Hivatalos Közlemények, 1901. január-december (4. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-03 / 1. szám

9 írásbeli intézkedésekre fentartott hely. gáltatását folyamodványának szabályszerű elintézéséig tovább folytathatja; mig az az italmérő, ki e kötelezettségének eleget nem tesz, a jelzett határidő lejárta után, aszerint amint a fentiekhez képest iparigazolványt vagy iparengedélyt tartozott volna szerezni, az 1884. évi XVII. t.-cz. 156. §. a) pontja, vagy 158. §. a) pontja alapján megbüntetendő s a törvényszerű bejelentés (iparigazolvány) nélkül élelmiszer-kereskedéstől, illetve ipar- engedély nélkül gyakorolt étel kiszolgáltatástól — vendéglői ipartól — újabb büntetés kiszabásának terhe alatt eltiltandó. Jelen rendeletem kihirdetése napján azonnal hatályba lép. Felhivom az iparhatóságot, hogy e rendeletemet tudomás és alkalmazkodás végett közölje, a hatósága területén létező első fokú iparhatóságokkal, s egyúttal utasítsa e hatóságokat, hogy e rendeletemet a legszélesebb módon tegyék közhírré, s annak tar­talmáról a hatóságuk területén létező ital mérési üzlet-tulajdonosokat külön-külön is értesítsék. Megjegyzem, hogy amennyiben az 1884. évi XVII. t.-cz. 10. §-ának a) pontjában említett iparágakra vonatkozó törvényhatósági, illetve rendezett-tanácsú városi szabály- rendelet, jelen rendeletemtől eltérő intézkedéseket tartalmazna, a szabályrendelet módo­sítása iránt a szükséges lépések haladéktalanul megteendők lesznek. Budapesten, 1900. évi deczember hó 15-én. Hegedűs s. k. 24735. ikt. 1900. II. Főszolgahirák, polgármester és elöljáróságok. Munkás szerződések kötése. Az alábbi ministeri rendeletet ellenőrzés végett a járási főszolgabirákkal tudomás és pontos végrehajtás végett pedig Gyulaváros polgármesterével és a községi elöljárók­kal közlöm. — Gyula, 1900. évi deczember 29-én. Dr. Fábry, alispán. Hlílsolat 11582/VI—3. eln. szám. M. kir. földmivelésügyi minister. Bizalmas mun­kás ügyben. Valamennyi alispánnak. Előfordult az eset, hogy az 1898. II. t.-czikk alapján folyamatba tett vitás ügyben a közigazgatási hatóság eljárása azon okból volt beszüntetendő, illetve a felsőbb fokú hatóság által megsemmisítendő, mert a szerződés megkötésénél az elöljáróság közre­működése daczára sem tartattak be azon határozmányok, melyek az idézett törvény 9. és 10. §-aiban a munkaszerződések tartalmára, 13—16. §-ai'ban pedig a szerződés- kötés alakszerűségeire vonatkornak, holott e határozmányok betartását a törvény az elöljáróságok kötelességévé teszi. Miután ily körülmények között nem érvényesülhet az 1898. II. t.-cz. azon czél- zata, hogy a munkaadók és gazdasági munkásaik között felmerülő vitás ügyek a lehető leggyossabban elintéztessenek, miután továbbá azon körülmény, hogy bár a hatósági közeg közreműködésével létesült gazdasági munkaszerződés a törvényes követelmények betartásának látszata mellett köttettek meg, éppen ezen követelmények mellőzése miatt kell azt a törvény hatálya alá nem tartozóknak nyilvánítani, úgy a munkaadók, mint a munkások körében a hatóság tekintélyének rovására szolgál s téves feltevésekre adhat alkalmat — annak megjegyzésével, hogy az 1898. II. t.-czikk által a községi elöljáróra megállapított kötelességek elmulasztása s megszegése miatt az 1886. XXI. t.-cz 90. §-a alapján fegyelmi eljárásnak van helye, felhivom alispán urat, utasítsa a gazdasági mun­kaszerződések megcötésénél az 1898. II. t.-cz. értelmében közreműködésre hivatotf. községi elöljáróságokat, illetőleg községi jegyzőket, hogy a törvény idevágó s reájuk vonatkozó határozmányainak betartását annyival is inkább mindenkor szigorú kötelessé­güknek ismerjék, mivel az 1886. XXII. t.-cz. 86. §-a értelmében az elöljáróság minden egyes tagja mindazon kárért, melyet hivatalos eljárásában akár cselekvése, akár mulasz­tása által szándékosan, vagy vétkes gondatlanságból egyeseknek jogtalanul és illetékte- niil okozott, ha a kár szabályszerű jogorvoslattal elhárítható nem volt, teljes kártérítés­sel tartozik. Kelt Budapesten, 1900. évi deczember hó 14-én. A minister megbízásából, Dr. B a r t ó k y József s. k. 24821. ikt. 1900. III. Járási főszolgabirák, polgármester és un. jegyzői tisztség. Fordítások. Az alábbi ministeri rendeletet tudomás és alkalmazkodásul kiadom. — Gyulán, 1900. évi deczember 31-én. Alispán helyett: Dr. B o d o k y, várni, főjegyző. 5531. eln. szám. M. kir. belügyminister. Körrendelet. A közigazgatási hatóságokhoz érkezett idegen nyelvű iratok, amennyiben azoknak magyar nyelvre való lefordítása szükségessé vált, az érvényben levő szabályoknak megfelelően lefordítás végett

Next

/
Oldalképek
Tartalom