Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-09-23 / 38. szám

1 U e k e s 1917. szeptember 23 Nyilt-tér. E rovatban közöltökért nem vállal felelősséget a szerkesztő. T. vevőimet értesítem, hogy Messinger Hermann urat megbíztam kintlevőségeim be­hajtására szükségessé vált felszólításokkal. Fizetéseket pedig csak azokat ismerem el, amelyek Feuer Márk utóda céghez, vagy közvetlenül hozzám Budapestre, Károly király-ut 22. sz. a küldettek. Feuer Márk 393 2—3 Budapest. Eladó ház. A város központján a Munkács}7 Mihály- utca 14 szám alatti négy szoba, konyha, ka­mara, üvegezett folyosó, pince, mosókonyha, istálló és egyéb mellékhelyiségekből álló lakó­ház eladó. Értekezni lehet a házban lakó tnlajdo- nossal. 2—2 Kolonics Mártonná háza a Pá­linkaház-utca 2 szám alatt eladó. Értekezni lehet a tulajdonosnál. Kolonics Mártonná tanyáján minden gazdasági gép eladó, úgyszintén mag­kocák, fejős tehén, éves csikók és lovak eladók. Értekezni lehet Kolonics Mártonnéval, Köröspart 56 szám alatt. 390 2—2 Kiadó lakás. Gyulán, Kisrománváros, Templom­utca 17. számú házban levő szép lakás 1917. évi október hó 1-től kiadó. Értekezni lehet a lakáson a délutáni órákban. 3-3 Kossuth-tér 24 számú ház, amely áll emeleti lakásból, 3 üzlethelyi­ségből, udvari 2 szobás lakásokból, külön virágos és baromfi udvar és kerttel sza­badkézből, azonnal eladó. Értekezni lehet a házban lakó tulaj­donossal. 392 2-2 BÄreiötanoncok, 3b4 4-4 gépeken végzendő könnyebb munkára nők alkalmazást nyernek Sál litván fémarn és elektrotechnikai vállalatnál Gyulán A magyar értelmiség politikai napilapja AZ ÚJSÁG Előfizetési árak : Egy évre . . K 38.---­Fé lévre : . , K 19 — Negyedévre . K 9.50 Egy hónapra K 3.30 1—3 Megrendelési cim : AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA Budapest, VII., Rákóczi-út 54. szám. Iskolásfiuk vagy leányok, valamint bMi teljes ellátásra felvétetik. Bővebbet: Körösi Szida, Galamb-utca 18. 407 1- 1 Általam kibérelt Kolonics Mártonné­féle tanyára egy tisztességes béres-gazdát keresek Schwimmer Arnold 412 1—3 Tisztelt höigyközönség! Értesítem Gyula város és vidéke urbölgyeit, hogy szalonomat, melyet eddig Erdélyi Sándor- ut 6 szám alatt vezettem, nagyobbitás céljából október l-től Szent István-utca 18 szám alá helyezem át. Ezúton értesítem a t hölgyközönsóget, hogy szalonomban a legutóbbi divat szerinti angol és francia ruhák, köpenyek és városi bundák készülnek, ezenkívül mindennemű szőrmeáruk, kabátok és garnitúrák legutóbbi divat szerinti átalakítását jutányos árban esz­közöltetek. Továbbra is igyekezni fogok, hogy a t. vevőim igényeit kielégíthessem. Szives pártfogásukat kérve maradok tisztelettel 4131-2 Kolm B. Kella. Szent István-utca 20 szám alatti ház szabadkézből eladó Értekezni lehet a Kopasz-féle ven­déglőben, Szent István-utca 409 l—1 leggyorsabban elmulasztja a Dr.Fles-féle eredeti „BARNA ZSÍR“ Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr FLESCH-félét kérjünk. — Próbatégely 1 K 60 fill.. Nagy tégely 3 K, Családi tégely 9 korona. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készítőnél rendelhető. Dl. BESCH E. JuT Üila, Dl. 307 10-12 Kisváros, Fecske-utca 8. szám aliitti ház szabad­kézből eladő füszerkeres- kedés italméréssel együtt. Értekezni lehet a fenti szám alatt a tu­lajdonossal. 398 2—2 házilag készüli 405 1-1 szilva-lekvár bármily mennyiségben kapható Román-utca 15. Eladó háztelek. Gyulán, Hajnal-utca 25-ik számú háztelek szabadkézből eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal Árpád­utca 22 szám alatt 399 2-3 Eladó ház. Gyulán, Hnlácsi-utca 11 szám alatti szép lakóház nagy- telekkel eladó. Értekezni lehet a házban lakó tulajdo­nossal. 401 2—2 Egy jó házból való magyar leány gyermekek mellé kerestetik. Cim a kiadóhivatalban 410 l—l Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönséget értesíteni, hogy ez idei modelljeink megérkeztek, és az átalakításokat készséggel elfogadjuk. 4ii i-2 Tisztelettel: Mohacsek és ©sínesük. Értesítés. A n. é. gazdaközönségnek szives tudomá­sára hozom, hogy gazdasági gépműhelyemben több kétvasu eke eladd. Egyben értesítem, hogy fenti műhelyemben mindennemű gazdasági gépek Készítését és javítását elvállalom, u m. ekék, boronák, vető­gépek, rosták, triőrök, knkoricamorzsoló- és daráló gépek valamint mindennemű gazdasági eszközök szakszerű készítését. Ugyanitt mindennemű villanysze­relési anyagok és legújabb mintájú villamos csillárok kaphatók. 408 l—l Tisztelettel Stéberl Mihály, géplakatosmester, Gyula, Városház-utca 19. sz. Hirdetmény. Biharmegye Kötegyán község ha­tárában fekvő 1934 holdas Csókás puszta parcellázás alá kerül. 1917. október 15 ig tartó jegyzés alkalmával a vételár */4 része készpénzben vagy értékpapírban leteendő. A vételár többi része a föld átadásakor, azaz 1918 szeptember 30-ig fizetendő. — A vételár 3/4 részét előnyös feltételek mellett kölcsönözzük. A birtokból igen szép fekvésű 100—400 holdas parcellák kihasithatók. Legkisebb jegyzés 5 hóid (á 1100Q öl). A helyszínen elbontásra kerülő épületek és épület anyagok megvehetők Felvilágosítást ad Kötegyán község­ben a községi jegyző, Nagyszalontán a Nagyszalontai Takarékpénztár Részvény- társaság. 402 2—4 „Palma” sósborszesz. Uj találmányu törvényesen védett sósborszesz. Amerikai háziszer. Hatásban fölülmúlja az ősz- szes forgalomban levő hasonló készítményeket. Csodálatos hatása folytán minden alkalommal, úgy külsőleg, mint belsőleg: hátfájás, meg­hűlés és bármeilyen fájdalomra azonnal gyó- gyitólag hat. Próbaüveg 90 fillér, középüveg 2 40, nagy üveg 4 50 fillér — Kapható Dobos József Ség? üzletében a Polgári Körrel szemben. Ugyanitt ni- kir. posta és távírda érték- 406 í-i jegyek is kaphatók. Gyulán 1917. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom