Békés, 1887 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1887-01-02 / 1. szám

7 l-sö szám. ö-yula, 1887. január 2-án. VI. évfolyam. r Szerkesztőség: Magyar-utcza 119. sz. a. ház­ban, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Előfizetési díj: Egész évre ..........5 írt — kr. Fé lévre ..............2 „ 50 „ Év negyedre .. .. 1 » 25 Egyes szám ára 10 kr. ^______________________ r Tár sadalmi és közgazdászati hetilap MEGJELENIK MINDEN VASÁEMAP. Kiadja: Gyula városa értelmiségéből alakult társaság. Felelős szerkesztő: Dr. Kovács István, segéd szerkesztő: Bodoky Zoltán.-------------1 Kiadó hivatal: Főtér, Prág-féle ház, Dobay János könyvárus üzlete, hova a hirdetések és nyílt­téri közlemények küldendők Hirdetések szabott áron fogadtatnak el Gyulán a kiadó hivatalban. Nyilttér sora 10 kr. Hirdetések felvétetnek: Budapesten: Goldberger A. V. Váczi-utcza 9. sz. Mezei Antal Dorottya-utcza 6. sz. Schwarz Gyula Váczi-utcza 11. sz. Eckstein Bernát fürdö-utcza 4. sz. — Bécsben: Schalek Henrik, Moose Rudolf és Dukes M. — Majna-Frankfurtban: Daube G. L. és társa hirdetési irodáiban, a szokott előnyös árakon 1887. január 1. iOLUOC p-í pYEx!, Az emberi ész által megmérni próbált 'őrök időnek egy kicsiny szakasza: egy esztendő telt be, vagy mint mondani szok­tuk, — mult el, a tegnapi nappal mind­nyájunk felett, hogy helyet adjon a ma megkezdődött újabb szakasznak, ez uj esztendőnek. Házastársak, sztllék és gyermekek, rokonok és barátok, ismerősök és érdek­társak sietnek egymást üdvözölni e napon s az emberi természet csak saját belső szükségletének tesz eleget, ha az üdvözlet szavaihoz a szív igaz érzelmeinek meleg ségét, a lélek magasabb szárnyalatának ihletét is csatlakoztatja. Bizony, ha vala mikor, úgy az uj év napján legkevésbé lehet időszerű álczázni a gondolatokat kérkedve mutogatni a nem érzett érzel meket. Az emberi szivnek. bármilyen vastag burkot vonjon is körülte a létért való küzdelem pora, bármennyire lazítsák is redőinek titkos szalagait az önérdek ride ingerei, — az emberi szivnek önkénytele nül is nagyot kell dobbannia a múlandó súg, a változás gondolatára. E gondolat pe dig sohasem ragadhatja meg nagyobb erő vei egész valónkat, mint az egymást fel váltó évek határpontján: az ó-év sirjáná s az uj év bölcsőjénél. O ekkor akaratlanul is eszünkbe jut hogy mi csak buborékok vagyunk az örök kévalóság tengeréü; hogy születünk, élünk egy kevés ideig, és aztán — meghalunk épen mint ama buborékok, melyek hirte len előpattannak, egy ideig hányódnak vetődnek, — végre egy gyenge pattanás és ismét nincsenek sehol. — A kevély szív és öntelt elme kénytelen belátni, hogy a pusztán anyagiakban nincsen állandóság e földön, s hogy az, a mit emberi életnek nevezünk, — csak úgy nem tog elenyész ni a föld gyönyörei között nyomtalanul ha saját czélját, feladatát megoldotta, más ház szóval: ha életképes eszmék szolgálatában állott. A feladat, a czél ki van tűzve mine nyájunk elé; egyiknek nagyobb, másikna kisebb; csak ismerjük fel azt okosan erőinknek, tehetségeinknek bölcs mérlege lése s értékesítése által igyekezzünk meg oldani, megközelíteni. — így nem lesz ha talma felettünk az időnek, mert a helye sen értelmezett életfeladat, mint életképe: eszme, nem porladhat el az anyagga mert az ilyen eszmék halhatatlanok. Uj év napja van; komoly számve tés napja! Üssük tel mindnyájan eddig elfolyt életünk könyvét, s tanuljunk, okuljun abból a jövőre! Ha hiányok, mulasztások ha a szerencsétlenség vagy önzés hideg emlékei, mint fekete foltok meredezne abból felénk; lia úgy érezzük, hogy ez emlékek fájdalmasak nekünk, — akkor siessünk felirni az uj év számlájára: mit hibáztam, ezentúl jóvá akarom és jóvá fogom tenni!“ — Ez legyen az uj évne még érintetlen könyvében a mi első téte­lünk. De ne hagyjuk ott csak megírva csak élettelenül. Hozzuk forgalomba, v gyük át az életbe is; valósitsuk meg te jes lelkűnkből és jninden erőnkből! Az idő halad; nem várakozik senkire minden nap, minden órával uj — meg uj alkalmat hoz röpke szárnyain. Vegyük vásároljuk meg tőle hivatásunk, életfelada tunk érdekében a kínálkozó alkalmat Munkálkodjunk mig fenn van a nap, mer bizony eljő az éjszaka, melyen többénem munkálkodhatunk. Boldog a ki megérti az idők jeleit és szivébe zárja az évek intéseit! E boldogságot kérjük mi Istentől ol vasóink számára, midőn uj évi üdvözletü czikkünk feliratát ismételve, „boldog uj évet kívánunk! Komolya István. Személyi vagy egyszersmind dolog szolgálmány-e az egyházi adó? Mezőberényi lakos P. Sz. és érdek­társai a békési határban földet vettek ; a vevők, úgy mint az eladók, a prof. egy­hívei. — A békési ref. egyház Sz. M mező-berényi lakos és érdektársaira az egyházi adót kivetette, a mely kivetés el­len a megyei közig, bizottsághoz felleb­beztek s a közig, bizottság a békési egy házat keresetétől elütvén, az illető mező­berényi lakosokat a Békésen fizetendő egyházi adó kötelező volta alul felmen­tette, habár igy az egyházmegyének1 mint az egyházkerületnek ide vonatkozó vég­zése Őket a fizetésben elmarasztalta. He­lyesen járt-e el a közig, bizottság vagy nem : ez a kérdés, melyet minden oldal­ról megvitatni nagyon is érdemes, mert a látszólagos igazság — kimondom egyelőre is, — veszélyes consequentiákhoz vezethet. A jognak épugy megvan történelmi fejlődése, mint mindennek, a szigorú jogi elvek épen úgy átmennek a gyakorlati élet küzdelmein, mint mindem más, s az apai jog, mely kezdetben a rómainál ab­solut erő értékével birt, a századok fo­lyamán lényeges concessiokat volt kény­telen tenni a helyesebb felfogásnak. Az egyház jognak hasonló történelmi fejlő­dése van s e téren is sok oly jogot kény­telen volt sanctionalni a gyakorlati élet, mit a rideg jogelmélet magától hajlandó lett volna elutasítani, mert hát mindenek - előtt döntő a létei s a lételhezi jogosultság Ma már nemcsak a saját erejük utalt prot. egyházak, de maga a cath egyház is, mely pedig óriási vagyonná rendelkezik, az adó kivetésénél nem egy szerűen a személyt s a személyi szolgál raányt, hanem a vagyont is alapul veszi szükségleteinek fedezésénél, épen úgy az izraelita egyház a személyes adó mellett támaszkodik a gabella-jövedelemre. E ime, a mit a szigorú jogelmélet személy szolgálmányként hajlandó tekinteni, a gya korlat — és igen helyesen, — egyutta dologi szolgálmánynyá tette, s ha a szi goru jogelmélet e dologi szolgálmány helyességét megtámadná, sok oly élni jo gosult tényezőnek támadná meg létalap át, mely a harcznak elébe dobott kéz tyűjét egy perczig sem kétkednék fel venni. Az egyházak törvényes autouom jo guknál fogva, kimondhatták mindenütt a birtokaránylagos adóztatás elvét, s ha egy szer ezt híveik képviseletének hozzájáru­lásával kimondották, ez oly intézkedés gyanánt tekintendő, mely azon egyént, ki azon birtok tulajdonossává lesz, bárhol lakjék is máskülönben, szerény nézetem szerint mindaddig kötelezi, mig ő az illető egyház kötelékébe tartozik. És pedig miért ? V Sylvester éji elmefuttatás. Még 'egy pár kedélyes pillanat s az esztendőt becsomagolva helyezzük át az e n- lékezet óriási magazinjába. Most, midőn a válás keserű perczei sza­bályszerű komolysággal figyelmeztetnek arra, hogy az előkészületeket megtéve, ünnepélye­sen vonulhassunk be az uj esztendőbe, — szükségesnek tartom a múlt, jelen és jövő egybeolvadási szabályait akként levezetni, hogy többé ne juthasson eszünkbe ennek azonosságáról kételkedhetni. Mig egyik szemünk sugarai törvényte­len következtetés alapján, mindig a múltban tévedeznek; abban a múltban, mely csupa leereszkedésből megengedte, hogy a* másik, még fennmaradt szemünk a jövőben andalog- va, felvételi kutatásait megtarthassa; — még •feszesen emelkednek ki, mint távol ködfátyol burkolatból egyes monumentális napok; még mint babilóniai kísértetek integetnek magasra feltartott s tompa szögben előre görbített fő­vel az épen azon alkalomra hivatva volt egyes, nem mindennapiasan eltöltött esték — még meg se száradt ezen esztendőnek már isak pillanatok híjával lekaszált s bepakolás- ra egybe gyűjtött vetése, — már a másik ne­künk vajmi keveset köszönő kaszálóba vág­nánk, az eszmék nyirbálására hivatott sarló­inkat, már is mindkét szemünk élesen vizsgá­lódva igyekszik a jövő tiszta homályában ala­pos háromszögtani pontokat nyújtó napokat felfedezni. JDe mi ez? — mi akadály van? — talán .összetörtek tovarohanó szekerünk kerekei hogy meg kellett állni ? — Nem tört el a ke­rekünk, sőt a lovak se dőltek ki, hanem az és uj esztendő, e két hatalmas monarchia határszélén felállított s előttünk becsukott kapunál vagyunk. Itt adjuk meg magunkat a megállás alapszabályainak s higgadtan, meg­gondolva és átérezve a helyzetet, bocsátkoz zunk a bekopogtatás fontos hadműveletébe. Hol vagy te ó esztendő? hol vagytok ti ebben eltöltött napok, és ti oh múzsák, hogy veletek megénekelhessem a csillagokat, me lyek ez év felett jártak. A nap kidőlve, lesoványkodva s fá­radtan adja le sugárbeli jelentését, hogy a rá erőszakolt utazási feladatnak egyszer is­mét eleget tett. Körül utazta a földet és hogy ezen kőrútjából megjött. Jelenté továb bá, hogy meggyőződést szerzendő, a legna­gyobb figyelemmel vizsgálta, át az említett föld minden hozzáférhető részét, és hogy arra jött, miszerint ő missionariusságával nem igen vannak e tekén megelégedve, a zúgolódás pedig oly nagy terjedelmű, hogy fülei még penzióban is sokáig használhatlanoknak ál­lítják magukat. A nappal egyidejűleg beadta lemondá­sát, hivatkozva megfeszült erőveli működé­sére; bevallja az igaz, a termésre nem sok gondja volt; habár elismeri, az egész földnek benne helyezett bizalmát;, elismeri, hogy e tekintetben igen részrehajló szerepet játszott, hanem e helyett kiváló gondot fordított arra, hogy utódának mindent a lehető legnagyobb t-endben adjon át, e végből a boros hordókat — ahol arra szükség volt — megtöltötte, jobbágyainak kedvet, kitartást s helylyel- helylyel megelégedést adott kölcsön, soha meg nem adom fejében. Hogy mennyire szivén hordozta népe boldogságát s jólétét, legvakitóbban bizonyit- az, hogy érezve ezen magas állás betölté­sére képtelenségét; érezve, hogy feladatának valamint eddig nem felelhetett, úgy ezután se felelhet meg, — fájdalomtól eltelve bár, de Először azért, mert ma még legalább az egyes egyházak nem pusztán azért alakullak, hogy híveiket maguk módja szerint elérhető lelki idvességhez vezessék, hanem egyúttal nevelési czélokra, a mely nevelés pedig az egyház hiveit a gyakor­lati életre is késziti elő, s igy az egyház ez által az állam teendőit végezi. Minél­fogva azon meglehetős banálissá vált szól- lásforma : hogy az én földem nem jár templomba, tehát miért fizessek tőle egy­házi adót, nemcsak hogy a mélyebbre ható kritikát nem állja ki, hanem egy­szerűen elkárhoztatandó. Másodszor és még inkább következő indoknál fogva. — Ott, hol valakire, mint az illető egyház tagjára nézve, személyi és dologi szolgál- mány saját községe területén együtt jár, hogy ugyanazon dologi alapon reá nehe­zedő szolgálmány alól egy másik község területén — fel legyen menthető, ha azon községben hasonló viszonyok állanak feun : ez annyi volna, mint elismerni ugyan sa­ját községe területén az egyház ilynemű intézkedési jogát, de egy másik község területén ugyanazt megtagadni. De nézzük csak, hogy ha a dologi szol­gálmány alól az egyes egyházak hivei tel volnának menthetők azon alapon, mert másutt laknak, mint a hol birtokuk van : mi következnék ebből ? — Idézzünk egy concret példát. Két község fekszik egymás mellett, az egyik Nagyfalva, a másik Kisfalva, mindkettőnek területe meglehetősen egy­forma ; mindkettőnek hivei ugyanazon egyházhoz tartoznak ; mindkettőben a bir­tokaránylagos adóztatás elve áll fenn. — Azonban lassú expropriatio folytán va­gyont cserélnek; Nagyfalva lakóinak földje Kisfalva lessz és megfordítva. Már most Nagyfalva lakói szépen menekülnek az egyház által kimondott birtokarányla- gos adóztatástól, mert földjeik Elalván elcsapatását be neu várva-e mondott, sőt nemcsak, hanem maga helyett egy tehetsége­sebb, egy nagyobb tekintélynek örvendő; egy szóval minden tekintetben páratlan esz­tendőt ajánlott, és a melyiktől egy — temér- ' dek tagú — küldöttség által arra kérettünk fel, hogy : ha őt akarjuk, hát menjünk helyé­be. Rósz jel ha avval kezdi, dehát idézzük a múltat, mikor szintén mi mentünk s mégis voltak jo esztendők; azért tehát magunkon kívül üdvözöljük, nem csak őt, de még a pil­lanatot is. melyben salonja kapuján kopog­tathatunk. Lépjünk be tehát minden magasabb ce­remónia nélkül e terembe s ott szélylyel nézve, tanulmányozzuk a házigazdától a tőle követelendő magatartást, jellemét s politikai elveit. A terem közepén van a reménység nagy asztala. Valódi remek mü, mely már ingado­zik a rá felpakolt számtalan apróságtól. Ott látjuk a többek kőit a jólét nyitott s a bol­dogság papírba göngyölt s robbanékony ezu- korkáit; az emlékezet czitromát, a jövő na­rancsát, a gazdagság fuvallatszerü piskótáját az előhaladás szölőfürtjét, ott a helyzet hatal­mas nektárát, stb. Az asztal körül vannak az általános ké­1 I 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom