Békés, 1888 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-01 / 1. szám

a jövő számára való biztosítása és megörökítése, és a régészet és történelem érdekekes tanulsá­gainak közkincsosé tételével, a megyei közműve­lődésnek társadalmi utón való előmozdítása. Napjainkban, midőn a létért való közdelem s az egyéni boldogulás mohó sóvárgása, háttérbe szorítván minden egyéb igyekezetét, — s a jó, igaz és szép eszményének megvalósitására szen­telt nemes törekvés, legtöbbnyire az önérdek és haszonlesés rideg ezinismusán szenved hajótörést, — midőn a társadalmi élet és az egymással való érintkezés őszintesége mindinkább veszteni kezdi régi melegségét, s a hideg udvariasság formáiba burkolózva, az üreB szavak foglalják el a mara­dandó becsű tettek helyét, — s a „közjó" és „közérdek" sűrű emlegetése, csak az önérdek bő köpenyéül szolgál, — inig másrészt a közöny és az érdeklődés hiányának mételye, csirájában el- fojtja, megöli, a legtöbb üdvös kezdeményezés sikerét is; — ezen általános jelenségekkel szem­ben, a melyek nem engedik teljesen érvényesülni és a gyakorlati életben megvalósulni ama szép* elvet, hogy: „egymásért és egymással, előre a munkában !a — annál örvendetesebb, annál vi­' gasztalóbb, hogy — daczára a meglazult társa­dalmi viszonyoknak — habár nem is épen any- nyira, nflnt a hogy lehetne és kellene, de mind- [ amellett találkoznak még, a kik szóval, tollal, áldozatkészséggel, és buzdító hemes' példával szolgálják a jó ügyet, — s mint igazán: a nem­zet napszámosai, tehetségükhöz képest, segítenek | egy-egy követ vinni, a nemzeti közjóiét, szellemi ° előhaladás és közművelődés oltárának emelé- ’ séhez. Békésmegyében, közművelődési egyletünk a zászlóvivője a tudomány és közművelődés ter- i jesztésének, — s erőnk túlbecsülése nélkül, bát- 1 ran sőt büszkén elmondhatjuk, hogy egyletünk­nek immár tizenhárom évvel betöltött működése i oly 'eredményeket képes felmutatni, a melyek a , megye történetében kiváló helyet foglalnak Nem czélom ezúttal részletezni egyletünk | működését és elért eredményét; — a megye nagy közönsége előtt úgyis eléggé ismeretesek azok, — s aki nem lenne még ezek iránt kellő- : leg tájékozva: ha átlapozza kiadott évkönyveink tizenkét kötetét, meg fog győződni róla, hogy az , egylet, a rendelkezésére álló erő s szellemi és t anyagi tehetség lelkiismeretes felhasználásával, . valóban jól megfelelt feladatának, betölté ma­gasztos hivatását s megbecsülhetlen anyagot ku­tatott fel, gyűjtött össze, és őrzött meg enyészet- . tői, a feledékenységtől, a melyek ma már egész uiás — tisztább és világosabb — képét adják megyénk történelmi múltjának, s oly szellemi 3 örökséget képeznek-, a mely valóban méltó az utónemzedék hálájára. Időnként, a megye más-más községeiben fel- * váltva tartott nyilvános felolvasásaink, — a vándorgyűlések alkalmával több helyt rendezett s nagyrészt érdekes eredményekre vezetett régé­szeti ásatások, — egyletünk több jeles tagjának (i történelmi kutatásai és adatgyűjtő buzgólkodása, i, — a múlt és jelen emlékeit megőrző I folyvást gyarapodó érdekes megyei múzeumunk, mind arról tauuskodnak, hogy egyletünk igenis hiva­tásának magas színvonalán áll, s