Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-11-21 / 50. szám

Békés- 111 vármegye Hivatalos Lapja Szerke.zli: Dr. PANCZEL JÓZSEF, Megjelenik hetenkint egyszer. [! várm. II. főjegyző, tb. főjegyző. Kiadja: A vármegye alispánja. Csonka Magyarország nem ország, Egész kiagyarország mennyország ! 1. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Polgármesterek ! Községi elöljáróságok ! 26554—1929. ikt. — Kihágásokról és ások büntetéséről ssóló vármegyei ssabálg- rendelet. — A törvényhatóságnak alábbi ha­tározatát a vármegyei ügyviteli szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű köz- hirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. évi november 11-én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi október hó 10. napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 702. bgy. ad. 16047—1929. ikt. Alispáni javaslat a kihágásokról és azok büntetéséről szóló vármegyei szabályrendelet módosítása iránt. A törvényhatósági bizottság a 12946 V. b.—1901 B. M. sz. rendelettel jóvá­hagyott 712 bgy. 1900 sz. vm. szabály­rendeletet az alábbi szöveggel módosítja. 1. §■* Nem szabad hidakon tömegekben áll­dogálni. 2- §• Tilos az utcákon való kurjongatás, kiabálás, veszekedéssel botrányokozás, cső­dület felidézése, valamint ugyanott az éjjeli dalolás 3. §. A városban vagy községben a helyi hatóság áital megjelölt város részen kívül az év január havától szeptember haváig 8-nál, szeptember havától december hó végéig 16 nál egy belteiken egyszerre több sertést etetni, tartani, vagy hizlalni nem szabad. 4- §• A városok és községeknek a helyi hatóság által tiltott terein vagy utcáin kocsiból kifogni, etetni, ezáltal, szemetelni tiitva van. 5. §. Álló, poshadt vízben halászni és az ott fogott halakat elárusítani tilos. 6. §. Beltelkeknek olyan udvaraiból, me­lyekben lovakat vagy szarvasmarhákat istállóznak, vagy sertéseket tartanak, a trágyát vagy szemetet május, junius, julius, augusztus és szeptember hónapokban ha­vonként legalább egyszer, a többi hóna­pok alatt pedig összesen kétszer, az elöl­járóság által kijelölt helyre kell kihordani. Akiknek udvaraiban a trágya és sze­mét üzletüknél fogva nagyobb mennyi­ségben gyűl össze, a közigazgatási ható­ság határozatilag szükebb határidőket je­lölhet meg a trágya és szemét kihordá­sára. Nem szabad általában az udvarok­ban a szemetet nagyobb mérvben össze­gyűjteni, vagy az utcára szemetet, ganajt, moslékot vagy egyéb piszkot kiönteni, kihordani vagy kibocsátani. XXXfil. évfolyam. Gyula, 1929. november 21. ^ 50-Ik szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom