Békés Megyei Hírlap, 2006. október (61. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-21 / 248. szám

6 1956—2006 BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. OKTÓBER 21., SZOMBAT Többször csupán a halált várta életfelfogás Isten azt bünteti, akit szeret: Fekete Pált nagyon szeretheti Fekete Pál 27 évesen csöppent bele az 1956-os eseményekbe. — Hirtelen rám szakadt az egész me­gye sorsa - mondta a 79 éves tanár, aki 1956. no­vember 4-én megmentet­te Békéscsabát. Tettéért drágán megfizetett. Fekete G. Kata — Rengeteget utazik az utóbbi időben. Hogy bírja erővel? — Jól, mert lelkesít a cél. Ked­den, mint minden második hé­ten, egy budapesti egyetemen tartottam előadást. Trianonról beszéltem, de nem az 1920-as- ról, hanem az 1911-esről. Ira­tok tanúsága szerint már az el­ső világháború előtt eldöntött tény volt, hol húzzák meg Ma­gyarország határait. Mire Bu­dapestről hazavonatoztam Sze­gedre, nem járt busz, nyolc ki­lométert sétáltam haza, aztán négykor keltem, mert indul­tam Békéscsabára. Szüleimtől örökölhettem az erőt. Édes­apám például hétezer kilomé­tert gyalogolt, mire az orosz fogságból Japánig szökött. Tőle tanultam nyelveket is. Földes szobában nőttem fel, de könyv­tárunk volt. Schillert németül, Turgenyevet pedig oroszul ol­vastam 14 évesen. — Jól jött ez az orosz tudás, amikor az orosz katonákkal kellett tárgyalnia. 1956-ban A kopjafákat, amelyeket november 4-én a csabai ligetben felállítanak, Fekete Pál maga faragta. Miután szabadult, többek közö gyári munkásként kereste a kenyerét. Sokáig a felesége miatt nem írta meg történteket, aki félt, hogy a férje másod­szor nem ússza az akasztófát. gondolta volna, hogy megéri 2006-ot? — Nem, pedig nekem nem az életemmel, csak a bőrömmel kellett elszámolnom. Pedig semmi rosszat nem tettem. A Rózsa Ferenc Gimnáziumban például a diákok kitűzték a falra Sztálin képét és felír­ták, hogy tíz forint egy köpés. Én rájuk kiál­tottam, ilyen méltat­lanul nem lehet vi­selkedni, ha ennyi­re utálják Sztálint, dobják a képét a kukába. Ezért a mondatomért egy hónapig vertek. Az ál­lambiztonságiak sose felejtettek el. November 4-én Békéscsabát meg tudtam menteni, amikor a szovjet tankok előtt mentem végig a városon azzal a felté­tellel, ha valaki a tömegből egyetlen lövést is lead az orosz csapatokra, meghalok. Azt viszont soha nem bocsá­tották meg a hatalmon levők, hogy amikor megtud tűk, hogy a szov­jet csapatok megszállnák Bé­késcsabát, fegyvert szereztünk. Végül nem engedtem a harcot, féltem a megtorlástól, attól, hogy több tízezren halnak meg. — Először halálra ítélték, majd a döntést életfogytiglanra vál­toztatták. Végül hét esztendő után szabadult. Hogy viselte a rabságot?- Volt, amikor csak a halált vártam. Tíz hónapon keresztül éjszakákon át csak vertek. Há­rom évet magánzárkában töl­töttem. Soha nem felejtem a cí­met: Budapest, Kozma utca 13. Naponta 100-120 embert vit­tek innen kivégezni. Mi, akik ott maradtunk, bíz­tunk benne, hogy a társunk már nem szenved. A hóhér tudta, kihez legyen kegyes, kinek adasson meg három perc alatt a halál. A meg­próbáltatásoktól függetle­nül én azonban nem ha­ragszom senkire. Mindig azt mondtam, Isten azt bünteti, akit szeret. En­gem nagyon szeret. — Sokan nem élték túl ezeket a napokat. Évekig gyűjtögette, ki, hogyan halt meg Békés megyében.- Békés megyében több száz embert végeztek ki bírósági tárgyalás nélkül és több ezren tűntek el. A sorsok egy részét könyvbe foglaltam, a többiek emlékét a Munkácsy Mihály Múzeumban holnap nyíló kiál­lítással szeretném megőrizni. 1956-ról egyszerű, de őszinte szavakkal kell beszélni. El kell mondani, valójában mi történt, mert negyven évig ellenforra­dalomként vagy fasiszta felke­lésként emlegették az esemé­nyeket. Az egyik nyomozó, amikor két éve voltam börtön­ben, azt mondta nekem: „Maga is csőcselékhez csatlakozott.” Erre azt válaszoltam, a szent csőcselékhez. Úgy nyakon vá­gott, hogy összestem. Aztán csak befejeztem a gondolatot, hogy a csőcseléket a rendszer csinálta: 1950 és '53 között 835 ezer bírói ítélet született. Ha ezt beszorozzuk egy feleséggel és két gyerekkel, az több, mint hárommillió ember. Vagyis minden harmadik magyar cső­cselék lett. Akkor kérdés, csak mi hibáztunk? Erre halkan megjegyezte a százados: „Kár magáért és bocsásson meg, többet nem nyúlok önhöz.” Ke­vés volt akkoriban az ilyen em­berséges tiszt. Névjegy született: Sárospatak, 1928. június 19. CSALÁDI ÁLLAPOTA: nős, a fe­lesége Kovács’Ágnes tanár; gyermekei: Ágnes (1956) or­vos, Mártha (1957) tanár. pályája; Szegeden szerzett ta­nári diplomát, majd Békés­csabán az 1-es iskolában és a Rózsa Ferenc Gimnázium­ban tanított. 1956. október 23-án a Békés Megyei Forra­dalmi Bizottság elnökévé vá­lasztották. Életfogytiglani börtönre ítélték, 1963-ban amnesztiával szabadult. Bé­késcsabán, a Munkácsy ut­cai ávósbörtönben, Szege­den, Márianosztrán, Vácott, Gyulán, Jászberényben és Sopronkőhidán raboskodott. Nyugdíjasként németül, oro­szul, franciául tanít, fordít. AZ 56-OS ESEMÉNYEK 1951—1955: 1956-ot megelőző­en is volt példa a kommunista terror elleni megmozdulásokra. Húsz békéssámsoni fiatal 1951 és 1955 között Rákosi-ellenes röplapokat terjesztett. Robbanó­anyagot is szereztek, amellyel a tótkomlósi szovjet emlékművet akarták fölrobbantani, de 1955 márciusában elfogták őket. Hú­szán összesen 186 évet kaptak. Vezetőiket, Annus Istvánt és Zöld Imrét halálra ítélték, végül bünte­tésüket életfogytiglanra változtat­ták. 1956. október 23-án mind­ketten elhagyhatták a börtönt, de 1957. januárjában visszavitték őket és csak az 1963-as amnesz­tiával szabadultak. 1956 OKTÓBER 23. UTÁN: Tóth István hadosztályparancsnok Bé­késcsabán engedélyezte, hogy katonái levegyék sapkájukról a kommunista címert. Ugyanakkor nem enged a pártbizottság azon kérésének, hogy a pártvezetők száz darab gépfegyvert kapjanak. OKTÓBER 26.: Tüntettek Csabán, kinyomtatták a 16 pontot. Gyulán ledöntötték a szovjet emlékművet. OKTÓBER 27.: A rendőrség a for­radalom oldalára állt. A békés- - csabai városi — majd megyei — forradalmi bizottság elnökének Fekete Pált választották. Gyulán is megalakult a forradalmi bizott­ság, elnöke Nádházy János. Mezőkovácsházán a tüntetők el­foglalták a járási tanácsot, vala­mint a pártbizottságot és iratokat égettek. Sarkadon, Békésen tün­tetések, nagygyűlések zajlottak. OKTÓBER 28,: Betiltották a párt- bizottság lapját, a Viharsarok Né­pét, helyette a forradalmi Kos­suth Népe, majd november 1-jé- től a Független Újság jelent meg november 4-éig. Orosházán tün­tetések zajlottak és Nagy Lajos elnökletével megalakult a forra­dalmi bizottság. Füzesgyarmaton forradalmi vezetőnek Hegyesi Já­nos költőt választották. OKTÓBER 29.: Csabán és Oroshá­zán forradalmi vezetőség alakult. OKTÓBER 30.—NOVEMBER 1.: Jó néhány ÁVH-st védőőrizetbe vettek, illetve letartóztattak, hogy bántódásuk ne essék. NOVEMBER 4.: Békéscsabán a szovjet tankokra és katonákra rá­lőttek a forradalmi tanács épüle­téből. Több szovjet katona, két rendőr és egy polgár meghalt. A szovjet viszonttűzben egy ember halt meg. Gyulán általános sztrájk tört ki, december közepéig kettős hatalom működött: a tanács és a forradalmi bizottság. Orosházán hasonló a helyzet. A laktanyákból a sorállományú kiskatonákat szétkergették a szovjetek. Moyses Márton, az ’56-os forradalom nagyajtai mártírja tragédia Csak üdvözölni akarta a budapesti fiatalokat, de elítélték, ellehetetlenítették, végül felgyújtotta magát Az 1956-os magyar forradalom­nak és szabadságharcnak erős visszhangja volt világszerte. A forradalom győzött, a szabad­ságharc elbukott, akárcsak 1848/49-ben. Különösen a Szé­kelyföldön volt meggyőző a szimpátia hullámverése, pedig a hivatalos hatalom kegyetlen megtorjásokkal próbálta elfoj­tani még az együttérzés gondo­latát is. Halálbüntetés, börtön, tönkretett élet akadt bőven Er­délyben is. Gyermekkorom legszebb éveit Nagyajtán, ebben a gyö­nyörűséges háromszéki falu­ban töltöttem. 1945-ben az Al- szeg egyik szegényes portájára költözött a Brassóból kitelepí­tett Moyses család. A legidő­sebb fiút jól ismertem, osztály­társa volt Feri bátyámnak a székelykeresztúri tanítóképző­ben. Frici a nyári vakációk ide­jén gyakran megfordult ná­lunk, ilyenkor rendszeresen marokkóztunk hármasban. Éva húgát, és Marci öccsét csak lá­tásból ismertem. Marci a kitele­pítéskor négyéves volt, 1947- ben akkor lett iskolás, amikor mi visszaköltöztünk Füzes­gyarmatra. Hosszú és gyötrel- mes évek után Moyses Márton lett az '56-os magyar forrada­lom nagyajtai vértanúja. Marci 1956 októberében a baróti szakiskola 15 éves diák­ja volt. Falubéli osztálytársával és két idősebb kollégistával el­indult Magyarországra, a pesti forradalom üdvözlésére. A két nagyobb diák átjutott, de ők ketten K. Jancsival elakadtak a szigorúan lezárt biharpüspöki ha­társávon. Hazatér­tek, letartóztatták őket; Marci első­rendű, Jancsi ne­gyedik vádlott lett a baróti diákperben. Hogy ne árulhassa el társait a kegyetlen vallatások során, Marci darócfonalat sodort a durva rabruha szövetszálaiból, ezzel csaknem teljesen levágta a nyelvét, de az éjszakai őrség betört a cellájába, lekötözték, s az ittas börtönfelcser érzéstele­nítés nélkül visszavarrta. A zárótárgyaláson végül a nagyajtai fiú kapta a legsúlyo­sabb ítéletet: hét év szigorított javító-nevelő fegyházat, utána rendőri felügyeletet, háziőrizetet, tanulmányai felfüggeszté­sét. Néhány év elteltével, egy baróti tanár közbenjárásával magántanuló­ként jeles érettségi bizonyít­ványt szerzett egy marosvásár­helyi líceumban. Sajnos, a ko­lozsvári egyetemen elutasítot­ták felvételi kérelmét, a moszkvai Lomonoszov Egye­tem címére küldött atomener­getikai értekezését pedig visz- szaküldték Bukarestbe, onnan Brassóba, ahol felsőbb utasí­tásra megszigorították a nagy­ajtai rendőri felügyeletet. Végső elkeseredésében fel­gyújtotta magát Brassó főterén, harmadik élő-égő fáklyaként emlékeztetve Jan Palach prágai és Bauer Sándor budapesti di­ák tiltakozó tűzhalálára. Moyses Márton három hó­nap szenvedés után, 1970. má­jusában halt meg Nagyajtán. Az unitárius vártempiom mö­gött temették el, sírját azóta minden év október 23-ától no­vember 4-éig krizantémmal bo­rítják be az anyaországi forra­dalomra is emlékező utódok. Moyses Márton 29 évet élt, anyanyelve magyar; született Brassóban, mártírhalált halt Nagyajtán. Tehetséges fiatal­ember volt: három nyelven be­szélt, több más nyelven írt és olvasott, ígéretes költőnek in­dult, tudós érdeklődéssel for­dult a természettudományos diszciplínák felé - vagyis ki­emelkedően értékes tagja le­hetett volna az erdélyi iroda­lomnak és tudománynak, ha megbocsátották volna neki a szabadság iránt érzett oltha- tatlan vágyakozását. ■ Szász András, Geszt ■ Hogy ne árulhassa el vádlott társait, a rabruha. szövetéből font zsinórral le akarta vágni a nyel­vét a cellájában. t á \ * t

Next

/
Oldalképek
Tartalom