Hivatalos Közlemények, 1900. január-december (3. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-04 / 1. szám

- 3 — 70. ikt. 1900. II. A járási főszolgabiráknak, (iyalaváros polgármestere és a községek érdemes elöljáróinak. Vezérszó: Ambuláns számvevő’. A m. kir. belügyminister ur 1898. évi november 10-ón kelt 116494. sz. ren­deletével jóváhagyott községi pénzkezelési vármegyei szabályrendeletnek a vár­megyei ambuláns számvevőre vonatkozó utolsó fejezetére való hivatkozással : a z állandóan kiküldött vármegyei számvevő működési körét szabályozó rendelkezésemet áttanulmányozás és a végrehajtásnak minden téren való akadálytalan biztosítása végett oly felhívással közlöm, hogy a főszolgabirák féléves vizsgálataik határidejét egymás közt megállapítván, arról a vármegyei főszámvevőt a további intézkedések megtétele végett idejekorán érte­síteni szíveskedjenek. Utasítom továbbá Czimeteket, hogy megfolelőleg gondoskodjanak arról, miszerint az ambuláns számvevő részére a községek az általa kívánt adatokat pontosan kiszolgáltassák és hogy községeiket a vizsgálat teljesítéséhez a szük­séghez képest, segédletére rendeljék és hogy Czimetek is a hivatalaikban esz- közlendő vizsgálatok alkalmából, részére a szükséges pénzkezelési könyveket rendelkezésre bocsássák. Felkérem végül, hogy a járásukban, illetve a községekben teljesített ellen­őrző számvevő működését figyelemmel kísérvén, foglalkozási naplóját a tényke­dés igazolásával a főszolgabirák, illetve első jegyzők láttamozni szíveskedjenek. Gyulán, 1900. évi január hó 2-án. Dr. Fábry Sándor, alispán. Tekintetes Lewandowszki I)ezső állandóan kiküldött várni, számvevő urnák ! A hivatali hatáskörét megállapító vármegyei szabályrendelet alapján, a köz­ségi pénz- és vagyonkezelési műveletek körüli ellenőrzési teendőit és működési körét a következőkben szabályozom : I. A községekre vonatkozólag: 1. Tartozik minden községben minden óv elején az elmúlt évre nézve, a vármegyei közúti- és katonabeszállásolási- és egyéb pótadókat illetőleg, az ezekre vonatkozó előírásokat, törléseket és szállításokat, a vármegyei számfejtő osztály nyilvántartási adatai alapján megegyeztetni, a tapasztalt eltérések okát jegyző­könyvileg megállapítani és a kiegyenlítés eszközlésére nézve határozati javas­latot szerkeszteni, ezt a jegyzőkönyvvel együtt előadmányozás végett a vár­megyei főszámvevőnek beküldeni. Ezen eljárásának eredményét — ha eltérések nem is mutatkoznának — külön-külön minden járásról ugyancsak a vármegyei főszámvevőnek bejelenteni tartozik. 2. Tartozik minden községben minden óv elején a községi adófőkönyv zárlati munkálatainak kellő folyamatba helyezése és a hátralékoknak az uj főkönyvbe való leendő áthozása iránt a községekben intézkedni és az uj községi adó- főkönyveket, nemkülönben a vármegyei közúti- és katonabeszállásolási- és egyéb törvényhatósági pótadók főkönyveit előírási részükben felülvizsgálni és hitelesí­teni, ezen adók előírási végösszegét a központban vezetendő számlakönyvbe leendő előírás czóljából a vármegyei főszámvevőnek bejelenteni. Különös figyelem fordítandó ezen munkálatainak teljesitósénól arra nézve, hogy úgy a törvényhatósági, valamint a községi pótadók kivetése csakis a tör­vényhatósági bizottsági határozatokkal megállapított °/0 szerint eszközöltettek-e és hogy a kivetések kellő időben befejeztetvón, az adó könyvecskék a lakosságnak idejekorán kiadassanak. 3. Tartozik ezen az óv elején tartandó vizsgálatai alkalmával arra is fel­ügyelni, hogy a községi vagyonok kellő és eredményes hasznosítása iránt a községekben a kellő eljárások idejekorán folyamatba tétessenek. Köteles e őzéi­ből minden községben a haszonbérbe adott ingatlanok szerződési és a tűzkár elleni biztosítások határidejének lejáratát feltüntető nyilvántartások vezetése iránt intézkedni és ebből megállapítani, hogy az újonnan leendő haszonbórbeadás és az esetleg lejárt tűzkár elleni biztosítás iránti intézkedések megtótettek-e ? A rövidebb, úgynevezett nyári használatra kiadandó ingatlanok, úgyszintén az árve­Irásbeli intézkedésekre fentartott hely

Next

/
Oldalképek
Tartalom