Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-07 / 6. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 7„ SZOMBAT MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Szeretnének-e száz évig élni? SÁNDOR GYÖRGYN É, SZARVASI ROK­KANTNYUGDÍ­JAS:-Nem! Elég ebből keve­sebb is, főleg, ha beteges az ember. Nekem úgysincs esé­lyem a hosszú életre, mert már most sok bajom, nyava­lyám van, hát még később! A családban egyébként voltak hosszú életűek, legtovább a nagyapám élt, ő 86 évesen ha­gyott itt bennünket. GULYÁS M I HÁLYN É, SZARVASI NYUGDÍJAS:- No, erre aztán nem sok esély van manapság! Beteges a nép, jó­magam is az vagyok. Nem is tudom, mi lehet az oka annak, hogy mindenki ilyen nyava­lyás. Bár tele van a levegő is méreggel, meg a vizet is, ha a kancsóban hagyom, akkor reggelre már beszürkül a kan­csó! HÓDSÁGI FE­RENC, SZARVA­SI ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: — Addig szeretnék csak élni, ameddig egészséges vagyok, amíg nem kell senkinek ki­szolgálni engem. Tudom, hogy a szeretteim, a családom meg­tenné, de én nem kívánok senkinek a terhére lenni. Nem az a fontos, hogy hány évig élek, hanem hogy milyen álla­potban. GERHÁT PÁL, SZARVASI NYUGDÍJAS KŐ­MŰVES:- Hát hogy a fenébe ne szeretnék száz évig élni! Hogy megélem- e, azt nem tudom, de jó egész­ségem van. Soha táppénzen nem voltam, orvos legalább 25 éve nem látott, azt sem tu­dom, ki a háziorvosom. Nem vigyázok magamra különö­sebben, de azért jó lenne az a száz év... ■ L. J. 60 ÉVES A HÍRLAP Keleti Ferenc Nagyszénáson Nagyszénás dolgozói előtt Papp Sándor újgazda és Keleti Ferenc, az MKP békésmegyei titkára, képviselőjelöltek tar­tottak választási nagygyűlést.- A demokrácia egyik leg­fontosabb kérdése a paraszt- kérdés - mondotta Papp’ Sán­dor. A feloszlatott nemzetgyű­lés azonban elszabotálta azo­kat az intézkedéseket, melyek a parasztság megerősödését szolgálták. A nemzetgyűlésbe berakodott uraknak a célja az volt, hogy állandósítsák az elé­gedetlenséget, hogy ezt fel­használva, az ország szekeré­nek rúdját visszafordítsák és ők újra a zavarosban halász­hassanak. — A magyar asszony — mondotta Kabódi Ilona — nem támogathat mást a vá­lasztásokon, mint a földet tú­ró parasztot, nélkülöző mun­kások és a haladó értelmisé­giek pártját, az MKP-t. Mi nem szavazhatunk a ban­kok, a bányák uraira és a földjüket visszaperlő nagy- birtokosokra. — A parasztokat ma olyan urak ijesztgetik a kolhozzal, akik dollárokból átváltott fo­rintban kapják fizetésüket - mondotta Keleti } Ferenc. - Ezek az urak azonban csak most jönnek le a falura, vá­lasztások előtt, amikor jól megfizetik őket. Ezelőtt, mi­kor itt templomokat, iskolákat és mezőgazdasági szerszámo­kat kellett volna javítani, nem voltak sehol. Akkor csak kom­munista munkások jártak itt. Nem mi akarjuk a kolhozokat. Hogy ma a parasztnak ma­gántulajdona van, az a Ma­gyar Kommunista Párt érde­me. Ha mi közvetlen a felsza­badulás után nem harcolunk körömszakadtáig a földre­formért, még ma sem osztot­ták volna szét a nagybirtoko­kat. ■ (Viharsarok, 1947. augusztus 22., péntek, 1. oldal, részlet) Lakóépület nincs veszélyben belvíz Az önkormányzatok nagy erőkkel dolgoznak a megelőzésen Muronyban az önkormányzati munkások markoló segítségével biztosítják a belvíz elfolyásához az utat. A megye több településén — Mezőberényben, Ka­muion, Muronyban és Köröstarcsán — is másod­fokú belvízvédelmi ké­szültséget rendeltek el. Bár lakóépületek egyelő­re nincsenek veszélyben, a szakemberek mégis nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megelőzzék az újabb esőzésekkel együttjáró nagyobb bajt. Papp Gábor Fekete Ferenc, Murony polgár- mestere elmondta, a községben melléképületek és akár lakóin­gatlanok is veszélybe kerülhet­nek a belvíz miatt, ezért az ön- kormányzat két munkatársa rendszeresen ellenőrzi a hely­zetet. A településvezető kifejtet­te, jelenleg a megelőzésre he­lyezik a hangsúlyt. Céljuk, hogy a víz lefolyását mindenütt biztosítsák. A különböző aka­dályokat - ha szükséges - kis traktorral és markolóval távo- lítják el. Kamuion szerdán 14 órától lépett életbe a másodfokú bel­vízvédelmi készültség. Lauri- nyecz Pál polgármestertől meg­tudtuk, két nagy teljesítményű és két kisebb szivattyúval akár éjjel-nappal is dolgoznak. Lakó­épületek jelenleg nincsenek ve­szélyben, de - mivel ismét esősre fordulhat az idő - min­denképpen igyekeznek megte­remteni a körülményeket az újabb csapadék levezetéséhez. Az önkormányzat emellett a vé­dekezési munkák hatékonysá­gának növelése érdekében há­rom-négy ember felvételét is tervezi. Mezőberényben ugyancsak a megelőzésre helyezik a hang­súlyt. Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, a csa­tornák és a víztárolók egyaránt megteltek, ezért is szivattyúz­tak több helyen. Jelezte, a talaj­víz szintje az elmúlt napokban lehullott 7—8 milliméter csapa­dék nélkül is magas volt. A kri­tikus területeket lokalizálták, lakóépületek Mezőberényben sincsenek veszélyben, ugyan­akkor - tette hozzá - fel kellett készülniük a huzamosabb ide­Az időjárás kezében a sorsuk Nagy Tibor alezredestől, a bé­kési polgári védelmi iroda ve­zetőjétől megtudtuk, hogy bel­területi lakóingatlan nincs ve­szélyben a kritikus területeken. A szakember elmondta, jelen­leg az érintett önkormányzatok folytatnak megelőzési tevékeny­séget. Kiemelte, a következő napok időjárása nagyban befo­lyásolhatja q körülményeket ig tartó csapadékos időjárásra. Köröstarcsán elsősorban a külterületeket, az ott található termőföldeket veszélyezteti a belvíz. Széplaki Zoltán polgár- mester elmondta, a legfonto­sabb feladat, hogy biztosítsák a víz eljutását a településen talál­ható három átemelő szivattyú­hoz. Éppen ezért egy 4-5 kilo­méteres csatornát is kitakaríta­nak. A községben a helyi ter­melőszövetkezet munkatársai és az egyéni gazdálkodók egy­aránt szivattyúznak és részt vesznek a munkában, míg az önkormányzat munkatársai a belterületeken tisztítják a csa­tornákat. , . ■, ■ 11 Talpon a fórumosok: ésszerű célokkal a ringben kampány Visszafogott és racionális Csütörtökön a megyeszékhe­lyen bemutatkozott a Magyar Demokrata Fórum két ország- gyűlési képviselőjelöltje. Takács Péter, a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház vezetője a megye 1. számú választókerület­ének jelöltje. Programja a térség le­csúszásának megállítására irányul, amit többek között infrastrukturá­lis fejlesztésekkel, munkahelyte­remtéssel, befektetők, beruházók idecsábításával, valamint pályázati aktivitással szeretne elérni. Dr. Pocsay Gábor belgyó­gyász, osztályvezető főorvos a 2. számú, gyulai kerületben vál­lalta a megmérettetést. Kifejtet­te, az egészségügy és az idegen- forgalom terén szeretne legin­kább előrevivő lépéseket tenni. A két jelölt reális célokat kí­ván maga elé tűzni, és a körül­tekintő, odafigyelő embereket célozzák meg visszafogottra tervezett, tényszerű és racioná­lis elemekre építeni kívánt kampányukkal. ■ Cs. Á. JÁNOS BÁCSI SZÁZ ÉVE. (j) Szarvas egyik legidősebb lakóját, Gyurik Já­nost köszöntötték tegnap 100. születésnapján. Az idős úr — aki most, egy kórházi kezelés után a helyi ápolási intézetben van —, korához képest ki­tűnő szellemi frissességnek, jó egészségnek örvend. Olyannyira, hogy még egy pezsgés koccintásra is szívesen mondott igent, amikor Babák Mihály, Szarvas polgármestere az ünnepelt egészségére emelte poharát. I o TÁRLAT, (t) Hotó Hóbei László kortárs képzőművész kiállítását tegnap tekinthették meg először a békéscsabai Jankay Galériában. A rendez­vényt Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház művészeti vezető­je nyitotta meg. Az alkotások február 15-éig láthatóak a helyszínen. KISHÍREK BÉKÉS MEGYÉBŐL Battonya. közmunka, (i) a több minisztérium által 2005/2006- ra kiírt közmunkapályázaton a dél-békési kistérség is sikerrel szerepelt, így összesen 472 munkást tudnak alkalmazni a program keretében. Ebből Battonyán december 23-ától márciusig 92 lakost foglalkoz­tatnak a házigondozás, idősek segítése, diákétkeztetés terüle­tén és a közterület-fenntartás­ban. Békés. TELJESÍTÉS, (h) A polgár- mesteri hivatal pénzügyi osztá­lya kéri a lakáskassza-szerző­déssel rendelkező ügyfeleket, hogy ellenőrizzék a szennyvíz­hálózat-fejlesztéssel kapcsola­tos fizetési kötelezettségük tel­jesítését. Dévaványa. állattartás. (í) Dévaványán évek óta eredménye­sen működik a szociális földprog­ram, amely keretében állattartás is folyik. A sertéstartást tizen­nyolc anyakocával és egy tenyész­kannal oldja meg az önkormány­zat. A város tagja a Mangalicate­nyésztők Országos Egyesületé­nek, amellyel jól együttműköd­nek. Elek. TESTVÉRISKOLÁK, (a) A Radványi György Középiskola több testvériskolával is bír a ha­tárokon túl. A romániai Bo­rossebes, Facsád és Turnu Severin, a franciaországi Tulle- Naves, a németországi Gerolz- hofen és a szlovákiai Nagy- kapos intézményeivel állnak kapcsolatban. Gádoros. FEJLŐDÉS, (cs) Felújí­tották a rendőrségi őrszoba el­avult fűtésrendszerét, riasztó berendezéssel látták el a Béke téri óvoda épületét. Az idősek otthonánál felújították a szennyvízhálózatot és a raktárt — derült ki a legutóbbi testületi ülésen. Elkészült a temetőnél lévő ravatalozó bővítésének en­gedélye is. Gerendás, szándék, (cs) Annak érdekében, hogy a települé­sen a szélessávú internet és a kábeltelevíziós hálózat megva­lósuljon, a képviselő-testület szándéknyilatkozatot kíván tenni. A korábbi próbálkozá­sok kudarcot vallottak, a je­lenlegi ajánlattevők között ta­láltak elfogadhatót - tudtuk meg Gajdács János polgár- mestertől. * Á t I r t

Next

/
Oldalképek
Tartalom