Békés, 1903 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1903-12-06 / 49. szám

léklet a „Békés" 1903.49-lk szúrnia!. pélyen József Ágost kir. berczeg, kivel együtt előre láthatólag a főherczegaeszony is meg fog jelenni a megnyitáson. A. ' kiállítás anyagi sikere biztosítva van, amennyibena. kereskedelemügyi.minister 5000, a földmivelésügyi minister 3000 korona államse­gélyt engedélyezett, a szétküldött állandó jegyek ^megváltása czirnén i befolyt ^kereken | 9000 i korona és a kiadandó emlékalbum kiadási jogáért a vál­lalkozó 2000 | koronát már befizetett. E bevételek ' körülbelül fedezik jnár a kiadásokat, úgy hogy a belépti dijak és az eladott tárgyak árának 10 °/0-a tiszta haszonként irányozható elő. A kiállítás he­lyiségének a régi-országházánhk berendezése folya- i matban van és az igen díszes lesz. A nagyterem­ben két körút, 4 városrész és ezek mindegyikében 6—8 sátor különböző virágdíszekkel lesz felállítva, amely sátrakban erre felkért hölgyek végzik az árusítást, az egéBZ országból kiállított házi és nép­ipari czikkekből. Az első emeleten lesz berendezve Békésvármegye házi és népipari kiállítása, mely­nek gazdag anyagát 'Bantóky Lászlóné gyűj­tötte össze. Itt lesz egy csabai szoba, egy kétegy- házi és egy kígyóéi szoba, mig a többi helyiségek­ben .a többi község kiállítása. Ugyanitt lesz fel­állítva az elhalt Jantyik Mátyásnak egy nagy mé- retü képe, amelyet a festőművész anyja engedett át a rendezőségnek. Bejelentette továbbá az elnök, hogy Papp Henrik festőművész díjtalanul művészi kivitelű plákátot rajzolt a -kiállítás hirdetésére. A választmány az elnöki előterjesztéseket köszönettel vette tudomásul és elhatározta, hogy a székesfővá­rosnak a kiállítási helyiség idijtalan átengedésért, valamint özv. Jantyiknénak és Papp Henriknek a kiállítás ügyének támogatásáért köszönetét szavaz, i valamint, hogy mindazokat, névszerint gróf Apponyi Albertet, gróf Apponyi Albertnét, Dessewffy Sándor püspököt, gróf Festetich Pált, Liechtenstein hercze- get és báró Rédl> Bélát, akik áljandó jegyüket' 100 koronával váltották meg, hálának jeléül az egylet pártoló tagjainak sorába beiktatja. Bejelentette ez után az elnök, hogy a szarvasi önkéntes tűzoltó- testület feloszolván, vagyonából 1000 koronát az egyesület részére adományozott. A választmány kö­szönetét szavazott a bőkezű adományért. Örömmel vette tudomásul a választmány az elnök bejelentő sét, hogy a gyulai népszanatorium tervei (Czigler Győző tanár munkája) már jó részt készen vannak és azok a kiállításon előreláthatólag bemutathatok lesznek, valamint hogy az egylet jelenleg 100.000 koronára tehető vagyona egyrészt a kiállítás jöve­delméből, másrészt a jövő évben rendezni tervezett nagy tárgysorsjáték bevételeiből előreláthatólag annyira meggyarapodhatik, hogy a szanatórium épí­téséhez hozzá lehet fogni és esetleg egyidejűleg az akczió tovább folytatásával másik szanatórium létesítésére is lehet gondolni. Az ülés az egylet érdekében fáradhatlan tevékenységet kifejtő főispán lelkes éltetésével ért véget. Halálozás. Novak Kamill kúriai biró, gyulai kir. törvényszéki elnököt pótolhatlanul fájdalmas csapás és súlyos veszteség érte. Édes anyja özvegy Novák Ferenczné Neshoda Ludovica, Abbáziában hosszas, súlyos betegség után végelgyengülésben meghalt. A derék matróna nóh. Novák Ferencz a körösladányi Wenckheim báró családnak volt jurium direktorának özvegye volt és leánya özv. Gorove Jakabnó körében Abbáziában élte leutolsó éveit gyön­géd szeretet és figyelemtől környezve. Novák Kamill fia is óvekhosszu sora óta édes anyjának szentelte sza­badság idejét. A boldogult nő holttestét unokájának férje Av. Zöldy János1 megyei főorvos szállíttatta Abbá­ziából Budapestre, hol is ma temetik el a család és tisztelői őszinte kegyeletével. Áldás és béke hamvaira! A gyulai kath. olvasó kör e hó 4-én tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy január 17-én alapja javára a pavillonban bálát rendez. Halálozás. Gyula város társadalmának egyik régi alakja dőlt ki ismét az élők sorából. Özvegy Ritzinger iKárolyné, néhai alcsuthi főherczegi ura­dalmi főintéző özvegye hunyt el múlt szombaton, városszerte nagy részvétet keltvén halálával. A boldogult úrnő nagy műveltségű, derült kedélyű, kedves, társaságba való asszony volt, kinek férje életében a i sors ama szerencsét is juttatta, hogy József főherczeg gyermekeit volt alkalma — virtuóz számba menő zenetudásával — zongorára tanitan s eme minőségében igen kedvelt volt a főherczegi család körében. — Régen betegeskedett s a halál súlyos szenvedéseitől szabadította őt meg. Haláláról a következő .gyászjelentést kaptuk : Dr. Ritzinger Károly, özvegy Lindl Istvánná szül. Ritzinger Anna és Póka Lajosné szül. Ritzinger Etelka a maguk és az alulírott családtagok nevében, a legmélyebb fáj­dalommal tudatják szeretett jó édesanyjuk : özvegy Ritzinger Károlyné, született Hoffmann Annának a folyó 1903. évi november 28-án délután 5 ||| órakor, hosszú és súlyos szenvedések és a halotti szent­ségek ájtatOB felvétele után, életének 70-ik évében történt gyászos elhunytét. A megboldogultnak hült teteme a folyó'1903. év november hó 30-án délután % 3 órakor fog a róm. kath. egyház szertartása szerint, a hélybeli Szent-Háromság temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó 1903. évi deczember hó 1-én reggeli 8 órakor |fog a helybéli róm. kath. nagytemplomban az egek Urának bemutattatni. Gyulán, 1903. november 28. Áldás és béke poraira 1 Ritzinger Károly, Ritzinger Antal, Ritzinger György, Ritzinger Mártha, Lindl Etelka, Lindl Jolán, Póka Elemér, Póka Rezső, Póka Erzsiké, férj. dr. Kossuth Lászlóné, Póka Riza, unokák, Póka Esztike, Póka Erzsiké, dédunokák. Dr. Ritzinger Károlyné szül. Bukács Irén, menye Fóka Lajos, veje. Póka Elemérné, szül. Szentpétery Erzsiké, unoka-menye. Dr. Kossuth László, unoka- vójo. Hóffmann Mihály, unokaöcscse családjával. I Halálozás. Városunkban is nagy és igaz rész­vétet keltett egy köztiszteletben és szeretőiben álló csabai úrnő, Pándi Istvánná halála. A boldogult példás jó családanya, szerető hitves volt, kinek elhunyta szerető férje Pándi István, Wenckheim Frigyes uradalmának számvevője és gyermekeire nézve pótolhatlan súlyos csapás. A boldogult régen betegeskedett s súlyos szenvedésektől váltotta meg őt a jótékony halál. Temetése az egész csabai tár­sadalom nagy részvéte mellett, kedden délután ment végbe s szebbnél-szebb koszorúk özöne borította ravatalát. — Haláláról a következő gyászjelentést vettük : Pándi István úgy a saját, mint gyermekei István, Kálmán, Krisztina, József és Erzsébet, va­lamint az összes rokonok nevében, fájdalomtól meg­tört szívvel tudatja a szerető nő, anya, illetve ro konnak : Pándi Istvánná, szül. Winkler Karoliná­nak, folyó évi november hó 29-én, este 9 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 69-ik évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei deczember 1-én délután */s | órakor fognak a róm. kath. egy ház szertartásai szerint beszenteltetni és beszen telés után a Széchenyi-liget melletti róm. kath temetőben örök nyugalomra elbelyeztetni; — az engesztelő szent-mise áldozat pedig ugyancsak de czember 1-én, reggel 9 órakor fog a róm. kath. templomban az egek Urának bemutattatni. Békés­csabán, 1903. november 30. Áldás és béke poraira! Összeférhetlenség. A belügyminiszter a tör­vényhatósági bizottságnak azon elvi jelentőségű véghatározatát, melylyel Gádoros községnek azt a megállapodását, hogy a községi orvosi állás a hi­telszövetkezeti könyvelői állással összeférhetetlen, megváltoztatta és a két állás összeférhetőségét ál­lapította meg, indokainál fogva helybenhagyta A gyulai r. kath. hitközség egybáztanácsa múlt vasárnap népes közgyűlést tartott. Gróh Ferencz prépost-plébános előterjesztette, miszerint az általa és Székely Lajos bitközségi jegyző által együttesen eszközölt gimnáziumi gyűjtés aláírások­ban ugyan 50000 koronát mutatott, de elővigyá- zatból, mint biztos összeg, csak 40000 korona jelentetett be a gimnáziumot szervező bizottság előtt alapítványul. Tényleg azonban kamatokkal együtt ezideig 48302 korona 7 fillér lett befizetve, melyből az alapszerződés jóváhagyása napjától a gimnázium pénztárát megillető kamat fejében 1000 korona kiadatott. A tőke maradvány 47302 korona fillér, melyből a megajánlott 40000 korona ala­pítvány a nagyváradi egyházmegyei főpénztárnál elhelyeztetni határoztatott. Minthogy az alapítványon felül még 7302 korona 7 fillér többlet van, s a még be nem fizetett aláirásokból mintegy 3000 koronát remél a gyűjtő bizottság befolyónak, elhatározta­tott, hogy úgy a maradvány, mint az ezentúl be­folyó összegek vidéki szegény tanulók ebéddel való ellátására alapítandó tápintézet (alumneum) létesí­tésére tőkésitendők s e czélra a gyűjtés még foly- tattatni fog s amint az alap 10—15 ezer koronára emelkedik, a tápintézet szervezése és szabályzatá­nak kidolgozása megtörténik. A gyulai kereskedők és kereskedő ifjak tár­sulatának vigalmi bizottsága szépen sikerült férfi­estélyt rendezett múlt szombaton. A „Komló0 ven­dégfogadó földszinti ebédlő helyiségében tartották az estélyt, amelyhez Fischl J. vendéglős jóhirü konyhája szolgáltatta az Ízletes vacsorát, mig a hangulat emelésére Rácz Tóni bandája játszotta s szebbnél szebb magyar nótákat. FelkÖ9zöntőkben melyek részben komoly, részben tréfás hanguak voltak, természetesen nem volt hiány. Beszéltek Czinczár Adolf, Reisner Zsigmond, Sinszky Ferencz, Fábián Lajos, Künzl Ernő, Reisner Arthur, Weisz Mór, dr. Keppich Frigyes, Faragó Andor és Goldmann Ferencz. A társaság kitűnő hangulatban éjfélig ma­radt együtt. A békésvármegyei községi jegyzők egyesületé nek tagjai vasárnap délután Mezőberény községé­ben gyülekeztek össze, hogy egyesületüknek ujá- szervezése óta első közgyűlésüket megtartsák. Az eléggé szép számban megjelent községi jegyzők között különösen feltűnt az orosházi, szarvasi és csabai járás jegyzőinek tömeges elmaradása. Petneházy Ferencz egyesületi elnök megnyitotta a gyűlést és elmondta tartalmas, magas színvonalon álló elnöki jelentését. A jelentés szerint a lefolyt egyesületi esztendő igen szűk volt eseményekben, miután más fontos dolog, mint a szabályrendelet belügyminisz­teri jóváhagyása és az uj tagok beiratkozása nem történt. Az elnöki jelentésnek helyeslőleg való tudo­másul vétele után felolvasták az uj tagok névsorát és igazolták őket. A névsor szerint az egyesületnek jelenleg 65 tagja van. Az egyesületi választások kerültek ezután sorra, a mely alatt Nagy Gábor mint korelnök vezette a gyűlést. A választások köz­felkiáltással hamarosan lefolytak a következő ered­ménynyel: elnök Petneházy Ferencz, alelnök Házy Imre. főjegyző Kolozsy Endre, jegyző Piltz Mihály, pénztáros Batizy Ferencz, ellenőr Kovács Albert. Választmányi tagok : Golián Soma, Szatmáry Gábor, Sinkovics Ignácz, Korosy László, Bézy Balázs, Szi­kes György, Bácsi Dani, Mucsi Mihály. Elfogadták ezután a pénztáros előterjesztését és megadták a felmentvényt. A jelentésben 2104 korona, mint hát­ralék van feltüntetve. Erre nézve elfogadták Petne- házi Ferencz azon indítványát, hogy a hátraléktól teljesen tekintsenek el, mert behajthatlan és legna­gyobb része régi időből ered, úgy, hogy nincs re­mény a behajtásra. Az indítványt elfogadták. A tárgy- sorozat „folyó ügyek, indítványok“ pontjánál Bencze János, Mucsi Mihály, Bácsi Fülöp beszéltek az uj jegyzői magánmunkálati szabályrendeletről s annak főbb pontját kifogásolták. Végül hosszú vita után elhatározták, hogy az elnökség, a szabályrendelet jóváhagyása után rögtön rendkívüli közgyűlést hív­jon össze, hogy a szabályrendeletet jogerőre emel­kedés előtt megfelebbezhessék. Elhatározta még az egyesület, hogy megfogja kérni a törvényhatóságot, hogy szakkérdésekben ne hagyja figyelmen kívül az egyesületet s mint más vármegyékben is történik, hallgassa meg véleményét. Végül elhatározta, hogy a jövő közgyűlést Gyulán tartják meg. Esti nyolez órára a Magyar Király szálló fényesen kivilágított terme megtelt nagy közönséggel. Négy hosszú asztal mellett ültek a jelenlevők s megkezdődött a vacsora és a legvidámabb hangulatban mulatott a társaság szürkülő hajnalig. A gyűlésen jelenvol- tak jegyzők : Petneházy Ferencz (Köröstarcsa), Házi Imre (Qyoma), Szatmáry Gábor (Békés), Mucsi Mihály (Mezőberény), Bencze János (Szeghalom),, Szentgyörgyi György, (Békés), Pétermann József (Gyoma), Batizi Ferencz (Köröstarcsa), Bácsi Dán (Füzesgyarmat), Bakó Mátyás (Békés), Kocsoi András (Békés), Nagy Gábor (Békés), Piltz Mihály (Mezőberény), Golián Soma (Szarvas), Csikós János (Békés), Kovács Albert (Kö-rösladány), Kolozsi Endre (Mezőberény), Fülöp József (Kondoros), Korcsok János (Endrőd), Viskó vies Ignácz (Endrőd.) Ezred áthelyezés. Amint a „Rendeleti Köz löny“} irja, a 101-ik gyalogezred ezredtörzsét és i 4 ik zászlóalját Fehértemplomról és 2-ik zászlóalját Békéscsabáról áthelyezik, még pedig az ezred törzsét a 2-ik zászlóaljjal együtt Bécsbe és a 4 ik zászlóalját Bruckba. Csabára a harmadik zászlóalj jön. Egész héten át kevés szüneteléssel, csaknem állandóan esős időnk volt, ami ugyan a városi közönségre nézve nem mondható kellemesnek, de mezőgazdasági szempontból nemcsak kifogás alá nem esik, hanem határozottan kedvező, sőt feltét­lenül szükséges volt. A föld hihetetlen mérvben k volt száradva és mohón szívja magába a nedves­séget, mely felette hasznos a vetésekre. Hanem az utak nagyon megromlottak, szurkos talaiúakon csak­nem lehetetlen már a kocsiközlekedés. A barometer állandóan alacsony fokon áll és továbbra is csapa­dékot jelez. A sertés Zárlat, amely teljesen megbénítja a forgalmat, csaknem egyenrangú baj magával a még — sajnos — folyton dúló sertésvészszel. Gyulán már rég idő óta el volt tiltva a sertéspiacz, mér- legelhetlen kárára mindazoknak, akik sertéseik el­adásából fedezhették volna sürgős pénzszükségletü­ket. Végre a heti piacz folyó hó 4-én meg volt tart- ha1 ó, eladó s vevő közönség örömére. Rácz Tóni zenekara, — mely mint megírtuk Nagyváradon részt vett az ottani czigányversenyen, szép sikert ért el pompás játékával. A váradi lapok egyhangú elismeréssel nyilatkoznak a gyulai banda jóságáról s igy úgy látszik nem hiába jártak Tóniék se Váradon, dicsőséget hoznak haza onnan. A ver­seny dijait a héten osztják ki. Mikulás a jó gyermekek örömére ób a rósz gyermekek félelmére zörgő virgácscBal és lánczcsör- gés kíséretében tegnap jelent meg. Ma van neki a nevenapja s ennek előestéjén megszokta láto­gatni a Mikulás azokat a házakat, ahol apróságok vannak s kinek, kinek érdeme szerint juttat a jóból vagy a rosszból. A jó gyermekeknek az ablakba kirakott czipőcskéibe czukedlit hoz a Mikulás, de a rósz gyermekeket virgácscsal fenyegeti meg. S a boldog gyermekkor gondtalanságában nagy gondot osinál az öreg Mikulás ilyenkor, a Jézuska elő­hírnöke. Kettős házasság. Gyöngyösi János szeghalmi születésű kerékgyártó segéd, az 1900. év tavaszán Gyulán törvényes házasságra lépett Lesán Erzsébet­tel, de egy év s négy hónapi együttlét után az asszonyt elhagyta s ismeretlen helyen letelepedett Az elhagyott asszony hosszú és fáradságos keresés után folyó hó elején feltalálta hűtlen férjét Magyar- Pécskán, s itt az anyakönyvvezetőnél megtudta hogy férje egy elvált özvegygyei törvényes házas­ságra lépett s igy most két törvényes felesége van. Magyar Péoskáról visszatérve a tegnapi napon a rendőrkapitányi hivatalban az esetet feljelentette, a hol is Gyöngyösi ellen a bünfenyitő eljárás folya­matba tétetett. Házi tolvaj. Farkas Adolf italkimérő folyó hó 3-án panaszt emelt a rendőrségnél, hogy 150 korona értékű aranyórája és hat korona készpénze lakó­szobájából ismeretlen módon eltűnt; gyanúja Boldog Juliánná gyulavárii illetőségű volt cselédjére esett s nem alaptalanul, mert a rendőrség közbelépésére az aranyóra azonnal megkerült, a hat korona ello­pását pedig oly kijelentéssel ismerte be Boldog Juliánná, hogy azon, vőlegénye részére, menyasszo­nyi ajándékokat vásárolt. A tolvaj cseléd a rendőr­ség által letartóztattatok, minthogy azonban gazda a megbüntetését nem kívánta, azt mondván, legyen boldog a hat koronával, a rendőrség a cselédet elbocsátotta. Házasság. Ugrai Gábor székudvari kerékgyártó iparos November 30-án esküdött örök hűséget Nagy\ András polgártársunk leányáuak Erzsébetnek. Adományozás Hegyi István gyulai lakos a városi tisztviselők nyugdíjalapja javára 2 koronát adományozott. A nyugdíj-bizottság ezúton mond köszönetét az adományzónak. Elvesztett tárgyak. Denhoff Antalnó gyulai lakosDŐ folyó hó 3-án Gyulán a Városház utczá- ban egy női ridikült, 2 üzleti könyvet és 13 ko­rona készpénzt elvesztett. A megtaláló kéretik hogy a tárgyakat a rendőrkapitányi hivatalba szolgáltassa be. Lopás. Miskucza Illés gyulai lakosnak va­sárnapra virradóra éjjelre a nagy pili határban levő tanyájáról egy 270 kor. értékű 18-as lankasz- ter vadászfegyvere ismeretlen tettes által ellopatott. A rendőrség a nyomozást folyamatba tette. A fogyasztó közönség egyetlen alkalommal sincs annyira az eladó lelkiösmeretességének ki­szolgáltatva mint amidőn órát vagy ékszert vásáról. Ezen czikknél a legkevesebben tudják azt meg­állapítani, váljon elsőrendű tartós óra szerkezetet, avagy hibátlan kövü ékszert kaptak-e? És ezért teljes mértékben méltányolható a vevőközönség tétovázása amidőn ünnepi ajándékul avagy egyéb alkalomra órát vagy ékszer félét akar vásárolni. Sajnos, hogy sok rekrammal dolgozó némely eset­ben nem is szakember kezében levő üzlet nem azt nézi, hogy vevőjét lelkiösmeretesen kiszolgálja, hanem hogy kétes értékű holmiján minél nagyobb haszonnal adjon túl. — Ily körülmények között őszinte örömünkre szolgál, ba ezúttal egy általánosan elÖ8mert szolid órásra terelhetjük t. olvasóink figyelmét. — Polgár Kálmán budapesti óramüvészt értjük, (üzlete: VII., Erzsébet-körut 29. szám) kinek egy évtized óta fennálló üzlete országos jó hirre tett szert, mert ő az egyedüli órás, a ki zsebóráit minden helyzetben, BŐt a finomabbakat még hideg és melegben is kiregulázza, ami által még a temperatura változásai sincsennek befolyással óráira. A vidéki közönség kényelmére Polgár Kálmán „A Müötvös0 czim alatt egy képes albumot állított össze, a mi gondos fénykép után készült metszetekben mutatja be az immár nagy népszerű­ségnek örvendő és megbízhatónak elösmert Polgár­féle órák és ékszerek ezer számra menő fényképeit. Ezen „Müötvös“ czimü szaklap egyébként meg azért is méltó az említésre, mert a társadalom előkelőségeit képező egyénektől számtalan elösmerő és hála nyilatkozatokat tartalmaz, a melyek egy- öntetüleg elösmerik. hogy az az öt évi jótállás amit Polgár Kálmán óráiért vállal, nem üres frasis, ha­nem reális alapon nyugvó tény, amiért a ezég tényleg meg is felel. Bírjuk Polgár Kálmánnak abbeli ígéretét, hogy a kiadásában megjelenő „Müötvöst“ olvasóinknak közvetlenül ő hozzá czim- zenjő felszólítására: igysn és bérmentve megküldi. Vadászat. Gerlán Wenckheim Géza gróf bir­tokán folyó hó 1 én és 2-án voltak a körvadásza­tok, a melyeken résztvettek a házigazdán kivül báró Fiáth Pál, Inkey Antal,’gróf Almásy Dénes, gr. Wenckheim Dénes, gr. Széchenyi Antal. gr. Wenckheim József, László és Pál, gr. Wenckheim Károly, Béla és Jenő. A vadászat eredménye a következő: 1147 nyúl, 783 fáezán, 81 fogoly, 1 őz­bak, 1 erdei szalonka s 5 különféle, összesen 2018. Műkedvelő-előadás Gyomán. A földmives ifjak és leányok Gyomán a karácsonyi ünnepek második napján és a rákövetkező vasárnap este a „Korona“ vendéglő nagytermében tánczvigalommal egybekö­tött műkedvelői színi előadást tartanak. Felolvasások Gyomán. Dr. Bartha Gusztáv orvo9 szombaton, november hó 28-án a gyomai kaszinó helyiségében „A tüdővész terjedése elleni védekezés“ czimen igen érdekes és tanulságos felolvasást tartott. Koncsek Gy. József „A házi szárnyasok okszerű tenyésztése0 Ürményi Lajos „A család“ czimen november hó 29-én a központi polgári olvasókör helyiségében tartottak tanulságos népies felolvasást és ugyanezek f. hó 5-én szom­baton este a felsőrészi polgári olvasókör helyisé­gében fognak felolvasni. — Békésvármegye köz­művelődési egyesületének gyomai bizottsága deczem­ber hó 6-án, vasárnap a szokott időben, a város­háza dísztermében Varga József Beinschroth Márton és Kocsis Mihály szereplésével felolvasó estélyt rendez, melyre az érdeklődők ez utón is tisztelet­teljesen meghivatnak. Lelkész választás Mezőberényben. A mezőbe- rényi I. kér. ágost, evang. (német) egyház ürese­désben levő lelkészi állásra ma délután tartják meg a választást, mely elé nagy érdeklődéssel néznek úgy az egyház hivei mint a község lakos­sága. A győzelemre, mint halljuk legtöbb kilátása az első helyen jelölt Galle István kishartai lelkész­nek, a ki hosszabb ideig volt már Mezőberényben segédlelkész és a ki ugyancsak ma délelőtt tartja meg próbaszónoklatát. Halálozás. Mezőberényben id. Pilcz Márton tekintélyes kereskedő neje szül. Likl Zsuzsánna f. hó 1-én életének 65-ik évében agyszélhüdés következtében elhalt. A köztiszteletben álló család­anya halálát bánatos férjén kivül gyermekei Ádám, Márton, András, Juliska férj. Gallé Istvánné, Mihály, Ida, Mariska férj. Kálmán Lajosné és Emma, továbbá menyei, vejei, unokái és kiterjedt rokon­ság gyászolják. A fájdalommal gyászolt halott temetése f. hó 3-án délelőtt ment végbe a közönség nagy részvéte mellett. A békési ev. ref. főgimnázium ön',:épző-köre folyó hó 12-én délután 3órakor Rákóczy-ünnepélyt rendez a következő műsorral: ünnepi beszéd, tartja Sál Gyula az önképzőkör elnöke. „Kuruczok ünne­pén“, irta: Jánosi Gusztáv, szavalja Császár Ferencz VI, o. t. „Ócskái László élete,“ irta és felolvassa : Megyeri Lajos VII. o. t. „Ének Rákóczyról“, régi népballada, szavalja: Sperlinger Béla VI. oszt. t. Az énekkar pedig alkalmi éneket ad elő. Az ünne­pély nyilvános. Fögymnasiumi felügyelők. A vallás és köz- oktatásügyi miniszter most nevezte ki a felekezeti iskolák állami felügyelőit. A békési és csabai gimnáziumok felügyeletével Nátafalussy Kornél nagyváradi, a szarvasi főgimnázium felügyeletével Géresi Kálmán debreczeni tankerületi kir. főigaz- g .tót bizta meg a miniszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom