Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-06-20 / 25. szám

270 — Polgármesterek ! Községi elöljárók ! 14713—1929. ikt. szám. — A Békés­csabai Kisgazdák Egyesületének anyagi tá­mogatása. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a vármegyei ügyviteli szabály- rendelet 155. §-a értelmében való szabály- szerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. junius hó 17-én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi május hó 28. napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 380. bgy. 10823—1929. ikt. A Békéscsabai Kisgazdák Egyletének kérelme anyagi támogatás iránt. Békésvármegye törvényhatósági bi­zottsága a Békéscsabai Kisgazdák Egy­letének az általa tervezett lókiállitás ki­adásainak részbeni fedezésére, illetve díja­zás céljára anyagi támogatás megszava­zása iránti kérelmét teljesiti és a jelzett célra 600, azaz Hatszáz pengőt az eb­adó alap állategészségügyi része terhére megszavaz. Egyben utasítja a törvényhatóság a vármegye alispánját, hogy a jelzett ösz- szeget a határozatnak felsőbb hatósági jóváhagyása után kérelmező egyletnek utalja ki. Ezen határozat mellett szavaztak: Schneider Mátyás, Pfaff Ferenc, Csomós István, Metz József, Volent Mihály, Be- leznai István, ifj. Hack Márton, dr. Pall- mann Péter, K. Schriffert József, Titz Reinhardt, dr. Medovarszky Mátyás, Hor­váth István, Beliczey Miklós, dr. Sztoja- novits Szilárd, Weiland Dénes. Nem-mel nem szavazott senki. Erről az iratok kapcsán további meg­felelő eljárás végett a vármegye alispán­ját értesítjük. Közöljük ezt a határozatot a Békés­csabai Kisgazdák Egyletével is. Kmft. Kiadta Daimel, várm. aljegyző. Polgármesterek ! Községi elöljárók ! 13550—1929. ikt. — A vésztő—szeg­halmi áthoz szükséges területek meg­szerzésére özv. Lovas Károlyn éval kötött szerződés. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirré­tétel végett azzal közlöm, hogy az ellen követlenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1929. junius hó 10-én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1929. évi május hó 28. napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 283. bgy. 7968—1929. ikt. A vármegye alispánja bemutatja az özv. Lovas Károlyné Pál Eszter vésztői lakosnak a gyula—doboz—vésztő—szeghalmi törvény- hatósági ut céljaira szükséges területek meg­szerzésére kötött adásvételi szerződést. A törvényhatósági bizottság az özv. Lovas Károlyné szül. Pál Eszter vésztői lakossal kötött adásvételi szerződést el­fogadja és annak a törvényhatóság nevé­ben aláírására a vármegye alispánját fel­hatalmazza. Az 1929. évi február 28-án kelt szerződés jóváhagyási záradékkal ellá­tandó. Erről a záradékolt szerződés és a vonatkozó iratok kapcsán meghirdetés és felsőbb hatósági jóváhagyásra felterjesz­tés végett a vármegye alispánját, továbbá özv. Lovas Károlynét, az államépitészeti hivatalt és a számvevőséget értesítjük. Kmft. Kiadta: Dr. Márky, vm. főjegyző. Polgármesterek ! Községi elöljáróságok ! 14233—1929. ikt. szám. — A várm. Képzőművész éti Egyesület anyagi támoga­tása. — A törvényhatóságnak alábbi hatá­rozatát a vármegyei ügyviteli szabályren­delet 155. §-a értelmében való szabály- szerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vármegye al­

Next

/
Oldalképek
Tartalom