Békés, 1898 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1898-05-15 / 20. szám

Melléklet a „Békés" 1898.20-ik számához. 111. Földmivele'sj ipar és kereskedelem. Az elmúlt hó folyamán beállott kedvezőbb időjárás és meleg folytán a vetések jelentékeny ja­vulásnak indultak és igy a termés kilátások is ked­vezőbbekké váltak, jól lehet némely helyen az őszi vetések a téli kedvezőtlen időjárás következ­tében sokat szenvedtek. A tavaszi szántás és vetés befejeztetett és | tavaszi növények szépen kelnek Több helyen a tavaszi hideg időjárás és az általában tömegesen fellépett hernyók a gyümölcs­fákban nagy károkat okoztak, minek következtében általában gyengo gyümölcstermésre van kilátás. Szőlőinket a philloxera és a peronospora pusz titja; a philloxera különösen Gyula városban ter­jed erősen. A mezei munkások keresete a tavaszi munka idő beálltával javult ugyan, azonban a rendkivü magas gabona és kenyér árak igen megnehezítik a megélhetést. Munkásaink egy része a nagyobb mérv ben beállott építkezéseknél, a folyamatban levő földmunkálatoknál, nők és ifjak az ászát irtásánál találnak foglalkozást. A múlt hó folyamán a közel gő május 1-én szokásossá vált munkás gyűlésekre való tekintettel intézkedtem az iránt, hogy az oros­házi és szeghalmi járásbeli csendőrőrsök megerő- sittessenek, a főszolgabírókat ós a községi elöljáró­ságokat, valamint a községi rendőrséget az esetleg felmerülő mozgalmakkal szemben követendő maga­tartásukra nézve előzetesen kellő utasítással láttam el. Örvendetesen jelenthetem azonban, hogy május elseje nemcsak zavargások, de minden legkisebb mozgalom - nélkül múlt el, sőt munkásaink józan higgadtságának legerősebb bizonyítékául a közelgő munkás időre e napon, mely épen vasárnapra esett, köttetett meg a legtöbb aratási szerződés. Munká saink nyugodtságáról és az izgatások eredményte­lenségéről tanúskodik az is, hogy a vármegyében eddig 35000 munkás igazolványt váltottak ki, oly szám ez, melylyel vármegyénk e téren aránylago- san első helyen áll az országban, valamint hogy ezideig összesen csak három esetben tétetett pa­nasz az 1898. évi II. törvényezikkbe ütköző kihá­gás elkövetése miatt elsőfokú hatóságainknál. A mezei munkások általában elegendő alkal­mazásra találnak, E.idrődről 500 munkás Muzsla Esztergom vármegyei községben talált foglalkozást, Gyomáról pedig több munkás Puszta-Poó község határában teljesít mezei munkát, csakis Gyulavári elöljárósága s a járási főszolgabíró tett jelentést a részben, hogy Gyulaváriban mintegy 200 kereset nélkül levő s élelemből kifogyott munkás van, kik közül mintegy 70-en személyesen is jelentkeztek nálam, hogy őket munkához segítsem. Intézkedé­sem folytán közülök 50 alkalmas egyén azonnal a veszegerlai ut építésénél nyert alkalmazást s megfelelő intézkedéseket vettem foganatba, hogy a többiek is munkához jussanak. Az orosházi járás főszolgabirája aggodalmának adván kifejezést amiatt, hogy a járásbeli munkások egy részének élelme fogyatékon van s munkát vállalni nem akarnak a netáu felmerülhető rendzavarások megelőzése vé­gett intézkedtem, hogy az orosházi csendőrőrs 20 és a bánfalvi 16 főre kiegészíttessék. Az ipar és kereskedelem a múlt rósz gazda­sági év következtében lendületet nem nyerhetett. / V. Vegyesek A vármegyei pénztárakat az elmúlt hóban megvizsgáltam s azokat rendben levőknek találtam. A járási tőszolgabirák községeiket beutazták s jóllehet a munkás igazolványok kiállitása a köz­ségi közegeket rendkívül igónvbe vette, a községi ügymenetben említésre méltóbb rendellenességet nőm tapasztaltak. A Csaba községi árvaszék május 1-én műkö­dését megkezdvén, az ügyek átutalása április hó folyamán megtörtént. Az egyhangúlag tudomásul vett jelentéssel kapcsolatosan felszólalt Keller Imre, ki szükségét látja intézkedni az iránt, hogy az Elővizcsatorna vizének kellő táplálásáról és állandó felfrissítéséről kellőleg gondoskodva legyen. Indítványára a bi­zottság megkeresi az érdekelt társulatot, hogy azon esetben, ha a tulmagas vízállás a zsilipek megnyitását nem engedné, szivattyútelep alkalma­zásával gondoskodjék az Elővizcsatorna friss vizzel való ellátásáról. A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint április havában az adóbefizetések körül az egyenes adók­nál 8161 frt 71 krral és a hadmentosségi dijnál 384 frt 98 krral kedvezőtlenebb eredmény mutat kozott, mint a múlt év hasonló szakában; április hóban az általános jövedelmi pótadó, hadmentes­ségi dij és a III. oszt. kereseti adó kivetése befe j estetett. A kir tanfelügyelő jelentésében beszámol ar­ról, hogy áprilisban 11 tantermet látogatott meg és hogy Csabán egy, 6 osztá'yu állami iskola felállí­tását a miniszter elh itározván, a szükséges előké­születi intézkedéseket megtette. Úgy ezen, mint a többi szakelőadók jelenté­sét is a bizottság tudomásul vette. A közkórházi bizottságnak azon határozatát, melyben a kórházi Bzolgaszemélyzet részére lO°/0-os drágasági pótlékot szavazott mog, jóváhagyás végett pártolólag terjesztették fel a belügyminiszterhez. Tudomásul vette a bizottság azon bejelentést, hogy a csabai árvaszék május 1-én működését meg­kezdette s hogy az ügyek átadására vonatkozó ntézkedósek elnökileg megtétettek. Saskó Kálmán felebbezésének elutasításával jóváhagyták Csaba község azon határozatát, mely­ben felebbezőt fővégrehajtói állásától felmentette. Siegfried Miksa felebbezése folytán 8 frt IV. oszt. kereseti adóját törölni rendelték. A kir. pénzügyigazgató véleményétől eltérőleg, kimondotta a bizottság, hogy az utkaparók napszá­mosoknak tekintendők s mint ilyenek, sem I., sem IV. oszt. kereseti adó alá nem vonhatók. Sámson község kórelméro a községbeli lako­soknak, a közvetlen adófizetők kivételével, augusztus hó végéig terjedő adófizetési Időhaladékot engedé­lyeztek. Szirotka Elek ra.-herényi felfüggesztett jegyző felebbezésére kimondotta a bizottság hogy miután fizetése havonként csak 30 frt, az 50 frt adótarto zásában le nem foglalható. Freuder Mór orosházi lakos részére az általa tulfizetett 9 frt 27 kr. útadót visszautalványozták Viskovics Ignácz endrődi jegyző felebbezésé- nek helyt adva, a reá kirótt IV. oszt. kereseti adót 24 frtra leszállították. Helyt adott a bizottság Molnár Mihály feleb bezésenek is és őt, a tőle követelt 25 frt adókivetés költségtéritmény megfizetése alól fölmentette. Elutasította ezután a bizottság Fekete Gábor gyomai lakosnak III. oszt. kér. adójának leszáll i tása iránti, Durkó László békési lakosnak hadmen tességi dij elleni, Marton Jánosnak tőke-kamat adó jának visszatérítését kérő. Deutsch Aladároé csór vasi lakosnak, izr. hitközségi adó elleni, a szarvas takarékpénztárnak az útadó kivetés módjának meg változtatását kérő, Faragó Pál békési lakosnak 1 oszt. kér. adó elleni és Csaba községnek Betk János gyógyköltsége ellen beadott felebbezésót, — valamint a Groska András és társai által, Kocziszky Mihály csabai lakos ellen, aratóbér iránt inditott ügyben, 1 végül Zilahy László postamesternek Ambrus Sándor főszolgabíró elleni ügyében beadott felebbezéseket. '•" Kovalcsik János orosházi lakosnak tüztávlato belül való építkezési ügyében a helyszíni szemlét május 28-ra tűzték ki. Bencsik Vincze és társai felebbezése folytán a Szent-Andráson építendő tanyai iskola helyé az u. n. Nádasoldalt jelöltek meg. Tudomásul vette végül a bizottság az állam épitészeti hivatalnak jelentését, mely szerint állami útra a kószái 1 itás fo'yamatban van, a föld utak javítás alatt állanak, a békés-mezöberényi behengerelése legnagyobb részben befojeztetett, csaba-dobozi út épités' munkálatai is jelentékenyen előrehaladtak, a tárcsái hídnál pedig a hídfők és pillérek vannak épités alatt. A jelentéssel kapcsolatosan, feliratot intézett a bizottság a közoktatásügyi miniszterhez az iránt hogy a most Csabától Gyuláig közlekedő vonatok járását egész Nagyváradig terjessze ki. mert jelenleg közlekedő vonatok a forgalom igényét nem elégítik, és mert ez által a Budapest Arad között közlekedő gyorsvonatok nagyobb terület lakói részére használhatókká válnak. Az ülés az ügyek letárgyalása atán délbe ért véget. 2161—1898 Hivatalos hirdetés. Gyula városában az 1898 évre előirt III. ősz tályu kereseti adó és az ezen adó után kivetett általános jövedelmi pótadó, fő és pótlajstromok kir. pénzügyigazgatóság által számvevőileg meg vizsgáltatván, az 1883-ik évi XLVI. t. ez. 16. értelmében a városi adóhivatal helyiségében folyó évi május 15-től 23-ig közszemlére kitéve tartatnak Gyulán, 1898 május hó 13. Dutkay Béla, 143. 1—1. polgármester. izottság a nyugdíjalap múlt évi számadásait is és vei úgy találta, hogy az alap jövedelmei a ki- dásOk fedezésére már nem elegendők, elhatározta, ogy a közgyűléshez javaslatot terjeszt be a nyug- ijalapnak pótadó kivetés utján való felemelése ránt. Az ülésen jelen voltak dr. Fábry Sándor ispán elnöklete alatt; dr. Bodoky Zoltán, Jnntso- vits Péter, Bandhauer György, Schmidt József, dr. adics László, Dóiméi Lajos és Berthóty István. Az elmegyógyintézet építési terveit és költség- etósét a belügyminiszter jóváhagyván, leküldötte vármegyéhez. Az épités ügyét szombati ülésében ég a közkórházi bizottság fogja tárgyalás alá venni, hogy az eddig tett előintézkedések rekapi találásával részletes és immár végleges előterjesz­tését megtegye a közgyűléshez, amely moBt már — ■után minden előzetes akadály elhárittatott, — érdemileg dönthet a nagyfontosságu kérdésben Kik akarnak katonák lenni? A vármegye által soproni honvéd főreáliskolában létesített alapít­ványi hely betöltése végett meghirdetett pályázat hó 10-én járt le, s annak elnyeréséért összesen hárman adták be folyamodványukat. A jelentkezők Kis Gyula vármegyei tb. főszámvevőnek János nevű a, Gyarmathy János, néhai Gyarmathy Mihály csór ási lakos fia és özv. Czédly Jánosné aradi lakos nőnek József nevű fia. A vármegye a májusi köz gyűlésen fog a kérelmek felett határozni s megje­lölni azon ifjút, kinek részére az alapítványt adó mányozni óhajtja. Névváltoztatások. A belügyminiszter megen­gedte, hogy dr. Ondroviczky Lajos csabai járási orvos „Szondi“ ra, Roóz Sámuel csabai lakos „Ro­zsáéra és Bichler Gábor szeghalmi lakos „Török*- 1 változtassák át vezetéknevüket. Jóváhagyott szabályrendeletek. A vármegye által a „kihágások és azok büntetéseiről“, valamin a „tűzrendészetről“ alkotott és legutóbb módosí­tott szabályrendeleteket a belügyminiszter meg­erősítette. Államsegély. A gyomai iparos tanoncz-iskola lére -| iv?","':3(Jelemügyi miniszter az országos Hírek. A vármegye rendes közgyűlésére a héten szétküldték | meghívókat a lapunk mai számába közölt tárgysorozattal együtt, a mely 103 ügy foglal mayában, — a mihez ha hozzávesszük még póttárgysorozatba felveendő, bizonyára szép számú ügyet, — a közgyűlésnek ismét derekas munkát kell végeznie. — A szakbizottságok már megkezdték ügyek előkészítését és május 10-én az állandó vá lasztmány is ülést tartott, melyen az ügyek nagy részét letárgyalták s a határozati javaslatokat meg állapították. — Ugyanekkor vizsgálta át az álland választmány a vármegyei házi-pénztár múlt év számadásait is, a melyet 120,054 frt 78 kr. bévé teilet, 117,744 frt 90 kr. kiadással, I igy 2309 fr 88 kr. maradványnyal helyesnek talált és a köz gyűlésnek jóváhagyásra ajánl. Az állandó választ mány az elmaradt és újabban beérkező ügyek folyó hó 24 én tartandó ülésében fogja tárgyain A vármegyei tiszti nyugdíjintézet igazgató v lasztmánya folyó hó 11-én tartott ülésében határ zott Kövér László gyulai főszolgabírónak nyugd jazás iránti kérelme felett és a kiküldött orvosi bizottság véleménye alapján, — mely folyamodót gyógyíthatatlan bénulásos elmezavarban szenvedő nek és teljesen munkaképtelennek mondja, — nyugdíjazást elrendelte a szabályrendelet alapjá 855 frt 84 kr. évi járulékot állapítván meg a nyug díjazott részére. — Ugyanezen ülésében tárgyalta paroktatási alapból a folyó évre 150 forint segélyt engedélyezett. Uj gazdasági tudósító. A földmivelésügyi mi­niszter Göllner Antal dobozi lakos, gazdatisztet a vármegye gyulai járására nézve a gazdasági tudó­sitói tiszt ellátásával megbízta. Munkát! E czimmel a „Magyar Újság“ hétfői száma a következő szenzácziós hirt közli: „Gyuláról sürgönyzi tudósítónk, hogy ma reggel egy csoport munkás Führer alispán lakásába tört s ott zajong- va munkát követelt. Azt kiáltoztak, hogy családjaik már napok óta nem ettek. Az alispán megnyugtató szavaira a munkások csendben széjjel oszlottak“. Az igazság érdekében e helyen is kénytelenek vagyunk azon köztudomású tényt felemlíteni, hogy ezen hir ily alakban a valóságnak meg nem felel, mert an­nak a mozgalomnak, melyről a „Magyar Újság“ a fenti közleményt hozta, zavargás jellege a legke- vésbbé sem volt. A tény a maga valóságában az. hogy egy 30—40 tagból álló munkás csoport dr Fábry Sándor alispánt felkeresvén, zaj és követelés nélkül közben járását kérték aziránt, hogy munká­hoz és keresethez juthassanak éB az alispán ked­vező ígérete után csendben eltávoztak. Mint érte­sülünk, a munkakeresők legnagyobb részben a fo­lyamatban levő útépítéseknél alkalmaztattak. A fehér-kereszt egyesület békésvárraegyei fiókja folyó hó 15-én, ma délután fél 4 órakor a vármegyeház kisebb tanácstermében közgyűlést tart, melyre az egyesületi tagok tisztelettel meghivat­nak. Dr. Lukács György elnök. Gróf Almásy Dénesné elnöknő. Tárgysorozat: 1. Múlt évi zár­számadás megvizsgálása. 2. A nagyméltóságn pénz­ügyminiszter ur leirata a jótékonyczélu államsors­játékban való részesedés tárgyában. 3. A nagy méltóságú pénzügyminiszter ur leirata tárgysors­játék engedélyezése tárgyában. 4. A választmány újjá alakítása. 5. Esetleges indítványok. A vármegyei földmives iskola ügyeit intéző bizottság folyó hó 13 án Csabán az iskola helyisé­gében dr. Fábry Sándor alispán elnöklete alatt ülést tartott, melyen jelen voltak : Beliczey István, Zlinszky István, Szalay József, Deimel Lajos, Kállay Ödön és Berthóty Istváu. A bizottság az iskolának jövő évi költségvetését vette tárgyalás alá és azt 5818 frt bevétellel; 9138 frt kiadással és igy 3320 frt. előirányzott hiánynyal megállapította. — Ezen hiány fedezése czéljából a bizottság feliratot intéz a földmivelésügyi miniszterhez, hogy mint a folyó évben, jövőre is 3000 frt segélyt engedélyezzen az iskola részére. Az indóházi kőutak vámszedósi joga lejárván, a vármegye téli közgyűlésében hosszabbította meg újabb három évre az eddigi vám tarifákat. A ke­reskedelemügyi minister most a vámszedési jogot engedélyezvén, a vámdijtételeket jóváhagyta. Sorsolási engedély. Az országos fehór-kereszt- egylet békésmegyei osztályának a belügyminiszter megengedte, hogy 3000 drb sorsjegy kibocsátásával jótékonyczélu sorsjátékot rendezzen. A darabonként 20 krba kerülő sorsjegyeket az egylet vezetősége — mint halljuk —— legközelebb mar kibocsátja Munkások kerestetnek! Mindenfelől halljuk a panaszt, hogy nincs munka, nincs keresete a mun kás kéznek, pedig ez nem áll, munka mindig van és a ki nem várja összetett kézzel a sült gálám bot a szájába repülni, az talál is munkát. Legujab ban az ecredi láp lecsapolását ezélzó vizi munká­latoknál van szükség mintegy 500 mnnkásra; akik érdeklődnek a dolog iránt, a szerződési feltétele­teket a községi elöljáróságoknál is megtudhatják A békésmegyei gazdasági egylet igazgató vá­lasztmánya május 15-én, ma d e. 9 órakor Csabán a casino nagytermében ülést tart a következő tárgysorozattal; A lóverseny alkalmára a „Hölgyek dija“ tisztelet dijára emléktárgy vásárlása iránt való határozat. A földmivelésügyi miniszter támo­gatása mellett rendezendő mezői)egyesi kirándulá- érdekében a mezoberényi gazdakör elnöke átíratás nak tárgyalása. A vármegye alispánjának, mint - földmives iskolai bizottság elnökének átirata, aa egyleti aratógép átengedése ügyében. Jelentés z paraszt mintagazdaság létesítése ügyében a közséa gektől beérkezett válaszokat illetőleg. Az országos magyar gazdasági egylet elnökének átirata a marhasó kismérvű fogyasztása okaiuuk kiderítése ügyében. Időközben érkező ügyek. Az országos közegészségi egyesület békésvár megyei osztálya az 1898-ik évi május hó 29-én, Pünkösd első napján d. u. 3V, órakor Békésen, a városi bérház nagytermébe!) nyilvános felolvasást tart, melyre a nagyközönség tisztelettel meghivatik. Dr. Fábry Sándor, egyesületi elnök. Dr. Kun Pál, egyesületi titkár. A felolvasás sorrendje: 1. Dr. Zöldy János felolvassa Dr. Chyzer Cornél m;n. ta­nácsos urnák „Az önfentartás“-ról Írott értekezé­sét. 2. Dr. Pándy Kálmán felolvas a „Lelki szegé­nyekről“, és 3. Dr. Frey Géza „A fertőző beteg­ségek ellen való védekezésiről. Házasságok. Weisz Alajos törekvő ifjú szoba­festő iparos folyó hó 10 én vezette oltárhoz Oros­házán bájos aráját Ehrlich Juliskát. Szlávik Pál szabó iparos folyó hó 10-én esküdött örök hűséget özv, Mágna Sámuelné kedves fogadott leányának Demkó Rozáliának. Eljegyzések. Lindenberger Ferencz törekvő ifjú kovács iparos, folyó hó 7-én jegyet váltott a gyulai polgári leánykoszorú egyik legszebb virágával, Dunai Emíliával. — Ribárszky Pál szarvasi községi mér Inök eljegyezte Kristoffy János állatorvos bájos leányát Annát. Templom Ünnep. A róm. kath. nagy templom­ban a múlt vasárnap nagy ünneps gek