Békés, 1896 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1896-09-20 / 38. szám

Melléklet a„Béte"M 38-dik számhoz. vezetesen K.-Tárcsán, hol Kulcsár Róza 16 éves hajadon leány felakasztotta magát. II. Állategészségügy. Az állategészségügy az elmúlt hóban is ked­vezőtlen volt. A sertésvész még mindig járvá­nyosán uralgott s e miatt a forgalmi korlátozá­sok fenntartattak. E tekintetben a földmivelés- ügyi m. kir. miniszter úr részéről felterjeszté­semre azon könnyítés tétetett, hogy az ugyan­azon községben való sertésszállitás engedélyezé­sére a községi elöljáróság jogosittatott fel. A sertésvészen kívül a száj- és körömfájás, a lépfene, sertésorbáncz, Körös-Ladányban a ta­konykór lépett fel. — Az óvintézkedések minden esetben megtétettek. III. Földmivelés, ipar, kereskedelem. A múlt hóban a cséplési munkálatok vol­tak folyamatban. A gyakori esőzés a munkála­tokat hátráltatta. A múlt augusztus hó 6-án és 7-én dühön­gött nagy vihar az orosházi, békési és szarvasi járásban jelentékeny károkat okozott. A földmives munkások helyzete kielégítő, amennyiben a folyamatban levő gazdasági mun­kálatoknál alkalmazást nyerhettek. Ipar s kereskedelmi szempontból jelenté­kenyebb mozzanat nem merült fel. Itt említhetem fel, hogy Tóth Sándor oros­házi lakatos mestert a párisi iparkiállitás igaz­gatósága kitűnő munkájáért első rendű elismerő oklevéllel tüntette ki. IV. Vegyesek. A járási főszolgabirák járásaikat az elmúlt hóban is beutazták s az évi rendes vizsgálato­kat toganatositották. A vármegyei pénztárakat megvizsgáltam s rendben levőknek találtam. A jelentéssel kapcsolatban Haviár Dániel bi­zottsági tag kérdést intézett az alispánhoz, hogy van e tudomása arról, hogy bibarmegyei vészes te­rületről 425 drb sertés lett a vészmentes csabacsűdi uradalom területére behúzva, melyek aztán fertőz­ték az egész vidék sertésállományát. Fábry alispán és Bartőky főjegyző adták meg a választ, kijelentve, hogy a behozatal a két várme­gye alispánja engedélye alapján történt s Békés megye részéről erre az engedély csak akkor ada­tott meg, midőn az ottani állami állatorvos az álla­tokat hosszabb megfigyelés után egészségeseknek mondta. Hogy aztán behozva megbetegedtek, az a hatóság ellenőrzése daczára is megtörténhetett. Haviár Dániel elismeri ez érvelés helyessé­gét, azonban arról is van tudomása, hogy a beho­zott 425 drb sertés nem tartott négy hétig elkülö­nítve, hanem összevegyült az ottani sertésállomány­nyal s megfertőzve azt, most elhullnak a környék sertései. Vizsgálatot kér meginditani, hogy a helyi hatóság foganatositotta-e a kellő óvintézkedést. A bizottság egyhangúlag igy határozott s a főjegyző megjegyezte, hogy Biharmegye alispánját szintén megkereste már, indítana vizsgálatot, vájjon- az ottani állatorvost nem terheli-e szintén mulasztás ?; Az alispán havi jelentését egyhangúlag tudo­másul vették. K.-Tarcsa községének egy anyakönyvi írnok kineveztetése iránti kérelme tárgyában a békési já­rás főszolgabiráját felvilágositó jelentés tételre hívták fel. — Hoffmann Győző sz.-szt -tornyai anyakönyv­vezető helyettes állásáról lemondván, felmentetése iránt a belügyministerhez felterjesztést intézett a bizottság. Drienyovszky Pál csabai lakos hadkötelesnek kivételes nősülés iránti kérelmét teljesíthetőnek nem találták. Gonda István és Szabó Julianna után felme­rült kórházi ápolási költségek biztosítása érdekében ingatlanukra a biztosítási végrehajtás elrendeltetett. Feliratot intézett a bizottság a belügyminisz­terhez, hogy Lánczosi László endrődi helyettes anyakönyvvezetőt a házasság kötéseknél való köz­reműködéssel bizza meg. Bánfalván 4 frt ebadó, Doboson 156 frt 58 kr. útadó töröltetett, mig Öcsödön 368 frt törölni ren­delt útadó hátralék helyett 736 kézinapszámot Írtak elő. Misley Mihály gyulai lakost útadó törlése iránti kérelmével elutasította, mig B. Nagy István békési, Sipkovszki Ferencz bánfalvi, Rózenczweig Jakab bánfalvi, Brüll Kálmán kigyósi, Wagner János gyula-eperjes pusztai, Kalmár József és társai end­rődi s végre .Nagy Károly gyulai lakosoknak út­adójuk részint egészben, részint részben való tör lése iránti kérelmét teljesítette a bizottság. A főorvos, kir. ügyész és árvaszéki elnök rend­szerinti havi jelentését tudomásul vették. A kir. pénzűggigazgatónak rendszerinti havi je­lentése, mely szerint a múlt havi befizetéseknél a múlt év hason időszaki befizetésekhez viszonyítva, az egyenes állami adóknál 57,949 frt 79 krral ked­vezőbb, a hadmentességi adóknál pedig 213 frt 45 krral kedvezőtlenebb eredmény mutatkozott, tudo­másul vették. Uj-Kigyóson 197 frt 59 kr., Csabán 859.06, Kétegyházán 88.53, Csorváson 66.76, Tót- Komlóson 503.71, Szeghalmon 107, Öcsödön 359.62 és Orosházán 826 frt 99 kr. hátralékos adótartozá­sok beigazolt behajtbatlanság czimén töröltettek. Orbán Márton tót-komlósi lakos fegyveradó birsága elleni felebbezésével elutasitatott. Vincze György uj-kigyósi és Nyilas András f.-gyarmati la­kosok vádászatiadó bírságuk behajhatlannak bizo­nyulván, nevezettek ellen, megfelelő elzárás bünte­tésének alkalmazása mondatott ki, ifj. Izbéki An­tal öcsödi lakos vadászati kihágási birság elleni, valamint Bedák Mátyás kondorusi lakos II-od oszt. kér. adó elleni felebbezésükkel elutasitattak. Batizi Ferencz k.-tárcsái, Szabó László vész­tői, Gyurcsák Dezső kigyósi, Tímár M. János end­rődi, Pápai László vésztői, Danner Béla 1 kigyósi, Bereczki József vésztői, Yeres Gyula k.-ladányi, Klcnovszky János csabai, Szécsényi Kázmér kigyósi, Nagy Elek vésztői, Szécsényi Lajos, Schembera Já­nos és Csicsmárryi János kigyósi lakosok, Koren Pál, Korossy László, Rolkó Béla, Gally Gyula, Moczkovcsák György csabai lakosok IV, oszt. ke­reseti adójuk ügyében beadott kérelmük, illetve fe- lebezésüknek helyt adott, — azonban Weisz Lipót csabai, Körösi János k.-ladányi, Kiss Lajos és Fa­zekas János vésztői lakosok hasontárgyban beadott kérelmét illetve felebbezéseit, valamint Gyebnár Jó­zsef békési lakos községi adóhátraléka ügyébeni felebbezését elutasította a bizottság. A tanfelügyelő előadmányai A csabai államilag segélyezett leányiskola 1896/7. tanévi költségvetése kiadatott a kir. tanfelügyelőnek. Tomcsányi József n -szénási községi tanító bemutatott dijlevele jóvá­hagyatott, a p.-szt.-tornyai községi iskolák 1896/7. tanévi költségelőirányzata 1160 frt bevétel, ugyan­annyi kiadással, a n.-szénási községi iskola 1896/7. tanévi költségvetése 565 frt 27 kr. bevétellel, ugyan­annyi kiadással, a k.-ladányi községi ovoda 1696/7. tanévi költségelőirányzata 687 frt 50 kr. bevétellel, ugyanannyi kiadással, — a Gyulavárosi községi is métlő iskola 1896/7. tanévi költségvetése 580 frt bevétel, ugyanannyi kiadással, a Gyulavárosi 2-ik községi ovoda 1896/7. tanévi költségvetése 2160 frt bevétel és ugyanannyi kiadással jóváhagyattak. — A kétegyházai gör. kel. iskolai adóhátralék köz- igazgatási utón való behajtása iránti intézkedések megtételével a vm. alispánja megbizatott. Mittelholczer Károly és Szalay Kálmánnak Orosházán tanyai tanítókul lett megválasztását, va- valamint Máyer Károly okleveles polg. iskolai taní­tónak, a m.-herényi polg. fiú- és leányiskolába Ta­nárrá lett megválasztását a bizottság jóváhagyta s dijlevelüket megerősítette és Gyulán a puszta-eper­jesi tanító választó gyűlésre elnökül a kir. tanfel­ügyelőt küldte ki. A dobozmegyeri községi iskola tanítójának be­mutatott dijlevelét, a vallásminiszterhez tejesztették fel. Bánfalván az ágost. hitv. ev. iskolánál meg­üresedett második tanítói állomásra pályázirt hirde­tését rendelték el, a kondorost ovoda felállítása ügyében a személyi kiadásoknak az állam által leendő fedezése iránt, a vallásminiszterhez feliratot intéztek; végre a vallásminiszternek egy leiratát, melyben értesíti a bizottságot, hogy a dobozmegyeri községi iskolát 1895/6. tanévtől kezdve 1900. évig évi 331 frt államsegélyben fogja részesíteni mihez­tartás végett kiadták a királyi tanfelügyelőnek. A tiszti főügyész előadmányai. A vármegye alispánjáuak jelentését, hogy Papp Károly, Viczián Mátyás és Vangyel Géza községi írnokok részére község jegyzői vizsga letehetésére határidőt tűzött ki-jóváhagyólag tudomásul vette a bizottság. Bögre Károly k.-ladányi községi jegyző vissza­utasított fizetéseinek kiutalványozása iránti kérel­mét teljesítette a bizottság. , Csák János f.-gyarmati lakosnak az ottani köz- birtokossági gyűlések határozata elleni panaszos kérelme, kiadatott az illetékes járási főszolgabíró­nak, az ügy megvizsgálása és saját hatáskörében teendő intézkedés végett. Az államépitészeti hivatal főnökének rendsze­rinti havi jelentését tudomásul vették. A Tót-Kom- lós, h/ágy-Szénás és kondorost vasúti állomások hoz­zájáró utainak kiépítése és fentartási költségei fe­dezése módozatainak megállapítása ügyében, mi­előtt a szakminiszterhez érdemleges felirat intéz- tetnék, felhívják a békés-csanádi helyi-érdekű vasút igazgatóságát, hogy az e tárgyban létrejött egyez­ségi megállapodásának eleget tegyen. A szarvasi takarékpénztár aziránti kérvényét, hogy a kövezetvám fizetése alól felmentessék, illeté­kességből a vármegye törvényhatósági közgyűlésé­hez tették át. Az alföldi transversahs műúton épült útkaparói házak felülvizsgálatával Jantsovits Emil bizottsági tagot bízták meg. Mindezekután még egynéhány jelentéktelen ügy nyervén elintézést, az ülés még délelőtt véget ért. Hírek. A vármegye őszi rendes közgyűlése szeptem­ber hó 28-ikán és következő napjain fog megtartatni. A közgyűlés úgy a tárgysorozat tartalmassága, mint különösen Tallián Béla főispán jubiláns ünneplése keltette kiváló érdeklődésnél fogva, különösen az első napon látogatottnak ígérkezik. Az állandó vá­lasztmány közgyűlést előkészítő ujabbi tanácskozá­sai folyó hó 25 és 26-ikán lesznek. A tárgysoro­zat, amelynek közlését lapunk múlt heti számában kezdettük meg és jövő számunkban befejezünk, e hét elején küldetett szét a bizottság tagjainak. Novák Kamill kúriai bíró, kir. törvényszéki elnök, utóbbi minőségben 1897. évi január hó 1-én tölti be 25 éves működését. Az ügybuzgó vezetése alatt álló kir. törvényszék és járásbíróságok birái s kezelő személyzete, mindazok bevonásával, kik egy negyedszázad óta a kir. törvényszék területén mű ködtek, nagyszabású jubiláris ünnepély rendezését határozták el, mely czélból bizottságot is választot­tak. A jubileum ujesztendő napján lesz. Gyula városa központi választmánya folyó hó 12-ikén délután 4 órakor Dutkay Béla polgármes­ter elnöklete alatt tartott ülésében tárgyalta az or- szággyűlési képviselőválasztók jővő évi névjegyzéke ellen beadott három felszólamlási kérvényt. Mind a három reklamácziót, és pedig egyiket mint alap­talant, kettőt pedig mint elkésettet visszautasítottak egyhangú határozattal. Az állandó névjegyzékbe felvett 1897. évi gyulai választók száma tehát 1551. A kereskedelmi miniszter az országos vizépi- tészet egyik jury tagjává Gyuláról Ladies György alsó-fehér-körös-társulati elnököt nevelte ki. Szabó János megválasztása A hódmezővásár­helyi ev." ref. egyház történetében bizonyára emlé kezetes nap leend a folyó szeptember 14 e, mert e napon lett hódmezővásárhelyi lelkészszé választva a körös tárcsái egyháznak több mint bárom évtized óta szeretve tisztelt lelkipásztora, a békés-bánáti ref. egyházmegyének érdemekben gazdag esperese Szabó János. A méltán megérdemelt kitüntetés örömet adó a hódmezővásárhelyi népes egyház hí­veinek, kik ily derék férfiú személyében láthatják betöltve az üresedésben volt lelkész! állomást, de elszomorító méltán a körös-tarcsai hívekre, kik jövőben nélkülözni lesznek kénytelenek buzgó lel­készüket; bánatos érzelem szülője Békésvármegye közönségénél, mert a lánglelkü szónok, a köztisz lelet s osztatlan szeretettel övedzett férfiú távozik s távozásával feltűnő űrt hagy a közélet terén. A választás lefolyását a következőkben ismertetjük: Az egyházmegyei elnökség részéről a választás ve­zetésére Dombi Lajos gyulai lelkész és Széli Ákos szegedi kir. közjegyző, egyházmegyei tanácsbirák lettek kiküldre, kik is jelzett napon a hódmezővá­sárhelyi ref. egyháztanács ülésében előterjesztvén megbízatásukat, reggeli Va9 órakor a presbyterium- mal együttesen az úgynevezett ó templomban meg­jelentek, hol már mintegy hatszázra menő számmal egybegyülekezve volt a választó közönség. Dombi Lajfts tanácsbiró reá mutatva azon gyászra, mely az egyház híveinek szivét három hónappal koráb­ban, kitűnő, szeretett lelkipásztorának, boldog em­lékezetű Miklovicz Bálintnak elhalálozása követ­keztében megszállotta, felhívja a választó közönsé­get, hogy az elhunytnak helyét méltó utód válasz tásával pótolja, hogy miként a hit fejedelmének koporsóba szálltakor a kereszténység lélekegére borult gyászt harmadnapon a feltámadás öröm nap jának sugarai földoriték, úgy az egyház híveinek Ttárom hónapos gyászát a szerencsés választás által szülemlő biztató remény szivárványa hintse be vigasz fényével. 8 hogy ez eként történhessen, az isteni kegyelem bő mértékét, a szeretetnek, egyetértésnek lelkét kéri a választó közönségre az Eg és föld urától, Istentől. Ezután Széli Ákos tanácsbiró hi­vatkozással az egyház részéről hivatalos módon kifejezésre juttatott azon óhajtásra, hogy a hódme­zővásárhelyi üresedésben levő ref. lelkészi állomás Szabó János körös-tarcsai lelkész és békés-bánáti esperes meghivása által töltessék be, felszólítja a jelenlevő választó közönséget, hogyha valakinek kifo­gása lenne a választás ily módoni megejtése ellen, jelentkezzék a választási elnökségnél. E felhívásra „Éljen Szabó János /“ kiáltás hangzott százak ajká­ról 8 csal? tizennyolez választó nyilatkozott — több­szörös felhívás után is — a meghívás ellen. így — tekintettel arra, hogy törvény szerint kétezerhar- minezöt tiltakozó szó lett volna szükséges arra, hogy ezen választás megsemmisüljön g pályázat utján töltessék be a lelkészi állomás — a választás tör vényesett befejezettnek s Szabó János hódmezővá­sárhelyi lelkésznek lett törvényesen kijelentve. E kijelentés ismételt viharos „éljen Szabó János!“ felkiáltásokkal fogadtatott. Majd Dombi Lajos szólt újból a közönséghez s méltatva röviden a megvá­lasztott férfiúnak kiváló érdemeit, ki nem csak ki­tűnő szónok, páratlan bölcseségü lelkész, de mint ember, lelkész és esperes országos hirű, az anya- szentegyház méltó büszkesége s igy szokszorosan szerencsésnek érezheti magát e gyülekezet, hogy ily jelés férfiút nyert meg lelkészévé, Istennek áldó kegyelmét kérve ismételten e gyülekezet minden tagjára, a választást berekeszti. A közönségnek szép rendben eloszlása után a választási jegyzőkönyv felvétetett s aláíratott. így folyt be ezen nevezetes választás. Az árván maradó körös-tarcsai ref. egy­ház kiben keres s talál majd vigasztalást méltó bánatában ? E kérdésre a jövő adja meg a feleletet! A katonai ellenőrzési szemle működési terve­zete következőleg állapíttatott meg: Gyulán októ berjí-, 3-, 4-én, Békésen 6-, 7-én. M.-Berényben 9-én, Gyomán 11-, 12-én, Szarvason 14-, 15-, 16-, 17-én, Csabán 15-, 16-, 17-én, Orosházán 19-, 20-, 21-, 22-én. Az utóellenőrzési szemlék pedig Szarvjs, Gyoma, Békés és Gyula kerületből november 17-én, Gyula város, Orosháza és csabai kerületből novem­ber 18-án lesznek. Áthelyezés. Remenyik Pál m. kir. honvédhad- nagy a gyulai társadalomnak két éven keresztül egyik általánosan ismert rokonszenves tagja, a 2-ik honvédezred 3-ik zászlóaljához helyeztetett át Jász­berénybe. Elmenetelét ismerősei és barátai sajnálják. A tűzoltó ünnepély. A gyulai önkéntes tűzoltó egyesület múlt vasárnap ünnepelte meg tiz évi fennállásának ünnepét. Az ünnepélyt megnj templomi isteni tisztelet a róm. kath. főtemplomi reggel 9 órakor ment végbe, melyen az önkén tűzoltó-egylet tagjai testületileg teljes számmal m jelentek. A templomban lefolyt magasztos bálaa után a városháza nagytermébe vonultak fel diszk gyűlésre, melyen igen sokan vettek részt a n tűzoltók részéről is. Ott voltak: dr. Oláh Gyöi elnök, dr. Fábry Sándor alispán, Dutkay Béla p gármester, 'lerényi Lajos országos képviselő, Re Szilvius tanfelügyelő, Sál József, Szállá Laj Krizsán András Gyula város tanácsa, a tűzoltó teljes számban stb. Oláh György elnök üdvözöl' az egybegyűlteket, az ülést megnyitja, előadja: egylet kitűzött czélját, kegyelettel emlékezvén n az egylet két elhunyt tagjáról Ferenczy Alajos Daibay Jánosról, kik az egylet alapitói és min végig buzgó tagjai voltak. Továbbá Terényi Lajt ról, mint az egylet alkotójáról, Diósi József, I József és Chrisztó Miklósról, mint az egylet fán katlan ügybuzgó tagjairól szól, kiket a közgyü' nagy lelkesedéssel megéljenez. Felemlíti továbbá egyletnek azon nemes tettét, bogy ezideig az eg let a m. kir. honvédség karából több mint 1 tagot képezett ki, kik lakóhelyeiken képzett tü oltók lettek. Ezek után felolvastatott az egylet az tagjainak névsora, kik 10 és ő é/es szolgál éremmel lettek kitüntetve. 10 éves szolgálati érne nyertek: Sál József, Szállá Lajos, Tóth Mártc \Orbán András, Varga Károly, Füredi István, Mi Géza, Volent Pál, Remele Antal, Koós Ödön, Dit József 5 éves érmet nyertek: Pécsi Lajos, Löi Imre, Kelemen Miklós, Géczi Mátyás. Az érmek Oláh György elnök lelkes szavak kíséretében tűz fel kitüntetett tűzoltók mellére. Dutkay Béla mi Gyula város polgármestere, az egylet eddigi műk dését a legnagyobb megelégedéssel köszöni a vár nevében és kéri, hogy ezentúl is, úgy mint ezidei fáradhatlan buzgalmokat tartsák meg. Ezt Szál Lajos a tűzoltóság nevében megköszönte. Dr. Fáb: Sándor vármegyei alispán mondott ezután igi szép beszédet méltatva az egylet üdvös czéljé buzdítja az egyletet, hogy ezen őzéinek lehetői« megfelelni ezentúl is törekvése legyen. Elnök mej köszönvén a vendégek szives megjelenését s az ülé berekeszti. Az éljenzések közt szétoszlott díszkő gyűlés után a gyűlésen részt vettek, a népkei pavillon-helyiségébe vonultak. Déli 1 órakor pavilion helyiségében Huszka vendéglős által szó gáltatott igen Ízletes menu-ből álló bankett vo melyen mintegy, 70-en vettek részt a tűzoltóság pártolói részéről. Az első tosztot Oláh György mo dotta József főherczegre, ki honunkban a tűzoltóéi fellendülését eszközölte. Utána Dutkay polgármesti emelt szót, éltetvén a tűzoltóságot, nemcsak a fi vezért, hanem a közkatonákat is, kik a vezér ezé íját eredményre juttatják. Terényi Lajos képvisel \Oláh György főparancsnokra mondott szellem« pohárköszöntőt, dr Fábry alispán, megemlékezi azon férfiakról, kik városunkban a tűzoltóság ügye önzetlenül előmozdították, s szól a hatóság szüli séges támogatásáról, s Dobay János elhunyt polgái mesterről emlékezvén meg, majd annak utódja Dutkay Béla polgármestert élteti. Dutkay éltet Fábry alispánt, Sál József pedig bajtársaihoz szól ván élteti a békési tűzoltó-egyletet, melynek kép viseletében Hencz Antal békési parancsnok jelen meg a közgyűlésen is a banketten is. Szállá parancs nők Terényi képviselőre mondott pohárköszöntőt Hencz Antal pedig megköszönvén a gyulaiak ven dégszeretét élteti a város polgármesterét, beszé a megyei tűzoltó-szövetség megalakításáról is. - A bankett mindvégig vidám hangulatban folyt le mig csak Szállá parancsnok hivatkozva a tüzoltósáj ma délutáni elfoglaltságára felkelésre nem szóllitji fel az asztalt. A tűzoltóság délutáni népünnepélyt bár az idő kedvező is volt eleinte nem sok ered ménynyel kecsegtetett. A népkertbe csak lassai gyűlt a közönség, bár a bejárat „Ős Gyulavára1 feliratú kapuja a két kaput őrző „törökökéi nagi közönséget vonzott — a bejárat elé. — Estefeli azonban igen szép közönség hullámzott a népkert ben az utakon és az asztalok körül. A versen] egyes pontjai a megszokott érdeklődés és derültsé| mellett folytak le. Az elsőnek tett póznamászá nem sikerült, a fiatalságra nézve, mert a nagyra törő fiatalok a beszappanozott rúdon sehogysen tudtak felérni a kecsegtető felfüggesztett tárgyak hoz. A koronás lepény evéssel vigasztalták maguka s Nagy Jenő bádogos inas harapott bele | koronábi nagy irigységet támasztva maga körül a több lekváros képű versenyző előtt. A sikversenyen, mel] a pavilion előtti hosszú utón ment végbe s 5-ei pályáztak, Tóth András első, Poynár Lajos, másodil és Puczkó János harmadiknak száguldott be, be sepervén e tényükért dukáló koronákat. A miilen niumi hangversenyen három pár vett részt s mind három dijjazva is lett, ropogós, magyaros Csár­dásaiért. Az első nyereményt Hajdú János és Hizí Róza vitték el. Érdekes látványosság volt a lég1 gömb feleresztése s az ezzel kapcsolatos repülő vad■ állatok szárnyra bocsájtása. Az első nagy léggöml spiritusz lánggal hevítve legjobban szállt föl | mint­egy 500 méternyire hatolt fel. A papirosból készí­tett vadállatok azonban nem igen tűrték a szesz lángot s többnyire a levegőben elégtek, a mi kü­lönben a felszállást még érdekesebbé tette. Időköz ben a póznamászás hajótöröttjeinek egyike Sarkad Lajos hatolt fel társai vállának segítségével é hordta le a pózna tetején függő kincseket nag

Next

/
Oldalképek
Tartalom