híven megfe­lelni igyekszik ama szent kötelességnek, melyet t korán elhunyt nagynevű tudósunk Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, egy ünnepélyes alkalommal . oly szépen fejezett ki eme szavaival: „Őrizzük 8 és gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg el- . vesszenek, s általok is üresebb legyen a múlt, . szegényebb a jelen, kétesebb a jövő 1" Ámde — bármily üdvös és a jövőre nézve y nagy eredményű is egyletünk ozélja és működése, . — s bármily örvendetes az a részvét és meleg e érdeklődés, a melylyel czélunk elérésére, a me­- gyei közönség egy tekintélyes részének támoga- e tását már is bírjuk: azonban — mély sajnálat- k tál vagyok kénytelen kimondani — hogy az egy­ör, ne legyen egy tánezterem, ne legyen gy szálloda, mely az egyes alkalmakkor le jövő megyebelieket befogadni s ké- yelmesen ellátni tudja. S még mennyi minden hiányzik köz- gészségi szempontból, mennyi minden iányzik közrendészeti szempontból, meny- yi hiányossága van a népnevelésnek, és iiudezek mint egy-egy kérdőjel állanak jövő esztendőre, melyek feleletet várnak. Nem mondjuk, hogy rohamosan kell uindent megteremteni, de haladni kell ninden órában, mert a ki egy fél évig gy helyben áll az egy egész esztendővel oarad az előre törekvők háta megett. Haladni kell megfontolással és úgy, togy a terhek egy része áthárittassék az itódokra, a kik a mi általunk megterem­ett előnyöket fokozottabb mérvben fogják ilvezni. Ezen a téren igyekezzék kitűnni vá ’ősünk minden polgára, ne mindég a má­jas politika terén, a mely jó arra hogy /alaki feltűnjék, de nem alegendö arra íögy általa egy város jóléte b:ztosittaS*ék De ehhez persze szellem kell, ehhez ve­sető kell, a kiben bizalom van, kell ögj 3mb"éí, a ki cselekedetei «reál- vissza -tudj: nyerni azt a bizalmat, a mi szavak álta veszett el. S ha felhagyunk a politizálással, h: minden erőnkből arra törekedünk, hogy i ki-» város, mely szülő helyünk, előhaladjon noldoguljon, ha megvalósítani igyekezün \i itt felsorolt czélokat; ha szakitunk végre ama iránynya mely csak akkor törődik a néppel, h: szüksége van rá; ha igyekezünk megtalálni azt, a mi i népnek fáj, mielőtt a nép panaszra fakad mert ez már el mérgesíti a sebet; ha őszintén és utó gondolat nélkü orvosoljuk a bajokat; ha végre tudatára jutunk annak, bőgj íz Isten által engedett mód és szellem adomány által sikerült magunkat szellemi leg és tudomány tekintetében uiagasabl mveaura emelkedni, kötelességünk a népe magunkhoz emelni, mert hisz mi is anua tagjai vagyunk s mert annak a tudomány nak nincs értéke, mely nem a közjó elő mozdítására nem mindnyájunk jóléténél elősegítésére törekszik akkor nemcsak óhaj marad, de mej is lesz : A BOLDOG Ui ÉV, a mit szivünkből kívánunk megyénk és vá rosunk minden polgárának. Elnöki beszéd. Elmondotta G ő n d ö c s Benedek elnök, a békéemegyc régész- és uiivelődéstőrtéuelmi egylet 18.87. deczemher IS közgyűlésén. Mélyen tisztelt közönség! Lelkes honleányok és hazafiak 1 Midőn a megyei közművelődési egylet ne vében, az egybegyült mélyen tisztelt közönsége x legszivélyesebben üdvözölni, és a gyűlést ezen ael elnökileg megnyitni szerencsés vagyok: fo ?adják az összes jelenlevők mindenekelőtt hálá köszönetünket a nagyrabeosült érdeklődésért melylyel egyletünk iránt viseltetve, mai közgyü lésünket becses megjelenésükkel megtisztelték. Mert minden egyes ilyen alkalom, minteg; tanúbizonyságául szolgál annak, hogy Bókésme gye előre törekvő nemes közönsége, felismert és méltányolni tudja egyletünk czéljait és törek vését, — a mely nem egyéb, mint: a megy* történelmi és társadalmi múltjának és jelenjénél í isse. ; Jót'-nindani a ni ült esztendőről, ked- i vezőt jósoji a jövőre : egyaránt nehéz. i Felstplni a múlt év eseményeit, me­lyek hazakra nézve fontosak voltak, fel­sorolni a Kérdéseket, melyek az ország jó- ’ léte szerlontjából gyors megoldást vár- 1 nak, túl sik lapunk feladata körén, híva 1 [ tásunkbq képest megmaradunk most is 1 1 városuki'alai között s a háború esélyei által él^'t rémképek kiszinezését a fövá-| | rosi saf a hagyva, magunk a békés elő- 1 haladá’.lóiét és boldogság képét óhajtjuk 1 c a jövö Évben, melyet — ha elsötitét háború í.vatara, — annál könnyebb lesz c visszas veznünk, mentői fejlettebb fokon 3 talál finnünket, az előbb-utóbb bekövet- kezendlháború. P pánk egyik specziális baja éppen az, brf nincsenek virágzó városai, mig a küi ílön vetélkednek egymással a szebb k nél-sib városok, melyek az idegenre nézi' vonzóvá, a lakosságra nézve kelle­mes» teszik az ott tartózkodást, addig ná- ” lunl'™ig van az egész országban egy két | bel; j, mélyre, a város név reá illik. |j_ ÍJJÍn akarunk ezúttal az okok előadá- lá. sájjljícsájtkozni, melyek e szomorú ered- H mewelőállitották, csak annak kijelenté et sérejóritkozunk, hogy a jövő évben első a] és ljőbb kötelessége városmik iránt a ry leglibb jó érzéssel biró polgártársunk­ig nak ogy Gyulát nemcsak a mostani szín- vo"j'U megtartani, hanem előbbre vinni ö tőrlődjenek, s meggátolják azt, hogy po- litili intrigák s kétes értékű ígéretek [y s t£n ámítások által elveszítve városi aj jeliét s Jászberény sorsára jusson a n hőtan rövid időn elvitték a törvényszé- s keis lovassági iskolát, s a virágzó városból k lel egy nagy falu. t, . 11a vissza tekintünk városunk múlt It óvtörténetére, egyetlenegy kimagasló pon­ti te találunk benne, a regale megváltását z é fezei be is van fejezve minden a mi a ;e v is érdekében történt, pedig éppen az ifié a födolog, azt az előnyt, melyet a is i feile megváltása nyújtott, leiaknázni tudni, ii (JA a jövedelmet, mely a regalebérletből 1 D-imarad a kölcsön tőketörlesztése után ii lajznosan befektetni. " n. Első sorban természetesen azon kell °#ekeznünk, hogy a regale értékét fokoz- £ ii&, már csak azért is, hogy a küszöbön Hljó regalo állami megváltás a városra fasz ve kedvező legyen s ezt direkt és in- flirekt m időn kell megtennünk s talán legközvetlenebbül érhetjük el egy szálloda építése által, a mely, mig egyrészről mosi t’fndkivül előnyös módon lehetne megva lósitható, addig másrészről nemcsak hogy epaelné a regale értékét, de feltétlenül szükséges is. | De haladnunk kell a szellemi téren iik, élvezetet nyújtva művelnünk kell a nagy közönséget s van-e arra alkalmasabb mód mint a színi előadások és ha most vá­mosunkban akarna jönni egy színtársulat, iiem tudnánk neki helyet adni, nincs színkö­rünk, pedig az nemcsak városi, de hazai érdek is hogy a vidéki színészetet araeny- nyire erőnktől telik támogassuk ; építenünk kell tehát úgy színkört s ha a közjöve­delmek le vannak foglalva más sürgősebb czélok elérésére, elő kell teremtenünk tár sadalmi utón, mert ez úgyszólván becsü­letbeli kötelesség. I • Hiszen teljes képtelenség, hogy egy Ivármegye székhelyén ne legyen egy szin­kivánunk. _ élekkel számolhatunk be , K;PaCS°“y f mert e fél év alatt a n fehérnek mondható^ megtettünk raegyén Vasárnap reggelre> Lkében. horeteg mely m0st is azt látju mindkét ünnepnapi á „ Gyula vár( csak délfeló bukkan1102 1 Sp’ i város inléie . ............pegye s Gyula város jóléte hogy gyönyörködjék^ g QJ la vár09 bo kaságon. Csakhamái J a láthatár, s ragadjuk ismét k< csaknem egész héten I zász]6 aUtt akarull kilássál tart, úgy hogL is önzetlenül mint e< bó borítja. A^empgJ,^ hevével mint ,.eddi j ltí’&n-t'óbiCVT#Á*n irányban mint eddi bivők rágy sgrej néBT ’Mcz£fíjiiKJ'a inegyy Az estéket ptfula varos érdekeinek előmoz több János péy*sorakozzanak a mi zászlónk a Választküzdünk fáradhatatlanul, harc nikási tísztépkadatlanul, de hogy győzelá kívül, képét rft'k, hogy zászlónkat a diát galmaknak is,11 koszoruzhassuk, ahhoz a na után a közönst támogatásara van szükségül galmaira van ifárjük az uj év elejéD. előszabja a lezlJ^ka, úgy a mai viszonyok 1 rálni. A szent ktfs^lvdn égető szüksége H volt családi jellegű-^® Gyula városának egy c dós már az első na]j?ely megmondja az igas csak másnap léptek) uiinden egyénnel szentbe párt (mert ckak enne^^’fí tesszük ezentúl I szágos 48-as és függS aSY volt, garantia lapui I vele való solidaritást); 8 h°gy^ jövőben úgy les , előtti templomtéren fZerkesztrfnk, ki közhivats , és nem választók körülmények köze (utóbbi időben alakulmondhatja és kimondja nagy tömegben von^8 önzetlenül, a mint tét éljenezve jelöltjüket! Zsigmond tartotta téit nyitunk minden jogi volna, hogy a gyulal8^88^8^ szóljon az bár í és lehurrogás vészé" unk az uj évtí ( sen ol mondani, mren személyes jelleg Mennyire meggyőző^ v *8 cssik a közügye] választói értelmessi.^1^' ■*- amidőn elmerte ne#| közügye \ hogy Irányi Dániel#®®^?1' °8t°™zni a bűnt, P köztiszteletben SS és a, BBS egyarái nem érdemes, hogy Sü olvasraányt nyujtar -idejében az ö .gyéP* .ff6. v,nn‘ rása után vették iI bfdofságán8 bizonyosra vette széf czéíunk és, feladatunki nem olvasnak egyál1 . a ^ mpgal st- _ I vasnak, nem értik i"* 8e“m,t' t?8™11!* “lnd®í V különb állításokat rnfgu-'t^kvéseinkben ti megmert koczkáztaí?°S,í b,zal“ával megtold . r i i ' ilodm nem foer, I Jaatu8 falunk nepe ,, • .. ö . . ml el kigunyoltatás n^J®1’ válve‘ett munkássi||­1 Csatárral .végezzünljV^.f. a ,me?yénk ls nap délelőtt a nfe|fjfku 8 ,&az Pol©ra i i ,. . . . fara óhajt, volt szónoki baberf * zitott az egész ,nt]>Bekes «»erkesztösegi. feltételek: 1,4 I vános téren, mer* évre 5 frt. I le ezekkel a tiln^-f’® 2 frt 50 kt ..íután adós a körqSyfdre 1 ft’t 25 tó igfordult Pedig f^8’ pénzeket kérjük az áfa ( lyen elkérte az a^aJboz postautalványnyal le | V Hí atkozott az adó_ r * jtve i BEKES“ kiadói.ivat

Next

/
Oldalképek
Tartalom