Békés, 1882. (1. évfolyam, 1-53. szám)

1882-02-26 / 9. szám

felőli oldalán kiterjedő magasságára b. Wenck- heim József Boldisháti majorja előtt dél- felől eső ér oldalán lön kimutatva és megjelölve, a jelző karó felszíne egyszersmind az említett majorhoz tartozó erre véggel fekvő cselédlak sarkán levő tornácz oszlop talapzatába, nem kü­lönben délre háttal fekvő ököristálló közép ka­puja küszöb gerendája a kelet felőli sarok osz­lop mellett bevert szögekkel mint állandó pon­tokkal szabályszerű lejtmérés által egybebason- littatván előbbinél 1*152 méterrel utóbbinál pedig 1*101 méterrel találtatott alacsonyabbnak. Az 1881. évi nagy árviz kiterjedésének és magasságának egyik pontja (I.) a Rókás-halom éjszaki lejtőjén a másik (II.) Kolozsi András b e* lent a háti tanyájától észak-keleti irányban je­löltetett, mint olyan, melynél a kérdéses 1881. évi árviz a föld felszínének természetes emelke­désein ezen oldalon délfelé tovább nem terjedt. Ezen előmunkálatok után, ha a catasteri háromszögitési hálózat a szentesi m. kir. ártér­fejlesztési hivatalnak rendelikezésére álland, terv­szerűig a külső felvételek 1883-ban, az osztá­lyozás elkészítése s telekkönyv részletezése, a költségvetés összeállítása a teherviselési kulcs elkészítése, 1884. évre lesznek készen. Az ártérfejlesztés sürgős keresztülvitele azonban vidékünknek is fontos érdeke lévén, bi­zalommal tekintünk a f. hó 12. Szegeden tartott értekezlet kebeléből kiküldött lö-ös bizottság működése elé, mely ezen munkálatoknak még e/. év folytán leendő foganatba vételét a kormány­nál kérelmezni elodázhatlan szükségnek tekint­vén, s tárgysorozatába felvette. 15. Békésről. (Vasutügy. — Tűz. — Piknik.) Február 23. 1882. Legutóbbi levelemben is a békési vasutat emlegettem, ezúttal is arról szóllok legelőbb; — ezt nem veheti lőllünk rósz néven senki, reánk nézve annál fontosabb tárgy nem létezik. E hó 18-án ülést tartott a vasúti bizottság, ez alkalommal a Csabán járt küldöttség jelentése előterjesztetvén, bemutattatott egyszersmind me­gyei alispán ur levele, melyben a vasút ügyben kiküldött megyei albizottság tagjai, febr. 19-óre Gyulára, az elkészített tervek megismerése tár­gyában értekezletre hivatnak össze. Határozatba ment egyszersmind, hogy ezen értekezleten a va­súti bizottság is képviselteti magát, mi czélból Szánthó A. elnök ur, Tóth E. és Belenta J. b. tag urak küldettek ki, utasításul adatván a küldöttek­nek, miszerint amennyiben Békés város képv. közgyűlése által még az ltf80-ik évben hozott azon határozat, hogy a város kéri egy csaba-bé- kési szárnyvasutnak kiépítésére nézve, oly telté­telek mellett, mint a tiszavidéki társaságnak ajánltattak — tárgyalásba bocsátkozni: hatályon kivűl helyezve ma sincs, és bár Békésen alig ta­lálhatni egyént, ki a csaba-békési vonalat pártolná, mégis ezen határozat fenntartása mellett, ismer­jék fel a terveket és tegyenek azokról előter­jesztést. A í. hó 22-én megtartott ülésen előterjesz­tették a Gyulára küldöttek, miszerint a megyei albizottsági tagok kellő számban meg nem jelen­vén (11) az értekezlet megtartható nem volt, és hogy folyó hó 26-ára Gyulára az albizottság is­mét össze van híva. Bejelentették egyszermind a küldöttek, hogy amennyiben elnöklő alispán ur ál­tal felhivattak, egyéni nézőtök nyilvánítására, ki­jelentették, miszerint ők- valamint a békésiek nagy többsége a földvári szárnyvonatot pártolja. Ez különben privát beszélgetés volt. Erre hosszas tanácskozás után elhatározta a vasúti bizottság, hogy amennyiben Békésnek csak a földvári vasút kell, hogy ezen vélemény hivata­losan is ki legyen jelentve, hivassák össze e hó 15-ére rendkívüli képv. közgyűlés, erre kéresse­nek ki Gyuláról az elkészített tervek, s mondja ki határozottan a közgyűlés, hogy kizárólag csak a földvári szárnyvonalhoz ragaszkodik-e, vagy hajlandó a csabait is pártolni, megkerestetni ha­tároztatok; gr. Weuckheira Frigyes ur is, ragasz­kodik-e azon kijelentéséhez, hogy csak a földvári szárnyvouatot segélyezi ? Tehát | közgyűléstől függ dönteni e tárgy­ban. Azonban nem tartózkodunk kijelenteni, mi­szerint felette sajátságosnak tartjuk, az illető me gyeiintézök azon eljárását, hogy bár rég tudják azt, miszerint Békésen a földvári szárnyvonal esz­méje is felmerült, sőt azt is tudhatják, hogy Bé­késen eziránt van legtöbb érdekeltség : mégis — csak érdemesnek sem tartották ennek tervét, költségvetését elkésziteui, hanem ránk akarnak oetroyalui (a mi költségünkre!) nem tudjuk mi­féle érvekből, egy hosszabb és sokkal költsége­sebb vonalat, mely daczára annak, hogy Földvár­tól 3-ik vagy 4-iknek eső 55. sz. őrháznál már befutna a csabai vonalba, s hogy csak Békésen bírna induló házzal — 222 ezer írtba kerülne, mig a földvári vonal annak idejében 2 induló házzal 150 ezer frtra költségeltetett, s körülbelül úgy állnak a dolgok, hogy ha nekünk nem kell a „vármegye vasútja“, róllunk a vármegye, mint hálátlan gyermekekről leveszi kezét! Sajnáljuk ha igy történend, de bizony nekünk előbb való a magunk- mint másnak érdekét, azt hisszük, a helyi érdekű vasutakra vonatkozó törvény támo­gatása mellett, sikerülend — a czéljainknak leg­jobban megfelelő ób legolcsóbb földvári vonatot a közel jövőben kiépíteni. Február 17-én reggel 6V2 órakor nagy szélben ismét a vészharangok kongása hallat­szott. Az uriutezában levő ref. leányiskolái épü­let istállója gyulladt ki és égett le; rémület szállt meg bennünket, hogy ismét porrá ég vá­rosunk a dühöngő szél segélyével; a gyorsan összesereglett oltóknak azonban sikerült a tüzet lokalizálni, szerencsére az éjjeli permeteg eső folytán | tetők is kissé nedvesek lettek. A tűz eredete ismeretlen. A toronyőrök ismét későn vették észre a tüzet. Ma kora reggel pedig Morvái J. uriutezai házánál, a falon kidugott kályhacső által gyulladt lángba egy tető ge­renda, de sikerült elfojtani a tüzet, a nagy szél miatt megrémült s összefutott szomszédoknak. Jó volna már egyszer eltiltania a kályhacsővek ve­szedelmes kidugását. Ennyi sok komoly dolog közt jól esik egy kis mulatság, elmentünk tehát február 22-én a Vallinger-féle helyiségben rendezett zártkörű pik­nikre, volt ott sok szép hölgy, nehányan egy­szerű de azért csinos ruhában (teljés elismeré­sünk nekik), de kevés tánezos, kitűnő ételek, italok, kedélyes vacsora éjfélkor, a mikorra kü­lönben némelyek már felettébb megéhezének. Az első francziát 14 pár tánczolta. A hölgyek név­sorát kötelességünkhöz hiveh összeállítottuk, azon­ban azzal azon szerencsétlenség követett bennün­ket, hogy elvesztettük (máskor jobban vigyázunk). Most tehát emlékezet után megemlítjük : Asztalos nővéreket, Vincze Mari, Wieland Lotti, Vig Mari, Zilahy Irén, Celler nővérek (Gerla), Marjalaki Vilma |s Igaz Róza kisasszonyokat, a menyecs­kék közül Bulla Sándorné, Lavatka Ágostonná, Salamon Gáborné urhölgyeket. A mulatság elég jól sikerült, reggeli 5 óráig tartott, helybeli ze­nészeink használhatóknak bizonyultak, csak ta­nulgatnának, gyakorolnák magukat, mi örülnénk, ha velők zenéltethetnénk minden alkalommal. Jázon. Szeghalom. (Isteni tisztelet D’Orsay kápolnában.) Február 23. Nem mindenki tudja, hogy községünk 7474. főnyi lakossága közöl négyszáznál többen a róm. kath. hitet vallják. A D’Orsay gróf kastélyának udvarán levő s talán épen a községnek nevet kölcsönző halmon magasba nyúló fáktól kör­nyezetten áll ugyan az egyházi szerekkel bőven ellátott csinos kápolna; de isteni tiszteletre vajmi ritkán szólalnak meg harangjai, mert a k.-ladányi anya-egyházhoz tartozó ezen leány-egyházköz­séget eddigi lelkésze a legritkább esetekben lá­togatta és örvendeztette meg isteni tisztelet tar­tásával. Nt. Dobos Lajos, a múlt év nyarán kineve­zett lelkész ur, leány-egyházának ezen hiányán segítendő, püspökétől engedélyt kért és nyert arra, hogy vasár- és ünnepnapokon két misét, egyet Szeghalmon és egyet Körös-Ladányban tarthasson. így történt, hogy f. hó 19-éu vasárnap reg­geli 8 órakor isteni tiszteletre gyűjtötte össze a harangok szava a kath. híveket, kik közöl töb­ben, különösen az intelligenczia férfi- és nő-tagjai csaknem teljes számban megjelentek, 8 azon Ígé­retet vették nevezett lelkész úrtól, hogy ezután, ha az idő és ut engedi, hetenkint meg fog jelenni isteni tisztelet-tartás végett. Miután nevezett lelkész ur személyében nemcsak a tisztében buzgón eljáró papot, ha­nem a társadalomban helyét minden tekintetben betöltő és rövid idő alatt úgy községünkben, mint a vidéken is közkedveltségüvé vált embert is tiszteljük, s benne a papi buzgóságot a vallási türelemmel szép harmóniában egyesülni tapasz­taljuk, örvendünk azon reménynek, hogy öt mi­nél többször szives „isten hozott“-tal üdvözöl­hetjük. r. I. A b.-gyulai nőegylet folyó hó 12-én gr. Wenckheim Frigyesné ö méltósága elnöklete alatt tartotta rendes félévi közgyűlését, a szá­mosán jelen volt egyleti tagokat ő méltósága szí­vélyesen üdvözölvén, az ülést megnyitottnak ki­jelentette, | a kitűzött tárgysorozat szerint. 1. A pénztári számadás előterjesztetvén, an­nak állása ,a kővetkezőkben tüntettetett ki : Bevétel: 1. Pénztári maradvány 1880. évről áthozva ....................5199frt87kr. 2. Alapítványi tőkéből . . 200 „ — „ 3. Azok kamataiból . . . . 20 „ — „ 4. Tagsági dijjakból ! . 418 „ 90 „ 5. Alapítványi kamathátralék 10 1 — 1 6. Tagsági dij hátralék . ! 15 80 „ 7. Letéti kamatokból 313 „ 88 „ 8. 1. Újévi köszöntőkből 187. frtöukr. 2 Kereskedelmi bál 65 „ 69 s 3. Békósmegyei taka­rékpénztár adománya 100 „ — „ 353 frt 19 kr. 9. Különfélékből ! j - ­1 1 50 1 Összesen 6533 frt 14 kr. Kiadás: 1. Rendes segélyezésekre j . 646 frt 90 kr. '2. Lakbérekre.......................... 75 „ — „ 3. Szolgálati dijjakra .... 112 „ — „ 4. Raktárnak ...... 60 ,j íj 5. Számlákra ......................... 35 „ 21 „ jVizkárosultak 25 irt ] 6. Különfélékre ... ..u , . 0 OK 1 Postai költségek 2.251 27 1 25 I 7. Stephaniumnak..................... 119 1 15 „ 8. Pénztári maradvány . . . 5457 „ 63 „ Összesen 6533 frt 14 kr. Jövedelem az 1881 -ik évben : 1. Alapítványi tőke-kamatból . 20 frt — kr. 2. Tagsági dijjakból .... 418 „ 90 „ 3. Alapítványi kamathátralékból 10 d n 4. Tagsági dij hátralékból . . 15 „ 80 „ 5. Letéti kamatokból .... 313 „ 88 „ 6. Kegyes adományozóktól . . 353 „ 19 „ 7. Különfélékből .................... 1 „ 50 „ Összesen 1133 frt27kr. Kiadás az 1881 -ik évben összesen 1075 1 51 I Bevételi többlet 57 frt 76 kr. Befizetett alapítványi tőke 200 „ - „ Összesen 257 frt 76 kr. Jelenlegi vagyon állás : 1. Pénzkészletben .................... 54 57 frt 63 kr. 2. Alapítványi kötvényekben . 1100 „ - 1 3. Alapítványi kamathátralék : 1879. évről 30 frt — kr,; 1880. „ 30 „ ~ „ 1881. ' -35 „ gl „ j 1 1 95 frt. — kr. 4. Tagsági dij hátralék : 1879. évről 19 frt 20 kr. 1880. | 4 * 80 „ 1881. „ 32 „ 80 „ i! 56 frt 80 kr. Összesen 6709 írt 43 kr. A pénztár ekkénti állása egyelőre tudomá­sul vétetett, s annak szabályszerű megvizsgálására Moldoványi Alajos ur felkérésével Dubányi Já- nosné bizottsági tag elnöklete alatt, Hofier So­mán é, Grimm Károlyné, Reinhardt Ferenczné és Ujfalussy Dezső egyleti jegyző meghivattak. A raktárszámadás helyesnek találtatván, ez alkalomból sajnosán vette tudomásul az egylet fáradhatlan raktárnoka, Farkas Zsigmondné úr­nőnek ez állásáróli visszavonbatlan lelépését, in­díttatva érezte a gyűlés az egylet fennállása óta ernyedetlen buzgó tisztviselőjének jegyzőkönyvi­leg elismerő köszönetét nyilvánítani. Ezek után a megürült raktárnoki és két választmányi tagsági állás betöltése inditványoz- tatván, raktárnoknőnek Szentmihályi Lajosné, vá­lasztmányi tagokul pedig Farkas Zsigmondné és Farkas Béláné úrnők egyhangúlag elválasztattak. Végre az apróbb házi ügyek tárgyalása után inditványba hozatott az egylet alapszabálya né­mely szakaszának módosítása, melynek kidolgo­zására elnöknő ő méltósága az egylet választ­mánya közreműködésével kéretett fel. Ujfalussy Dezső, egyl. jegyző. EEirdetés. Az 1882. évi általános jövedelmi-pótadó ki­vetési-lajstrom, a t. kir. adófelügyelőség érvénye­sítési záradékával ellátva, a városi adóhivatal he­lyiségében folyó hó 26-tól mártius 5-ig bezárólag közszemlére kitéve leend ; mely idő alatt a neta- láni sérelmes kirovás ellen, a felszólamlások ugyanott beadhatók. B.-Gyulán 1882. febr. 22. Dobay János, polgármester. bellii vás. Az 1880. XXVII. t. ez. 13. § II. b) 4-ik pontja szerint, minden hadmentességi díj köteles egyén tartozik minden évben február végéig val­lomását azon község, illetve város elöljáróságá­nál beadni, ahol tartózkodik ; — felhívom ennél­fogva miudazon hadmentességi díjköteles egyéne­ket, kik Gyulavárosa területén tartózkodnak, hogy az 1882 ik évre kivetendő hadmeutességi-dij-alap- ját képező vallomásukat, Gyulavárosa adóhivata­lánál I évi martius l-éig annál bizonyosabban beadják, mivel az ezt el mulasztó az ugyanezen törvényezikk 20 ik §-a értelmében a r<iá kivetett hadmentességi dij összegének háromszoro- rosától egész hatszorosáig lesz megbirságolandó. B.