Hivatalos Közlemények, 1898. július-december (1. évfolyam, 1-27. szám)

1898-07-01 / 1. szám

9 válván a nagy közönség részére, az önkormányzat iránt fogé- kony közönségnek mélyebb bepillantás biztosittatik a köz­érdekű intézkedések tartalmába, s mód nynjtátik még az önkor­mányzati teendőknek reális alapon való ellenőrzésére is. Ez utóbbi czélzat megvalósitásához szükséges azonban, hogy a megyei hivatalos lap a közönség körében is tért foglaljon, ép azért ezennel értesítem a vármegye tisztelt közönséget, hogy e lapra nemcsak a hivatalok, de magán egyé­nek is előfizethetnek, s kérem is, hogy minél nagyobb számban az előfizetők sorába lépni méltóztassanak. Nem biztatom az előfizetőket e lap kiadása által mulatságos dolgok közlésével, száraz hivatalos közlemények fogják képezni kizá­rólagosan a lap tartalmát, de aki a törvényhatósági önkormányzat és általános közigazgatás iránti érdeklődését akarja kielégíteni, s e részben ösmereteit gyara­pítani, az remélem, e lapban alkalmas eszközt találand arra. Az előfizetési díj egy évre 3 frt, félévre 1 frt 50 kr. A lap rendszerint minden Csütörtökön jelenik meg, a hetenként közlésre kerülő hivatalos közleményeknek megfelelőleg legalábbb félives terjedelemben. Az előfizetési dijak a vármegyei pénztári tisztséghez küldendők be. Megjegyzem, hogy a lapnak azon számai, melyekben törvényhatósági közgyűlési meghívók, számadási és költségvetési kivonatok fognak közöltetni a törvényhatósági bizottság összes tagjainak hivatalból fognak megküldetni. Kelt Gyulán, 1898. évi június hó 30-án. Dr. Fábry Sándor, alispán. A folyó évi julius hó 1-ével megindul Békés­vármegye hivatalos közlönye- E lapnak hiva­tali kezelésére nézve a következőket rendelem: 1. A megyei hivatalos lap, a törvényható­sági bizottság folyó évi 357. bgy. számú határo­zatához képest minden megyei és községi hiva­tal és tisztviselőre nézve hivatalos kiad­ványt kép^z, s az abban foglalt mindennemű rendelkezés az illető hivatalt vagy tisztviselőt, ép úgy mint az eddig külön kiadott rendelkezés, feltétlenül kötelezi. A hivatalos lapban közölt hatósági rendelet vagy intézkedés ezentúl tehát külön kiadatni nem fog, hanem maga a hivatalos lap illető pél­dánya képezi kiindulását e rendelet vagy intéz­kedés foganatosításának. Mindazonáltal a hivatalos lapban közölt rendelet nyomán teendő jelentések a törvényben megszabott fokozati utón lesznek rendszerint elő­térj esztendők, vagyis a községi elöljárók által a járási főszolgabirákhoz, viszont ezek által hozzám lesz a jelentés beterjesztendő. 2. A hivatalos lap czimszallag alatt rend­szeres postai küldeményként kózbesittetik. Ha a lap legkésőbb a hét szombatjáig nem ér­keznék meg, a hiányzó példány telefonon azon­nal reklamálandó a megyei közig, kiadónál, mivel ennek elmulasztása esetén a lap pontosan érke­zettnek s az abban foglalt rendeletek az illető hivatal számára is kiadottaknak fognak tekintetni. 3. Minden egyes, önálló iktatókönyv veze­tésére kötelezett, törvényhatósági tisztviselő, a központi, a gyulai és csabai árvaszék, s minden ikta­tókönyvet vezető községi hivatal (jegyző közgyám, orvos) a hivatalos közlönynek hivatalához érkező számát az érkezés napján sor és érkezési rend sze­rint hivatalos iktatókonyvébe be ikta tni tartozik. Azok a tisztviselők, akik iktatókönyvet nem vezetnek, a közlöny egyes példányát átolvasás 176. eln.------------- sz. 18 98. II. Valamennyi vármegyei tisztviselőnek, az árvaszékeknek, a vármegyebeli összes községek elöljáróinak s az anyakönyvi hivataloknak. I. Kezelési utasítás. 2. Hivatalos Közlemények kezelése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom