Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)

1909-02-21 / 8. szám

8 BÉKÉS 1909. február 21. 68 f, jutalmazásokra 1300 K fordítandó, a tartalék tőkéhez csatolandó az alapszabályszerü 3089 K 20 f helyett 6089 K 20 f, a külön tartaléktőkéhez pedig 2000 K, jótékonyczélokra megszavaztatott összesen 400 K, 1000 drb részvény osztalékára a múlt évek­ben fizetett részvényenkinti 22 koronával szemben ezúttal 24- koronájával összesen 24000 K, végre a 2280 K 77 f felesleg a folyó évi nyereség- és vesz­teség-számlára átvezetendő. Közgyűlési határozat szerint a folyó évben esedékes szelvények már f hó 16-tól kezdve az intézet pénztáránál belválthatók. Yégre a dr. Jantsovits Emil felügyelő-bizottsági tag­nak lemondása folytán üresedésbe jött egy felügyelő­bizottsági tagsági helynek betöltése következvén sorra, ezen állásra titkos szavazat utján és szótöbb séggel Bekker Endre részvényes választatott meg. A gyulai hitel és böranyagbeszerzö szövetkezet ma, vasárnap délután 2 órakor a gyulai önkéntei- tűzoltó egyleti ház helyiségében rendkívüli értekez­letet tart, melyre a t. tagok ez utón is meghivat­nak. Tárgy: A cs. és kir. közös hadügyminiszter részéről az első megrendelés 102 ezer korona érték­ben a katonai lábbelikre megérkezvén, azoknak elkészítési módozataira és a felállítandó k özöb gyári műhely berendezésére vonatkozó tárgyalás és ta­nácskozás, továbbá ugyanezen ügyben az iparkamará­tól és a kereskedelmi kormánytól érkezett leiratok tudomásul vétele és a szerződés megkötése. Az igazgatóság. Uj artézi kút. Bohn M. é3 társai békéscsabai lakosoknak 800 munkást és 600 ióerejü gépet foglalkoztató gőztéglagyára ártézi kút furrását vette célba. A tervek most vannak hatósági elbírálás alatt. A szarvasi pályaudvar kibővítésére szükséges telkek kisajátítására a kereskedelmi miniszter a kisajátítási jogot engedélyezte. A szeghalmi Berettyó hid (gőzmalmi) terveit, melyek az úti bizottság által készítettek, a keres­kedelmi miniszter a közigazgatási bejárás alapjául elfogadta, azonban kikötötte, hogy a tervezett 6 tonnás helyett 12 tonnás legyen a hid, s ha ez vasból nem volna eszközölhető, betonnal építtessék, ki. A bejárás legközelebb el fog rendeltetni. Nagyvárad—fiumei gyorsvonat. Hogy a baja­bátaszéki vasúti hídnak a forgalomba való átadása májusban megtörténik, mozgalom indult meg, hogy a Nagyvárad—fiumei vonalon gyorsvonatok is jár janak. Bókésmegye elsőrangú érdeke, hogy a közeli menetrend megállapításkor az ő kívánságait is te­kintetbe vegyék az illetékes tényezők. Szegeden már javában folyik az akció a szegedi és ezzel kapcsolatban a nagyváradi vasúti forgalom érde­kében is. Hétfőn délután foglalkozott a közigaz­gatási bizottság ezzel az inditványnyal és kimon­dotta, hogy azt ipari és kereskedelmi érdekekből elsőrangú fontosságúnak tartja és az abban foglal­tak teljesítéséért fölir a kereskedelemügyi minisz terhez. Kétségtelen, hogy a nagy forgalom s köz vetlen érintkezés a magyar tengerrel nagy fontos­ságú kérdés Békásmegyeré, ennek iparára, keres­kedelmére és közgazdasági életére. Minister! elismerés. A kereskedelmi minister az Orosházán rendezett tanonez és segédmunka ki­állítás bezárása alkalmából a következő leiratot adta ki: »Kereskedelemügyi m kir. Minister 196. YI. e. 1909. Pál Ernő iparos- és tanoncziskolai igazgató urnák Orosháza. Méltányolva azokat a nem kicsi­nyelhető eredményeket, amelyeket az I. Ferencz József tanonczotthonnal kapcsolatosan Orosházán rendezett iparostanoncz- és segédmunkakiállitás és a kisipari gépkiállítás a helyiipar fejlődésére, valamint a tanoncznevelésre gyakorolt, indíttatva érzem ma­gamat, hogy igazgató urnák a kiállítások körül tel­jesített buzgó tevékenységéért őszinte köszönetemet fejezzem ki. Budapest, 1909. január 21-én. Kossuth.« Gratulálunk ehez a jól megérdemlett elismeréshez, melyhez hasonló tartalmút kapott — mint értesü­lünk — Nagy Lajos orosházi polg. leányisk. igaz­gató is. A „Békési Népbank“ folyó hó 14-én vasárnap délután tartotta Popovics Szilveszter fősfcolgabiró el­nöklete alatt közgyűlését a részvényesek élénk ér­deklődése mellett. Az igazgatóság jéleütése, melyből kitűnik, hogy a népbank betéti’ állománya 1639488 K 58 f., a váltóké 1093622 K S8 f., a jelzálogköl­csönöké 605023 K, múlt évi üzleti nyereménye 64101 K 32 f. tudomásul vétetett. Egy részvény osztaléka 30 koronában állapíttatott meg. A tartaléktőkére 6410 K, a külön tartalékra 1282 K, a nyugdijtőkére 1282 K fordittatik, a jövő évi számlára 5000 korona vitetik át. Jótékony czéloknál a ref. főgimnáziumnál tett alapítvány emelésére 300 K, a nagypénteki reformá­tus társaság alapitó tagságára 100 K, a szegény is­kolás gyermekek javára tett alapítványának emelé sére 100 K, elszegényedett iparosok segélyezésére az ipartestületnek 50 korona, a polgári iskolánál jutalom­könyvekre 25 K, a békési nőegyletnek 20 K, az izraelita nőegyletnek 20 K, a ref. főgimnáziumnak jutalmazásra 22 K, a békési népkönyvtárnak 28 K 85 f. szavaztatott meg. Az igazgatóság tagjaiul Be- n^dikty Gyula, dr. báró Drechsel Gyula, Lavatka József, dr. Szegedy Kálmán és dr. Török Gábor, felügyelőbizottsági tagokul Zachariás Gyula s dr. Haraszti Sándor választattak meg. Egészségi tanácsok a földmivelöknek. Osváth Albert dr.-t megbízta Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, hogy Írjon a magyar nép számára olyan kis könyvet, mely a népnek beteges állapotában tanácsadója leeyen s melyből az olvasó megtanulja, ho^y mikor egészsége, épsége veszedelemben forog, mit kell tennie akkor is, mig orvost kap, aki azután betegségében megsegíti. E megbízás eredményekép­pen a földmivelésügyi miniszter kiadványai között egy igazán értékes munka jelent meg: »Egészségi Tanácsadó olvasókönyv a magyar földmivelő nép számara«. Ez a könyv egyszerűen, de elevenen és érdekesen ismertet meg bennünket a hazánkban föl­lépő összes betegségekkel és azokkal a tennivalókkal amiket a betegségek megelőzése iránt tennünk kell. vagy a miket az orvos eljöveteléig magunk is meg­tehetünk. A modern hygiene szabályait a gyakorlat, ember észjárásával idomítja a falusi földmivelő nép életviszonyaihoz és gondos tanácsa kiterjednek nem­csak a lakás tisztántartására és szellőztetésére, hanem a fogak kímélésére, az evésnél követendő egészség- ügyi szabályokra, a tüdővésztől való óvakodásra, a sebek tisztántartására stb. is. Az egyes betegségek során megismertet bennünket az emberi szervezet legfontosabb részeivel, működésükkel és a megóvásuk érdekében szükséges tennivalókkal. A betegek ápo­lásának tudnivalóit külön fejezetben tárgyalja, a melynek gyakorlatilag kölönösen fontos része népünk ismert szokásai közepette a gyermekagyas asszonyok gondozása. A szeszes italok szerepét az egészségi változásokban meggyőző világossággal mutatja be. A könyv tartalmának tudományos értékét Kétly Károly egyetemi tanár elismerő bírálata igazolta, egyszerű és mégis érdekes előadási modora pedig a szerző irodalmi készségét és Ízlését dicséri. Minden müveit nemzetnek van már egy olyau népszerű egészségi tanácsadója, a melyből a művelődésnek és kulturális haladásnak igen sok értékes gyümölcse fakadt. Nálunk a most ismerteti könyvecske fogja elvinni az egészség megóvásának és helyreállításának fö tudnivalóit a falukba, a pusztákra, a tanyákra, melyeknek egyszerű népe bizony nagyon keveset tud a modern hygiéne szabályairól és melynek körében az e tudnivalók utján elkerülhető, vagy könnyen gyógyítható betegségek és sérülések sok áldozatot szednek. A száznegyvennyolc lapra terjedő könyvecske árát a földmivelésügyi miniszter közérdekű czéljához képest mindössze hatvan fillérben szabta meg. Lel­készek, tanítók, községi jegyzők egyszerű levélbeli megkeresésre a földmivelésügyi minisztériumtól in­gyen kapják. Törvényszéki csarnok. Uj Ügyvéd. Dr. Felföldy Sándor városunk szü­lötte, a napokban tette le Budapesten az ügyvédi vizsgát, A szimpatikus uj fiatal ügyvéd Gyulán nyitja meg irodáját. A Kreuchel-pör. A vármegyének, illetve a szó szoros értelmében inkább a vármegye Árvaszékének tengeri kígyója volt a Kreuchel ügy. — Ismeretes a közönség előtt az ügy története, tudvalevő az a könnyelmű életmód, arnelylyel kiskorú Kreuchel Gyula ansak idején vagyonát pazarolta. Az árva­szék azonban, mihelyest 24 évét betöltötte, nagy korusitotta. — Kreuchel Gyula azután összes va gyonát elfecsérelte. — Eddig rendben volna a do­log, az az hogy nem, mert Kreuchel rokonai peres utón. felelősségre vonták azokat az árvaszéki tiszt­viselőket, akik a nagykorusitást kimondó ülésnek szavazó tagjai voltak. — A kir. törvényszék a ke­resetnek helyt adott és az érdekelt tisztviselőket — illetőleg ezek vagyontalansága esetén a vármegyét mintegy 90000 korona erejéig elmarasztalta. A vár­megye persze apellált, melynek folytán a tábla felperest keresetétől elmozdította s a vármegyét a szavatosság alól mentesítette. Az ügyben most érke­zett meg a kir. Kúria Ítélete, mely a táblai Ítélet­tel lévén azonos, a vármegye a százezerkoronás pert megnyerte. Ezzel az ügy végleg lezárult. A históriai hűség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a vármegye képviseletében a pert dr. Zöldy Géza vármegyei tiszti főügyész vezette, aki lelkiismereteB alaposságával, széleskörű tudásával és mély jogászi gondolkozásával, a per előnyös kimeneteléhez nagy­mértékben hozzájárult. Heti bünkrónika. Samu Imre, Samu Lajos és Komócsin Ferencz a Füzesgyarmat határához tar­tozó nagyhagymási pusztán 1908 április 13—14. közötti éjjel a Tokai Eszter éjjeli lakásául szolgált kunyhó elzárt ajtaját sarkából kiemelve, a kuny­hóba erőszakkal behatoltak. Magánlaksértés vétsége miatt vádlottak fejenként 7 napi fogházat kaptak. Az ítélet jogerős. — Garzó János Szarvason, 1908 júniusban gazdájától ifj Sonkoly Mártontól nyitott helyről 63 tojást és 5 tyúkot lopott. Lopás vétsége miatt 8 napi fogházra Ítéltetett jogerősen. Gyermekbirósági ügyek. A Büntető Novella a 20 éven aluli bűntettesek ügyeit külön napon, úgy­nevezett gyerniekbiróság által rendeli tárgyaltatni. Most csütörtökön volt a tszéken az első ilyen tár­gyalás, mikor is a bíróság Paulik Szabó Józsefet (17 éves) lopás vétsége miatt, Kovács Imrét (17 éves) lopás vétsége miatt és Sóos Józsefet (17 éves) lopás vétsége miatt fejenként 3 hónapi fogházra, Kajó (Békési) Imrét (14 éves) lopás vétségé miatt 2 hónapi fogházra, Csurai Litvánt (13 éves) lopás vétségé miatt 1 hónapi fogházra, Urban Mátyást (17 éves) lopás vétsége miatt 14 napi fogházra, Susánszky Győzőt (13 éves) lopás vétsége miatt 3 napi fog­házra és Havrán Zsófiát (17 éves) megvesztegetés vétsége miatt 2 napi fogházra és 10 korona pénz­büntetésre Ítélte. Az összes Ítéletek jogerősek. Törvényszéki naptár. A gyulai kir. törvény­szék m nt polgári felebbezési bíróság által a követ­kező ügyek fognak szóbeli tárgyaláson elintéztetni. Február 23. Szombati Zsigmond — Kis P. Istvánná 870 K. Manhart Ignácz — Bozsán József 800 K. Tesslak Irma — Najitkai Jenő és neje 180 K. Kis György — Pukántzki Béla 105 K 5 f. Stühmer Frigyes — Alberti Kornél 461 K 18 f. Schlesinger Izidor — Pócsy Mihály 433 K 65 f. T-trkovács Imréné — Tarkovács István ingat­lan birtoka. König A. Adolf — Garai Adolf és t. 263 K 12 f. Február 26. Roszik Mihályné — Roszik Mihály nőtartás. Kazár Mátyás né — Dnjenyovszki György 100 K. K. Schriffert József — Szferle János és társa 520 K. Nádori Imre — Nádori János és fsa végren­delet érvénytelenítése. Czigler Lajos — Sztán Péter igényper. Tóth András — Filipinyó András 1000 K. Nagy A. Imre — özv. Símig Istvánná 300 K­Heti p i a c z. Gyula, február hó 19. A kedvezőtlen időjárás és politikai hirek foly­tán a budapesti árutőzsdén gabonanemüekben szilárd volt az irányzat. Hetipiaczunkon csekély forgalom mellett el­adatott: Búza . . • 24 00—25 40 Árpa . . . 15-60-16-— Zab ... 15-20—1560 Tengeri . . . 12 60-12 90 Eladó lakóház. Gyulán, a Gróf Károlyi Sándor- utcában 8. szám alatt fekvő jókarban levő lakóház, mely 3 szoba, konyha, kamara és mellékhelyiségekből áll, szabadkézből eladó. Értekezni lehet Gróh Mihály ács­mesterrel, Gyulán. 73 2-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom