Békés, 1897 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1897-01-03 / 1. szám

t a jétés“ im. 1-so szamain. A vármegye alispánjának a központi hivatalok elhelyezésére vonatkozó előterjesztéséhez Terényi Lajos, dr. Bartóky József, Beliozey Rezső, Konkoly Jenó és dr. Ladies László szóltak hozzá és a javas­lathoz kepest elhatározták, hogy a főispánnak adott terméézetbeni lakást beszüntetik, az e ozólra szol­gált helyiségeket hivatalok elhelyezésére használják fel, egyszersmind a főispán lakáspénzének esetleg szükséglendő kiegészítésével megfelelő főispáni la­kásról gondoskodnak. Orosháza községnek az Alföld szálloda bérbe­adására vonatkozó határozatát, Matics István feleb- bezésének elutasításával jóváhagyták. Mezö-Berény közeégnek a községi Köröshid átvétele tárgyában beadott kérelmére dr. Hajnal István és Hegedűs Mihály hozzászólása után a köz­gyűlés megbízta a vármegye alispánját, hogy a köz­ség és az érdekelt ármentesitő társulatok meghívása mellett az újra építésre és a költségek arányos fedezésére nézve tartson előzetes tárgyalást és e tárgyban a legközelebbi közgyűlés elé javaslatot terjeszszén be. Második nap Az Endrödön felállítani szándékok második gyógyszertárra vonatkozó kérelmet elutasították. A vármegyei közművelődési alapból a csabai iparte8tület által kiadott a „B Csaba ipari szerve­zetének története" czimü munkára 100 írt, a gyulai „Erkel Ferencz“ dalkörnek pedig 50 forint segélyt szavaztak. A vármegye alispánjának az irattári 'kezelés szabályozása tárgyában előterjesztett jelenfősét a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette és Csánki Jenő Il-od aljegyző részére 100 frt tiszteletdijat szavazott meg. Gyula városnak a járdák kiépítésére vonatkozó szabályrendeletét a közgyűlés jóváhagyta elutasítván a Hegyi József és társai által beadott felebbezést. A bélmegyeri birtok hasznosítása tárgyában fel­hívták Békés községet, hogy amennyiben a birtokot meg akarja tartani, részletes kezelési tervet és elő­zetes számadást készítsen és ezek bemutatása mel lett kérje a törvényhatóság jóváhagyását. Jóváhagyta a közgyűlés Szeghalom községnek az aszfalt járda meghosszabbítására vonatkozó vál­lalati szerződését, Kétegyháza és Gyula-Vári közsé­gek ügykezelési szabályrendeletet és Füzes-Gyarmat községnek ártézi kút forrására vonatkozó szerződését. Denhoff Antal árvaszéki irattáros részére egy havi fizetését ezredéves pótlék gyanánt folyósították Kétegyháza község határozatának megváltozta­tásával Arszits Gerő Il-od jegyző fizetését 600 írtra felemelték. Gyula városnak a mezőőrök félfogadására és fizetésük megállapítására vonatkozó határozatát Lendvay Mátyás, Deimel Lajos, Br. báró Drechsel Gyula és Berthóty István felszólalásai után jóvá­hagyták. OzVegy Dubányi Jánosné részére néhai férje 3 havi fizetését halotti negyed tzimón, özv. Jan- csovits Pálné részére 500 frtot kégydij czimén meg­szavaztak. A békésmegyoi k<> cyyvsülct r©e®éro népies kiadványok terjesztése íczéljából 100 frt segélyt folyósítottak. Varga Károly és társai felebbezése folytán Gyula városnak az „Anfang“ éjjület bérbeadására vonatkozó határozatát Csák György felszólalásához képest megváltoztatták utasitvái a képviselőtestü­letet, hogy a bérbeadás ügyébet az ovoda és hiva­talok részére szükséges helyiségek biztosítása mel­lett határozzon. Vésztő községet a marhalevelek kezelése, va­lamint az ebből folyó jövedelfm megosztás^, tár­gyában újabb határozat hozatala utasitották. Végül a közgyűlés több' kisebb jelentőségű községi határozatot látott el jóváhagyásával és a bemutatott községi költségelőirányzatokat és számadá­sokat vizsgálta felül, melyek atán elnöklő alispán uz ülést déli 12 órakor bereklsztette. Novak Kamill jubileuma. Szép ünnepéllyel kezdődött az uj esz­tendő városunkban. Január 1-én volt 25 éves évfordulója annak, hogy plovak Kamill elfog­lalta a gyulai kir. törvényszék elnöki székét, melyet azóta nagy tehetséggel, teljes oda­adással, buzgalommal és [ikerrel vezet. Ezen alkalmat ragadták meg ej vezetése alatt mű­ködő bíróságok jelenlegi és volt tagjai, hogy a szeretett vezért életénél egy ily nevezetes forduló pontján üdvözölj^. De megragadta ezen alkalmat nemcsak a bíróság, hanem az egész vármegye közönstge is, kinek nevé­ben siettek úgy hatóságok, mint egyesek szeretőtöket, tiszteletűkéi nyilvánítani azon férfiú előtt, ki 25 éves niiködése alatt egy­részt a köz iránt viselteti nemes buzgalmá val, fáradozásaival, másrészt tiszteletre 'méltó nemes modorával mindéül}; szivét, becsülését megnyerte. Novák Kamill érdemei az igazságügy, tó ren, sokkal ismeretesebbel, semhogy ismerte­tésre szoruljanak. Tudja mindenki) hogy i vezetése alatt működő bróság az ország ban egyike a legmagasabl színvonalon állók nak, tudja mindenki, hogyközéletünkben, mi dón tettre, bölcs tanácsravan szükség, Novák Kamill az elsők között van s igy mi a le folyt gyönyörű ünnep leírására szorítkozunk csak, mely itt következik: Tisztelgések Pontban 11 étakor már egybe voltak úgy helybeli, mint a vidéki bíróságok tagjai gyűlve nagy tanácstereden, mely egészen megtelt. A te rém közepéfedclmi pof]^1 volt elhelyezve az át aval élve: lod>'Ír. adósság nyolca«' KJiíítra^b^ "föl alázva: 8 írttal, 10000 frt ugyancsak nyolez Istvánná, éli kamatra betálázva : S0 írttal szállója le'tziovki J» meiyoen egymás után soraaoziK a regi es az uj gárda. Balogh Samu kir. törvényszéki biró és Schul %cz Sándor békési járásbiróból álló küldöttség ment az ünnepeltért, a ki csakhamar megjelenve, Bocz Géza törvényszéki biró következő szavak kíséreté ben nyújtotta át az emléktárgyat: „Méltoságos Guriai Biról Törvényszéki El­nök úr! ö Felsége legmagasabb kegyelme már az első folyamodásu bíróságok szervezése alkal mával Méltóságodat állította a gyulai kir. tör­vényszék és a területén levő járásbíróságok élére. Azon alkalomból, hogy Méltóságod elnöki működésének 25 ik évét betöltötte, mi, a gyulai kir. törvényszéknél és a területén levő járásbíró­ságoknál alkalmazott és alkalmazva volt birák, jegyzők és hivatalnokok, a kik ezen If évi kö­rültekintő, lelkiismeretes és fáradhatlan munkás, ságnak közvetlen tanúja voltunk, testületileg jelentünk meg Méltóságod előtt, hogy szerencse- kivánatunknak kifejezést adjunk. A midőn tehát egy negyedszázados sikerdus munkásságának érdemei előtt tisztelettel meg­hajtunk, felkérjük Méltóságodat, hogy tőlünk ezen tárgyat emlékül elfogadni méltóztassék, azon őszinte kívánalmunk kíséretében, hogy Mél­tóságod a magyar igazságszolgáltatás javára és díszére még sokáig működjék.“ Zajos éljenzés hangzott fel a szívből jövő szép beszéd után, melyre az ünnepelt mélyen meg­hatva következően válaszolt: „Kedves Barátaim ! Kedves Tiszttársaim ! Szívesek voltak önök a mai nap alkalmából, mi­dőn én közpályám egy oly jelentékeny határ­jelzőjéhez értem, egybegyülni ; szívesek voltak ezen bizonyára mindenkorra előttem kedves em­léket felajánlani és szívesek voltak jókivána- tuknak kifejezése mellett engemel barátságuk­ról, rokonszenvükről és bizalmukról biztosítani. Hálás szívvel veszem át előttem kedves vonásaik mását tartalmazó ezen szép gyűjte­ményt és legyenek meggyőződve, hogy ha az isteni gondviselés megengedi, hátralevő napjaim ban gyakran fogok aban lapozgatni és mind­annyiszor kellemes gondolatok fognak lelkem­ben felelevenülni. De ha lehet, még örömteljesebb és hálásabb szívvel fogadom baráti vonzalmuk és rokonszen- vük biztosítását. Kedves Barátaim 1 Higyjék el, hogy midőn az ember életpályájának nagy részét s ezzel együtt a határszélen emelkedő hegygerinczet meghaladta s már a lejtőn lefelé ballag úgy mint “én^-flokköl- ‘értélcaaehbek azok -o. t ■ "'l j* két a barátság és a megbecsülés nyújt, mint a fiatalkorban. A fiatalság a remény lepke szár­nyain futja be az élet virágos mezejét; a hajlott kor inkább a múltnak s inkább a jelennek él. Hálát adok a gondviselésnek, miszerint meg­érnem engedte, hogy a múltból sok, igen sok kellemes emléket idézhetek lelkemben : ott van­nak azon jeles biró és tiszttársaim, kikkel együtt hosszú évek során át működtem az igazságszol­gáltatás szent érdekében s kik közül ma is nem egyet vallók barátomnak, de ott van maga, egy negyedszázados elnöki pályám, melyre öröm­mel és megnyugvással tekintek vissza s nincs lelkemben egy érzés, mely nyugtalanítana, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy kötelességem­nek eleget tettem, vagy legalább eleget akar­tam tenni. A mi a jelent illeti, büszke vagyok annak tudatában, hogy egy olyan igazságos és köte­lességtudó birói kar élén állok, milyennek azt fiatal elnöki éveimbsn eszménykép gyanánt kép zeletemben megalkottam; de különösen boldoggá tesz annak tudata, hogy ma oly birák társasá- gábanszolgálom az igazságszolgáltatás szent ügyét kiket a mai kor laza felfogása nem csak nem érintett, de sőt inkább, kik félretéve minden kedvezést és kedvkeresést, félelmet vagy gyű- ölséget, egy szóval, kik híven esküjükhöz le felé és fölfelé egyaránt szabadon és függetlenü hozzák meg ítéletüket, de mégis úgy, hogy minden ítéletük a fontoló ész és az érző szív tisztitó tüze mellett érlelődik meg. Ily érzeményektöl és gondolatoktól áthatva fogadom el ezen kedves emléket, kérve benne­teket kedves barátaim, hogy engemet továbbra is baráti vonzalmatokban tartsatok meg úgy és azon mértékben, a mint én az irántatok érzett szeretetet és becsülést szivemben zárva érzem Isten áldása legyen veletek! Az elhangzott piindenkit megilletett szép beszéd után újra zajos éljenzés hangzott fel, mire az üunepelt a jelenvol- tak mindnyájával kezet szorítva, hosszasabban tár­salgóit, többizben kifejezést adva az fit ért megle petés fölött érzett hálájának és köszönetének. Ez­után hivatalos helyiségeibe visszavonulva, az egy­begyűltek is a szép ünnepély hatásával lelkűkben eloszlottak. Ennek lefolyása után kezdődtek mega testüle­tek és magánosok tisztelgése a következő sorrend­be : a vármegye tisztikarának küldöttsége Dr. Fáb- ry Sándor alispán vezetése mellett, Gyula város ki»’’őttsá-'é Dutkay Bóla polgármesterrel élén, Rezey - S tanfelügyelő, az ügyvédikar Jantsooits -ezetésfe gelk-t" -" , “V- keleti egy- ^«Afnyf-Tanostféj Jellcészek- o»né, Peii. I- Béláné, Yorner LászlónéJ Hm. én ct tut au■ tel, a kir: ügyészség Uszy Viktor ___ vé d és csendőr tisztika. Goóth százados«!' élén, az izraelita hitközség dr. g|j| ||§§ kelése mellett s végül az államépiNzeM hivata, nevében Hamar Lajos főmérnök, a fol*mmérnöki Mg nevében Szarvasy Arzén főmérnök üdvözölték az ünnepeltet. A küldöttségek eltávoz^ után pedig a törvényszéki szolgák tisztelegtek, %tnék névé ben az öreg Antal bácsi üdvözölte m * , , . , 7 , ; ünnepeltet. A küldöttségek vezetői szép szavakban aAtak k­fejezét szeretetüknek, tiszteletüknek, mfelvnk • É ■ 11 . , , , . . -v‘y-“K *vnd­egyikére megindultan mondott köszönetét. Egyések is sokan tisztelegtek az elnöknél Többek közt láttuk Gallacz János kir. tari&c&át Dr Márky János közjegyzőt, Paál István nyug. -«énz­ünyigazgató helyettest stb. • A nap folyamán számtalan sürgöny és üdvöúg levél érkezett mindenünnen A bankett. Este 8 órakor gyülekezett össze a pavilion nagytermében a hatalmas arányú bankett nagy közönsége. Százan felül foglalták el a patkóalakú nagy asztalt, mely az egész óriási termet körülfu­totta s melynek főhelyén Novák Kamill, jobbján dr. Fábry Sándor alispán, Dutkay Béla polgármes­ter, balján Schertl György honvédőrnagy és dr. Baitóky József várm. főjegyző foglaltak helyet. Az ízléssel terített asztalok mellett a társadalom min­den osztálya képviselve volt, túlnyomó számban azonban intelligenczia foglalta azt el, s a jogszol gáltatás minden téren működő emberei jelen voltak a köztiszteletben álló elnök jubileumi ünnepélyén A jelenvoltak névsora a következő: Asztalos Károly, Babó Andor, Balogh Samu Bócz Géza, Balogh János, dr. Berényi Ármin, Bródy Adolf, dr. Bartóky József, Bandbauer György, Braun Mór, Bereczky János, dr. Berkes Sán dór, Czóbel Károly, Czinczár Adóit, Csiszár Sá­muel, Dragonits Kálmán, dr. Debreczeny Gyula Deák Lajos, Deimel Lajos, dr. Báró Drechsel Gyula. Dutkay Béla, Dobay Perencz, Dubányi Imre, Déry Alajos, dr. Erkel Rezső, Fára Péter, dr. Fáy Samu Fekete Gyula, dr. Follmann János, dr. Frankó László, dr. Fábry Sándor, Fábry Károly, Gyukits Viktor, Góóth Ferencz, Gáthy Bálint, Gaál István. Hajdú György, Hűké Lajos, Haán Béla, dr. Hoffe Samu, Hánzóly Lajos, Horváth István, Hirt Antal, Haviár Lajos, Horváth Károly. Illyés Alajos, Jant- sovits Emil, dr. Igaz Pál, Kis Kálmán, dr. Kis István, dr. Kerényi Soma, dr. Kalocsay Kálmán, Kövér László, dr. Kun Pál, Kóhn Dávid, Kovalszky József, Kovács Imre, Kéry Gyula, Künzl Ernő, Lipóczy István, Lázár Sándor, Liszkay Sándor, dr. Liszy Viktor, dr. Ladies László, Lukács Endre, dr. Márki János, Mattiassy Alajos, dr. Nagy Ele­mér, dr. Nyisztor Adorján, dr. Némethy József, Nagy Lajos, Novák Ferencz, Oláh György, Orley Károly, ifj. Paál István, id. Paál István, Pósa Károly, Rezei Szilviusz, Rannik Kornél, Steller Árpád, Schertl György, dr. Sereghy Mihály. --- n«—tor. Wó JAnoa, Ázénásy V. j-uúiaoan halai fia lett az, a ki a birói tisz­tet vise',0 főpapot megsértette, — a szentirás sze­rint halálbüntetés fenyegeti azt, a ki a biró iránti engedelmességet megtagadja, a modern kor mü- velt népeinél pedig a birói tekintély a törvények különös oltalma alá van helyezve. A bírónak ezen kiváló állásából folyólag tehát fokozottabb kötelmei származnak s a kö- ZeP®.s ®m^er mértékén túl kell erényekben tün­dökölnie annál is inkább, mert mig a társada­lomban ama közmondás, hogy veritas odium pa­rit (az igazság gyülölséget szül), érezteti hatá­sát, a birói ítéletnek ezzel ellenkezőleg megnyug­vást s a jogrend biztonságába vetett hitet kell ébresztenie. Ily felelősségteljes állást töltött be vezérlő szeHpben egy negyedszázadon át az ünnepelt, mely\ény egymagában . a legnagyobb elisme­résre^ tá-that jogot különösen nálunk, hol a min­den irányban megfelelő törvényalkotások, a ko- ^“^ált jog hiányában, az igazságszolgáltatás in- ozásai közepette a biró tiszteletreméltó egyé- ápolj'v. aZ’ ipf a jogbiztonság iránti bizodalmát feladatot is i^|y)ralósitá puritán birói és magánele>4vej | méltósága, ki hogy hivatásának .ra.!|y.1m®rb6'. felelt meg, érdekesen igazolja ama körülmény is^Shogy mig máshol az ítélkezés el­lenőri szerepécs^Qijes;tfl nyilvánosság a léghatá­ly osabb, nálunk\ sajtó és közönség csak nagy ritkán s igen kis számban képviselve jelenik meg a tárgyaló termekben, ezzel azt is jelezvén, hogy d vármegye népe nyugodtan járhat foglal­kozása után, mert a mi bíróságainknál az igaz­ság a birói hivatás átérzett magasztossága sze­rint lesz mindenkinek kiszolgáltatva. A nyilvánosságot nálunk jóformán csupán az ügyvédi kar képviseli, mely a bírósággal Való érintkezéseiben nyert tapasztalatai alapján mél­tán és szívből kívánja, hogy az ünnepelt férfiú, a hazai törvénykezés terén buzgó és jelentős te­vékenységével oly hosszú időn át szerzett, her- I vadhat lan érdemei további gyarapitására még sokáig éljen! (Megújuló lelkes éljenzés.) Szakmáry Arisztid, Schröder Kornél, Schmidt József‘ Szakszón Béla, Such József, Szarvasy Arzén, Sóhalmy János, Timáry Alajos, Tarnay József, Tar Gyula, dr. Valentinyi János, dr. Winchkler István, Vaniss Dezső, Vókey Barna, dr. Zöldy Géza, dr. Zöldy János. A menü egyszerű, magyaros volt s a követ kező fogásokból állott: borjupörkölt burgonyával, turóscsusza és sonkástészta, pulyka és libasült sa­látával, giardinetto, V2 liter, asztali bor. Úgy az ét­kek minősége, mint a kiszolgálás pontossága te­kintetében Huszka vendéglős a vendégek teljes megelégedését érdemelte ki. A zenét Badé Pista kitűnő zenekara szolgáltatta s asztalfoglalásnál a YRákóczy indulót rázendítvén, az ünuepély kezdetét Ivetté. A harmadik fogásnál emelkedett föl helyéről INovák elnök s mint ünnepelt, ősi magyar szokás szerint szép pohárköszöntőt, mondott 0 felsége a királyra és a királynéra, mely tósztot a jelenlevők fölállva hallgattak végig. Közvetlen utána Bócz Géza kir. törvényszéki biró, ki az egész impozáns ünnepélynek lelkes szer­vezője volt, mondott pohárköszöntőt az ünnepeltre, visszatekintvin az elmúlt huszonöt esztendőre, me­lyet Novák Eamill a birói szerény pályán közbe- csülésben eltöltött; azon a pályán, hol nem jelzik diadaloszlopck a működők munkáit s hol csak ki­tartó munkával, tehetséggel és igazBágszeretette) lehet czélt írni. Kívánja, hogy az ünnepeltet az igazságszolgiltatás és családja javára Isten sokáig éltesse ! Szarait lelkes éljenzések követték. Dr. Fd>ry Sándor mondotta a következő tósz­tot. Nemcsak mint ember, de mint Békésvármegye alispánja is köszönti az ünnepeltet s az igazság­szolgáltatásjelen helyzetéről emlékezvén meg, di cséretesnek tartja hazánk igazságügyi állapotára, a birói ksr iránti rokonszenvét a közönségnek mely a ma napon megnyilatkozik, e pálya huszouöt éves munkásának ünnepeltetése alkalmából. Novákra köszönti piharát. Dr. Berényi Ármin ki az ügyvédi kar nevé­ben köszöntötte fel az ünnepeltet, abból indul ki, hogy a népek történetében két hatalmas elv irányította a közvéleményt, a keleti népeknél-á régihez, a hagyományokhoz való csökönyös fa gaszkodás, a nyugatiaknál a haladás, a fejlődés törvénye. Amott, mint például az egyptomiaknál, még a szobrászat, festészet és zene szabályai is törvényileg voltak, változást nem tűrő szentesi téssel megállapítva s a szép szellemű görögök­nél is bármily üdvösét óhajtott Socrates, méreg- poharat kelle újitásvágyáért ürítenie; — emitt el­lenben a fajkiválasztás elvének hasonlatosságára a jó eszme és irány is ;■ viszonyok érlelődésé- vel helyet kénytelen adni a jobbnak s a haladó élet a régiből csak a még erőteljes alkateleme két tartva fenn, szakadatlan lánczolatban a tő- kélyesbülés alakzatait tárja elénk. Da úgy az egyik, mint h másik világra szóló irány mellett egy elv, mint, a társadalmak sar­kalatos törvénye érvényesülj t. i. az, hogy az isi/enség „eszméi után a jogréuid közegei, a b:- ' s-üt katü;i tisztelet a legfőbbfparHncsot kép tzi. Nagj érdeklődéssel hajlgatták a következő szónokot, JMattiási Alajost, ki olasz anyanyelve da­czára igen szép magyar beszédet mondott a tör-\ vényszéki fiatalság részéről. Nem korrekt magyar- , sággal, de igazi magyar szívvel beszél s szeretett elnöküknek, ki velők szemben atyaiiag nézi el j fiatalkori hiányaikat s mesterileg vezeti kiképezíe- tésüket a birói pálya nehéz küzdelmei elé, a tör- ./ vényszéki-fiatalság részéről a legbecsesebbet, mivel • bírnak, fiatal szivük meleg szeretetét hozza el a 9 mai napon az ünnopély oltárára. Sürü éljenzések­kel kisérte a közönség beszédét s a vendégek közt mindenütt rokonszenvet és tetszést keltett a ma- ^ gyár szivü olasz beszéde. Novák Kamill szólalt meg ezután nagy figye­lem között s a következőket mondotta : Igen tisztelt uraim 1 Egész életemen át egvszerü és igénytelen ember voltam, ki a külső csillogást nemcsak nem szerettem, de sőt azt-- inkább kerültem. Azonban a szívnek kincseijlátSzólagps rideg­ségem, helyesebben visszavonult élé!ttnddom da­czára mindig becsesek voltak előtte™* úgy igyekeztem élni és hatni, hogy poKÁrtársaim bizalmát, becsülését, — a szívnek ezen legszebb virágát a — magam részére kiérdemeljem^fpeg- nyerjem, Méltán örömmel és büszkeséggel tölti ej tehát lelkemet, midőn azt látom, hogy polgártár­saim ezen virágot nekem nem is szálonkint nyújt­ják, de sőt inkább a birói.rs ezzel együtt az [ügyészi és ügyvédi kar, a kir. honvédség. Békés vármegye törvényhatósága és Gyula város ha­tósága tisztikarának előkelőségei, sok más pol­gártársaim es barátom ezen szép virágból a mai napon számomra egy egész füzért fortak. Fogadjak ezert hálás köszönetemet mind pzok, kik ezen este egybegyűltek, hogy hajló korom szürkületét szivük ezen nemes kincsével me világítsák. De különösen köszönetét mondok azon tisz­telt barátaimnak, kik előttem felszólaltak, s kik mondták rólam a legnagyobb dicséretet, mit egy bíróról elmondani lehet, midőn azt mondot- Itak, hogy hosszú birói működésemben mindig Igazságos voltam. Igen uraim az törekedtem lenni mindenkor De csakhamar vétenék ezen igazság ellen ha a mai nép örömét, sőt szerénytelenség nélkül mondhatom dicsőségét, kizárólag . saját magam­nak vindikálnám, mert hatalmasan segédkeztek ennek elérésében engemet a gyulai kir. törvény széknek előkelő gondolkozásu bírái és az;£" védi kar, melynek önzetlensége és a birósác sokszor nehéz viszonyai iránti nyugodt nem egyszer bámulatba ejtett engemet Fogadják tehát ismételten legh;’ szünetemet mindazok, kik ma este I volból itt egybegyűltek, kik engem.) nésükkel megtiszteltek és kik ezt. nézve örökké kellemesen emlékezi- Most pedig poharamat emel*, egek Urát adjon önöknek mindnyájon, életet s engedje, hogy a haza és az igazság retetének szent tüze sziveinkben soha ki ne k jón 1 (Lelkes éljenzés.) Balogh Sámuel vizsgálóbir». a közpál- családi élet összefüggéséről szól. Az utóbb* erőt, melegséget a közpályán való üdv's Uez. Megemlékezik Novak elnök osalái tiszteletben álló agg édes anyjáról, sze séről, gyermekeiről s ama meleg est. mely a közbecsülésben megfutott pál évi Urtama ‘alatt erőt, munkához valé tak az ünnepieknek. Éhcii az ünnepel-» hitvesét és cyerme’ Dutkay! R4 beszél“ s élj sége ® polgár __ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom