Békés, 1886 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-03 / 1. szám

Gyula, 1886. január 3-án V. évfolyam. fi fJC*,. 1-só szám. ¥----------1 Sz erkesztőség: Újváros, 1301. sz. a. házban, hova a lap szellemi részét illető közlemények külden­dők. Kéziratok nem adatnak vissza. Előfizetési díj: Egész évre..........5 írt — kr. Fé lévre-..............2 * 50 „ Év negyedre I 1 1 | 25 „ L Egyes szám ára 10 kr. 1 A Társadalmi és közgazdászati hetilap. MEGJELENIK MINSEN VASÁEHAP. Kiadja: Gyula városa értelmiségéből alakult társaság. Felelelós szerkesztő: Oláh Oyörg^yj munkatárs : Ködöki Zoltán. Kiadó hivatal: Főtér, Prág-féle ház, Dobay János könyvárus üzlete, hova a hirdetések és nyílt­téri közlemények küldendők Hirdetése k szabott áron fogadtatnak el Gyulán a kiadó hivatalban. Nyilttér sora 10 kr. SA Hirdetések felvétetnek: Budapesten: Goldberger A. V. Dorottya utcza 6. sz. a.; Haasenstein és Vogler (Jaulus Gyula) Dorottya utcza 11. sz. a.; Lang Lipót Dorottya utcza 8. sz. a.; — Bécsben: Oppelik A., Schalek Henrik, Moose Rudolf és Dukes M. hirdetési irodáiban, a szokott előnyős árakon Töryényhatósági és községi közélet. Békésmegye törvényhatósága által az 1886. évre jóváhagyott községi költségvetések ismertetése. Békés község összes kiadása 72608 frt 37 kr, melynek fedezetére szolgál a község bir­tokai után és egyébb jövedelmekbőli bevétel 35976 irt 64 kr, és így a kiveten dő községi pótadó 36631 frt 73 kr, ezen összegből az összes állami adóra 126693 fr.t 32 kr esik, 24869 frt 13 krt és igy minden adó forint után 19-62 kr; a föld adóra 93348 frt 05 krra 6118 frt 40 kr, kiadás, a melyből minden adó forintra esik 6-56 kr, — a III-ik csoportbeli adók összegére 30545 frt 27 krra hárul'5644 frt 20 kr, melyből min­den adó forintra 18*48 krt vetettek ki. — A fent érintett kiadási összeg a következőkre fordittatik, u. m. a községi földbirtokra, és pedig állami a- dókra, vizszabályozási költségekre s. a. t. 12824 frt 57 krt. A községi tisztviselők, rendőrség, er­dei és gazdasági személyzet, és a cselédség illet­ményében 29080 frt 40 krt, — a vasút építésére felvett kölcsön törlesztésére 7560 frt, az egyébb tartozások törlesztésére 8880 frt 27 krt, — az irodai és hivatali szükségletekre 1366 frt 25 krt, — az iskoláknak tentartására 3 £6 7 frt, a szegény­ügyi kiadás 3944 frt 80 krt, — az egyébb kia­dásokra 5685 frt 08 kr. B.-C s a b a község összes kiadása 71390 frt 91 kr, melynek fedezetére szolgál a község bir­tokai utáni bevétel 15732 frt, • • és igy a kive­tendő községi pótadó 55658 frt 91 krt, ezen ösz- szegből az összes állami adóra vagyis I-ső cso­portra mely 196855 frt — hárul 38964 frt 81 kr kiadás, esik minden adó forintra 19-8 kr, — a Il-ik csoportbeli adóra 135591 frtra hárul 700 frt kiadás esik minden adó forinrra 0*5 kr, a III-ik csoportbeli adókra 5910 frt után hárul 15994 frt 10 kr kiadás, és esik mindeD adó forintra 27 kr. — A fent kitett kiadási ősszeg a következőkre fordittatik, u. m. földbirtokra való kiadás 3484 frt 54 kr a községi tisztviselők és szegődméDyesek járulékára 27610 frt, a községet terhelő adóssá­gok törlesztésére 9568 frt 80 kr, az egyházak segélyére s nevelésére 2918 frt 48 kr, a szegény­intézetre 3056 frt 80 kr, a hidak és kutak ké­szítés íentartására 2307 írt 50 kr, az utczai pallók és járdákra 3660 frt, az utczai világításra 1141 frt 60 kr az egyébb kiadásokra 17643 frt 19 kr. B.-G y u 1 a rendezett tanácsú város összes kiadása 58756 frt 61 kr, melynek fedezetére szolgál a község törzsvagyonábóli bevételek ösz- szege 26579 frt 83 kr, — és igy a kivetendő községi pótadó 32176 frt 78 kr, — a mely ösz- szegből az összes állami adóra 89006 irt 26 kr, esik 22145 Irt 29 kr kiadás, vagyis minden adó forint után 25 kr, — a földadóra 41139 frt 78 kr­ra esik 3527 frt 98 kr kiadás, és igy minden adó forint után 9 kr, — a III-ik csoportbeli adóra 47866 frt 48 krra esik 6503 frt 51 kr, és minden adó forint után 13 kr, a fent kitett kia­dási összeg a következőkre basználtatik fel, u. m. a község vagyona után fizetendő állami adóra 2814 frt 78 kr, — adósságok törlesztésére s ka­matra 5748 frt 44 kr, — a tisztviselők, rendőr­ség éa cselédség fizetésére s mellék járulékára 24716 frt 50 kr, >— a közoktatási czélokra 6589 frt 26 kr, — az utczák paliozására és járda készítésére 2072 frt 88 kr, az utozák látnpávali világítására 1750 frt az egyébb kiadásokra 15064 frt 75 kr. Értekezlet a községi pénzkezelés tár­gyában. A megye bizottsága múlt évi tavaszi köz­gyűlése alkalmával a községi pénzkezelés módo­zatainak meghatározása tárgyában szabályrende­letet alkotott volt. E szabályrendelet az uj-óv 1 ső napján lett volna életbe léptetendő, azonhan már az életbe léptetési intézkedések megtétele körül oly nehézségek merültek volt fel, hogy fel­vetett indítvány folytán a megye deczemberi köz­gyűlése jónak látta az életbeléptetési módozatok meghatározása, esetleg a szabályrendelet megvál­toztatása iránti javaslattétel végett a pénzkeze­léssel és számvitellel foglalkozó községi jegyző­ket értekezletre hivatni össze. Deczember 30-án tartatott meg ez irányban a megye kisebb ter­mében az értekezlet. A közig, bizottság megszo­kott alakjai helyett nagyobb részt ösmeretlen, •degen arezokra tekintettek alá a kis terem mél- tóságos pn effigie) főispánjai. 30 községi jegyző jött össze az értekezletre, melyen a megye alis­pánja elnökölt. A viták árja egyhamar magasra csapott, s ezek eredménye, különösen a szám­viteli nyomtatványok némileg hiányos voltának megvilágositása után az lett, hogy a megye al ispánja a szabályrendelet életbeléptetését a me­gye közgyűlésének további iutézkedéseig felfüg­gesztette. A szabályrendelet módosítása iránt is tétet­tek egyébiránt javaslatok. így pl. első sorban azon vélemény nyert kifejezést, hogy a megye nagyobb községeiben a pénztárnoki és ellenőri, s ehhez képpest a kettős könyvvezetesi rendszer tétessék kötelezővé, továbbá hogy cautio adására csak az ezután megválasztandó pénztárnokok le­gyenek kötelezve, s a mostaniakra, kik e köte­lezettség nélkül fogadták el állásukat, a szabály- rendelet e részének hatálya ki ne terjesztessék. Főkép a számviteli nyomtatványok mintáinak meghatározásával foglalkozott azonban az érte­kezlet. A tárgyalásokban élénk részt vettek külö­nösen Győry Imre öcsödi, Mezei Lajos békési jegyzők. Megyénk helyi érdekű vasutainak ügye lassan bár de mégis balad, érlelődik. Addig is, mig e nagyjelentőségű ügyeivel , mely ezerekre csaknem életkérdés — tüzetesebben nem foglal­kozhatunk közöljük, hogy különösen a sárréti vasút iránt nagy az érdeklődés. Községek úgy, mint nagybirtokosok melegen támogatják e vasút építést, sőt néhány község hathatós anyagi támo­gatást ajánlott meg. így többek között Körös-La- dány 24, Szeghalom 48, Füzes-Gyarmat 50, ezer forintot. — Az orosháza-komlósi szárnyvonal ki­építésére már mintegy 130 ezer forint lett ré­szint hivatalosan, részint magán utón felajánlva. A vállalkozó utolsó ajánlata szerint 185 ezer fo­rintot kér egyszer s mindenkorra a teljes kiépí­tésért és e forgalom fentartásáért. A békési indóházi köút építésére a szer­ződés megköttetett. Ezen ut a vasúti állomástól a kath. templom mellett, a városi menházig visz és egy kiágazással bir a hath, templomtól a pia- ezon át, a városháza mellett a malomvégi hídig. Az élőviz-csatornára, valamin: a Fekete-Körösre boltozott bid fog építtetni. Az összes kövezet hossza mintegy 3350 meter-lesz, és a műtárgyak­kal együtt közel 65 ezer forintba fog kerülni. — Az építés már kora tavaszszal kezdetét veendi. Az 1886-ik évi közmunkaösszeirás Békés- megyében a kedvezőtlen gazdasági viszonyok da­czára meglehetős emelkedést mutat. Mig ugyanis 1885-ben a főösszeg 36,174 igás és 103,875 kézi nap volt, addig az 1886-ban 36,555 igás és 105,171 kézi napot tesz ki. Ami pénzértékben kifejezve, 1885-re 124,286.1886-ra pedig 125,696 frtot tesz ki. Legnagyobb szaporodást zz orosházi járás mutat, miből azt lehet következtetni egyenlő vi­szonyok között, hogy a vagyoni gyarapodás, a gazdasági helyzet ezen járásban a legjobb. — A többi járások is kisvbb-Dagyobb emelkedést mutatnak. Békésvármegye gőzerővel halad a — gőz­kazánok dolgában. Ugyanis 1870-ben volt 110 1880-bnn 240, 1884-ben 361 és 1885-ben 381 gőzkazán a megye területén. Ezek közül befa­lazott 68, mozgony-kazán 318. — Használatra nézve a következőkép oszlanak meg : őrlés 69, füllesztés 7, gőzfürdő 3, vizemelés 4, cséplés és őrlés 28, csak csépelés 270. Kiviteli gőzmalmunk van egy. Szeszgyárunk nincs egy sem. Az ösz- szes őrlőmalmok száma 83. Legtöbb gőzkazán van az orosházi járásban, 87. A tulajdonosok összes száma 97. A Körös szabályozás köréből. A Körös folyó állam kezelés alatti szakaszán teljesítendő munkákra a közmunka és közi. m, kir. miniszté­rium által előirányzott 700,000 forintnyi összeg­ből a törvényhozás pénzügyi bizottsága 500000 forintot fogadott el s igy ez idén a múlt évben megkezdett, I befejezetükhöz közel álló munkákon kívül esakis a gyoma-endrődi iolyamszakasz II. része jöhet kivitel alá, remélhető azonban, hogy a Kettős- és Hármas-Körös balparti érdekeltsége módot fog találni arra, hogy az oly sok érdeket magába záró tarcsa-gyomai balparti végleges töl­tés vonal kiépítése az ezen munkával Összefüggő aránylag nem sok költséget igénylő folyamrende- zéssel kapcsolatosan még ez év folyamán meg­kezdetik. Csaba-Jainina a posta-igazgatóság hatá­rozata folytán nem kap fiók-postát. A forgalom utáni bevétel ugyanis alig 100 frt, amiből még egy levélbordó se tartható. Közegészségügy. Gyula, 1885. decz. 28. Békés községben a roncsoló toroklob az úgynevezett malom végi katb. iskolába járó gyermekek között mutatkozott legelőször novem­ber 5—7-ig terjedő időszakban. És miután be- burczolás egyátalán kimutatható nem volt s a megbetegedési esetek mindannyian az említett is kola növendékei közt fordultak elő: azon gon­dolatnak kellett előtérbe lépni, hogy az említett iskola közelében valamely ártalmas befolyásnak kell létezni. A helyi hatóság ez ártalmat az em­lített iskola közelében, és pedig anDak közvetlen szomszédságában levő — teljesen roskatag rot­hadt állati hulladékokkal elárasztott elhagyott házhelyben vélte feltalálni. — Ebből folyólag az épület leromboltatott s annak anyaga elszállitta- tolt s a hulladékok eltávolítása után fertőtlenit- tetett. A mi a halálozási arány megdöbbentő voltát illeti, annak oka két mozzanatban rejlik. Ezek között különösen fontos a megbetege­dések súlyossága. Voltak esetek melyek mindjárt az első jelenség felléptével gyógykezelés alá ke­rültek, amelyeknél a leglelkiismeretesebb és szi­gorú gyógykezelés lett alkalmazva s mindamellett a betegek a heves láz folytán beállott szivhüdés- nek estek áldozatul. — A másik mozzanat, mely az aránytalan halálozásra befolyással volt, a be­tegség előkészítő korszakának elhanyagolása volt, melynek folytán a betegek későn kerülvén keze­lés alá, az orvos csakis tehetetlen nézőként volt kénytelen szerepelni egyes esetekben. A mi az óvintézkedéseket illeti, azok kö­vetkezőkben állanak. Mint féntebb említve van: a járványos meg­betegedés gócza gyanánt tekintett épület lerom­boltatott, anyaga széthordatott, a telep fertőtle- nittetett; a lakosság a betegség felléptére annak jelenségeire figyelmessé tétetett s felhivatott, bogy a családkörébeu mutatkozó betegségi esete­ket el ne titkolja. Az egyes iskolák tanítói uta- sittattak, hogy a mulasztókat a hatóságnak mindennap bejelentsék, hogy igy az iskola mulasz­tók házánál az orvos megjelenhessen s az’esetle­ges megbetegedést ellenőrizhesse ; az iskolák nö­vendékei az iskolákban koronkint megvizsgáltat­nak ; a járványos házak hatósági ellenőrzés alá helyeztetek, a házi járvány megszűnte vagy eset­leges halálozás után desinficiáltatnak ; a járvá­nyos lázakban netalán létező tanulók az iskolába meneteltől eUiltattak ; a fentebb nevezett iskola bezáratott. A mi a járvány mai állását illeti deozember 23—27-ig terjedő időszakban már csak egy ojabb megbetegedés honstatáltatott ugyancsak egy ha­lálozási esettel. Dr. Kovács István, megyei főorvos. 2050—1885. Gyula város adóhivatala Az 1883 évi XLIV t. ez. 15. §-a alapján a nagyméltóságu pénzügy minis- teriumnak 66497/884 számú rendelete foly­tán felhivatnak Gyulaváros mindazon pol­gárai, kik az 1885 év folyamán, tehát az 1886 évben először megadóztatandó III oszt. kereset adó alá tartozó üzletet, üzletszerű ipart, vállalatot,- vagy bármi más haszon­hajtó foglalkozást kezdettek, — valamint azok, kik a már megadóztatott III oszt. kereseti adóalapot megszüntettek, — amazok a megadóztatásra bevallási iveiket, ezek a már megállapított adó törlése tárgyában bejelentésüket 1886 évi január 15-ig Gyu­laváros adóhivatalánál annál inkább bead­ják, mert a 73911/884 számú magas mi- nisteri rendelet értelmében későbbi felszó­lamlásaik figyelembe vehetők nem lesznek. Valamint felhivatnak a IV. oszt. ke­reset adó kötelesek, hogy bevallási iveiket kivétel nélkül 1886 évi január 15-ig Gyu­laváros adóhivatalánál, feuti magas minis- téri rendeletek alapján szintén beadják. B.-Gyulán 1885 deozember 30. Dobay János, polgármester A M. Serényben alakult statusquo izraelita hitközségnek alapszabályai a vallás és közoktatás ügyi miniszter ur által jóváhagyat­tak, minélfogva ezen hitközség teljesen önálló hit­községgé vált. Az izraeliták anyakönyvének vezetése tárgyában a cultus miniszter 1924 sz. rendeletével kibocsátott szabályrendelettel rég kívánatos reform, hozatott be. Az izraelita hitközségek anya könyv- vezetés tekintetében kerületekbe osztattak be, mely kerületek élén minősitéssel biró, rendszereson vá­lasztott, és díjazott anyaköuyvvezetö áll, kinek kötelessége e kerületekhez tartozó hitközségekben előállott anyakönyvi változásokat pontosan felje­gyezni. Ily anyakönyvvezető ezentúl csak rabbi, vagy rabbi helyettes lehet, megkivántatik azonban hogy az illető teljes korú, legalább négy közép vagy polgári osztályt sikeresen végzett, íeddetlen erkölcsű magyar állampolgár legyen A megyében az anyakönyvvezetői kerületek a po­litical beosztással egyenlően alkottattak meg, ne­vezetesen minden szolgabirói székhely izraelita hitközsége a járásbeli hitközségek oda tartozásá­val képezi a központot. A járásbeli községek közül egyedül M. Berény bir K. Tarcsa fiókkal önnálló anyakönyvvezetéssel. Nevelés, tanügy. Elmúlt az 1885 év is 1 Emlékét vájjon hová fogjuk Írni; arra a lapra-e, melyre szerencsés éveink, vagy arra, melyen vesztéséggel teljes éveink, vannak föjje- gyezve? Gyula városának culturalis szempontból fel­fogott érdekét vizsgálva, az elmúlt évet e város szerencsétlen évei közé kell számítanunk. Benne

Next

/
Oldalképek
Tartalom