-Gyulán 1882. febr. 24. Dobay János, polgármester. Újdonságok. Városunk egyik legkedvesebb s legszere- te reuiéltóbb hölgye Hüke Seréna menyegzőjét Kratochvill Gyula békési kir. közjegyző úrral í. hó 20-án ünnepié. Nagy dísszel vonult a nász- vendégség —- rokonok és jóbarátok — a temp­lomba. Városunk egész müveit közönsége tanúja volt az esketési szertartásnak, kétségtelen jeléül annak, hogy a kedves menyasszonyt mindenki mily nagyon szerette. Koszoruleányok Bodoky Mariska és Ilona és Hüke Mariska voltak. Más­nap a boldog pár — kisérve a koszoruláuyok, koszorulegények 1 1 rokonok által — Békés város négyes fogatán utazott haza. Szivünk mélyéből kívánjuk : legyenek boldogok. A békcstneg.vei gazdasági egylet igazg. választmányának f. hó 19-én tartott ülésében, aj gyulai f. évi állat,- termény,- gyümölcs, dohány,- méhészeti,- gazdasági- gép- és kézmüiparczikk kiállítás tervezete jóváhagyatott, az igazgatóság utasittatván, hogy a kiállításnak minél teljesebb sikerülésére a gyulai rendezőséggel egyetértve mindent megtegyen s a dijakat a mellékkiállitá- sokra a tavalyi orosházi méretekhez szabván,^ a programmuak kellő mérvben közhírré tételéről gondoskodjék. A gyulai polgári kör f. évi márczius ho 4-én, saját helyiségében családias jellegű táncz- mulatságot tart, melyre a tagokat e lapok utján hívja fel az igazgatóság. Kezdete 8 órakor. Belépti dij személyenként 1 frt. A bekésmegyei gazdasági egyesület január 8-ki gyűléséből egy bizottságot küldött ki, észlelésére és meghatározására annak, hogy vidé­künkön minő gyiimöles termelhető legsikereseb­ben : | bizottság tagjai Wilim János eluöklete alatt Széchényi Lajos, Megele Bertalan, Grócz Béla, Sztraka György, Sztraka Ernő. Stark Adolf, Bogár Dániel, Dénes András, február 18-án Csa­bán nemcsak gyűlést tartottak, hanem oly gyű-. mölcsizlelést is, mely ily időben ritkítja párját. Későbbi észlelések feltétele mellett a cseresz­nyékből a májusi korai és a pougorádi (Lauer- mann) nagy piros ropogós cseresznye. Szilvából a beszterczei szilva (magról) és a zöld ringlotta. M e g y b ő 1: tavaszi korai piros, az édes, és a pándi savanyás megy. Kajszi baraczk (leg­inkább fedett helyen), a nancy és a magyar (nagy) körtékből árpával érő, búzával érő, zöld Magdolna, ezukor, czitrorn, dinnye, körte Wi­liams, Napoleon, őszi császár, coinperette (ana­nász) clairgeau, augoulémé, zöld herczegnő, Isam- bert, egri (Vírguleus) Téli esperes (októbertől októberig eltart, egész éven át ehető, bivatik Laurnek is, a gazdasági kertben Wölfl név alatt van, ez találtatott a legelső rendű gyümölcsnek) St. Germain, vouquehne (Vuclin) Almából, pi­ros és fehér asztrakán, (nyári) nyári szegfű, őszi: czigány, Sándor czár, Daru alma, Téli: Török Bálint, sikulai (nedves talajban), Jász va- dóka, téli arany parmain, Orleans Rtt, Calvill — parabolica, (mint csemege Muscat Rtt.) Szóba hozatott egy gyümölcscsaruok felállítása, árusí­tás és a fajok észlelése végett, a gazdasági-egy­let védnöksége alatt, mi végett a gazdasági- egylet fel fog kéretni. Az 1882. évi ujonczjutalék, megyénkre nézve következőleg állapíttatott meg : a gyulát sorozó járás 16 ujoncz és 2 póttartalékos; a csabai járás 81 ujoncz és 8 póttartalékos; a b é k c s i járás 111 ujoncz és 11 póttartalékos; a szarvasi járás 126 ujoucz és 13 póttarta­lékos ; a szeghalmi járás 63 ujoncz és 6 póttartalékos; az orosházai járás 136 ujoncz és 14 póttartalékos; a gyomai járás 53 ujoncz és 5 póttartalékos, végül Gyula városa 42 ujoncz és 4 póttartalékos. A jutalék kiállítása után fenmaradó hadkötelesek a honvédséghez so­roztainak. A b.-gyulai sport-klub tánczestélye folyó hó 18-án tgyike volt a farsang legkiválóbb mu­latságainak. A „Koronának“ a klub színeivel meg­lepően, feldiszitett termében, hölgyeink szakadat­lan jókedvvel reggelig tánczoltak. A farsang utolsó napján a gyulai körben kedélyes estély volt. A kitüuó mulatságot — melyet a jókedv s az estély családias jellege tett elfelejthetlenné, Ormós Jánosáé, Cziffra Im- réné, Márki Lajosné s Hoffmann Mihályné úrnők, városunk e kedves, szeretetreméltó hölgyei indit- ványozák s örömmel karolta fel | az indítványt Ladies .György ur, a kör elnöke, ki a legna­gyobb buzgalommal működik a gyulai kör élén­kítésén s társadalmi életünk fejlesztésén. Lázár Sándort az 1848—49 évi szabadság barcz egyik hősét nádorhuszár századost folyó hó 24-én kisértük ki az öröknyugalomra. A vitéz sza- badsághös — az utóbbi években sídyos betegség­ben szenvedett. Szép, dicső múlt emléke fűződik nevéhez s jövő számunkban vitézségét, hősiességét emléksorokkal méltatjuk. — A kitűnő férjet, jó családapát gyászoló család álta'unk báláját nyil­vánítja a gyász szertartáson részt vett nagy kö­zönségnek. Közegészségügyünk. Csabán a vörheny mellett kanyaró is több esetben fordult elő. Uj- Kigyóson a vörheny teljesen inegsziiut, Oros­házán pedig szüuöfélben van. Ugyanott az eddig zárva tartott iskolák is legközelebb megnyit- tatuak. A békés-csabai szárnyvasut ügyében múlt vasárnapon délelőtt, a közigazgatási bizott­ság által kiküldött albizottság Jancsovics Pál al­ispán elnöklete alatt értekezletet tartott, melyre Békés város vasút-bizottságának képviselői is meg voltak híva. Az értekezlet eredmény nélküli volt, amennyiben a békésiek kijelentették, hogy ők csupán a békés-földvári vonalat tart­ják a város érdekében levőnek, s ennek kiépíté­sét kérelmezik. Ma ugyanez ügyben — mint ér­tesültünk — ujabbi értekezlet tartatik. Dóczi Autal honvédhadnagy f. hó 21-kén kelt egybe Fráter Linka kisasszonyuyal, özv. Fráler Józsefbe kedves leányával, Békésniegye alispánjától a következő körrendelet bocsáttatott ki: Azon határidő, mely alatt minden kert és szöllő tulajdonos a fájain levő hernyó fészkeket leszedetni és elégetni tar­tozik, folyó hó végével lejárván: felhívom czime- det, hogy 1 hernyók és kártékony rovarok kiir­tásáról, múlt évi május hó 16-án megtartott megyebizottsági közgyűlésen 45—46. bgy, sz. a. alkotott és I kormány által helyben hagyott sza­bályrendelet végrehajtását a legszigorúbban ellen­őrizni I eljárása eredményét f. évi mártius hava 15-éig bejelenteni szíveskedjék. A kir. építészeti hivatal főnökének jelentése szerint, a békés-körősladányi útban levő hos8Zufoki bid ujonépitésie e hó 27-én m e g 11 z- dendö lóvén: ezen naptól kezdve, az emlí­tett hídon való közlekedés megszüutettetik, s ugyanaz, — azon esetben, ha az érdekelt tulaj­donos, a fehérháti hidat ideiglenes használatra át­engedi, ezen hidra, ellenkező esetben pedig a mező-berényi hídra helyeztetik át. Népéuekesek voltak Gyulán f. hó 23-án és 24-én. A „Komlódban ütötték fel sátorfáju­kat, s tőlük telhetöleg igyekeztek a kevés számú közönséget rég elcsépelt izetlenkedésekkel mu­lattak1 i. Szennán Sámuel csabai városi főjegyző úrnak kedves műveit leányát Gizella kisas­szonyt. f. hó 18-án vezette oltárhoz Molnár

Next

/
Oldalképek
Tartalom