között ül­ték meg évforduló napját annak, hogy Wurum József váradi püspök 1824-ben husvét utáni negyedik vasárnapon a templomot fölszentelte. Ez a templom búcsú napja. Ez alkalomból Kígyósról, Csabáról, Varsándról és a helybeli József-városi templomból is jöttek körmenetekben hívek és zsúfoltságig meg­töltötték a tágas, szép templomot. Az ünnepies nagy misén Gróh Ferencz prépost-plébános pontifi­káit nagy segédlettel. Az ünnepi szt. beszédet pe­dig Grócz Béla endrődi prépost-plébános tartotta. Az ünnepségeu részt vett Kramp János eleki esperes-plébános is. Délben a prépost-házigazda vendégszerető asztalához meghívta a főispánt, a papságot és számosakat a hitközség tagjai közül. A gyulai 48-as kör folyó hó 30-án, azaz Pünkösd másodnapján a népkerti pavilion díszter­mében saját könyvtára javára tánczvigalmat rendez. Belépti dij személyenként 1 korona, kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel vétetnek és hírlapi lag nyugtáztatnak. Az újvárosi olvasókör vasárnapi estélye úgy Iszelleiui, mint anyagi tekintetben nemcsak méltán sorakozott eddigi jósikerü elődjei mellé, hanem — [szellemi tekintetben — azokat még felül is múlta. A tágas termet esti fél 9 órára a tagok és azok családtagjai, közöttük szép számban a földmives osztály részéről is, teljesen megtöltötték s a műsor­ban, nevezetesen a Székely Lajos által dirigált \Erkel dalkör praecise előadott szép dalaiban, dr. \Berényi Ármin tanulságos felolvasásában (amelynek tárgya: „A nők jogai“ volt), úgy szintén Marik Sámuel hatásos szavalatában, végül pedig dr. Bár- dós Arthur által sikerültén bemutatott ködfátyolké- pekben, minden jelenlevőt teljesen kielégítő élve­zetet talált. Az estélyt kora reggelig tartó táncz fejezte be. A három fagyos szent, noha közeledésüket napokon át érezhető hűvös idő jelezte most is, az idén megemberelte magát, amennyiben bár kellemetlen szeles napok voltak, de ami fő : mégis a rettegett fagy nélkül vonultak el fölöttünk. Hátra van ugyan még Orbán, semmivel sem kevésbe ijesztőé szent Pongrácz, Szervácz és Bonifácznál, de reméljük, hogy társai jó példáján okulva ő is megembere- lendi magát és békét hágy a szép fejlődésnek indult vegetácziónak. Ez a fejlődés nem vonatkozik a {gyümölcsökre, melyeket — mint már inegirtuk — a hernyó csaknem teljesen elpusztított, sem a szőlőre, mely évek óta nem mutatkozott ily időszakban oly gyengének mint ezúttal, úgy hogy — sajnos — a tavalyi gyenge termésnél is sokkal gyengébb szüretre van kilátásunk, ha ugyan szüretről egyátalán szó is lehet. A rósz kilátások nemcsak a filokszéra s peronospora által megtámadott terü­letekre, hanem az összes szőlőkre vonatkoznak. Búza. árpa, tengeri ez idő szerint kitünően áll, ám­bár azokra is elkelne már az eső, de csak akkor volna jótékony hatása, ha melegebb lenni a tegnapinál. Szinészet Gyulán. Leszkay András aradi szín­társulata — mint a már kibocsátott clőleges jelen­tésből is kitűnik — junius elsején kezdi meg Gyu­lán előadásai sorozatát. Egy pillanat a működő személyzetre s színi viszonyainkkal ösmerős közön­ségünk meggyőződhetik róla, hogy az ország első vidéki színtársulata jő körünkbe, s művészeti szem­pontból oly saisonunk lesz, aminő idestova egy év­tizede, nevezetesen azóta Bem volt, amikor a bold. Aradi Gerő igazgató ugyancsak aradi színtársulata működött városunkban. De nemcsak a személyzet művészi kiválósága, hanem a repertoir is olyan,

Next

/
Oldalképek
Tartalom