Békés, 1875. (4. évfolyam, 3-52. szám)

1875-01-17 / 3. szám

Lett összesen: .............................. . 4942 El intóztetett:...........................................f 4684 Há tralékban maradt: 258 Márky István törvényszéki bírónál a ronlt 1873. év végén telekkönyvi ügy feldolgozatlanul há­tralékban maradt:....................................482 Ehhez a folyó évben érkezett: .... 4394 Lett összesen:............................................. 4876 El intéztetett: 4386 Hátralékban maradt: 490 Fegyelmi osztály. Uuszka Mihály törvényszéki bíróhoz a folyó évben érkezett: 10 fegyelmi ügydarabot elintézvén a hátralék — Összevonás. A b.-gyulai kir. törvényszéknél és az elnöki osz­tálynál a múlt 1873. óv végével feldolgozat­lanul hátralékban maradt: . . . . 1127 Ehhez a folyó évben érkezett elnöki ügydarab 1279 Polgáriügy:....................................................12314 Fe nyitöügy:......................................................3117 Telekkönyviügy:......................................... 9003 Fegyelmiügy: . . ................................... 10 Le tt öszvesen elintézendő: 26850 Elintéztetvén pedig az elnökség ób a 8 törvény­széki bird által:................................... 25835 És a más hatóságok részéröl érkezett kézbesítés a kiadói hivatal által: 127 Az 1874. év utolsó napján fennmaradt hátralékok «zárna: 888 Kelt B.-Gyulán 1874. deczember hó 31. Novák Kamill, királyi törvényszéki elnök. B.-Csaba városának népmozgalmi kimutatá­sa az 1874. egész évről. Született összesen 1864, fiú 947, leány 917, ezekközt volt törvénytelen 32, ikrek 23 esetben. Házasult összesen 495 pár. A halottak száma összesen 1278, ebből férfi 669, nö 609. Az életkort tekintve: 0-tól 1 évig 476, 1-töl 5-ig 314, 5—10-ig 78, 10-20-ig 52, 20—30-ig 67, 30—40-ig 43, 40—50-ig 90, 60-70-ig 58, 70—80-ig 26, 80—90-ig 5. összesen 1278. A kórnemeket tekintve : álhártyástoroklob 23, agyhártyalob 20, agyvizkór, 1, álgörcs (gyerme­keknél) 108, brigthkór 6, bélhurut 80, béllobb 66, gyermekágyas 6, gümökór 113, görvélykór 17, eskór 74, hagymás 78, hashártyalojb 11, hörg­hurut 7, hökhurut 27, hólyagoshimlő 104, holtszü­lött 44, májbetegség 8, meglövetett 1, mérgezés 1, mellhártyalob 11, méhbántalom 1, orbáncz 5, ön­gyilkos 2, megégés 1, pokolvar 6, rákfekély 5, szervi szívbaj 10, született gyengeség 104, szél- hüdés 29, toroklob 2, tüdői ib 77, tüdölégeny 13, tüdővéreny 3, üszkötödés 1, végelgyengülés 18, rásztkór 1, kelevény 9, vizkór 52, vérhas, 76, vörbeny 41, vérzés 2, váltóláz 2, vizbefult 6, zuzódás 7, összessen 1278. Orvostörvényszéki bonczolat 3 hullán vite­tett véghez. A szülöttek száma tehát 586-tál múlja fölül az elhaltakét, mely arány mutatja, hogy az el­múlt évben az egészségi viszonyok kedvezők vol­tak. A kórnemeket mutató rovatból látható, hogy az újszülöttek született gyengeségben! kimúlása, ideszámítván a holt szülötteket is 188 számot mutat; ezután a csecsemők álgörcse (Freisen) 108, a gümőkórban szenvedőké 113 volt. Az életkort tekintve, a gyermekek közül legtöbb halt el, igy 0-tól 5 évig 790, ezután legtöbb 50- töl 60 évig 90, és igy lejjebb. Kelt B.-Csabán Januárhó 8. 1875. Dr. Réthy Pál Dr. Bende Albert, városi t. orvosok. A b.-csabai városi kórház és szegénygyá- moldának évi kimutatása az 1874-ik évről. Összesen gyógykezeltetett 162 beteg: férfi 94, nő 68, ezek közül gyógyult 128, javult 18, meghalt 16. Az életkort tekintve: 1-töl 10 évig 7, 10—20 évig 52, 20—30 évig 53, 30—40 évig 25, 40—50 évig 15, 50—60 évig 5, 60—70 évig 3, 70—80 évig 2 A kórnemeket tekintve: Bélhurut 4, buja­kór 34, csuz 11, csalánküteg 1, csonttörés 5, eskór 2, fullób 2, görvélykór 2, gümőkór 3, gyomorhurut 5, hagy máz 6, hólyaghurut 3, him­lő 9, lábseb 6, löttseb 1, melhártyalob 2, méhlob 1, orbáncz 1, öregségi elgyengülés 1, őrjöngés 3, rezgörj 1, rákfekély 1, rüh 4, süly 1, szemlob 3, sebzés öngyilkossági szándékból 1, tályog 5, to­roklob 2, tüdölob 6, tüdőhurut 5, váltóláz 15, vérhas 1, vizkór 5, zuzódás 6, összesen 162. Foglalkozásra nézve volt: Asztalos 6, bor­bély, 1, dohánykertész 3, czipész 12, hivatalnok 1, kis kereskedő 1, könyvkötő 1, kéjhölgy 11, la­katos 1, molnár 1, mészáros 1, napszámos 40, oskolás gyermek 2, pék 2, pénzügyőr 2, pin- czér 5, szabadságos katona 3, szabó 5, szolga 55, szíjgyártó 1. szürszabó 2, szegényekházából 4, üveges 1, összesen 162. Születési helyre nézve volt: b.-csabai 74, békésmegyei 27, aradmegyei 7, biharmegyei 14, bánáti 4, barsi 1, bácskai 1, Csanádi 2, csongrá­di 2, borsodi 1, gömöri 2, hevesi 3, liptói 1, már­mar ősi 1, pesti 4, pozsonyi 2, szabolcsi 1, szat­mári 2, szepesi 1, torontáli 2, zólyomi 3, ezenkí­vül erdélyországi 2, bajorországi 1, gallicziai 2, morvaországi 1, felső ausztriai 1, összesen 162. A szegények házában jelenleg ápolás alatt van összesen 28 egyén; és pedig 16 férfi 10 nö, egy fiú, és egy kis leány gyermek. Orvos törvényszéki bonczolat három hullán vitetett véghez. Kelt B.-Csabán januárhó 4-én 1875. Dr. Réthy Pál, Dr. Bende Albert, városi t. orvosok. Levelezés. Gyula január 12. 1875. (A gyulai polgári kör bálja jan. 9-én.) Úgy szeretném elhallgatni, a mit most Ieirni kénytelen vagyok, úgy szeretném mindenféle okok­kal másra magyarázni, vagy legalább is szelidi- teni e társadalmi nyavalyánkat, melyet ha talán elhallgatnék is én, de elmondaná helyettem más; talán még feketébb színben tüntetve elÖ az igy is elég sötét foltot, mely napfogyatkozásként vo­nul át társadalmi életünkön nemcsak Gyulán, ha­nem széles e hazában mindenütt, „megölő betü“-jót képezvén mindannak, ahol társas összejövetelről forog fenn szó. Azonban ne ijedjen meg azért valami nagyon a szives olvasó, akinek esetleg e sorokon akad meg szeme, a világért sem akarok valami ájtatos böjti prédikációt tartani, plane most a farsang ele­jén, csak egyszerűen constatálom a tényeket, mely nem csak előttem tűnt fel oly kellemetlenül, ha­nem sok másnak sem kerülte ki figyelmét, s a polgári kör bálján pedig épen kirívó mértékben ütötte fel fejét. Mert hát hiába, ne menjünk mi sehova, ha hibát akarunk keresni,. hanem csak seperjünk szépen a magunk háza előtt, és ne akarjuk na­gyitó üvegen keresztül nézni más szemében a szál­kát, hanem vigyázzunk, hogy a gerenda valahogy a mienket ki ne találja ütni. (Ejh, de soká kell csűrni csavarni a dolgot, látszik, hogy nem örömest bolygatom, de már mit csináljak, ha egyszer benne vagyok ?!)... Az volt biz ott kérem alásan a baj, hogy a mi érdemes polgárságunk zöme, vagy hogy más oldalról kerüljek, a kedves mamák, vagy megle­het leginkább épen az „angyali kisasszonyok“, rangjuk és méltóságukon alulinak tartották becses megjelenésökkel szerencséltetni e bált, melyre pe­dig biztos tudomás szerint mindnyájan megvoltak hiva, akik csak egy kissé igényt tarthattak rá vá­rosunkban. — Na bizon, még csak ilyet képzelni is! — majd ők hagyják huzni-vonni magukat egy „ilyen bálban!“ Pedig higyjék el drága kisasszonyok, na­gyon csalódtak most az egyszer számításukban, miután a farsangnak nem tudom melyik bálján lesz annyi jó tánczos, mint itt volt, s hogy jobb kedv- és vidámabb kedélyhangulat ennél nem lesz, arról én merem kegyeteket biztosítani, aki két év óta minden bálnak sikerét olyan fok mé­rőről olvasom le, mely nem hazudik soha, s ez a közönségnek bálutáni hangulata. Hohó barátom! maga vaktában neki megy a falnak, és megtalálja ütni magát! — kiálthat fel sok jó akaróm, (megnyugtat, hogy nem ütnek valami nagy zajt, ha egyszerre találnak is kiál­tani, miután eddig még csakugyan kevesen van­nak !) — tekintetbe kell ám venni a mai szűk körülményeket is! Veszem kérem, veszem; minden tekintetbe van véve, és hát annál rosszabb ! <£t Mert legyen szükség, drágaság, krach, ko lera, buza-rozsda, szőllő- fagyás, krumpli-rothadás, árviz és még hozzá egy csomó luxus-adó, de fo­gadom azért az én istenemre, hogy ha összeáll az a hét, vagy tiz, vagy húsz fiatal ur, akik összeálltak az idén, meg tavaly ilyenkor, és ren­deznek egy „ifjúsági bált“, egy „úri“ tánczmu- Iatságot, hát úgy fogja törni magát utánna nem­csak az igen tisztelt kisasszony, és a kedves mama, de még az „öreg Fatter“ is, hogy a csa­ládnak meghívója legyen; és két héttel előre már mintha kidobolták volna a városban, hogy X, Y, Z. kisasszonyoknak Pesten készül a ruhája, és ennyi meg annyiba kerül. Pedig bocsássanak meg nekem tisztelt kisasz- szonyaim, és vádoljanak bár udvariatlansággal, de helyén látom kimondani itt, hogy abba az Épen ezért az egyedüli ut, mely bennünket ki­tűzött feladatunk, a miveltség felé — habár lassan, de biztosan — vezet, nem lehet más, mint értelem fejlesztő, ismeretterjesztő felolvasások időnkénti ren­dezése és tartása — valamint egyes magyarázatok által tagtársaink fokonkénti értelmi fejlődését eszközölni, hogy kellő látkört nyerve, az olvasást követhese az olvasottak megértése, az olvasottak megértését követhesse a magunkra, környezetünk­re s a társadalomra való helyes alkalmazás. Nem lévén tehát czélunk politikai pártkör alakítása, — mert ez minden egyleti volta mel­lett is szétválasztja az embereket — sőt inga­tag alapra fekteti magoknak a tagoknak egyesü­lését is; — hogy magasabb és bizonyosabb czél- ra való törekvésünkben — a politikai nézet, vé­lemény és meggyőződés kölcsönös tiszteletben tartás mellett — körünkbe vonjunk mindenkit, ki az értelmi fejlődésnek és az ismeretekben való fokozatos előhaladásnak szükségét érzi i ez ál­tal a mivelődés magvát bírja: felolvasásaink tár­gyai lesznek: 1) a természettudományok, mint a melyek az értelem fejlesztésre, a szellemi látkör szóles- bitésére legtöbb befolyással vannak. 2) Honi és egyetemes történeti és mivelődési rajzok, mint a melyek a jellemképezésére s a ha­zafi és nemzeti, — de e mellett az emberiességi érzés fejlesztésére is hatnak. 3) Gazdászat és kertészet, — mint a melyek mig egy részt szorosabb anyagi érdekeinkben es­nek, — más részről a hasznost gyönyörűségessel egyesítik. „úri bálba“ senki sem nézi kegyeteket többnek azért, mint a mik, ha mindjárt Párisban készül is a ruhájok, mert erre nézve meg azt mondja Balzac, — egy igen jeles iró — valahol, hogy „a mesterkélt csinosság épen olyan a valódi irányá­ban, a milyen a paróka a haj irányában;“ — azután városunkban körülbelül minden jóravaló bálban ugyanazok mindig a tánczosok; és végül tisztelet, becsület, de noha most demokratikus vi­lágot élünk,és sok minden megtörténika, nap alatt, hanem azért bizony isten sokkal inkább szá­míthatnak rá kegyetek szép kisasszonyok, hogy valamelyik derék iparos-polgár fogja szerelmével boldogítani, és pártájokat fökötövol felcsoréltetni,*) minthogy az a fiatal gavallér vegye el nőül, aki ugyan mindenképen igyekszik mulattatásukra lenni, hanem hát mire az megházasodhat, akkor annak a derék becsületes asztalos, szabd vagy czipész segédeknek épen két háza és egy néhány „fertály földje“ lesz. (Jaj, csakhogy ezen túl va­gyok, ettől féltem legjobban, szinte látom, milyen szemeket csinál a néni, meg az egész házi nép ! Persze, suszternek neveltem én a lányomat, ugye!? mondja rá a mama) Már hiszen mondjon rá akárki akármit, de nem volt rendjén, hogy polgárságunk oly közönyt tanúsított e szép bál iránt s azzal mig egyrészt „magasabbra néző“ ugymondjam nagyravágyá- sukat, illetve e báliránti kicsinylésöket tanusiták, másrészt egy nemes czélt rövidítettek meg, és magukat is egy kedélyes estnek élvezetétől fősz- ták meg. És mindezeknek okai a mi nagyravágyó középosztályu kisasszonyaink, kiket én úgy bün­tetnék meg, ha rajtam állana, hogy a „hetek bál­jáéba mármost csak azért se bínára meg őket... (Szent isten, micsoda haragot vettem én most ezzel a nyakamba!) Hanem a rendezőket a legnagyobb dicséret és elismorés szavaival kell jutalmaznunk, azon utánjárás, azon valóban csinos, Ízléses és czél- szerü rendezés és beosztásért, mely úgy a bál­terem, valamint a czukrászda és éttermek helyisé­geit illeti; csak a férfi ruhatárról gondoskodjanak adandó alkalommal jobban, mert igen könnyen áldozatja lehet bárki egészsége is, a fölhovülten átszaladott távolságnak. Volt jó zene, kitünően fénymázolt tánczte- rem, gyors felszolgálás, fesztelen jókedv, barátsá­gos, otthonias derült vig hangulat, melynek csak reggel 5 órakor szakadt vége. “ S ha felemlítjük még, hogy ott voltak: Danszky Mariska, Frailer nővérek, Kálmán nő­vérek, Kratochvill Róza, Licska Betti, Srödor Ma­riska, Tóth Julcsa kisasszonyok, továbbá Alcser Jánosné, Csokonay Gyuláné, Frailer Istvánná, Kohlman Ferenczné, Kratochvill Józsefné, Nuszbek Józsefné sat. úrnők; — végül mint vendégek: Göndöcs Benedek apát ur, a kör elnöke, Dobay János polgármester ur, a városunkbeli derék hon­védtisztikar tagjai, élükön KomlÓBy N. alezredes, Birsy József őrnagy, br. Bruckenthal Ákos szá­zados úrral; a nagyszámi tánezoló fiatalság, s a szintén tekintélyes polgárság; mindezekután nem mondhatjuk kárba veszettnek a polgári kör bálja rendezőinek fáradtságát, de úgy hiszszük, csángó hazánkfiainak is csak jövedelmezett valamicskét. Kis utazó. °) De világtól hátramaradt ember írhatta ezt, hogy még azt se tudja, miszerint most nem párta és fökötő, hanem franczia kalap a divat A legkisebb szedő-gyerek. 4) Egészség ügy. — Tudván, hogy ép test­ben lakik ép lélek. 5) Különösebben: az 1876-ik évben életbe léptetendő méter mértékek használatának ös- mertetése. Én azt hiszem t. egyl. tagok, hogy e tár­gyakban fel van ölelve mind az, valami viszo­nyainkhoz és czélunkhoz képest szükséges. — So­kat ne várjanak önök, — a mi tehetségünkben áll, örömest közöljük, csak legyen meg az egyle­ti tagokban is a komoly akarat — minden elő- haladást, még a legcsekélyebbet is a jövő fejlődés magvául tekintve — kevésről többre vágyni az ismeretek szerzésében. — Sokat ne várjanak, — de várjanak jó akaratot és buzgalmat, melynek fokozódása az önök részvététől függ — Sokat ne várjanak, a mivelődés, a tökéletesedés két élet feladata és munkája, — de a mit meglehet tennünk, — azt el kell végeznünk már ez élet­ben is; — és ha mindent megteszünk, valami te­hetségünkben áll, ekkor — mert minden erő uj erőt ébreszt munkásságra, s a nemes munka so­ha sem maradhat áldás nélkül — biztos lesz ha­ladásunk a kitűzött nemes czél felé; igen! mint a koszorús költő mondja: — — — — —— „az akarat „Elébb vagy utóbb, — de borostyánt arat.“ Végül az egylet tagjaira egyenként és össze­sen Isten áldását kérve, magamat jó indulatukba ajánlom, i az egyletet megnyitottnak nyilvánítom. Szabó János, id. egyL elnök. Hazánkban is az ébredés korszakával egy idejű az olv. egyletek, a casinók alakítása. — Nemzetünk, hazánk egyik nagy embere gr. Szé­chenyi István, hogy nemzeti haladásunk üdvös és biztos legyen, különösebben szellemi alapra kí­vánta azt fektetni. Ily czélból, ily értelemben buz­dította ő nagyon is elmaradt nemzetét szóval és írásban olv. egyletek, casinók alakítására; ily czélból jöttek létre az általa alakított pesti „nem­zeti casiná“ mellett és példájára az ország kü­lönböző részeiben hasonló társulatok, egyletek; úgy, hogy 1860-ban br. Eötvös József, gr. Sz. I. felett tartott emlékbeszédében a nemes gróf ér­demeire mutatva egyebek közt igy szólott: „alig találunk nevezetesebb helyet, mely a kölcsönös eszmecserének, s ez által a miveltség terjeszté­sének ezen hatalmas eszközeit nélkülözné ............. a társadalmi élet minden fokozatain uj, meg uj egyletek alakulnak, melyek a nemzeti átalános mivelődésnek közös munkáján dolgoznak.“ Megyénkben a 40-nes években kezdtek casi­nók alakulni; kétségkívül az elsők közül valók vol­tak Gyula, Szarvas, Csaba, Békés, Orosháza. — 48 előtt Ladányban alakult egy könyvkikölcsönző egylet, mely ma is fenn áll, később Szeghalmon, mely az 50-nes évek elején alakult casinóba ol­vadt, ugyancsak az 50-nes évek végén M.-Berény alakított olv. egyletet, Gyoma egy szűkebb körű könyvkikölcsönzési egyletet, mely az 1860-ban létesített casinóba olvadt, Vésztő, Sz.-András, a 60-nas évek közepén; amaz casinót, emez népkört alakított, Gyarmaton 1872-ben iparegylet címen lé­tesült egy kör. — Községünkben az 1861. évben, — gr. Teleki László gyászünnepélye napján ala­kult az első olv. egylet, mely az időtől kezdve — a körülmények kényszerűsége miatt ugyan kicsiny körre szorítkozva, olykor komoly nehéz­ségekkel, de mindig győzedelmesen küzdve, tár­sadalmi életünknek félreismerhetlen javára — ez év elejéig a nagyobb fiiskola tanítója vezetése alatt fenállott; s most az 1869-ben alakult hely­beli olv. körnek tagjaival egyesülve mostani egy­letünket alkotja. A 60-nas évek végén az olvasó körök ala­kítása körül valamint átalában a hazában, úgy különösen megyénkben is igen élénk mozgalom tá­madt, csak hogy e körök politikai pártczélokból alakulván, az olvasó egyletek tulajdonképeni fel­adatának hiányosan, vagy épen nem felelhettek meg. Mert az olvasás és társalgás még magában véve nem elég az értelmi fejlesztésre, s az isme­retek gyarapítására. Az olvasás és társalgás le­het az emberre hasznos, de lehet káros is; a szellemi táplálékok között is van könnyű, nehéz, éltető, életrontó; — hogy közöttük az ember vá­lasztást tudjon tenni, hogy a jót megtarthassa, erre nézve bizonyos képzettséggel, bizonyos lát- körrel kell bírnia. Maga a legnagyobb, legbecse­sebb könyvtár is elveszti értékét rám nézve, a leggazdagabb irodalom sem gyakorol reám kívánt befolyást, ha annak értékét felfogni, megérteni, s jól felfogott javam érdekében felhasználni — — értelmi képzettségem hiánya miatt — nem tudom,

Next

/
Oldalképek
Tartalom