Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1911. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-02 / 41. szám

- 250 136. Körösladány község határozata Gulyás Eszter és Juliánná köröstarcsai lakosok kérelme tárgyában. 137. Szeghalom község határozata Schvartz Sámuelnó szeghalmi lakos, vásárbérlő kérelme tárgyában. 138. Kétegyháza község határozata Füles József községi pénztári ellenőr szabadság iránti kérelme tárgyában, ez ellen Füles József feleb- bezóse. 139. Doboz község határozata az adóügyi jegyzői irodába rendelt kisegítő munkaerő díja­zása tárgyában s ez ellen Holdy Kálmán dobozi lakos felebbezóse. 140. Békés község képviselőtestületének határozata a község részére szükséges nyomtat­ványok beszerzéséből kifolyólag Szathmáry Gá­bor főjegyző ellen fegyelmi eljárás kérése tár­gyában s ez ellen Szathmáry Gábor felebbezóse. 141. Kondoros község fizetési szabályren­delete 142 Gyula város határozata Jámbor György és neje gyulai lakosok között létrejött adásvételi szerződés tárgyában 143. Békéscsaba község határozata a kaná­lisi szőlők kisajátítása tárgyában. 144. Köröstarcsa község és Gyaraki Gábor és felesége, továbbá Birinyi Ferenc köröstarcsai, lakosok között létrejött adásvételi ügy. 145. Füzesgyarmat község és a füzesgyar­mati rof. egyház között létrejött adásvételi ügy. 146 Békéscsaba község és Zahorán GyörgynŐ és társai békéscsabai lakosok között létrejött adásvételi szerződés. 147. Szarvas község és özv. Ribárszki Istvánná és társa szarvasi lakosok között létre­jött adásvételi szerződés. 148. Kondoros község szervezési szabály­rendelete ... ; 149 Békés község és a békési Polgári Kör között létrejött bérleti szerződés 150. Mezőboróny község és özv. Háti Sán- dornó között létrejött bérleti szerződés. 151. Békéscsaba község és a békéscsabai Polgári Kör között létrejött bérleti szerződés. 152. Békés község határozata az utcasza­bályozás céljából eszközölt kisajátítások tárgyá­ban és a felekkel megkötött kisajátítási egyez­ségek. 153. Békés község és Goldstein Izidor kö­zött létrejött egyezség. 154. Békéscsaba község és Árvái Rezső békéscsabai lakos között létrejött bérleti szer­ződés 155. Endrőd község 180,000 koronás köl-- csönügye 156. Endrőd község 60,000 korona kölcsö^ felvétele tárgyában hozott határozata, ez ellen Tímár József és társai endrődi lakosok feleb-* bezóse. 157. Köröstarcsa község határozata a köz­ségi orvosok részére 400—400 korona személyi pótlók megszavazási ügye. 158. Szarvas község határozata Schreiber Lipót bérlet meghosszabbítás iránti kérelme tár­gyában ez ellen Robitsek Samu szarvasi lakos felebbezóse. 159. Füzesgyarmat község képviselőtestü­letének határozata az u. n „Mihályhalmi“ teme­tőnek a ref.. egyház tulajdonába való átbocsáj- tása tárgyában s ez ellen Tini István és társai felebbezóse. 160. Békés község határozata a bókésme- gyei pártfogó egyesületbe alapitó tagként valói belépés tárgyában. 161. Békés község határozata a községi rendőrök drágasági pótléka tárgyában 162. Békés község határozata Petrányi Nán­dor drágasági pótléka tárgyában. 163 Békés község és Konsiczky János kö­zött létrejött haszonbóri szerződés. 164. Öcsöd község határozata V Szabó Juliánná piacseprő fizetés felemelése tárgyában. 165. Újkígyós község határozata a r. kath. egyház részére iskolaépítés céljára átengedett telkek tárgyában. 166. Szentetornya község képviselőtestüle­tének határozata a fogyasztási adó ineg nem vál­tása miatt az elöljáróság felelősségre vonása tárgyában s ez a községi elöljáróság felebbezóse. 167. Kétegyháza község képviselőtestületé­nek határozata a községi takarékmagtár feles­legének értékesítése s uj takarókmagtár ópitóso tárgyában. 168. Gyula város határozata Engelhardt György munkafelügyelő fizetés felemelése iránti kérelme s ezzel egyidejűleg a munkafelügyelői állás beszüntetése tárgyában. 169 Kétegyháza község határozata a köz­ségi előfogatozás bérbeadása tárgyában. 170. Békés község határozata a tlözső-utcá­nak villanynyal való világítása tárgyában, ez ellen a. községi nópisko'a igazgatósága által be­terjesztett felebbezóse 171. Újkígyós község fizetési szabályren­deletének módosítása. 172. Békés község határozata a felekezeten kívüli temető kaszáltatásának Dérbeadása tár­gyában. 173. Békés község határozata az 1907. évi XIX. t.-c értelmében biztosításra kötelezett köz­ségi alkalmazottaknak betegség esetére 20 héten keresztül teljes ellátásuk biztosítása tárgyában. 174 Köröstarcsa község határozata köz- adakozási alap létesítése és az arra vonatkozó szabályrendelet megalkotása tárgyában. 175. Kétegyháza község határozata a köz­ségi óvoda fentartási költségeinek fedezete tár­gyában 176. Gyula város határozata a községi elő- fogatozásnak házi kezelésbe való vétele tárgyában. 177- Horváth Sándor és társai felebbezóse Torkos Kálmán községi főjegyzőnek az orosházi fakereskedő részvénytársaságnál nyert igazgatói megbízatásának tudomásvételét kimondó kép­viselőtestületi határozat elten. 178 Szarvas községnek a községi konder- áztató kezeléséről alkotott szabályrendelete. 179. Szarvas községnek a mázsálási dijak­ról alkotott szabályrendelete. 180. Vármegyei központi gyámpónztári számadás 181. Kondoros község szegónypónztári, fo­gyasztási adó, munkássegély, közmunka, gazdai, letéti, közpénztári és utcaszabályozási számadásai. 182. Doboz község közpénztári, gróf Wen- ckheim Dénes alappénztári, körgát, gróf Wen- ckheim-fóle szegényalap, szabályozási alap, mun­kássegély alap, szegényházi, szegény, gróf Wen- ckheim D. és neje alapítvány, regále kártalaní­tási számadása. 183- Mezőberóny, Békés, Köröstarcsa, Szarvas, Öcsöd, Szeghalom, Füzesgyarmat, Kö­rösladány és Vésztő községek gyámpénztári számadása. 184. Békés, Mezőberóny, Köröstarcsa, Szeg­halom, Körösladány, Tótkomlós községek elha­gyott gyermekek számadása. 185. Mezőboróny, Szentetornya, Nagyszé­nás községek közpónztari számadása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom