Hivatalos Közlemények, 1900. január-december (3. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-04 / 1. szám

9 írásbeli intézkedésekre íentartott hely A hivatalos lapban közölt rendelkezéseknek pon­tos és könnuyü mindenkori feltalálása tehát a név­mutató helyes vezetésén alapszik, miért is a névmutató gon­dos vezetését s a rendelkezéseknek több vezérszó alatti bevezetését különös figyelmébe ajánlom a hatóságoknak. E feladat könnyítése és egységessé tétele czéljából a legalkalmasabbaknak látszó vezérszavak mindenkor a rendelet élén közöltetni fognak. A névmutatóban mindenkor a lap számára és az illető ren­delet élén álló római számra kell hivatkozni. (Pl. Kezelési utasítás: lásd: H. K. 1900- évi 1-ső sz. 1.) A névmutató „H“ betűjében a „Hivatalos Közlemények11 vezérszó beveze­tése mellett a H. K. összes egy évi 52. iktatószáma csoportosítva bejegyzendő utalással a lap számára, pl. Hiv. Közi. 1. sz. 110.; 2. sz. 347. stb. 4. A lap kezelésének egyik elengedhetlen részét képezi a feladatoknak a határidő nyilvántartásba való felvétele. Épen azért a nyert teendők azonnal bejegyzendők az „Ellenőrzési Napló“-ba. A végrehajtó hatóság azon napra jegyzi be az ügyet, melyen közvetlen felettes hatóságához jelentést kell tennie, a felettes hatóság azon napra veszi „Scontró"-ba, midőn hozzám kell jelentenie. A főszolgabíróknak különösen kiváló figyelmet kell forditaniok a gondos nyilvántartásra, mert a rendelkezések nem monvén át ezentúl hivatalaikon, feladatukat képezi az ellenőrzés és azt s jelentések beki- vánását. stb. csakis az „Ellenőrzési Napló" alapján teljesíthetik. 5. A rendeletek végrehajtása az azokra hivatott közegek által úgy történik, mint cddigeló. Ha a végrehajtást teljesítő hatóságnak további Írásbeli intézkedésre van szüksége, intézkedésének számát a H. K. azon példá­nyának iktatmánya képezi, törve a rendelet élén közölt római számmal. Ugyan­azon szám alatt teszi jelentéseit a felettes hatósághoz. Pl. ha a „Hivatalos Közlemények" első száma 110. sz. a. iktattatott és az Ambuláns számvevőre vonatkozást jelent, jelentésének száma 110.—II. Az iktatókönyv elintézési rovatában a H. K. iktatószámánál az összes, a hivatalt érdeklő rendeletek elintézésének módja és ideje a rendelet római számának feljegyzésével röviden feljegyzendő. Pl. Ha az idei első szám 110. ikt. sz. a. iktattatott, ez iktatószám elintézési rovatában feljegyzendő : I: Tud. 7/1/II. Az elintézés ezenkívül minden intézkedő tiszt­viselő által magában a lapban az illető rendelet mel­lett az „írásbeli intézkedésekre fentartott hel y“-r e feljegyzendő. A hivatali főnök pedig (főszolgabíró, I-ső jegyző), hogy az összes intézkedések egységesen ellenőrizhetők legyenek a saját hivatalos számában a más tisztviselő intézkedése alá utalt rendelet el­intézését és elintézési módját is jegyezze fel rövi­den. Amennyiben a feljegyzések magában a lapban nem volnának helyszűke miatt eszközölhetők, alapba helyezett iv papírra jegyzendők fel a római számok megjelölésével az elintézések. Az oldallapon vagy a lapon fogalmazhatók a „H. K.“ alapján szükséges to­vábbi rendelkezések is. fi. A „Hivatalos Közlemények" számainak gondos megőrzésére külön hely jelölendő ki. Az év végével az összes számok, az innen meg­küldendő névmutatóval együtt bekötendők. 7. A közigazgatási hatóságok olynomü hirdetményei, melyek szo­rosan véve hivatalos jelleggel bírnak, a lapban díjtalanul fognak közöltetni. — Magánosok érdekében való és a pályázati hirdetések, valamint az állami ható­ságoknak esetleges hirdetményei meghatározott árban tétetnek közzé. 8. A kezelés körül tett észrevételeikről és hiányokról javaslataik kapcsában a hatóságok a hiányok eloszlathatása czéljából esetről-esetre azonnal jelentést tegyenek. — Gyulán, 1900. január 2. Dr. F á b r y Sándor, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom