Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1931. január-december (34. évfolyam, 1-55. szám)

1931-01-10 / 1. szám

lön kimutatás készült és csatoltatott a költségvetéshez. A kimutatás fedezeti ré­szén a rendelkezésre álló pénzmaradvány 1,215.000 P.-vel szerepel s annak ter­hére 1,212.158 P. kiadás van előirányozva. A kiadási részen az 1930 évben megkez­dett vagy előirányzott munkák költségei vannak felvéve. A hitelmaradványok ilyetén elkülö­nítése a kereskedelemügyi minisztérium kiküldöttjeinek helyszínén adott szóbeli utasítása alapján történt, kik is közölték, hogy a kimutatásban szereplő munkákat a jóváhagyás alkalmával a felsőbb ható­ság fogja a vármegye költségvetésébe beállítani. A fent közölt utasítás végrehajtása következtében a költségvetés tulajdonkép két részre van választva, az első rész a tárgyalandó költségelőirányzat, a máso­dik rész a felsőbb hatóság által beállí­tandó múlt évi munkák előirányzata. A két rész összegezéséből 3.425,927 P. 31 f. bevétel, 3.421,541 P, 77 f. kiadás, 4,385 P. 54 f. egyenleg adódik ki. Megállapítja a bizottság, hogy a költségvetésben felsorolt és előirányzott munkák beszerzések és szállítások felette szükségesek, azokhoz igen fontos közgaz­dasági érdekek fűződnek, azért végre is hajtandók. Hozzájárul a törvényhatósági bizott­ság ahhoz, hogy a fokozódó autóforga­lomra való tekintettel 1931. évben ösz- szesen 16.4 km. hosszú útszakasz ujra- hengereltessék általános kavicsteritéssel és ezenkívül a 108.400—1928. K. M. rendelet intencióinak megfelelően a rosz- szabb, de még általános ujrahengerelést nem kívánó nagyforgalmu útszakaszokon a fentartási fedanyag simító hengerlésé­vel állíttassák elő lehetőleg egyenletes útpálya, végül, hogy az összes makadam rendszerű útszakaszok fenntartásához km.-ként átlagban 10 köbméter fenntar­tási fedanyag szereztessék be. Ennek megfelelően a törvényhatósági bizottság az 1931. évi hengerlésekhez, valamint a fenntartáshoz szükséges kő és fedanyag mennyiséget összesen 12.777 köbméter­ben állapítja meg és hagyja jóvá. Tudomásul veszi azt is a törvény- hatósági bizottság, hogy a kereskedelem­ügyi miniszter ur által kiadott 136,223 —1929. K. M. I. körrendeletben megkí­vánt utmodernizálások fedezet hiányában nem voltak az 1931. évi költségvetésbe beállíthatók. Az 1931. évi közúti költségelőirány­zattal kapcsolatban a törvényhatósági bizottság még a következő határozato­kat hozza: 1. A törvényhatósági bizottság a kirovandó községi közmunka mérvét Békésvármegye egész területére nézve az eddigi gyakorlatnak megfelelően 1931. évre is az 1890: I. t.-c. 49. §-nak alap­ján az alábbiakban állapítja meg: a. minden egyes vonóáliat után évenként 2 (kettő) igásnapszám szol­gáltatandó. b. minden az illető községben divó módon nem téglából épült lakóház bir­tokosa, évenként és házanként 4 (négy) kézi napszám szolgáltatására köteles. c. kő, vagy téglaépület tulajdonosa évenként és havonként 6 (hat) kézinap­számot, minden emelet után még további 2—2 (kettő-kettő) kézinapszámot tarto­zik szolgáltatni. d. idegen házban lakó egyének évenként 1 — 1 (egy-egy) kézinapszám teljesítésére kötelesek. e. családtagok, akár önjoguak, akár nem, mindkét esetben évenként 1 — 1 (egy-egy) kézinapszámot kötelesek le­szolgálni éspedig ha az ilyen családta­gok száma 3-nál nagyobb is lenne, ak­kor sem lehet a kötelezettség e címen egy-egy családnál összesen 3—3 nap­nál több. f. a géperejű jármüvek (gőzekék, motorekék, gőzgépek, cséplőgépek) tu­lajdonosainak a 68924—1924. K. M. és 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom