Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-06-20 / 25. szám

XXXII. évfolyam. Gyula, 1929. junius 20. 25-lk szám. Békés- íjt# vármegye Hivatalos Lapja Szerkeszti: Dr. PÁNCZÉL JÓZSEF, Megjelenik hetenkint egyszer. várm. II. főjegyző, tb. főjegyző. Kiadja: A vármegye alispánja. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország ! . I. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Polgármesterek ! Községi elöljárók ! 14406—1929. ikt. sz. — Pr aznovszki Jenő adóügyi jegyző, vésztői lakos nyug­díjügye. — A törvényhatóságnak alábbi ha­tározatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvet­lenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt be­nyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. junius 15-én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi május 28-án tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 226. bgy. ad. 7615—1929 ikt. Praznovszki Jenő adóügyi jegyző, vész­tői lakos nyugdíjügye. Békésvármegye törvényhatósági bi­zottság kimondja, hogy Praznovszki Jenő adóügyi jegyző, vésztői lakost a törvé­nyes feltételek fenforgására tekintettel, saját kérelmére az 1929 évi julius 1-től kezdődő hatállyal nyugdíjazza és részére a vm. nyugdijbizottság javaslatához képest a következő illetményeket állapítja meg: Praznovszki Jenő nyugdíjba beszá­mítható szolgálati idejének kezdete 1907 X—1, mely időtől kezdve 1929 VI—30-ig összesen 21 év és 9 hónap telt el. Ehhez hozzászámítandó az 1914 VII—28/1919 IX— 24-ig terjedő háborús katonai szol­gálata alapján számítandó 6 hadi év ked­vezmény, úgy hogy összes nyugdíjba be­számítható szolgálata 27 évet és 9 hó­napot tesz ki. Fentiek alapján 1929 V—1-től igé­nye van a tényleges szolgálatban, jelen­leg a VIII. í. o. 3. fokozatának A) cso­portja szerint élvezett havi 255 P törzs- fizetés 76%-ra, vagyis havi 193 P 80 f nyugdíjra és a VIII. fizetési osztály alapul vétele mellett nyugdíjazott tisztviselők ré­szére a VI. lakbérosztály (Vésztő) szerint megállapított lakbér nyugdíjra, ez utóbbi­nál azzal a hozzáadással, hogy ennek összegszerű megállapításánál irányadóul szolgál az e tárgyban megjelenő minden­kori kormányrendelet. Erről további megfelelő eljárás vé­gett az iratok kapcsán a vm. alispánját és Vésztő község elöljáróságát, valamint általa vétivvel nevezettet értesítjük, ez utóbbit azzal, hogy ezen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt pa­nasznak van helye a közigazgatási bíró­sághoz, amely közvetlenül a vármegye al­ispánjánál adandó be. Egyben a nyugdíjazás ténye ellen a közhirrétételétől számított 15 nap alatt bármely törvényhatósági tag felebbezéssel élhet a belügyminiszter úrhoz. A felebbe- zés közvetlenül a vármegye alispánjánál adandó be. Közöljük ezt a határozatot a várm. számvevőséggel is. Kmft. Kiadta: Dr. Uhrin, várm. aljegyző, tb. fószolgabiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom