Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-17 / 3. szám

1914 január 17. Békés 5 poszta, Nagy Ferenc 1 kosár burgonya, Kor- ponay Istvánná 5 üveg paradicsom, 5 üveg be­főtt, dr. Berkes Sándorné és Berkes Ilonka 19 drb. hósapka, 3 pár érmelegitő, 1 pár térdméle- gitő, dr. Novák Kamillné 6 pár meleg harisnya, 3 drb. hósapka, 12 pár érmelegitő, Uhrin Já- nosné 5 liter tej, Gróf Széchenyi Antal 25 drb. fácán, 25 drb. nyúl, Tarnay Mária 10 liter bab, Mazurek Ferencné 1 doboz cigaretta, Leopold Béláné 1000 drb. cigaretta, 10 drb. pipa, Allam- épitészeti hivatal 25 csomag duna cigaretta, Stern Irén 200 drb. cigaretta. Tarnay József 1000 drb. cigaretta, Yirizlay Giza 200 drb. cigaretta, Hadházy Andrásné 500 drb cigaretta, Nieder- mayerné, Puskás Margit 200 drb. cigaretta, Vi- dics Mária 3 doboz cigaretta, 20 levelezőlap, Kalina Anna 1 csomag dohány, Lehrmann Böske 3 doboz cigaretta, Berkes Ilonka sütemény, Jám­bor István karácsonyfadísz, Szövetkezet kará­csonyfadísz 20 korona értékben, Werner Lajosné 6 kgr. szappan, Kiss György né 6 üveg befőtt, 5 kgr. lekvár, 1 doboz cigaretta, karácsonyfadísz, cukorka, 4 drb. óralánc, 2 doboz cigaretta, Hu- dács Györgyné 1 fazék lekvár, 1 üveg meggy, 1 üveg paprika, 1 üveg birsalma, dió, aszaltszilva, Szőke Kohn Jenőné (Simonfalva) 5 doboz ciga­retta, 1 torta, 80 drb. sütemény, 25 kgr. lekvár, özv. Billi Jakabné 5 nagy üveg befőtt 1 üveg uborka, 7 üveg paradicsom, 50 alma, 1 kosár sütemény, Dubányi Sári 2 drb. kalács, Deutsch Jakabné 41 drb. zsebkendő, 36 drb. szappan, 12 pár érmelegitő, 6 drb. fésű, alma, dió, Reisner Emánuelné 300 drb. sütemény, 3 kgr. levesbevaló tészta. A sebesült katonák karácsonyához hozzá­járultak -Eriész Lenke 1 doboz dohány, tépés, Czinczár Dezsőné 600 drb cigaretta, 200 szivar, sütemény, ceruza, levélpapír, Furka Istvánná 100 drb. cigaretta, Sánta Mihály 1 doboz cigaretta, Barát Ferenc 1 kosár sütemény, 1 drb. kappan, 4 üveg bor, 30 drb. szivar, Madarász Kálmánná 300 drb. cigaretta, 1 nagy üveg szilva, barack és meggy belőtt, Márkus Mihályné 1 nagy üveg befőtt, 400 drb. sütemény, gróf Almásy Dénes 1 drb. őzborju, Pálinkás Gáborné 12 kgr. burgo­nya, 3 kgr. lekvár, 10 drb. tojás, 5 liter bab, Fábián Lajos 500 drb. szivarka, 12 kgr. alma, 5 kgr. dió, Morvay Zoltánná 120 drb. sütemény, Dörfler Ferenc 600 drb. cigaretta, özv. Lindl Istvánná 1 csomag sütemény, 1 drb. kalács, 2 koszorú füge, Merza Sándor 5 üveg bor, Bicska Ilonka 100 drb. cigaretta, özv. Furka Lajosné 20 drb. kalács, N. Szabados József 1000 drb. cigaretta, 1 hordó bor, Ranek Kornelné 5 üveg befőtt, tépés, disznóbőr, özv, Szelesén Demetené 300 drb. cigaretta, 24 drb. zsebkendő, Farkas Bernátné 1 fazék lekvár, Magda Mária 5 drb. kis párna, özv. Tövisházy Istvánná 300 drb. cigaretta, 6 drb. szappan, özv. Mayer Istvánná 300 drb. cigaretta, félkiló aprósütemény, 10 üveg befőtt, Alcser Antalné 1000 drb. cigaretta, Busák Jó- zsefné (Gyulavári) 50 drb. szivar, Schillinger Li- pótné 1000 drb. cigaretta, 10G drb. sütemény, Dundler Károly 5 kgr. méz, 2 üveg befőtt. To­kai Erzsi 1000 drb. cigaretta, Németiné 20 üveg paradicsom, 3 nagy üveg befőtt, özv. Brenner Jaroszlávné 300 drb. cigaretta, Sál Klárika 20 drb. sütemény, Deutsch Vilmosné 22 csomag do­hány, 40 drb. szivar, 200 drb. cigaretta, Pfeifer László és Sándor 2 doboz cigaretta, Zuzmann János 5000 drb. cigarettahüvely, özv. Latzkó Emilné 100 drb. cigaretta, Marksteiner Bálint 11 liter bor, 10 drb. duna cigaretta, 1 kalács, Dubányiné 10 drb. töltött kalács, Uhrin Jánosné 5 liter tej, Csűri András 200 drb. cigaretta, Ko­csis László 1 kalács, 14 üveg befőtt, 6 pár kéz- melegitő, özv. Mayer Istvánná 2 üveg savanyu naprika, Dobay Ferenc 500 darab levélpapír, 300 drb. levelezőlap, Weisz Mór és Társa 300 üveg sör’, Bucskó Korjolánne 100 drb. sütemény, sü teményt adtak még : özv. Garzó Gyuláné, Páy Leontinné, Lukács Endréné, Kaufmann Ödönné, Czinczár Paula, Szarvassy Marcsa, Ambrus Je­nőné, Kovák Kamillné, Sárossy Gyuláné, Szabó Emilné, Köpösdy I. Hummelné, Konrádné, Be- rényiné, Lovichné, Marcsó Istvánná bab, 1 kosár hagyma, 1 drb. szappan, dr. Yangyel Szilárd 1 doboz szivar, cigaretta, dr. Feldmann Ignácné 300 drb. cigaretta, Nagy Andrásné 10 kgr. liszt­ből kalács, Novák Arpádné 5 kgr. lisztből kalács, Nizsalovszky Éné 8 kgr. lisztből kalács és tészta, Szecsey Istvánná 6 kgr. lisztből kalács, Nuszbek Sándorné 60 drb. diós és mákos kifli, Alcser Antalné 1000 drb. cigaretta, Busák Józsefné gyűjtése 50 drb. sziv.ar, Kocsondy János 500 drb. cigaretta, özv, Laczkó Emilné 100 drb. ci­garetta, Misley fiuk 6 kgr. szivarvég, Tárnái József 1000 drb. cigaretta. Hősi halál. Dr. Gremsperger József csor- vási ügyvéd, a cs. és kir. 82-ik gyalogezred tar­talékos zászlósa, mint a legutóbb kiadott hivata­los veszteségi kimutatás tartalmazza, a harcme­zőn hősi halált halt. Elestének hire már hetek óta el volt terjedve, de annak idejéről és körül­ményeiről semmi hiteles hir nem volt szerezhető. A hivatalos lista a hirt most gyászos ténnyé va­lósítja és a legszélesebb körökben kelt őszinte fájdalmas részvétet. A boldogult derék hős, Grem­sperger József csorvási jegyző fia, csak 26 éves volt. Alig egy esztendő előtt szerezte meg az ügyvédi oklevelet és Csorvás községében nyitotta meg ügyvédi irodáját. — lapjler Emil, Taffler Jakab és fia orosházi gyáros cég beltagja, a 63. közös gyalogezred tartalékos hadnagya, század­parancsnok, november 7-én, a déli harctéren, 32 éves korában a szerbiai Sanac mellett, ellenséges golyótól szivén találva, hősi halált halt. Taffler Emil a mozgósítás első napja óta ott volt a csata mezőn és számos ütközetben vett részt és min­denkor kitűnt bátorságával és kötelességtudásá­val. A legénység szerette, tiszttársai és felebb- valói pedig dicsérték kitartását, mellyel a had­járat fáradalmait viselte. November 7-én véres és nehéz harcokat vívott századával. Sanac mel­lett és mikor századával a lövészárokban fekve, az ellenség állását akarta szemügyre venni, egy ellenséges golyó szivén találta. November 9 én temették el külön sírba Sanac falu mellett és sírja fölé fejfát állítottak. A hősi halált halt vitéz katona ellenséges földben nyugvó tetemeit — ha a harctéri helyzet fordulása ezt lehetővé teszi — mélyen lesújtott családja hazaszállittatja Oroshá­zára s ott helyezi örök nyugalomra. Taffler Jakab gyárosnak még két tartalékos tiszt fia és egy fő­hadnagy veje harcol, kik közül ketten már meg­sebesültek, de ismét a harctéren vannak. Békésmegyei halottak és sebesültek. Ba­lázs István, 4. népf. gye. Endrőd, s. Bállá Mi­hály őrvezető, 4. népf. gye. Orosháza, s. Felföldi István 3. népf. gye. Vésztő s. Bencsik Mihály 4. népf. gye. Csaba s. Babák Mihály póttartalékos 4. népf gye. Békésszentandrás s. Fodor Mihály 3. népf. gye. Szeghalom s. Gulyás András 4, népf. gye. Mezőberény s. Gulyás János 4. népf. gye. Köröstarcsa s. Gurmai Mihá.y törzsőrmester 3. népf. gye. Vésztő m. Hegyesi Mihály 3. népf. gye. Szeghalom s. Holecska Mihály póttartalékos 4. népf. gye. Orosháza s. Kádi József 4. népf. gye. Orosháza s. Kocsis Sándor 3. népf. gye. Szeghalom s. Horváth Mátyás 4. népf. gye. Tót­komlós s. Koncsek István tizedes 4. népf. gye. Orosháza s. Kovács Bálint tizedes 3. népf. gye. Vésztő s. Kovács György 4. népf. gye. Bcsaba s. Kovács János őrvezető 4 népf. gye. Mezőba- rény s. Kricsoring János póttartalékos 4. népf. gye. s. Liska Pál 4. népf. gye. Szarvas s. Laskai József 4. népf. gye. Újkígyós s. Majdán János őrvezető 3. népf. gye. Mezőberény s. Molnár Torda József 4. népf. gye. Orosháza s. Papp Fe­renc 4. népf, gye. Kondoros s. Petrás András 4. népf. gye, Újkígyós s. Püspöki József 3. népf. gye. Vésztő m. Pusztai Antal 4. népf. gye. Oros­háza s. Szalay István 4. népf. gye. Szentetornya s. Szél Péter 4. népf. gye. Újkígyós s. Szentesi Károly egyéves önkéntes tizedes 4. népf. gye. Köröstarcsa m. Szilágyi Lajos őrvezető 4. népf. gye. Gyoma s. Szin János 4. népf. gye. Békés­szentandrás s. Tóth András 4. népf. gye. Békés- sámson s. Zsilák György póttartalékos 4, népf. gye. Bcsaba m. Kiss Sándor 37. gye. Füzesgyar­mat s. Varga János szakaszvezető 37. gye. Szarvas s. Kaiba József 37. gye. 16. század Kö- rösladány m. Hadifogságban. A hivatalos veszteség-kimu­tatás 98-ik száma közli, hogy Helmeczi Andor gyulai pénzügyigazgatősági számgyakornok 66-ik gyalogezredbeli hadapródjelölt őrmester, ki hó­napokon keresztül az északi harctéren küzdött, orosz hadifogságba esett. — Ugyancsak orosz hadifogságba kerültek, ami eddig is köztudomású volt: Pénzes János 2-ik honvéd gyalogezredbeli főhadnagy és Fogarasi Ernő tartalékos hadnagy. A hősök árváiért. Szakái Antal köröstarcsai kereskedő volt az első, aki a vármegyében mű­ködő árvaszéknek f. évi első számunkban megje­lent s a háború elesett hőseinek árvái érdekében közzétett fölhívása folytán, az elnöklete alatt működő »Iparos Olvasókör« évi közgyűlése alkal­mával a nemes célra való adakozást megpendí­tette s mindjárt össze is gyűjtött 10 koronát. Adakoztak pedig: Id. Csípés Józef D60 K, ifj. Csipes József —'60 K, Kalas Bertalan 1 K, Grószhaupt Lajos —-30 K, id. Tóth Károly 2 K, ifj. Tóth Károly —’60 K, Kovács Imre I K, Fehér Imre 1 K, Szakái Antal 2 K. összesen 10 koronát. Szakái Antal volt szives az általa gyűj­tött összeget a vármegyei árvaszékhez beküldeni. Minthogy azonban az árvaszékeknek nem célja a hadjárat következtében árván maradt gyerme­kek érdekében központi szervezettel biró egye­sületet alakítani, nehogy a jótékony adományo­kat az egyesület igazgatási költségei emésszék fel s különben is helyesebb, ha minden község lakossága és társadalma a saját községbeli árvá­kat veszi gondjaiba és segélyezi, az árvaszék a hozzá beküldött összeget ilyen értelemben leendő felhasználás végett a feladónak visszajuttatta. Amikor pedig Szakái Antalnak és a köröstarcsai iparos olvasókörnek áldozatkészségéért hálás kö­szönetét mond, ezúton kéri az árvaszék várme­gyénk minden nemes célért lelkesedő és áldozni kész lakosait, hogy a háború árvái érdekében csakis helyben, községenként egyesüljenek, a jó­tékonyságukat is a községbeli árvákkal szemben gyakorolják. Hadi menetrend. Január 14-én éjjel a Gyu­láról Szeged és Nagyvárad falé közlekedő vas­úti vonalakon is a hadimenetrend lépett életbe. Mindkét irányban naponként csak két-két vonat közlekedik. Ezeken a posta-vonatokon is csak igazolvánnyal lehet utazni, amint ezt a Máv. aradi üzletvezetőségének a vármegye alispánjához intézett következő távirata jelenti: »Békéscsaba— szolnoki és Békéscsaba—nagyváradi vasútvonala­kon a hadügyministerium rendeletére f. hó 14-től további intézkedésig a postavonatokkal csak oly hatósági igazolványok alapján lehet utazni, me­lyek az utazásnak közérdekből való szükségessé­gét bizonyítja. Kérjük intézkedni, hogy a szó­ban forgó igazolványokat a kiállító hatóságok csak a legszigorúbban veendő közérdekű utazá­sokra adják ki. Máv. aradi üzletvezetősége.« — Ennélfogva Gyula város polgármesteri hivatalá­ban a legszigorúbban megrostálják az igazolvány­ért jelentkezőket és magánügyben utazni óhajtó polgári személyeknek egyáltalán nem adnak ki utazási engedélyt. A békéscsabai biró választás, amely állás a községi bírónak lemondása következtében üre­sedett meg, a f. hó 11-én tartatott meg, Kiss László főszolgabíró elnöklete alatt végbement vá­lasztáson. A bírói állásra jelöltettek : Achim László ipartestületi elnök, Kovács L. Mihály földbirtokos és Reisz Simon földbérlő. Községi bírónak Achim László választatott meg 197 szó­val 3 ellenében. Dr. Richter-féle Anker-Liniment már régóta kitünően bevált háziszer bedörzsölésre, csuz, kösz- vény, meghűlés, bénulás, keresztcsont fájdalmak ellen. Különösen azoknak ajánlatos, akik több­nyire a szabadban tartózkodnak. A táborban, harc­ban állóknak nélkülözhetetlen. Kapható 80 fillér, 1'40, 2’— koronás üvegekben minden gyógyszer­

Next

/
Oldalképek
Tartalom