Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)

1909-02-21 / 8. szám

1909. február 21. BÉKÉS 9 újdonságok. Báli ruháknak selymek, selyem lyonaisek, franczia batisztok, a legújabb kivitelben és minden színben. Az őszi idényről vissza­maradt őszi és téli ruhakelmék, mosó parketek mélyen leszállított árakért lesznek eladva Eoseníhal Gusztáv és Társa női divatárúházában Gyulán. Telefon-szám 38. 5 8-52 A T /\T/\ T A J ATM \VivVl\VlvVi\Vl\V ©©© Kohn Terka nöi "Sí*™6 Tisztelettel értesítem Gyula város és vi­déke úri hölgyeit, hogy varrodámban folyó hó 15-étől, a berlini szabászati akadémián kitűnő sikerrel végzett szabászt alkalmaztam Mirt is abban a helyzetben vagyok, hogy bármilyen kényes természetű angol munkát el­vállalhatok, a legmagasabb igé­nyeket is kielégíthetem. Elvállalok elegáns angol zsakketteket, hosszú és rövid kabátokat, stb. a legkiválóbb Ízléssel elkészítve. Továbbá minden alakit fran­czia toiletteket, báli és alkal­mi ruhákat. Egyben értesiteni vagyok bátor a hölgy közönséget, hegy divattermemet április I én áthelyezem a Vasut-utca (Necsof-féle ház), ahol is a mai kor igényeinek teljesen meg felelően fogok berendezkedni. Szives megrendeléseket kér. Kohn Terka 83 1—1 Gyulán, Szent István ul 3. 1080/909. ikt. sz. Az orosházi járás fószolgabirájától. Pályázati hirdetmény. A Tótkomlós községben megüresedett és évi 800 korona fizetéssel javadalmazott községi irnoki állásra pályázatot hirdetek azzal, hogy az elméleti képisités és eddigi alkalmaztatást igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvények hozzám folyó évi márczius hó 5-ig bezáró­lag lesznek benyújtandók. Orosházán, 1909. évi február hó 13. Dr. Berthóty István 78 1 — 1 főszolgabíró. Tisztelettel van szerencsém értesi­teni a nagyérdemű közönséget, hogy folyó hó 17-én megnyitottam az első gyulai növendékszarvasmarha­mészárszéket a „Komló“ szállodával szemben, Braun Dávid házában, ahol is na ponta friss vágású elsőrendű húst fogok kimérni. kilónként 40 és 44 krért. Kérve a t. vevőközönség b párt­fogását, kiváló tisztelettel: 67 2-2 Kelch Kenuit. Gyulán, a Vármegyeit áz-utcza 14. számú házban az emeleti lakás, mely 5 szoba, üvegezett folyosó, konyha kamra, pincze, fásszin, kocsiszín, istálló és mosókonyháből áll, kiadó. A Gróf Károlyi Sándor-utczában fekvő 14. szánm ház 4= szőlős. és mellékhelyiségeivel együtt, folyó évi május hó 1-re kiadó. Értekezni lehet 44 3~3 Novak Árpádnál. Vadásztársak. A Ill ik sz. vadászterületre intelli­gens vadásztársakat óhajtanék társul venni, miért is felhivom mindazokat, kik társul jönni óhajtanak, hogy a bérlő Bállá István megbízásából velem érte­kezni szíveskedjenek. Gy, Kagy András Gyulán, Nagy- románváros, Villa-utca 1. 84 1-1 Békésmegyei Villamossági Részvénytársaság Gyula Villamtelep. Hirdetmény. Ezennel van szerencsénk Gyula r. fc. város a. é. közönségének b. tudomására hozni, öogy kpti. igazgatóságunk hozzájárul azon lavaslatunkboz, miszerint t. fogyasztóink szá­mának megfelelő szaporítása czéljából — mindazon t. jelentkezőknek, kik kellő anyagi biztosítékot nyújtanak, folyó ÓVÍ juliUS 1-tÖI kezdve (határidő fentartása mellett) a vilíamvilágítási berendezést önkölt­ségi áron létesíthessük, unely körülmény — tekintettel arra, hogy i szerelési anyagokat szállító czógekkel az eddigieknél jóval kedvezőbb feltételek mellett sikerült kötéseket létesíteni — tetemesen csökkenti a berendezés költségét. A berendezéshez szükséges tervek és költségvetésekkel, valamint a szükséges fel­világosításokkal — a t. jelentkezőkre nézve minden kötelezettség nélkül — készségesen szolgálunk. Gyulán, 1908. junius 28-án. Békésmegyei Villamossági Részvény- 7 7-20 társaság Gyulai Üzemvezetősége. Síeckenpferd­liliomtejszappan legenyhébb szappan a bőr részére, valamint szeplök ellen. Mindenütt kapható. 81 1—40 A rósz gyomor semmit nem tűr meg és ennek ><övetkezménye az étvágytalan­ság, gyomorfájás, emésztési zavarok, fej­fájás Stb. stb. Ezen bajok ellen a biztos segély a 489 14-36' Kalner-féle borsosmenta-Caramella. Orvosilag kipróbálva. Azonnal basznál, az emésztést elősegíti és gyomrot erősitőszer.------ Csomagja 20 és 40 fillér. -----­Ka pható Gyulán: Wieland Kénen »Aranykereszt« gyógyszertárában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom