Békés, 1912. (44. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-22 / 38. szám

1912. szeptember 22. Békés 5 ságukat a templomban e nap délelőttjén 9 órától kezdődőleg fogják bemutatni. Itt említjük meg, hogy a Békésen szokásos választási izgalmak ezúttal a kántorválasztást illetőleg, nem tapasztalhatók, aminek oka minden bizonnyal abban keresendő, bogy nem a nagyközönség, csupán a presbiterek választják. Az | uj kántor választásának ügyével foglalkozva még egyszer a régi, az elhunyt Salamo?i Gábor kántor családja érdekében tett intézkedések is tárgyalásra kerültek. Ugyanis — mint lapunk ma két heti szá­mában jeleztük — a presbitetium egy erkölcsi tes­tülethez semmiképjn sem méltó szükkeblüséggel 500 K-ban állapította meg a 40 éven át működő kántor özvegye és 4 leánygyermek árvájának vég­kielégítésre szánt összegét. Ezen határozat ellen ugyan felebbezéssel nem élt az özvegy, de azzal a kérelemmel fordult az egyháztanácshoz, módosítsa ezt akként, hogy legalább tavaszig a kántori lakás­ban maradhasson, mivel a békési lakásmizériák miatt egynéhány hét alatt megfelelő hajlékot nem találhat. A presbitérium azonban az özvegyet kérelmével ride­gen elutasította; kijelentette, hogy a kántori épületre az uj kántor megválasztásával már folyó évi október hó 1-étöl szüksége van s igy az özvegynek hajlékot nem adhat; egyszersmind azonban a Szügyi József kántor által javaslatba hozott félévi csekély lakásbért sem volt hajlandó megszavazni. A presbitérium ez in­tézkedése minden jóizlésü ember kritikáját méltán hívja ki, mert ekkora szükkeblüséget nem egy keresztyénies eszmék ápolására hivatott testületről, de a legkulti- válatlanabb emberi társaságról sem tételeztünk volna fel E határozatot — mint értesülünk — a leg­nagyobb valószínűséggel az a körülmény hozta létre, hogy az elhunyt nem a presbitériumban domináló Kecskeméti-párthoz tartozott. Tűz. Könnyen végzetes szerencsétlenséget okozó tűz ütött ki f. hó 19 én d. e. 11 órakor Békésen a Schillinger Lipót vaskereskedő Főtéren levő raktá rában. A szerencsétlenséget az egyik tanonc gondat­lansága okozta, ki a benzin-készlethez égő gyertyá­val közeledett. Szerencsére azonban csak egy kisebb mennyiség volt raktáron a benzinből s a forgalmas helyen támadt tűzre azonnal figyelmesek lettek a járókelők, egy nehány perc múlva sikerült elfojtani a veszedelmet s az ijedtségen kívül egyébb kár nem is igen történt. Nincs jobb és olcsóbb fémtisztitó, mint a Globus-fémtisztitó kivonat, amely már esztendők óta kitünően bevált és milliónyi háztartásban használa­tos. E kitűnő készitméuyt az ifjabb Fritz Schuls betéti társaság Aaussig a/E gyártja. A Globus-fém­tisztitó kivonat minden arany, ezüst, mckkel, sárga- és vörös rézből készült tárgynak gyorsan és fáradtság nélkül pompás, tartós fényt kölcsönöz, abszolút ár­talmatlan, nem- karcol és nem hagy nyomot maga után. A Globus-fémtisztitó kivonat soha tisztitó ere­jét el nem veszíti, nem piszkit, mint a tisztitó po- mádé és sokkal jobb és kiadósabb, mint a legtöbb forgalomban levő folyékony fémtisztitó. Száz szónak egy a vége: a Globus-fémtisztitó kivonat a leges- legjobb fémtisztitó, amelyet kiválósága miatt több Ízben kitüntettek. így legutóbb a St. Louisi kiállí­táson 1904-ben a nagy díjjal Ezért csak ezt hasz­náljuk, de ügyeljünk arra, nehogy valami értéktelen j utánzatot sózzanak a nyakunkba, mert sok ilyen van. ! Mindig a valódi Globus-fémtisztitó kivonatot kérjük | dobozban és védjegygyei ellátva. Kapható minden j füszerkereskedésben, droguériában stb. stb A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eddig j a lehetetlen dolgok közé tartozott Mióta azonban a »Lőcherer Cimexin«-nel történtek próbák, beigazo­lódott, hogy a Címexin hatása folytan a peték rög tön kiszáradnak és többé ki nem kelnek. A Cimexin mindenütt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit: nyomot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedül biztos szer. Kapható: Nagy Jenő gyógyszertárában Gyulán és a készítőnél : Lőcherer Gyula gyógyszertárában Bártfán 112 30—30 Hölgyek figyelmébe! Van szerencsém a hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy Gyulán, Városház-utca | 18. szám alatt (Foris-ház) kézimunka vállalatot létesítettem. — Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, melyet a legmodernebb és leg- izlésesebb kivitelben készitek el. Baktáron tartok mindennemű kézimunka anyagot és kelléket a legjobb minőségben és legolcsóbb árban. Előnyomdátn a legdusabban a legújabb mintákkal vau felszerelve. Szives pártfogást kér Kézimunka, Vállalat 489 1—3 Ijefkovits I. Budapesten. N/ári és téli gyógy­hely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizű gyógyfürdő modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és urak részére. Török-, kő- és márványfürdők ; hőlég, szén­savas- és villamos-vízfürdők. A fürdők kitűnő ered­ménnyel használtatnak, főleg csuzos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakó­szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zene- dij nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küld 07 10—14 az igazgatóság. Közgazdaság. A dobozi és gyulai fehérkörözsi hidak újjá építése tárgyában az árlejtések megtartatván, az elért eredmény kielégítő volt. Az árlejtések ered­ménye felett azonban a végleges döntés a minisztert illetvén, az iratok ebből a célból hozzá késedelem nélkül felterjesztettek. A közszállitási szabályzat rendelkezése értelmében vállalkozók csupán 60 napig maradnak ajánlataik tekintetében lekötve a várme­gyével szemben. A kereskedelmi miniszter azonban döntését a 60 nap letelte után hozván meg, a vál- lalatnyertes vállalkozók kijelentették, hogy a tett ajánlataik alól felmentve érzik magukat és a kérdé­ses munkálatokat most már drágábban vállalják A közigazgatási bizottság ennélfogva kénytelen volt a hidak építési munkálatait több ezer koronával drágábban kiadni és ezen magasabb összeg mellett a szerződéseket vállalkozókkal megkötni. A közigaz­gatási bizottság ennélfogva azt kérte a kereskedelmi minisztertől, hogy mivel a vármegye közúti alapja nincs abban a helyzetben, hogy több ezer koronát kidobjon, tekintve, hogy a késedelem a miniszter részéről történt, ennélfogva az előállott kárt ő fi­zesse meg a vármegyének. A kereskedelmi minisz­ter — mint azt előre megírtuk — a bizottság kérel­mét nem teljesítette, mert a pénzügyi eredmény igy is oly fényes az előirányzottakkal szemben — mint­egy 80000 korona megtakarítás éretett el — hogy azzal a vármegye úgyis nem remélt előnyökhöz ju­tott. Egyben a miniszter azt az elvi kijelentést tette, hogy az árlejtező bizottságnak végleges döntési joga útépítési ügyekben nincsen, hanem csak legfeljebb véleményező szerv lehet, a végleges döntés joga, a vármegyei közigazgatási bizottságot illeti meg. Szarvasmarha- és lódijazás. A békésmegyei gazdasági egylet által a mai napra Gyulán kitűzött állatdijazás, tekintet nélkül kedvező vagy kedvezőt­len időre meg fog tartatni. A kiállítás és díjazás színhelye ma délelőtt a külső vásártér. A Szeghal­mon múlt vasárnapra halasztott állatdijazás a rossz idő miatt nem tartatott meg. Felülvizsgálat. A remetei feketekörözsi hid al­építményi, útépítési, továbbá házilagos és a vasszer­kezet mázolási munkáinak felülvizsgálata szeptember 27-én d. e. 9 órakor fogja kezdetét venni, amely alkalommal a hid szemléje is megtartatik. Az eljárást Buday Béla műszaki főtanácsos vezeti. Az összejö- veteli helyül a vármegyeházán az alispán hivatali helyisége tűzetett ki Országos bor- szőlő- és gyümölcs kiállítás. Két évvel ezelőtt rendezett a Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete Szegeden bor-szőlő és gyümölcs kiállítást igen szép sikerrel. Most szeptember 22—24. rendezi a második országos kiállítását Szegeden. Az eddigi bejeletésekből és a beküldött tárgyakból kon­statálható, hogy a mostani kiállítás úgy mennyiség, mint minőségileg messze túlhaladja a két év előttit. A homoki borok csoportjában 272 kiállító ezernél több fajta borral, a hegyi borok csoportjában 82 kiállító 300 fajta borral van képviselve. Homoki szőlőt 210 gazda, hegyvidéki szőlőt 28 gazda állít ki. A gyümölcskiállitáson 346 gazda vesz részt. A borvásárra és borkóstolóra 1200 üveg és több hordó bort küldtek be. A rendező-bizottság a beküldött tárgyakat nagy gonddal helyezte el s maga a kiállí­tási helyiség díszítése látványosság számba megy. A kiállítás ünnepélyes megnyitása a Horváth Mihály- utca 6. sz. a. kiállítási helyiségben szeptember hó 22-én délelőtt 9 órakor lesz. Gróf Serényi Béla földmivelésügyi miniszter képviseletében dr. Hampel Antal miniszteri tanácsos jelenik meg a megnyitáson. A miniszter kiküldöttjét báró Gerliczy Ferenc, Bokor Pál és dr. Gerle Imre kiállítási elnökók üdvözlik, mire a kiküldött megnyitja a kiállítást. Délben a kiküldöttek tiszteletére gazda ebéd lesz a Tisza-szálló nagytermében. Az ebédre jelentkezni lehet a Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének irodájában (Szeged, Tisza Lajos-körut 69. sz. a.) Országos szőlészeti konrgsszus Szegeden. Szep­tember 22-én délelőtt féltiz órakor nyitja meg a földmivelésügyi miniszter kiküldöttje a homoki gaz­dák szőlészeti kongresszusát, Szegeden a városháza nagytermében. Először dr. Istvánffy Gyula tart kongresszusi előadást a peronospóra elleni védelem idei tapasztalatairól, Utána Jablonovszky József is­merteti az idén az állami szőlőtelepeken lefolytatott molyvédelmi eljárás eredményeit, A kongresszus iránt nagy az érdeklődés, mivel az idén az ország­ban majd mindenütt a moly okozta a legnagyobb károkat, érthető dolog, hogy a gazdák türelmetlenül várják azt a jelszót, mely hivatva lesz az ezutáni moly elleni védekezést irányítani. A kongresszusra az ország minden részéből jelentkeztek a gazdák. Heti piac. Gyula, szeptember 20. A budapesti gabonatőzsdén búzában állandóan lanyha az irányzat, az ára 20—30 fillérrel esett. Heti piacunkon élénkebb volt a kínálat. Uj csöves tengeri is erősen lett kínálva, de az termé­szetesen igen nedves és oly magas árakra tartották, hogy csak egy része kelt el. Eladatott : Búza . 19-— 22 20 Árpa . 19-— 19-40 Zab . 19-40 19-80 Tengeri . 23 — 22 40 Irodalom. A Magyar Figyelő most megjelent szeptember 15-iki számában Réz Mihálynak érdekes és aktuális cikkét olvassuk »Korszellem és vezető jog« címen. Schächter Miksa »Természettudomány a közfelfogás­ban« feliratú dolgozatában maró gúnnyal fordul azok ellen, akik a természettudományi világfelfogást néhánv Darvinista frázis kritika nélküli alkalmazásá­ban látják. Kádár Gusztáv közgazdasági benyomá­sokról számol be, amelyeket Amerikában tett. Hun- garikus néven egy, a Balkánon élő, előkelő hivatalos állást betöltő hazánkfia Szerbia és Magyarország közgazdasági viszonyairól mond el figyelemreméltó dolgokat. Farkas Pal »Carabas polgár« cimen szines elbeszélést irt a francia forradalom korából, Adorján Andor cikke, »Szinház és sajtó«, e közérdekű kér­dést uj szempontokból világítja meg. A rendesnél is gazdagabb a »Feljegyzések« rovata, amelyben könyv­kritikát, társadalmi és szociális kérdésekhez való el­més hozzászólásokat találunk Szerkesztőség és kiadó- hivatal : Budapest, VI, Andrássy-ut 16., Singer és Wolfner. Előfizetési ár egész évre 24 K, félévre 12 K, negyedévre 6 K. A „Nemzeti Kultúra“, mely dr. Horváth Dezső, vármegyénk agilis kir. s. tanfelügyelője szerkeszté­sében mintegy két évvel ezelőtt indult meg, hova­tovább kezd kinőni a vármegye keretéből. A nagy gonddal s kiváló szaktudással szerkesztett folyóirat, mely eddig is nemesik ismeretterjesztő és eszme­fejlesztő önálló tanulmányokat közölt a paedagogia, a tudomány, a művészet a gyermektanulmányozás, a szabadoktatás, az általános népművelés és irodalom köréből, hanem korunk kulturális mozgalmait nyo­mon követve és kritikai világításba helyezve állan­dóan szószólója volt azoknak a kulturális reformok­nak is, amelyeket korunk sajátos szükségletei, s a kultúra folyton fluktuálló eszme áramlata felszínre hoztak, egyre nagyobb tért hódit; s bár vidéken jelenik meg, magas színvonalával elsőrangú folyóirat mértékét üti meg s miut ilyen méltán számot tart­hat arra. hogy országos jellegűvé váljon. Ez a célja a szerkesztőnek is, ki most az egész ország terüle­tére felhívást intéz a kultúra napszámosaihoz, bará­taihoz és istápolóihoz, hogy ebbeli nemes törekvé­sében támogassak. A Nemzeti Kultúra január 1 tői 3 iv terjedelemben jelenik meg. Mutatványszámot kívánatra készséggel küld a kiadóhivatal (Gyula, Templom-tér 2.) Szerkesztőváltozás a Fidibusznál. A Fidibusz ettől a héttől kezdve Paulini Béla szerkesztésében jelenik meg. A mostani szám meglepően friss, ele­ven, tele van aktuális szöveggel és artisztikus kép­pel. A Fidibusz az uj szerkesztő alatt nem utazik direkt pikantériákra. Egy szám ára tizenkét fillér. Mutatványszámot szívesen küld a Fidibusz kiadó- hivatala, Budapest, Rökk Szilárd-utca 12. Húsz eredeti rajz és ötven könyv — ingyen Egy hires francia államférfin és publicista, Olivier mondotta: Nagyon sokra tartom az élclapot, mert hatalmas hivatásuk van. Az, hogy a nemzeti elmés- ség nagykővetjei legyenek. A meleg, mély, gazdag speciális magyar humornak kétségtelenül első kép­viselője ma a Kakas Márton, a szövegében legtar­talmasabb, rajzaiban legművészibb és kiállításában legszebb magyar élclap. A Kakas Márton, amelyet Sipulusz alapított és Szőlló'si Zsigmond a felelős szerkesztője, a toll és az ecset humoristáinak olyan elitgárdájával szolgálja a maga hivatását, a milyen még soha egy magyar élclap zászlaja alatt nem cso­portosult. Külön becsvágya, hogy minden művelt családnak is kedves heti vendége legyen és ezért hozzászól nemcsak a politikai, hanem a társadalmi, irodalmi és művészi élet minden mozzanatához is csípősen, tréfásan, de úgy, hogy soha egyetlen sor­ral vagy vonallal se Ízlést, se erkölcsöt nem sért. Mindezeken főiül, amellett, hogy a legszebb és leg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom