Békés, 1870. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-02 / 1. szám

II. évfolyam. Gyula január 2-án 1870. 1-ső szám. Szerkesztőségi iroda: 0 Föutcza 186. sz.— Ide intézendő minden a lap szellemi részére vo­natkozó közlemény. Hirdetések elfogadtatnak a ki­adó hivatalban Nagy Ferenc könyvkereskedésében Gyulán. Hirdetések dija : Egy négy sábos Garmondsor 5 kr. — lyegdij 30 kr. Megjelenik hetenként egyszer minden vasárnap. Előfizetési feltételék: . . . . 4 frt. Fél évre.....................2 frt. Negyed évre.................1 frt. Egész évre Az előfizetések bérmentesített le­velekben a lap kiadó hivatalához intézendök. politikai, gazdászati és ismeretterjesztő hetilap. Boldog uj-évet! E kívánság hangzik az emberek ajkairól, az uj év kezdetén ; e kívánsággal iidvözlik egy­mást minden év első napján szegények és gaz­dagok egyiránt ; e kívánsággal szivében indul mindenki a láthatlan jövő elé ; egyik a remény biztató képét, másik a letűnt időben osztályré­széül jutott szenvedések miatt csüggetegséget hordva magában. Az év kezdetén állunk. — Egy időpont éle­tünkben, melynél megállapodva vissza gondo­lunk a múltra, s készülünk a jövőre; egy idő­pont, melyben a gondolkozó magával mintegy számolólag szemlét tart a letűnt év esélyei fe lett, átfutja tettei sorozatát rendezi tapasztala­tait, ezekből tanúságot merit, tervez s elkészül­ve lép azok elé, miket a jövő leple alatt elrejt­ve tart. A gondviselés belátkatlan bölcsesége úgy rendelte, hogy a véges ember előtt a jövendő eseményei elfedve maradjanak. Innen van az­tán,. hogy a múltakból igyekszünk tapasztala­tainkat kivonni, saját tetteink vagy mások tet­teiből tanúságot meritni — azért, hogy jövőben mindezt értékesíteni, saját hasznunkra fordítani tudjuk. Okulni a múlton s előrelátólag közeledni a jövő felé ez feladata az egyes embereknek, ez feladata a nemzeteknek is. E szabály talán legegyszerűbb s mindene­setre az, melyet mindenki ismer. Hogy mindemellett oly sokszor látunk egye­seket és nemzeteket ismételve ugyanegy hibá­ba esni, ha mindemellett azt tapasztaljuk, hogy a múlt esélyeit számba nem véve azok tanúsá­gait mellőzve vagy feledve sokszor ugyanazon bal lépés következményeivel kell szemben álla- ni — azt legtöbb esetben csak az emberek gyár lósága, felületessége s öntdlbecsülése magyaráz­za meg. Megkell vallanunk, hogy ezen eszméket nem egyedül az év kezdete keltette fel bennünk; nem közvetlenül annak hatása alatt Írjuk e so­rokat ; van még valami, a mi komoly gondo­latokat ébreszt fel az emberben s különösen a magyar emberijén ; hazájának, nemzetének álla­pota, melyeket nem kevésbé szeret önmagánál s melyekért bizon örömest feláldozza magát, ha annak java boldogsága ezt megkívánja. Hazánknak mostani állapota kétségen felül válságos ; mert ha azt helyesen felfogni s ma­gunkat az adott körülmények közé okosan, eré­lyesen bele találni tudjuk — akkor jövendő boldogulásunknak alapköveit rakjuk le; ellenben ha a nehezen kiküzdött vívmányokat becsmérel­jük, azokat megtartani szilárdítani nem igyek­szünk, sőt értéküket erőnek erejével lejebb szá- litva még ellenük is működünk: bizony bizony nem csak hogy azt is kockáztatjuk a mi van, hanem az országot és saját magunkat bizonyta­lan jövőnek és beláthatlan zavaroknak tesszük ki. Azok pedig a kik a most mondottakat tagad­ják és ezen elveket kicsinlik, sőt az azokat val­lókat sokszor roszakaratulag gyanúsítva ellensé­gesen is illetik, azok — mondom — sem a múl­tak eseményein okulni nem akarnak, sem pedig az öntulbecslés veszélyes hibájából kigyógyulni nem bírnak. Hallgassunk mindenekelőtt az ész és azután a sziv szavaira; könnyebb valamit óhajtani, könnyebb magunkat az érzelmek és hiú ábrán­dok hatalma által elragadtatni engedni, mint a komoly valót elismerni s a megfontolás útját ésszerűen követni. Amúgy mindent kockáztathatunk, inig igy megőrizzük azt a mi van, lehetőségét készitjük elő annak a mi még nincs, és mindenesetre megóvjuk lelkiismeretünket azon szemrehányás­tól, hogy könnyelműen s minden előrelátás nél­kül cselekedtünk. Az év kezdetén állunk. Egy időpont életünk­ben, mely egyéni és honpolgári kötelmeink tel­jesítéséi e int. Adjon az ég kitartást, fokozza minden egyes ember hazaszeretetét, hogy ez év úgy az egyén mint a haza életében is üdvös és eredményekben gazdag legyen. Boldog uj-évet! Az árvízi küldöttségnek dec. 23-án tar­tott első értekezlete. A Békésmegye bizottmánya által kinevezett vizi küldöttség dec. 23-án tartá Karassiay első alispán elnöklete alatt legelső tanácskozmányát a megyeháza termében. Miután a jegyzői tiszt­ség vitelével Mojsisovics Vilmos körös-berettyó- szabályozási mérnök megbizatott, a megyétől ezen küldöttség részére kiadott utasítások fel­olvastattak. — A körös-szabályozási mérnök elő- rebocsájtván, miszerint a vizi-küldöttség műkö­désének időrövidség és módok hiánya miatt — előfordulható nagy veszélyekkel szemben — kí­vánt sikere nem is lehet, minthogy a bajok gyö­keres orvoslására hathatós kormányintézkedé sek szükségeltetnek, — mindazáltal a küldött­ség kissebb veszélyek elhárítása s a veszélye­zettek megnyugtatása végett befolyását jóltevő- leg érvényesítheti: előadá, hogy a megyebeli községeket kétféle veszély fenyegeti, nevezete­sen : először a még ki nem tört magas vízál­lás veszélye; másodszor, a már felsőbb helyen kitört s határunkat elözönléssel tényegető árvíz veszélye s hogy ennek folytán a küldöttség ál­tal életbeléptetendő intézkedések is kétfélék és pedig az első esetben egyedüli óvszer a töltés vonalok hiányos, avagy megrongált részeinek megyei közmunkaerővel leendő gyors és ha­lasztást nem tűrő kijavítása; a második esetben pedig a felsőbb helyen kitört s megyénkre hú­zódó árvizek szabad lefolyásának — az illető földbirtokosok érdekeinek kellő megóvása mel­letti — biztosítása, mi végből egy közös ártér volna kijelölendő. Minthogy pedig a Fekete-Kö­rösnek 32, a Fehérnek pedig 20 kiszakadása van, melyek még most sincsenek elzárva s miu­tán megyénkre az árvizek ezen kiszakadások­ból özönlenek, Arad- és Bihar megyék rögtön megkeresendők lennének a töltés kiszakadások haladéktalan helyreállítására.— Mely javaslatok elfogadtatván a körös-berettyó-szabályozási mér­nök megbizatott, miszerint egyetértve a megyei és társulati mérnökséggel a legjobban fenyege­tett megyei községek mentését czélzó részletes munkálatok iránti javaslatait, nemkülönben a Gyula városa keresztgát építésére vonatkozó fo­lyamodványának véleményezését mielőbb ter­jessze be. — Ck Azon felmerült kérdésben pedig, valljon egyes községnek adliató-e már most elöljárójában is előfordulható veszélyek esetére, töltéskivágási indeminty : abban történt a megállapodás, hogy miután ez jogi kérdés és minthogy az csak is jövőben előfordulható és jelenleg ismeretlen mérvű veszélyek alkalmával leend megoldható — a küldöttség nem érezheti magát ez érdem­ben hozandó előleges határozat téte|i»e sem hi­vatva, sem feljogosítva. — A vizi küldöttség legközelebbi gyűlése, a rész­letes munkajavaslatok elkészülte után, azonnal egybe fog hivatni. i —s. Kimutatás Békésmegye börtöneibe az 1869-ik év január hó 1-ső napjától, ugyanezen év december 3i’ ik napjáig bezárva volt ítélt, és vizsgálat alatti rabokról. — férfi nő^ I. január 1-én volt; Ítélt rab J. . 60 6 vizsgálat alatti ....................t . . 6 — összesen 66 6 az év folytán szaporodott: . . . 97 24 az év folytán volt tehát elzárva összesen 163 ezek közül büntetésük kiszenvedése után szabadult vagy törvényszéki ha­30 tározat folytán szabadon bocsáttatott 106 14 maradt tehát az év végén Ítélt . . 54 15 vizsgálat alatti 3 1 4É összesen 57 16 11. Fogva voltak 1) bűntényeik szerint a) rablógyilkosságért . .$< . . . 3 — b) gyermekgyilkosságért .4. . . 4 c) gyilkosságért . . . .J . . . 2 1 d) gyilkosságkisérletért. M. . . . 2 — e) rablásért. 4 — fi gyújtogatásért . flP ................. 2 — g) emberölésért .f..................... 10 — h ) tolvajság és orgazdaságért . . 104 23 i) csalásért . "E.............................. 7 1 k) hamis bankjegy forgalmazásért . 1 — 1) lázongásért . .............................. 9 — m) birói zártörésért ......................... . 1 1 n) erőszakos nemi közösülésért . . . 1 — o) istenkáromlásért......................... 1 — p) verekedésért és súlyos testi sértésért 16 — összesen 163 30 2) Szabadsági büntetés — idő — tartam szerint: a) itéletileg felmentetett, vagy letar­tóztatásuk büntetésül betudása mellett vagy kezességre szabadon bocsáttatott 7 1 b) 4 naptól 3 hóig elítéltetett . . 25 4 c) 3 hótól 6 hóig' “ ... 19 12 d) 6 hótól 1 évig . .........................24 4 e) 1 évtől 2 évig ..................................27 5 f) 2 „ 3 „........................................12 1 g) 3 „ 4 „.........................................11 ­h) 4 „ 5 „........................................14 1 i) 5 „ 6 „...................................2 — k) 6 évre . .....................................2 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom