoz. Augusztus 19 én reggel fél hat órakor az ellenség tüzét hátrább vetette és ugyanakkor sürü tömegekkel támadásra tört előre az első vonal ellen. A harci repülők egész hada támogatta ezt a támadást; együtt nyomult előre a gyalogosok első vonalaival és bombákkal és géppuskával dolgozta meg ti védőket. Az ellenség első roha­ma megtört a rettenthetetlen tizenegyesek nyom­ban megindított gyalogsági és géppuska tüzében, a jobbkézi eső szomszédnál azonban sikerült az ellenségnek rést ütnie az első vonalban. Erre egész erejét oda vetette és kísérletet tett arra, hogy az állást jobbfelől felgöngyölítse. Müller hadnagy, a jobb szárnyszázad parancsnoka ész­revette ezt a veszedelmet és gyors eltökéléssel tartalékát záróállásban helyezte el, hogy igy az ellenség betörését eltorlaszolja Malavvski tartalé­kos hadnagy, a tartalék-század parancsnoka se­Megjclonik minden vasárnap illeti meg a közgyűlést a pótacló költség- vetés megállapításánál, amelyhez a fedezet megszavazása az ő hatáskörébe tartozik. Békés vármegye takarékos és előrelátó közigazga­tása e tekintetben igen kedvező helyzetet teremtett, mert mig a legtöbb más várme­gyékben, amelyek pedig tekintélyes nagy ala­pokkal és vagyonokkal bírnak, állandóan 5—8 százalék pótadóval administrálnak, az alap- vagyon nélküli Békésvármegye lényegesen ki­sebb megterheléssel fedezi szükségleteit. Az 191,8. évi 3°/o-os pótadó kivetését javasolja az állandó választmány, az 1917. évi 3 V2%-os pótadóval szemben, tehát a pót­adó fél százalékkal kevesbedni fog. Ezen há­rom százalékból egy százalék esik az állandó közigazgatási szükségletek fedezésére, egy százalék a fokozatosan növekvő terhek vise­lésére nem képes tiszti nyugdíjalap hiányai­nak pótlására és egy százalék a vármegyei épületek feuntartára szolgáló házi tartalék­alap gyarapítására. Ez a harmadik szükség­let uj csupán és abból állott elő, hogy a házi tartalékalap csaknem kimerült, a háztartási pénztárban előirányzott kicsiny összeg az épü­leteknek évi tisztogatására és tatarozására sem elegendő, gondoskodni kell tehát arról, hogy a régi, elavult és nagyobb mérvű hely­reállításokra szoruló vármegyei épületek ja­vítási költségeire kellő fedezet is erős alap álljon rendelkezésre, amely fokozatosan fel­merülő nagyobb kiadásokat elbírja, Múlt számunkban általáuosságban már foglalkoztunk a közgyűlésnek bizonyára legna­gitségére sietett és két szakaszával visszavetve a már előnyomulóban lévő ellenséget, az ezred szakaszán ismét visszzállitotta az eredeti helyze­tet Időközben az ellenségnek sikerült még tovább jobbra osztagokat tolni előre, amelyek az ezred tartalék jobb szárnyába ütköztek és ott a gyön­gébb erők puska és géppuska tüzében megakadtak. Az ellenség kudarcán feldühödve, újból lőni kezdte ágyúival a csaknem teljesen betemetett állásokat és szünet nélkül számtalan rohamban hajszolta előre gyalogsági tömegeit. Ám a kis­számú védősereg vitéz ellenállásával szem közt ugyanaz volt a sorsa valamennyi támadásának. Az olaszok súlyos veszteségeket szenvedtek és futva özönlöttek vissza kiinduló állásaikba. A csata hatodik napjára virradtunk. Az ellenség utolsó kétségbeesett erőfeszítésre szedi össze erejét, hogy a Triesztbe vezető utat sza­baddá tegye. Mindannyiszor a géppuskák katto­gása fogadja ; a géppuskás legénység, noha a bajtársak nagyrésze megsebesült, másik részét a föld temette el, mégis hidegvérrel és halálos biz­tossággal tüzel tovább és az ellenséget egy ta­podtat sem engedi előbbre. Háromszor intéznek az olaszok hasztalan rohamot, majd még egyszer nehéz tüzérségi tűzzel árasztják el állásainkat, de erejükből már nem futja uj támadásra ; a tizenegyesek hősi vitézségén megtörött erejük. A csata végére jár, leszáll az est. A tizen­egyesek csaknem az utolsó emberig kitartottak és megvédelmezték a rájuk bízott szakaszt. Az ellenség megszámlálhatatlanul sok halottal fizette meg az állás ellen intézett támadásait. Az ezred­ből kevésnek adatott meg, hogy a felváltás után jól megérdemelt nyugalomra hajthassa fejét, de mindnyájat az a büszke érzés, tölti el, hogy na­gyot cselekedtek. Akik ott maradtak a becsület mazején, akik meghaltak a honért, vagy súlyos sebet kaptak : semmivel sem állanak mögötte az ókor hőseinek, akik Thermopylaenél utoUo csepp vérükig védelmezték hazájukat az ősi ellenség ellen. I_ia.pia.nls: mai szama, © ©ld.al.

Next

/
Oldalképek
Tartalom