Békés, 1901 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-27 / 4. szám

szolgáltatja, az ételeket és italokat Zielbauer hires jó konyhája és tele pinozéje szolgáltatja s így az előrelátható sikerről szinte beszélnünk is fölösleges Az Uránia A budapesti Uránia tudományos szinház tegnap este kezdte meg a Göndöcs- népkerti pavillonban 4 napra terjedő előadásait. Hosszas idő óta készülődik az Uránia Gyulára s a közönség mely már többször várta biztosra az Urániát valósággal fölosigázott kíváncsisággal néz a nagyérdekü előadások elé. — Az Uránia tudo­mányos szinház. Ettől a tudományos szótól azonban nem kell meg ijedni, mert az nem száraz érteke­zéseket tudósoknak nagyerdekü, de laikusnak vég­telenül unalmas tényeket jelent. Az Uránia színház szemkápráztató, gyönyörű látványosság, a modern teknika ezer csodáival, az ujabbkori színpadi hatás titkainak ügyes felhasználásával. Voltaképen az egész egy felolvasás keretében mozog. Ez a felol­vasás, mely kiváló írók tollából, u fantáziát fog­lalkoztató, eleven ismeretekben gazdag leírásból áll képekkel van kisérve. Kinematográfiái vetítik a mozgó fényképeket egy óriási fehér lepelre s a publikum átéli az eseményeket, élve látja a törté­nelmi adatokat, s ott képzeli magát a gyönyörű tájakon, mely előtte mintegy varázsütésre feltámad. Az első ilyen bemutató előadás tegnap volt. Mese- szerű szép mozgó fényképekben mutatták be Spanyolországot, ezt a szingazdag távoli tartományt, ez ország népének, történelmének és tájának, nép szokásainak föltárásával, Pékár Gyula eleven tol Iá ból eredő felolvasás kíséretében, III. részben, mint­egy 150 képben, melyek élnek, mozognak, mintha természetben látnók őket. A publikum rendkívüli élvezettel nézte végig a tündérmesébe illő látványt. Ma délután 4 órakor „A vas“ és |Jézus élete| este fél 8 órakor „ Velensze11, holnap délután „ Velenczeu este Paris 1900-ban. Kedden délután újra Párist, este pedig Chtnát mutatják be. A jegyek, melyek Dobay János könyvkereskedésében s este a pénz­tárnál kaphatók, erősen fogynak a közönség körében. Halálozás. Általános részvétet keltett Csabán Jeney Lászlónak a takarékpénztár tisztviselőjének váratlanul bekövetkezett halála. A 41 éves életerős férfiút vasárnap reggel szivszélhüdés érte és pár órai halálküzdelem után kiszenvedett. A rokon­szenves modorú kedvelt férfiú és derék tisztviselő temetése hétfőn délután impozáns részvét mellett folyt le. A korán elköltözöttet özvegy édes anyja és két testvére gyászolják. Kaszinók Csabán. A társaskörök egymásután tartják évzáró és tisztújító közgyűléseiket, igy Csa­bának két legtekintélyesebb egylete a múlt vasár­nap tartotta meg közgyűlését. A csabai kaszinót közgyűlését Fejér Béla elnök vezette és Láng\ Gusztáv háznagy számolt be a kaszinó múlt évi működéséről. Az 1901. évi költségvetés megállapí­tása után a választásokat a következő eredménnyel ejtették meg: elnök lett Fejér Béla, alelnök Beliczey Géza, háznagy Láng Gusztáv, könyvtárnok Donner Lajos, ügyész dr. Pándy István. A csabai polgári kör közgyűlésén Fábry Károly elnökölt, az évi jelentést Gally János, közös tiszt olvasta fel Az 1901. évi költségvetést 2160 kor. bevétellel és 1927 kor. kiadással állapították meg, majd több indítványt tárgya tak, melyek között érdekes, hogy a tanítói kar ellen folytatott polémiája miatt te Pesti Hirlapot a körből kiküszöbölték. A tisztújí­tód során megválasztottak elnöknek Fábry Károly, alelnöknek Achim János, közöstiszt lett Gally Já­nos, ügyész dr. Urszinyi János, számvizsgálók Uhrin András, Thury Lajos, Uhrin Károly, választ­mányi tagok Rosenthal Ignácz, Kovács Z. György, Herkély István. Turcsán Pál, Zsilinszky János, Kiszely Pál. Tanítói kinevezések. Az újonnan felállított csaba-erzsébethelyi állami iskolához a vallás- és közoktatásügyi minister Buthy László osgyáni és Prisztavok Endre csabai tanítókat rendes tanítókká kinevezte Az uj iskolában a legközelebbi napok­ban kezdetét veszi a tanítás. Az »Erkel Ferencz dalkör“ évi közgyűlését ma délután 5 órakor tartja az iparos ifjúsági egy­let helyiségében; a közgyűlés tárgya a rendes évi jelentés és a számadások beterjesztése, továbbá uj tagok felvétele és a jövő évi programm megálla­pítása. Az orosházi izr. nőegylet felolvasó estélye. Nagy napjuk van ma az orosháziaknak, oly iro­dalmi műélvezetben lesz részük, amilyen ritkán adatik vidékieknek. Ezt az élvezetet pedig az oros­házi izr. jótékony nőegylet szerzi meg nekik, a mely tevékeny egyesület ismét fényes bizonyságot tesz a hasonló mulatságok rendezése körül ismertté tett leleményességéről. Az estély jelentőségét és fényét első sorban Eötvös Károly orsz. képviselő nek megjelenése és felolvasása biztosítja és emeli azt az az illustris társaság, melynek tagjai őt leki- sérve szintén közreműködnek az estélyen. A hírlap és szépirodalom első rangú művelői ők is, névsze rint Braun Sándor, Ábrányi Emil, Gergely István és Latzkó Andor, a „Budapesti Napló“ felelős szer­kesztője illetve belső dolgozótársai. Az „Alföld“ szálloda díszterme bizonyára zsúfolásig megtelik hallgatósággal ma este, mert nemcsak Orosházán, hanem a vidéken is nagy érdeklődés mutatkozott a felolvasások iránt, melyeket szokás szerint táncz- mulatság is követ. Megrázó halál. Szörnyű szerencsétlenségnek esett áldozatául a múlt héten Imre János vásár­helyi lakos az orosházi tanyák között. Szombaton reggel történt, hogy a jószágokat itatta a kutnál, mikor az egyik szabadjára eresztetett tehén és egy burju hirtelen szaladni kezdettek s hiába kiábált és I mént utánuk, a megvadult állatok megállani nem akartak. Imre János egyebet nem tehetvén, hirtelen felugrott az egyik ló hátára s vágtatni kezdett az elszabadult jószágok után. Alig ért azonban a tanya- szomszéd földjére, hirtelen lebukott a lóról a ke­ményre fagyott földre oly szerencsétlenül, hogy azon­nal meghalt. A mezőberényi iparos ifjak önképző-egylete február hó 2-án a „Magyar Király“ szálló termei­ben, saját pénztára javára álarezos jelmez-bálát rendez. Beléptidij személyenként 1 korona. Kezdete este pont 8 órakor. A körös-tarcsai iparos ifjúság a leendő ipa­ros-kör alap javára január 27-én, azaz ma az első tizedbeli olvasó egylet helyiségében színre hozza : Sárga csikót. Személyek: Bakay András, jómódú parasztgazda, Kulcsár Kálmán. Bakay Erzsiké a leánya, Hajdú Imréné. Csorba Márton csikós gazda, Petrovics Lajos. Ágnes a felesége, Tóth Piroska. Laczi a fiók, Hajdú Imre. Gelecséri pusztabiró, Szikszai Gyula. Peti a fia, Tokai Dezső. Harasztos, kántor, Varga Imre. Boltos, Iczig, Vincze Károly. Csárdás, gazda- a hólyagosban, Diósai Manó. Bogár Imre, betyár, Fülöp Gyula. Szúnyog, vén betyár, Kovács Gyula. Gazsi, sánta koldus, Kovács Gábor. Bagó, vak koldus, Tóth Imre. Böske, főző asszony, Högye Mariska. Kecskésné Erzsi keresztanyja, Kulcsár Esztike. Trézsi, szolgáló, Fülep Veronka. Pista, Bakay szolgája, Bátori Imre. Ferke, csapos­legény a hólyagosban, Szőlőéi Gábor. Zsuzsi, leány a hólyagosban, Gál Károlyné. Hegedűs czigány. Szikszai János. Bőgős czigány, Gulyás Sándor. Klarinétos czigány, Gál Károly. Egy szomszédasz- szony, Kovács Gizella. A békési ipartestület február 2-án a városi bérbáz dísztermében saját pénztára javára zártkörű táncz mulatságot rendez, a rendezőség: Méder György, elnök. Tyukodi Imre, alelnök. Virág Mátyás, pénztárnok. Mészáros József, jégyző. Ollári Mihály, ellenőr. Báró Drechsel Géza, ellenőr, A József-városi olvasókör saját helyiségében, január 27 én, ma d. u. 3 órakor rendes évi köz­gyűlést tart. A gyulai önk. tűzoltó egylet f. hó 13-án tar­tott választmányi ülés határozata folytán rendes évi közgyűlését február hó 3-án d. u. 2 órakor tartja meg a városház nagy termében, melyre az egylet tagjai, nem különben az érdeklődők ez utón is meghivatnak. Torna egylet. A „Gyomai Torna-Egylet“ e hó 20 áu tartotta alakuló közgyűlését élénk érdeklő­dés mellett. Az egylet tisztviselői kara a követke­zőkép alakult meg. Elnök Kherndl György, alel­nök Debreczeni Endre, igazgató Králik Pál, gond­nok Fazekas Zsigmond, pénztárnok Salacz László, jegyző Mányi Gyula, ügyész dr. Bácsy Lajos, orvos dr. Nagy Ernő. Eddigeló 60 taggal rendel­kezik az egylet. Mulatság Szeghalmon. A szeghalmi kaszinó jövő hó 9-én nagyszabású fényes mulatságot ren­dez, melyre nagyon sokan készülődnek a Sárrétről. Eljegyzés. Dr. Kóhn Emil a gyulai elmegyógy­intézetnek a közelmúltban segédorvosa, jelenleg verseczi gyakorló orvos, eljegyezte Glückmann Elzát, Verseczen. A vésztői kaszinó a napokban tartott rendes évi közgyűlésen elnökül Csákig János községi orvost, választmányi elnökül Petry József gyógyszerészt, goLdnokul Bereczky Józsefet, kőuyvtárnokul Hor­váth Mihályt, jegyzőül Papp Antalt választotta meg. A csabai tisztviselők közvacsorája. Nagysza­bású fényes mulatságra készülnek Csabán, február hó 2-án. A községi tisztviselők fényes közvacsorát rendeznek, belevonva Csaba község egész intelli- gencziáját s nagy közönséget várnak a vidékről is. Különös vonzerőt és érdeket ad e sikerültnek ígér­kező mulatságnak az, hogy a közvacsorán a csabai szép lányok fognak kiszolgálni. A rendezőség im­pozáns számban van képviselve a meghívón s a mulatság sikere biztos abból is következtetve, hogy Csabán jóformán mindenki részt vesz ez estélyen s a vidékről is sokan készülnek, úgy-Gyuláról is.- A közvacsora után táncz lesz. A vacsora kezdete este 8 órakor; személy-jegy 2 kor., család-jegy 5 kor. A vacsora étlap szerint megy, rendes vendé.glői árakkal. Álarezos bál Csabán. A XX. század első ál arezos báljának jelzi a Corvina-nyomda személy­zete azt az érdekes bálát, molyét február 9-én ren­dez a Vigadó termeiben. A programm rendkívül érdekes pontokból áll, melyek mindenike kaczag- tató humorral van összeállítva. Emléktárgyat kap minden résztvevő, jutalmat kap a legszebb, leg- rutabb, legszerelmesebb, legszomorubb és legvigabb maszk. Személy-jegy 2 kor., család-jegy 2 forint. A korcsolyapálya a változó időjárás daozára is kitűnő jéggel áll rendelkezésére' a közönségnek. Elénk az élet délelőtt s délután egyaránt a jégen szép közönség pártolja ez idén is a jégsportot. Ma délután, ha kedvező idő lesz, zenés délután van tervben. A zenét Badé Pista zenekara szolgáltatja. Tartama d. u. 4 órától 8 óráig kivilágítás mellet. Beléptidij személyenkint 40 fill., család-jegy 1 kor. Felülfizetések az egylet fentartása javára köszönet­tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Idény­jegyek érvénytelenek ! Betörések Kétegyházán. Betörés és lopás tör­tént Kétegyházán Oltár Mojsza kenyérsütőnél. A tol­vajok az udvaron lévő szobából az ablakon át el­vitték az összes párna és ruhanemüeket és az ágyban a párnák között levő 100 korona készpénzt; a ház előtt az utczán szánnal voltak, sőt— a mint a nyomokról látszik — ott etették is a lovakat. Megkísértették a betörést Böhm Miklós uradalmi titkárnál is, előbb lefeszítettek egy ablakot, azonban vak ablakra találtak. Ezzel ne m elégedtek meg, hanem ismételve a másik ablaknál tettek kísérletet, sőt már az ablakot is betörték s be akartak hatolni, mire felébredt a házban lakó Szekér nyug. uradalmi tiszttartó, ki az abjpkra nézve, annyit látott, hogy valami czigány ember akart az ablakon bemenni. Segélyért kiáltott, mire a mellette lévő szobában Bőhm felébredvén, a villamos jelzőkészüléket mű­ködésbe hozta. Erre az egész cselédség azonnal talpon volt, de a betörők észrevették ezt s elillantak. Innen a postahivatalba akartak behatolni, már az abla­kot feszitették, mire a zajra Kádas postamesler föl­ébredt és gyertyát gyújtott, Amint a betörők a vi­lágosságot észrevették elszöktek. Egyszerűség — takarékosság Egyik szarvasi lapban olvassuk a következőket: „ Furcsa de mégis úgy van ! A szarvasi községházán az adóügyi irodá­ban eltört az ivópohár, s a kilencz alkalmazott a városi gazdálkodás és takarékosság szempontjából nem tud uj pohárhoz jutni, hogy mégis ne legyen e,kilencz ember kénytelen egy üvegből inni, a le­leményes fináncz ész úgy segített a dolgon, hogy 10 nádcsövet szerzett, egyet-egyet az alkalmazottak, egyet pedig a vendégek számára, s most ezen szo­pogatják a vizet a szomjuhozók. így már csakugyan vagyonosodéi kell a városnak, ha még egy pohár árát sem tudja a költségvetés keretén belül besze­rezni.“ Anyakönyvi kinevezések. A belügyminister Bé­kés-vármegyében a bucsai kerületbe Császáf Károly tanítót, a köröstarcsaiba pedig Fejes János községi írnokot anyakönyvezető helyetesekké nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Öngyilkossági kísérlet. Egy sokat hányt vetett, elkeseredett ember akart hétfőn délben erőszakos rnodon megválni az élettől, de szándéka nem sike­rült. Stern Mór csabai terménykereskedő, öt per­mek apja, valamikor jobb napokat látott, °de a börze, a hol a szerencsét hiába kereste, cnéki is — mint annyi sok másnak — megingatta az exisz- tencziáját s legutóbb már az emberbarátok jószí­vűségére szorult. Pár nap előtt ismét pénzhez jut­ván, újabb kisérletet akart tenni a gabona-üzlettel, de spekulácziója nem sikerült s a fölötti elkesere­désében, hogv üzlettársának nem tud a pénzzel el­számolni, öngyilkosságra határozta el magát. Hét­fon délben jött haza Szolnokról, megirt néhány bucsu-levelet, aztán kiment a vasúti sínek mellé s ott revolverrel bal halántékába lőtt. A golyó azon­ban irányt tévesztett, nem törte át a koponya fa­lát, csak életveszélyes sebet ejtett. Arra járó em­berek tették figyelmessé az árokban fekvő sebe­sültre a rendőrséget, mely a szerencsétlen embert rögtön beszállította a kórházba. Nem lehetetlen, hogy gondos ápolás még visszaadja az életnek és családjának. Gyulai élet. Reflexiók a megyebálról. Kedves M—a I Mennyivel jobban szeretném, ha maga Írna nekem, a helyett, hogy nekem kell a czikkemet adressálnom magához. Mennyivel helyesebb lenne a toilettek leírása, ha maga Írná s nem én, aki mint minden férfi alig tud különbséget tenni a lüszter és a selyem közt. De hát kedves M—a, mióta a legutóbbi nő-egyleti bál sikertelenségén elkeseredve, hátat fordított nekünk, szegény gyulai fiatalemberek­nek — köztük nekem is, — azóta megszakította a barátságot velem is s úgy látszik elhatározta magában, hogy nem vesz pennát a kezébe. — Most érzem igazán a maga hiányát, szükségem lenne a maga éles nyelvére — pardon ezért a kifejezésért, de egy lányra ez mindig dicséret — s azért is irom magához e czikkemet. Van benne égy kis maliczia is. Jól esik konstatálnom, hogy erősen tévedni méltóztatott, mikor pálezát tört egyszer és mindenkorra a gyulai társas-élet fölött, mely nem él, s a gyu­lai tánezos fiatalság fölött, mely nem tánczol. J ött volna csak el a rr.egyebálra, meggyőződött volna az ellenkezőről. — Bizony kérem volt itt hangulat, volt itt tánc/.os, volt itt pezsgő élei üvegekben és fiatalságban egyaránt s csakugyan nem csalódtam, mikor epochalis eseménynek mertem jelezni a készülődő megyebálat. Higyje el, hogy nem ismerek rá a gyulai publikumra. Mintha egy nagy menkő radirgum- mival letörölték volna az arczokról a komorsá­got, a szivekből a tartózkodást. S ez nem csak a megyebálon volt igy, nern volt futólagos han- -golatT mely --eltűnik, nyomtalanul. A megyebál óta — kérem ne mosolyogjon gúnyosan — szere­tik egymást az emberek Gyulán. Hihetetlen de ügy van 1 Valami jóleső melegség árad szét a szivek közt, csillogó verőfényben olvadoz a kö zöny és indolenczia jege s ha igy haladunk még majd csakugyan lesz Gyulán egészséges társas élet. — Persze, maga erre azt mondja, hogy Optimismus s meglehet, hogy igaza van. de én remélek. — Igaz, hogy ha majd csalódom, hát majd fájni fog, de hát a csalódás fájdalmát mindig megelőzi a reménység, a mely pedig jól eső érzés. Eh, de érzem, hogy kezdek sentimentális lenni, maga meg ásít, térek tehát a dologra és beszélek a megyebálról. Tudja hány pár tánczolta az első négyest ? Öt ven 1 S tudja-e, hogy egyetlen négyesből se maradt ki egyetlen tánezosnő sem ? Nohát kérem ezért Írok örömmel a megyebálról! Maga persze arra kiváncsi, hogy ki volt a bálkirálynő ! Senki és mindenki. A mely bálnak királynői vannak, annak hamupipőkéi is vannak, s az az igazi jó bál, a hol senki sem érzi magát hamupipőkének. Itt igy volt. S a rendezőbizott- ságot minden túlzás nélkül lehet figyelmesnek nevezni, s a táncz matadorai Berthóty, Hoffmann és Konkoly (ezt az uj csillagot persze maga még nem ismeri ?) s a rendező bizottság minden egyes tagja megérdemel egy sonkás ozsonát. Igaz, hogy jól jártunk a vidékkel is. A szolgabirók behozták járásaik minden tánezra mozgatható tagját s a gazdatisztek (a farsang­nak ez a legjobb anyagja, a kik még nem restellik hogy vér pezseg bennök) versenyre keltek a katonatisztekkel meg a lateinerekkel. Látta volna csak azt a soupercsárdást j Szerencse, hogy a megyeház nem modern épület, mert ha újabb időben épített kártyaház lenne, alighanem ka­tasztrófáról Írhatnék most referádát. Ennek részben Bádé Pista lenne az oka, a ki most is kitünően muzsikált, a katona banda andalító keringői után feltüzelve és lelkesítve a javithatlannak hitt blazirtokat is. Különben volt ott katasztrófa elég! Majd kimutatja ezeket a jövő évi anyakönyvi statistika. S ha eddig is Békésmegyében kötöttek a leg­több házasságokat, mikor még megyebál se volt, mi lesz ezután ? ! Persze, maga szeretné már, ha a toilettek- ről írnék, mert a báli tudósitótik csak egyetlen, a főispánná remek szép ruhájáról számolt be, a mely ruhának pedig csak kevés része volt abban, hogy a lady patronesse meghódított mindenkit. Vannak asszonyok, akik csak a ruhájokkal hó­dítanak s vannak a kik az egyéniségükkel is. A főispánná ez utóbbiakhoz tartozik, arról min­den jelenlevőt meggyőzött ez a szép bál, a mely­ről úgy nyilatkozott a lady patroncsseségért kö­szönetét mondó rendezőségnek a főispánná, hogy „ha önöknek kedves emlékük ez a bál, nekem több, — nekem büszkeségem !“ S ezek után bátran merem mondani, hogy senki se bánta meg, hogy ez a bál végbement, sem a bál eszméjét megpendítő s a sikerben nagy részszel biró Fábry alispán, sem a rendező­ség sem a publikum, sőt még azok a rendezők sem, akik a bálon részt nem vevén csak zsebi- Ieg voltak érdekelve, mert — ami ilyen fényes bálnál^ szinte hihetetlen s annak sikerét legjob­ban bizonyítja — még deticzit sincs I Sőt a tiszti nyugdíjalap igen szép kis kerek summával gya­rapodott. Szóval nincs a teremtésben vesztes csak én ! Mert nekem most össze kell állítani a höl- gyek toílettjét! Csak legalább tudnám mi a kü­lönbség a fianell meg agazirközt! No de azért megpróbálom, ha ki is nevetnek. íme tehát: Dr. Lukács Györgyné (fehér selyem ezüst himzéssel, fekete tolldisz), gróf Almásy Dé- nesné (fehér selyem, fekete csipkebevonattal), Kirchner Hermanné (cseresnyepiros, arany, ezüst és gyöngydiszszel), Berthóty Istvánná (rózsaszin s. csipkedisz), Kiss Lászlóné (fehér s., ezüsttel), Liszy Viktorné (opálszinü rr.oiree antik), Gálbory ózsefné (piros selyem, fehér gázzal). Dr. Berkes Sándorné (rózsaszin selyem, fehér csipke), dr. Berényi Arminné (fehér moiree antik aranynyal), dr. Wieland Sándorné (fekete selyem rózsaszín­nel), dr. Zöldy jánosné (fehér, piros dísszel), Dut- kay Béláné (türkisz kék), Haan Béláné (fekete s. arany), Dréherné (fehér s. arany), Gábor Györgyné (fehér s. sárga rózsa), báró Perényi Edith (rózsaszin, fehér gázzal, ezüsttel), Bállá Ilona (fehér s.), Fekete Mariska (fehér s.) Kéry Jolán (rózsaszin selyem, fehér rózsa), Domoszlay Olga (fehér selyem kézi festéssel), Domoszlay Szeréna (fehér s. kézi festés), Erkel Irma (fehér atlasz margarettel), Erkel Margit (rózsaszín s. arany gáz), Gallacz Sári (rózsaszin s. fehér vi­rág), Schröder Erzsi (fehér selyem krizantenum), Dubányi Sári (fehér s. vadrózsa), Hüke Ida (fe­hér s. margarett), Bay Blanka (rózsaszin, alma­virág), Somossy Ilonka (fehér selyem almavirág), Kövér Ella (rózsaszin s. gáz), Kövér Janka (ró­zsaszín s. gáz), Körös Etelka és Berta (piros s. fekete bárs.) Otrok Mariska (rózsaszin s.) Otrok Rózsika (fehér s. orgonavirág), Banner Böske (fe­hér s. ezüstös gáz), Schmidt Mariska (zöld s. rózsaszin virág), Nuszbek Mariska (rózsaszin s, gáz), Kolozsváry Ilona (rózsaszin fehér virág), Horváth Margit (rózsaszin s.) Haan Ágnes (ró­zsaszín s. ezüsttel), Szalay Ágnes (fehér s.) Sza- lay Margit (fehér s.) Szabó Ilona (Sárga s. zöld szalag), Bulla Gizella (rózsaszin s.) Kollár Klára (kék s. arany, ezüst), Laky Margit (rózsaszin s. fehér disz), Untervéger Irén (kék s. arany nyal). . _____ —re. Tö rvényszéki csarnok. Az Igazságügyminiszter elismerése. A múlt év­ben életbeléptetett bűnvádi perrendtartás egy uj intézményt, ügyészségi megbizottak intéményét léte­sítette. A kezdett nehézségeivel természetesen en­nek is meg kellett küzdeni s nincs mit tagadói, bogy a reformot az igazságügyi hatóságok idegen­kedéssel fogadták. Lassauként azonban megbarát­koztak vele s ma már elmondhatjuk, hogy az ügyészségi megbizottak feladatuknak derekasan meg­felelnek. Az igazságügyminister méltányolni óhajt­ván egyeseknek buzgóságát, melyei az uj intézményt népszerűsíteni s az élet követelményeivel öszhangba hozni igyekeztek, kisebb nagyobbb tiszteletdijat utalványozott számukra. A mint értesülünk, a gyu­lai törvényszék területén Pávik József csabai ób dr. Szalay Józsi? orosházi kir. járásbirósági ügyészségi megbizottak részesültek 100—100 korona jutalom­ban 8 az igazságügyminister leiratában különösen is kiemelte, hogy ezt az összeget buzgó, öntudatos működésükért s azért a kiváló erélyért adja, melyet hivatalos teendőik ellátásában tanúsítottak. Az exispán. Zohut János szarvasi lakos 1900. szept. 24-én elment Szarvason Czettel Mihály la­katoshoz és a Kontur József ispánjának adta ki magát, a magtárhoz egy kulcsot csináltatott és az­zal kinyitva a magtárt 10 kiló és 3 mm. búzát ellopott, azonban a csendőrség kikutatta és a ter­helt ki különben egy más lopásból kifolyólag 6 havi börtön büntetését tölti, ehez kapott még e hó 21 -én tartott tárgyalás Tóth Ferencz inditványára még 7 havi börtönt. A dobozi kartell. Nem a hős Dobozyról szól ezúttal az ének hanem a dobozi hősökről, hogy kik azok könnyű kitalálni, duhaj paraszt legények. Ugyanis Képiró László fővezérsége alatt a dobozi paraszt aranyifjuság egymással a közjegyző kikerü­lésével szóbelileg kartelt kötöttek, hogy P. Szabó Lajos korcsmájába nem fognak járni, sőt ha valaki ottan mulatságot rendez akkor is elrontják. Ezen megállapodáshoz híven, 1900. junius 4-én Gergely János és Váradi István kémszemlére, felderitő szol­gálatra mentek P. Szabó Lajos korcsmájába a hol Lipcsei Gáborba ki ott mulatozott bele kötöttek és midőn az sem hagyta magát a sereg zöme 8 szál deli legény a dobozi lányok minden reménye be­rohant, és a poharak üvegek repültek, mi közben megérkezett Molnár István rendőr és Fekete Péter kisbiró. Jaj de a felbőszült tömegnek ellen nem állhatták, mert a fővezér Képiró Mihály- neki ment a rendőrnek egy téglával biztatva, hogy ha ki nem megy, ki repítik. Gergely János meg a kisbirót mellbe ütve vigasztalta. „Ülök én még kendért egy- pár hónapot* és tényleg a kir. tszék a két főczin- kost 4, illetve 8 napi fogházra és a többieket pe­dig mivel a rendőröket nem bántották, felmentette, — igy végződött a dobozi ifjúság kirohanása a megállapított kartell értelmében. Heti piacz. Gyulán, január hó 25. Úgy a külföldi mint budapesti árutőzsdén ke­vés ingadozással változás az árakban alig consta- tálható. Heti piaczunkon valamivel nagyobb kíná­lat mutatkozik lanyha irányzat mellett. Elkelt 50 kilogrammonként koronába: búza ....................6’50—6‘80-ig takarni, árpa . . . 5‘50—5*60-ig kukorioza .... 4.40—4’60-ig zab ........................5.60—5‘80-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom