Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-07 / 6. szám

2006. JANUÁR 7.. SZOMBAT - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Lőttek a nyúlbefogásnak vADÁszsiRÁiviöK Dúvadak és rágcsálók ellen kitett szerek pusztítanak A kondorosi Gazdák Vadásztársaságnál komolyan veszik a vadak téli etetését akkor Is, amikor még nem röp­ködnek a kemény mínuszok. A 2005—2006-os vadász­idény hajrájához érkez­ve leszögezhető: me­gyénk apróvadállomá­nyában nagy károkat okoztak a különféle be­tegségek, a dúvadak, az orvvadászok és a rágcsá­lók — főként a mezei po­cok — ellen a földekre kitett szerek. Nyemcsok László- A mezeinyúl-állomány síny­lette meg legjobban a betegsé­geket és a dúvadak kártételét - hangsúlyozta Nagy Sándor, a megyei vadászszövetség elnök- helyettes fővadásza. — A szapo­rulat leginkább Szeghalom, Dévaványa, Szarvas és Nagy­szénás környékén esett vissza. Az állománymegóvás miatt a hatóság a vadászatot korlátozta és a januári élőnyúl-befogást le­állította, így a vadásztársaság­ok jelentős bevételi lehetőség­től estek el. Nagy Sándor kérdésünkre elmondta: a madárinfluenza elleni megelőző intézkedések közül továbbra is fennáll, hogy minden elejtett vadat húsvizsgálat alá vonnak. Mi­vel minden egyedet nem lehet az állategészségügyhöz be­vinni, illetve állatorvost sem tudnak minden vadászatra biztosítani, így a hivatásos va­dászokat kiképezték a hús­vizsgálatra. A megyei fővadász szólt ar­ról: vadászbalesetekről halla­ni országosan, de megyénk szerencsére ezen a téren az utolsók között van, vagyis ná­lunk az átlagosnál ritkábban történik tragédia. Tavaly ugyan előfordult Köröstarcsán haláleset, de akkor a vadász gondatlanul kezelte otthoná­ban a fegyverét. Azt megelőző­en évtizedekig csak két halá­los vadászbaleset következett be. Nagy Sándor hangsúlyoz­ta: a vadászszezon, valamint a vadászatok megkezdése előtt is baleseti oktatást tartanak, és a jegyzőkönyvet mindenki­nek alá kell írnia. — Idén megyénk 2700 vadá­sza közül sokaknak kell meg­újítani a fegyverét - vette át a szót Zuberecz Tibor, a megyei vadászkamara titkára. - Vál­tozás, hogy az eljárást az en­gedély érvényességi idejének lejárta előtt 30 nappal kell kezdeményezni a lakóhely szerint illetékes rendőrkapi­tányságon. Vadászjegy 13 ezerért A fegyvertartási engedély megújításához a kérelem mel­lé csatolni kell a befizetett 2500 forintos díjról szóló csekket, valamint az érvényes vadászjegyet, a fegyverismere­ti vizsgabizonyítványt, a fegy­vertartási engedélyt és az ab­ba bejegyzett fegyverek kate­gorizálását. Mint megtudtuk, a vadászjegyek érvényesítését február 28-áig végzik el, ára 13 ezer forint. Megrongált pihenőhelyek, a tettesek ismeretlenek vandálok Több százezer forintos kár Alig készült el Békéscsaba és Kondoros között a 44-es főút reha­bilitációja, máris gondjai támad­tak az utazóknak és a közútkeze­lőnek. No nem az úttal, hanem a szolgáltatás szintjét növelő pihe­nőhelyek megrongálása miatt.- Több tízmillió forintért ké­szült a díszkőburkolat, padokat, asztalokat és kukákat tettünk ki a parkolókba — hangsúlyozta Borsos Pál, a Magyar Közút Kht. békéscsabai üzemmérnök­ségének vezetője. - Mindenhol kárt okoztak a garázdák és a tolvajok, legutóbb Kondoros ha­tárában a díszkövet is felszed­ték, és ez már balesetveszélyt okoz. Máshonnan a bútorokat és a kukákat tulajdonították el. A kár több százezer forint. Nagyobb viszont az anyagi kárnál is az utazóknak okozott bosszúság, hiszen ha megállnak pihenni, akkor nem tudnak ül­ve, kényelmesen étkezni, pihen­ni; a szemetet, hulladékot nem dobhatják a kukába. ■ Ny. L. Kondoros határában a díszkövet is felszedték a 44-es parkolójából az ismeretlen tolvajok. A Bontovics brigád tagjai K4Aes magánutat építettek E .......................................................................................................................>4*. . NYEMCSOK LÁSZLÓ a „bontovics” brigád Elbontovics szárnya azonnal lépett, ahogy Békéscsaba és Kondoros között végeztek a 44-es főút felújításával. az útrehabilitáció során a díszkővel kirakott parkolókban pihe­nőhelyeket alakítottak ki több tízmillió forintért. Kukákat tettek ki, padokat, asztalokat betonoztak be, Elbontovicsékat azonban ez sem befolyásolta. Nekiestek a köveknek, de nem arccal, ha­nem szerszámokkal, és magánosították a közút egy részét. ÚGY gondolták, ha M44-es egyelőre nem is épül, nekik lesz saját K44-esük, vagyis Kerti 44-es útjuk. mivel út mellett virágzik a gazdaság, Elbontovicsék magáningatlanjában nőhet az elültetett palánták száma. Na­gyon fáradozniuk sem kell, ha az elprivatizált székekről tele­pítik a növényeket. nem lehetetlen, hogy a spanyolosán „El Hordónak” is nevez­hető csapat - tanulva az M5-ös példájából - kiírja a közkö­vekből kirakott magánútra: „Az önök pénzéből, önöknek épült.” Aztán a kerti partikra érkezőktől útdíjat szednek be. míg a 44-es mellett megpihenni szándékozók egy-egy parkoló­ban kényszerűen állófogadásos formában szalonnáznak, és a „tájba” hajigálják a szemetet, addig embereink a magukévá tett padokon ülve, terített asztalok mellett falatoznak, és arra is vi­gyáznak, hogy a „meglovasított” kukákba dobják a hulladékot. egyébként nem tudom, ki remélte, hogy nálunk akár heteket is kibírjanak olyan bútorok, díszkövek az út mellett, melyek job­ban mutatnak magánházakban. Mármint Elbontovicsék szerint. Elhunyt Békés József író, dramaturg Életének 83. évében el­hunyt a Ba­lázs Béla-dí- jas békés Jó­zsef. A Gádo­roson szüle­tett írónak, dramaturgnak csaknem tíz színművét mu­tatták be. Darabjait külföldi színházakban is játszották, Kassán, Nagyváradon, Toron­tóban és Vancouverben. For­gatókönyve alapján készült az első magyar tv-játék, a Próbáld meg, Deddy (1959). Több mint száz gyermek- és ifjúsági film dramaturgja, olyan kedvelt tv-műsorokat indított el, mint a Ki mit tud?, a Ki miben tudós, a Ri­porter kerestetik vagy a Hal­ló fiúk, halló lányok! Teme­téséről később intézkednek. Szarvason idén is épülnek szilárd útburkolatok Korábban elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően idén is jó néhány út kaphat szilárd burkolatot Szarvason. A külterületen két mezőgazda- sági feltáró út, valamint a sira- tói út épülhet meg. Belterüle­ten a Rákóczi, Liszt Ferenc, Vágóhíd és a Martinovics utcá­ban lesz útépítés. Felújítják a 44-es főút melletti kerékpár­utat, s megépül a Szentesi út melletti kerékpárút is. (j) Születésnapi kötet lett a térségfejlesztési könyv Térségfejlesz­tés és inno­váció címmel könyv jelent meg DR. KÖ­TELES LAJOS­NAK, a Tesse- dik Sámuel Főiskola Egész­ségügyi Intézete igazgatójá­nak 60. születésnapja alkal­mából. A kötetbe az utóbbi évtizedben született írások­ból, beszédekből, riportokból válogatott Rozsnyai Katalin tanszékvezető-helyettes és Krasznahorkai Géza, a Mogyoróssy János Könyvtár igazgatója. Az érdeklődők a gyulai főiskola könyvtárában juthatnak a kötethez, (ö) KISHIREK BÉKÉS MEGYÉBŐL Gyula. RAJZPÁLYÁZAT, (ö) Az Erkel Ferenc Általános Művelődési Köz­pont és Diákiroda farsangi rajz­pályázatot hirdet a gyulai kistér­ségi, a székhelyi általános iskolá­soknak. Az A/4-es rajzlapon elké­szített farsangi álarc- és jelmez­tervek közül a legjobbakat kiállít­ják a művelődési központ diákga­lériájában. A rajzokat január 27- éig várják. Kondoros, csemetekert. g) idén már jó néhányat kiültethetnek Kon­doros közterületeire azokból a fa­csemetékből, melyeket a Települési Szolgáltató Intézmény munkatársai nevelnek a sportpálya mellett kiala­kított csemetekertben. Jelenleg 700 kőris, 40 akác és 40 juhar fia­tal példányai találhatók a kertben. Körösladány. ötmillióból. (í) A körösladányi önkormányzat legfi­atalabb intézménye a helytörténeti gyűjtemény, amelynek állandó kiál­lítását 2003-ban nyitották meg. A gyűjtemény 2003-ban 4 millió 677 ezer forint, 2004-ben 4 millió 929 ezer forint, 2005-ben 4 millió 909 ezer forint költségvetéssel műkö­dött. Körösújfafu. szelektíven is. (í) A Békés Manninfest Kht. a hulla­dékgyűjtés helyzetéről tájékoztatta nemrég a körösújfalui képviselő­testületet. A cég új szolgáltatások bevezetését vállalta. így januártól a lakosok igényelhetik a polgármes­teri hivatalon keresztül a szelektív hulladékgyűjtéshez használható zsákokat. Nyári időszakban a zöld­hulladék elszállítása is alkalomsze­rűen megoldódik, mivel a szolgálta­tó előre egyeztetett időpontban 30 köbméteres konténereket helyez ki a településen. Kötegyán. ápolásra, (b) a tele­pülés önkormányzata 15 lakosnak, összesen 3 millió 265 ezer forint értékben folyósított ápolási díjat. Az időskorúak járadékában Kötegyán- ban ketten részesültek. Lökösháza. étkeztetés, (a) Az idei év elejétől a határ menti te­lepülésen megváltoztak a gyerme­kek étkeztetésének térítési díjai. Egy ebédért az óvodások 148, az általános iskolások 170 forintot fi­zetnek, áfával. A tízórai és az uzson­na az óvodában 44, az iskolában 50 forintba kerül, szintén áfával. Mezögyán. TÁMOGATJÁK, (b) Nem­régiben ülésezett a Mezőgyániak Mezőgyánért Alapítvány. A civil szervezet tíz tehetséges helyi tanu­ló támogatására 310 ezer forintot szavazott meg — tudta meg lapunk Zsoldos Zoltán polgármestertől. Sarkad. VÉRADÓKAT, (b) A Magyar Vöröskereszt Sarkad és térsége csoportja a közelmúltban ünnepsé­get rendezett, ahol a sokszoros vér­adókat köszöntötték. Sárosi Lajosné és Puskás Lajos nyolcvan­szor adta vérét embertársainak. Tótkomlós. SZEMÉT. (CS) A Csong- rád Megyei Településtisztasági Kft. az önkormányzatnak javasolta a 2006. évi hulladékszállítási díjak emelését. A képviselő-testület, hogy a lakosság terheit csökkentse, nem a szolgáltató által javasolt 13,5 szá­zalékos emelést fogadta el. A hulla­dékszállítási dijak Tótkomlóson 8 százalékkal emelkedhetnek. HIRDETÉS Másoddiploma Békéscsabán! 2006. február 3-án a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF Kara 4 féléves, posztgraduális képzést indít Békéscsabán. Az alábbi szakokra várjuk a jelentkezéseket: • pénzügy-vállalkozási (bármely diplomával) • közgazdász szakmérnök (mérnöki diplomával) • számvitel-vállalkozási (bármely diplomával). Kérésre díjtalan tájékoztatót küldünk! Perfekt Zrt., Békés Megyei Képzési Központ. www.perfekt.hu az *! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom