Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-11-21 / 50. szám

— 532 7- §• Kendert áztatni csak a hatóság által erre a célra kijelölt helyeken szabad. Aztatóból kivett kendert teljes kiszáradás előtt a város vagy község belterületére behordani tilos. 8 § Az aki e szabályrendelet 1—7. § ai- nak valamely rendőri rendelkezését vagy tilalmát megszegi, amennyiben cselekmé­nye vagy mulasztása súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 100 pengőig terjedhető pénzbünte­téssel büntetendő. 9- §• Kihágások eseteiben elsőfokon a já­rási főszolgabirák, illetve városok terüle­tén az e célból megbízott tisztviselő, má­sodfokon a vármegye alispánja, IH-ad fo­kon az 1., a 2., a 4. és 7. §§ okba üt­köző kihágások felett a belügyminiszter, a 3., az 5. és 6 §§ okba ütköző kihágá­sok eseteiben pedig a népjóléti és mun­kaügyi miniszter bíráskodik. 10. §. Ez a szabályrendelet a kormányható­sági jóváhagyást követő szabályszerű ki­hirdetés után lép életbe. Erről további szabályos eljárás vé­gett a vármegye alispánját értesítjük. Kmft. Kiadta: Dr. Márki), várm. főjegyző. Polgármesterek ! Községi elöljárók ! 26529—1929 ikt sz. — A Siket­néma Otthon anyagi, támogatása. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a vár­megyei ügyviteli szabályrendelet 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvet­lenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt be­nyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. november 14 én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi október 10-én tar­tott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 711. bgy. ad 17656 —1929. ikt. A Siketnéma Otthon részére 300 P megszavazása. A törvényhatósági bizottság az Or­szágos Siketnéma Otthon részére, a folyó évi augusztus hóban rendezett szeretetnap alkalmából 300 P, azaz Háromszáz pen göt, figyelembe véle a nevezett intézet­nek több mint 20 év óta folytatott ered­ményes és jótevő munkásságát, a várm. ebadóalap közegészségügyi rovata terhére megszavaz. Ezen határozat mellett szavaztak: gróf Almásy Alajos, Scherer Benedek, báró Apor Vilmos, Sztojanovits Szilárd, vitéz Bánáthy Péter, Molnár Albert, Scliil- linger Lipot, Zöldy Miklós, dr. Jantsovits Emil, Sál József, Schneider Mátyás, Hei- linger Károly, Murvai István, Movács Már­ton, dr. Szondy Lajos, Kovács Sz. Mihály, Osgyáti Pál, Korossy László, dr. Gyön- gyössy János, Kornis Géza, Polkák Arnold, Megyeri Sándor, Morvái János, Szilágyi István, Durkó Sándor, Puskás László, Brücher József, Bulla Sándor. Nem-mel nem szavazott senki. Erről a vármegye alispánját további szabályos elárás céljából értesítjük. Kmft. Kiadta: Dr. Daimel, várm. aljegyző. Polgármesterek! Községi Elöljárók ! 26561 —1929 ikt. — Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének támogatása. A törvényhatóságnak alábbi határozatát a vm. iigyv. szab. rend. 155 §-a értelmében való sza­bályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispánjá­nál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. november 14. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi október 10-én tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 771. bgy. ad 15998- 1929. ikt. A Magyar Hírlapírók Országos Nyug­díjintézetének támogatása. A törvényhatósági bizottság, a Ma­

Next

/
Oldalképek
Tartalom