Békés, 1900 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1900-05-27 / 21. szám

Színészet. (Görög rabszolga, Arany kakas, Knncz furfang, Arany kakas, Gésák). Operettel kezdte meg Szalkay társulata a szezont, de igazán helyesebben tette volna, ha a másnapi Arany kakas-sál mutatkozott volna be a gyulai publikumnak, amely darab igazolta a Szalkay társulatához fűzött reményeinket, sikeresebben mu­tatta be a társulat erejét és értékét a bemutató előadásnál. A bemutatóul előadott Görög rabszolga, Sidney kedves zenéjü látványos operettéje nagy publikumot vonzott a színházba. Földszint és karzat egyaránt telve volt s a közönség szinte fölizgatott kíváncsisággal várta a darabot, hogy véleményt alkothasson magának az uj társulatról s a kevésbbé sikerült előadásból Ítélve, hamarosan kimondta -a verdiktet, hogy a társulat nem sokat ér, legalább a másnapi félig üres ház ezt bizonyította. Az ítélet azonban úgy látszik, elhamarkodott volt. A Szálkái társulata tehetséges becsvágyó szí­nészekből áll s bár nem szívesen teszünk össze­hasonlításokat, a tavalyi színi idénynél bizonynya) többet fog érni az idei. A bemutató előadás azonban nem sikerült. Ez már faktum, de nem Szálkái tehet róla, hanem a szerencsétlen véletlennek <összejátszása, amit mérle­gelni kell a közönségnek, mielőtt Ítéletet mondana. A terem akusztikájához még nem volt szokva a személyzet. Ez meglátszott rögtön az első színre lépőn. A primhegedüs hiányzott s fuvolával kellett vezetni a zenekart. Ha hozzászámítjuk még az első előadásnál rendesen tapasztalt hiányosságokat, egé­szen érthető az a bizonytalanság, kapkodás, habo­zás, ami az egész előadáson keresztül érezhető volt. Mindannak daczára Szalóczy Irén, a társulat jeles subrettje szép sikert és nagy tetszést ért el írisz szerepében s jóformán ő csalta ki az első tapsot a közönségből, mely mereven, némán nézte az előadást, kelleténél jobban fukarkodván a Gyulán amúgy is szűkén mért tapssal. Szalóczyról már ebből a darabból kitűnt, hogy elsőrangú énekesnő. Eleven, mozgékony, rutinirt, gracziozusan tánczol és temperamentummal játszik. Hangja nem valami fenomenális, de hát subrettnél ez nem is olyan rendkívül fontos. Bándy Rózsinak van a legcsinosabb hangja a nők közül, aki Aspasia t játszotta, róla azonban nem mondunk véleményt el alkalommal. Kiváló jó komikának mutatkozott Borsitzky Ilona (Melanopisz) a kitől a társalgási darabok finom légkörében várunk igazi sikert. Kemény Lajos baritonistájuk (Dioméd) sehogy- sem tudott sikert érni el, egyetlen tapsot sem kapott, noha a darab legszebb áriáit ő énekelte volpa, de a hiányos zenekar mellett sok falsot adott. 0 vele szemben is várakozó állást foglalunk el, mert csinos hanganyagából ítélve, reméljük, hogy tőle még látunk ennél nagyobb sikerű szereplést is. Szalkay (Heliodorus) kitűnő komikus, de rajta is meglátszott, hogy bosszankodik a malőrön s a direktori gondok elvették a kedélyt szerepéből, noha derültséget többször keltett igen jó „rósz“ vicceivel. Igen jól' állotta meg helyét Szepessy Guszti (Markus Pomponius) akit régóta kiváló művésznek ismerünk. A karszemélyzet— a női részét értve — csinos, illúziót keltő, jól összetanult s daczára a hiányos zenekarvezetésnek, tisztán, szépen énekelt. A második előadás, az Aiany kakas-ban már itthon volt. a társulat. Ilyen jól rendezett, gördülé­keny előadást rég nem láttunk Gyulán s a társulat, ha ilyen előadásokat produkál, méltán követelheti a pártolást a gyulai közönségtől. Maga a darab is olyan különben, hogy sokat lehet belőle jó játékkal csinálni. Blumenthal és Kadelburgnak a magyar viszonyokra nagy ügyes­séggel átültetett bohózata, jóizü alakokkal, kitűnő helyzetekkel és szellemes mondásokkal, mely mind­azonáltal — mint a „Mozgó fényképek“ is — nem pikáns s a legjobb családok leányai is megnézhetik. Szalkayé volt az est fősikere. Kitűnő humoru „oedinburgi“ polgárt adott, a „laposbélü lámpák“-at gyártó Dachselmayert-1 s a hatás, amit e komikus szerepben elért, annyival dicséretesebb, hogy nem túlzott izetlenkedéssel, — arai komikusnál gyakran előfordul — hanem igazi jóizü komikummal dol­gozott s nemcsak figurát, hanem jellemet is csinált. A publikum sokat mulatott e kitűnő szerepen. Ez alkalommal lépett fel először Holéczy Ilona (Julianna) a társulat szép szendéje, aki nemcsak szépségével, hanem otthonos rutinirt játékával is megnyerte a publikumot. Igazi sikert tőle is még ezután várunk. Jászay Mariska (Erzsi) kedves szín­padi jelenség, Pálfi Mariska (Klárika) kedvesen adott egy sejpitő kis lányt, Bándy Rózsi (Treszka) szépen énekelt benne egy pár dalt. Ajférfiak közül Déry Béla (Gyárfás) bonvivánt régi jó ismerősünk, ambicziozus, tehetséges színész­nek ismertük már Halmaynál s örvendetes haladást észleltünk rajta ez alkalommal is. Szepessy (Horváth) igen jól, jellegzetesen játszotta meg az öreg naiv és „sparsam“ tudós szerepét, Kalmár Gyula, kit a gyermekkori emlékek fűznek Gyulához, (Müller) már ezúttal is jó színésznek ígérkezett A mellékszereplők mind dicséretet érdemelnek, mert a precziz össz- játék 8 az előadás gördülékenységét nagyban elő­mozdították. Csütörtökön a harmadik újdonság, ifj. Bokor Józsefnek pályadijat nyert népszínműve a „Kurucz furfang* került színre szép számú közönség előtt jól rendezett összevágó előadásban. A Rákóczy- korban játszó darab különben elég érdekes cselek- vénye drámai összeütközésre alig alkalmas motívu­mokra van felépítve, a melynek kibogozása inkább egy kis tréfa, mint számbavehető furfang alapján történik meg. Alig hiszszük, hogy a darabnak ezen hiányosságát még a nagy színpadok technikai esz­közei is feledtetni tudnák. Mindazonáltal a jó ala­kosban bővelkedő és ügyesen jeleoetezett darab nálunk is tetszésben részesült, amiben nem kis részük volt a társulat ambicziozus tagjainak. Ez estén látta viszont közönségünk Szalkaynét (Bözsi), aki az eleven, tűzről pattant kurucz menyecske szerepében úgy játékával, mint szépen csengő soprán hangján előadott dalaival sok tapsot érdemelt ki. Beéri Béla (Tétény Gábor) a társulatnak szorgalmas és folyton haladó tagja nemes hévvel játszotta meg a lobbanékony kurucz kapitány szerepét. Bögözdy Lőrincz szerepében Szalkay Lajos ismét kitűnőt nyújtott. A szerelemre és kincsekre vágyó semmit­tevő nemes alakjának produkálásával állandó derült­ségben tartotta a közönséget, amely sokszor meg­tapsolta ügyes játékát és megismételtette dalait. A komikumot hozzá hasonló sikerrel képviselte a darabban Borsiczky Ilona (Borbála), ki az elhagyott asszony szerepében olyan patáliát csapott, hogy hat boszorkánytól sem várhattunk volna többet. Szép és jó volt Holéczy Hona, mint Tétény menyasszonya, valamint a kisebb szerepekben igyekezettel és meg­felelően működtek közre az előadás Bikerén Deériné (Becskyné), Virágh Ferencz (Senki Tamás) Kalmár Gyula (Bedő István), Jászay Mariska (Katicza) és Palfy Mariska (Czinka Panna) aki szép szavallatával kis jelenésében is zajos tapsot kapott. A függöny azonban — ezt a technikai fogyaté­kosságot megemlítjük — nehezen gördül. A villany­világítás jól superál s nagyban emeli a külső hatást. Pénteken újból az „Arany kakas“-t, tegnap pedig a „Gésák“-at játszották. A közönséget bátran merjük a pártolásra felhívni, mert a Szalkay társu­lata eddig egészen rászolgál. A jövő hét műsora: Hétfőn: Görög rabszolga leszállított helyárakkal; kedden: Férj vadászni jár; szerdán: Kis szökevény; csütörtökön : Tosca; pén­teken : Kurucz furfang; szombaton : Sídamith. Országos vásári jelentés« Május 23-án. Sertésvásár : Az újonnan fellépett sertésvész következtében úgy a város, mint a vidék elzáratván a vásár nem tartatott meg. Május 24 én. Juh és birkavásár: Felhajtás 2—3000 darab. Jó vágni való kosért fizettek páron­ként 16—20 koronát, fejős juhórt 14 — 16 koronát, bárányokért 8—10 koronát. A felhajtás legnagyobb része Bánffy-Hunyad és Belényes vidékéről való. Május 25-en. Szarvasmarha vásár: Felhajtás 2—3000 darab. Első osztályú ökrökért fizettek páronként 640—700 koronáig, másodrendűért 450-­550 koronáig, 2—3 éves tinó borjukért 280—320 koronáig, 1 éves borjúkért 120—240 koronáig, fejős tehenek darabonként 120—360 koronáig. Május 26-án. Lóvásár: Ez az egyedüli vásár­nap, mely most a régi nagyvásárokra emlékeztet, sőt egy pár óv óta folyton fejlődik, ügy látszik a gazdák nagyobb súlyt fektetnek a lótenyésztésre és ez szépen ki is fizeti magát, mert nemcsak több, de jobb anyagot is állítanak elő és ma is tapasz­taltuk, hogy daczára a nagy felhajtásnak jó lóra van bőségesen vevő. Felhajtás 10—12000 darab. Jó 3—5 éves ménlóért fizettek darabonként 700-tól 1000 koronáig, 5—7 éves luxus hintólovakért páron­ként 1000-től 1400 koronáig, közép fajért 600—800 koronáig, fuvaros igáslovakért 200—400 koronáig. Vásár élénk lemenetelü, vevők szép számban van­nak Buda- BécB és Németországból. Törvényszéki csarnok. Sikkasztás. Lukács Gusztáv m.-bánhegyesi lakos 1895-ben megvett egy cséplőgépet 2500 frtért Fehér Lajos budapesti gépgyárostól és azt annak daczára, hogy eladó javára lefoglaltatott és tudta a foglalást, mégis eladta másnak, a vétel­árból 1000 frtot megfizetett az eladónak, a többit a maga czéljaira használta, ezért ült a vádlottak padján 1900. május 21-én, mikor is : a btkv. 359. §-ába ütköző sikkasztás büntette miatt 6 havi bör­tönre Ítéltetett. Az elitéit fellebbezett. A vendéglői ipar legújabb módon való gya­korlásának eklatáns példáját mutatja a két alábbi eset, melyben e hó 21-én volt a főtárgyalás. Az egyik eset a következő: Mindjárt Mátyás szarvasi lakosnak virágos kedve volt 1899. február 19-én éjjel Zuba János vendéglőjében. Tudván azonban, hogy szokása szórni a pénzt ha iszik, 420 írtját és aranyóráját megőrzés végett átadta Zubának, no de jó helyre adta, mert reggelre 180 irt hiánynyal kapta vissza a pénzt, pedig csak 5 frt 40 kr. számlát csinált, a vendéglős a főtárgyaláson azzal védekezett, hogy 180 frtot költött el azon éjjel Matyi barátja, a kir. törvényszék pedig, Tóth Ferencz kir. alügyész vádbeszéde után — miután bizonyíték ellene fel nem merült — felmentette. Az Ítélet jogerős. — A másik eset pedig az, hogy Reisz Miksa kétegyházi vendéglősnél Major József kifogásolván az étel minőségét, a helyett hogy más ételt adott volna neki, egy késsel bal kezét megszurta dühében, a miért az ő franczia konyhá­ját kifogásolta és más, esetleg angol izü ebédet kért. Ezen hősieskedés miatt Reisz Miksa e hó 21-én a végtárgyaláson megjelent, azonban számos mentő tanút jelentett be, miért is a tárgyalás el- napoltatott. HIEDÉT.É Hirdetmény. A gyulai izraelita templom kibővítési munkálataira hirdetett versenytárgyalása a közbeeső országos vásár és ünnepek miatt folyó évi juniUS 10 éré halasztatott el, amely napnak délelőtti 10 Órájáig lesznek a zárt ajánlatok alólirottnál benyújtandók, délelőtt II Órakor pedig azok a hitközség üléster­mében fognak felbontatni. Gyulán, 1900. május 27-én. Weisz Mór, 157 í—i építő bizottsági elnök. ®®®0® ® I® |®0® ®® ad. 558/1900. sz. Békésvármegye alispánjától. Árlejtési hirdetmény. Bókésvármegye alispánja részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy a vármegyei volt fogházépiiletnek árvaszékké leendő átalakításához szükséges mun­káknak biztosítása iránt folyó évi juniUS hó 10-én d. 6. 10 Órakor a megyei székház kis termében ajánlati verseny tárgyalás tartatik. Ezen föld, kőmives, ács, lakatos, aszta­los, üveges és mázoló munkákból álló válla­lat költsége 16845 korona 36 fillérrel irá­nyozhatott elő. Felhivatnak vállalkozni kivánók, hogy kellően bélyegzett és „Ajánlat a vármegyei fogház átalakítására“ felirattal ellátott írás­beli zárt ajánlataikat, melyekhez a számított összegének 5 °/0 azaz 850 korona mint biz­tosíték csatolandó, folyó évi junius hó 10-ének d. e. 10 Óráig alulirt alispánnál nyújtsák be. A terv, előmérték, költségvetés, az ár­lejtési és építési feltételek a békésmegyei m. kir. építészeti hivatal helyiségében minden hétköznap d. e. 9—12-ig és délután 3- 5 Óráig megtekinthetők. Gyulán, 1900. évi május 23-án. Dr. Fábry Sándor, 152 1—2 alispán. Birtok 40 hold tehermentes szántó, épületekkel és gyümölcsös kertekkel, erdős helyen, Nagyváradtól ko­csival harmadfél óra, olcsón eladó, vagy október l-töl bérbeadó. 142 3—3 Czim a kiadó-hivatalban. Hangjegyek mélyen leszállított áron; a „Pallas nagy lexikon“ (I—XVI. kötet.) 60 írtért eladó. Czim a kiadó hivatalban. Gyógyfürdő átvétel. Yan szerencsém a n. é. közönséget érte­síteni, hogy Gyulán, a nagyoláh- várOSOn levő évek óta fennálló gyógyfürdőt teljes felszerelésekkel együtt átvettem, saját felügyeletem alatt tovább vezetem. Legfőbb törekvésem oda irányul, hogy úgy tisztaság, mint pontosság tekintetében a n. é. közönség igényeinek eleget tehessek. Számos látogatást kérve tisztelettel: Ilich Sebestyén, 156 í—i fürdőtulajdonos. ©©©©©©©©© Posztó széjjelküldés csak magánosoknak. Egy vég 3.10 in. hosszú, elegendő 1 férfi öltözetre csak ennyibe kerül. 2 frt 80 kiért jó. fi H finom, finom, igen f., angol, kamg. valódi gyapjú­szövetből. Egy vér fekete szalonöltönyhöz 10 frt. Felöltőszövetek meterje 8 frt 25 krtól feljebb Loden gyönyörű színekben, egy vég 6 frt, 1 vég 9 frt 95 kr. Peruvlenne és Dosklng, állami, vasúti hivatalnoki ruhaposztók ét bírói talárposztók, leg* finomabb kamgarnok és ohevlottok, valamint egyenruha-posztókat, pénzügyőrség és csendőrség számára stb., gyári áron küld a szolid­ságáról ismert Kiesel Amhof, Brünn. Minták Ingyen ós bórmentve. — NintahQ szállítás. Figyelmeztetés! A t. közönség különösen figyelmeztetik, hogy a posztók ára, ha közvetetlenül hozatják, sokkal otosóbb. mintha azokat köz vetítés utján vásárolják. A Kiesel Amhof brilnnl oég az összes szöveteket valósággal gyári áron küldi • engedményt nem számit hozzá. 54 15—20 147 2—• ©©©©!©©©©© IW* Eladó ház. A gyulai fő-utezán lévő házam, melyben az uri*kaszinó van elhelyezve, 11,000 forint vételárért eladó Ebből 4000 forint kész­pénzben fizetendő, 7000 forint pedig a vevő tetszése szerint 10, 15 Vagy 20 év alatt részletekben törleszthető. A hátránytőke után mindenkor 5 százalék kamat s az erre kivetendő adó fizetendő. Az ajánlatokat kérem hozzám Nagy­váradra intézni. Miskolczy Barnabás, 128 5—10 kir. közjegyző. Nagyérdemű közönség! Kiadd üzlethelyiség! Gyulán, a templom-téren egy csinos üzlethelyiség azonnal IP kiadó* Czim a kiadó-hivatalban. Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a mai naptól kezdve nyári soi*csai*nokomban és ven­déglői helyiségeimben naponta friss csapolású korona sört poharan­ként 20 fillérért, továbbá kitűnő magyarádi bort literenként I koronáért, ki­tűnő vörös kabinet bort literenként 2 koronáért mérek és I adag reggeli gulyást 24 fillérért szolgálok ki. Jó hírnévnek örvendő konyhámat most úgy rendeztem be, hogy a színházi előadások után friss vacsorákkal szolgálhatok. Társas vacsorák, valamint lakodalmak és bármilyen mulatságok előze­tes megrendelésre nálam minden időben rendezhetők, melyekre emeleti vagy földszinti termeimet díjtalanul engedem át. Utczán át herczeg Ypsilanty utóda kuvini termésű kitűnő fehér Ó bort literenként 72 fillérért, továbbá kitűnő VÖrÖS bikavérü bort literenként I ko­ronáért mérek. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel: Fisch 1 Jakab, 156 1—1 a „Komló szálloda“ bérlője. 148 2—3 GyulAn, 1900. a. kiadótulajdonos Dotaay Janos nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom