Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-06-13 / 24. szám

— 268 munkát, a betegség behurcolásának meg­akadályozására a szükséges óvintézkedések megtételét kéri a kamara. Népmozgalom Vésztőn. A vármegye alispánja a községi vizsgálatai alkalmával, különösen figyelemmel van arra, hogy az egyes községekben minők a népmozgalmi viszonyok. Vésztő községben a helyzet az, hogy a békebeli időkhöz viszonyítva, dacára, nogy a lakosság kevesebb volt, mint most, a születések átlagos száma évenkint 100-al kevesebb, bár az egykének még nyoma nem állapítható meg, sőt sok család van, ahol 6 , 8, 10 sőt 12 gyermek is van. Ugyan­csak megállapította az alispán azt is, hogy a halálozások száma a békebelihez viszo­nyítva évenkint szintén körülbelül 100-al kevesebb. A házasságok terén a helyzet változatlan, sőt az utóbbi évben a házas­ságok terén a helyzet változatlan, sőt az utóbbi évben a házasságkötések száma lé­nyegesen emelkedett. Iránfenéki ármentesitő társulat Gyo mán, a folyó évi május hó 11-én tartott közgyűlésében a társulat elnökévé gróf Bethlen Öndöt, aki Kolozsmegyében Aranyos- gyéresen lakik, alelnökévé pedig dr. Schwei­ger László szolnokmegyei birtokost válasz­totta meg. Ezenfelül választott a közgyűlés 12 választmányi tagot is. A József fmárvaházban egy, az Er­zsébet leányárvaházban három alapítványi helynek betöltésére a Honvédelmi minisz­ter ur 28000/18 — 1929. szám alatt pályá­zatot hirdet. A pályázati kél vények a mi­mis ster úrhoz folyó évi július 1-iy nyúj­tandók be. A pályázati feltételek a vár­megyei kiadóhivatalban 14030 — 1929. számú iratoknál délelőttönként megtekinthetők. Ragadós állatbetegségek: Lépfene: Füzesgyarmat, Öcsöd. Veszettség: Békéscsaba, Gyula, Békés, Gyoma, Gyulavári, Mezőberény, Szarvas, Szeghalom. Ragadós száj- és körömfájás: Gyula. lvarszervi hólyagos kiütés: Békés. Lóriikkor: Békéssámson, Békésszent- andrás, Endrőd, Gerendás, Pusztaföldvár. Sertésorbánc : Gyoma, Köröstarcsa, Orosháza, Öcsöd. Sertéspestis: Békéscsaba, Gyula, Békés­sámson, Füzesgyarmat, Orosháza, Puszta- földvár, Szentetornya. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában, Gyula 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom