Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (40. évfolyam, 1-56. szám)

1937-05-21 / 22. szám

XL. évfolyam Gyula, 1937. május 21 22. szám. Békés |||| vármegye Hivatalos Lapja Megjelenik s“rke“',: j Kiadja: hetenkint egyszer. | v^ífn^dSígyzö. || A vármegye alispánja. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország! 47—1937. eln. szám. Békés vármegye alispánjától. TEKINTETES TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁG! A vármegye közügyéiről és a folyó év február havában tartott rendes közgyűlés óta tett nevezetesebb intézkedésekről szóló jelentésemet az 1886. évi XXI. t.-c. 68. §-ának s., pontja értelmében a következőkben ter­jesztem elő: I. Közegészségügy. A közegészségügyi viszonyok általában véve kielégitőek. Fertőző megbetegedések szempontjá­ból az előző évnegyedhez viszonyítva bizo­nyos fokú javulás mutatkozik. Egyes nyu­gati államokban fellépett influenza járvány vármegyénkben aránylag csekély számú megbetegedést okozott. Csökkent a diphteria megbetegedések száma is. Egyébként a légzőszervek és vérkeringési szervek meg­betegedései fordultak elő nagyobb számban. Halálként főleg a szív és érrendszer megbetegedéseit, tuberkolózist, végelgyen­gülést, csecsemőknél a veleszületett gyen­geséget és a légző szervek megbetegedé­seit jelentették. Bejelentett fertőző megbetegedések: Betegség neve megbetegedett meghalt Hastífusz lü 1 Roncsoló toroklob 98 4 Vörheny 21 _______0 Át vitel: 129 5 Áthozat: 129 5 Kanyaró 14 0 Hökhurut 15 0 Bárányhimlő 50 0 Vérhas 16 5 Malária 21 0 Szövődményes influenza 43 3 Gyermekágyi láz 14 5 Lépíene 1________0 Ös szesen: 303 18 Trachomában megbetegedett 26 egyén, tuberkolózisban megbetegedett 144, meg­halt 96. A fertőző megbetegedések megelőzése érdekében a szükséges védőoltások állan­dóan folynak. Népmozgalmi adatok: Születések száma 1566 Halálozások száma 1252 Természetes szaporodás 314 Egy éven alul elhalt 201 Halva született 59 Itt említem meg a vármegyére vonat­kozólag az 1936. évi népmozgalmi adatokat. A házasságok száma: 2821, 8'4 ezre­lék, (országos átlag 8.5 ezrelék). Élveszületések száma: 6661, 19.8 ezre­lék, (országos átlag 20 ezrelék). A vármegye születési aránya az orszá­gos átlagnál valamivel alacsonyabb és az 1935. évi 22’2 ezrelékes vármegyei élve­125

Next

/
Oldalképek
Tartalom