Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-18 / 15. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT REKES MEGYEI HÍRLAP 2006. JANUAR 18., SZERDA ARA: 84 FORINT LXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM IVECO SZALAY AUTÓHÁZ Kecskemét-Katonatelep Tel.: 06.76.471.447 pTI \ 06.20.55.33.428 * * * Elhelyezkedni a mezőgazdaságban Rohoska Attila gerendási diák ott­hon, a családi vállalkozásban dolgo­zik majd. ►2. OLDAL Hajrá, IDŐJÁRÁS magyarok! Fábián István sze­d£2> rint a hat év múl­Ma enyhülés kéz­va esedékes fut­dődik. Borús lesz ball Eb-vel sokat az ég, és délelőtt nyerne az ország. kevés hó is eshet ►3. OLDAL ►13. OLDAL TARTALOM V Hatásos szelíd HAZAI TÜKÖR 6 gyógyító VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 Gyakori manap­AUTÓ&MOTOR 9 ság az az álla­SMS 10 pót, amikor HOROSZKÓP 13 nyom a mellkas, PROGRAMOK 13 nehezen kap az APRÓHIRDETÉS 14 ember levegőt. SPORT 16 ►4. OLDAL Elhúzódott a dinnyeszezon Magyarbánhegyesen a dobogón szeret­nék látni az év végén a helyi megye I- es labdarúgó-csapatot. ►16. OLDAL A Csabahús Kft.-nek kintlévősége és tartozása sincsen, díjnyertes kolbásza viszont bőven akad. Pénzügyileg veszélyes FIZETÉSKÉPTELENSÉG A húsipar és a textilipar a lista élén A Coface nemzetközi hitelbiz­tosító legfrissebb adatai sze­rint a múlt évben 5,8 száza­lékkal több magyar cég vált fi­zetésképtelenné, mint 2004- ben. Legrosszabb helyzetben tavaly a húsfeldolgozás, a tex­til- és az építőipar volt. Össze­sen csaknem 13 ezer fizetés- képtelenséggel kapcsolatos cégeljárást — csőd, felszámo­lás, végelszámolás — indítot­tak 2005-ben. Megyénkben szerencsére pozitív példákkal is találkozni a pénzügyileg legveszélye­sebb iparágakban. Dékány Ferenc, a megyszékhelyi Csabahús Kft. igazgatója hangsúlyozta: tíz év óta egy forint kintlévőségük, illetve tartozásuk sincsen. Vagyis fi­zetnek az alapanyagért, a ve­vő pedig fizet a számára le­szállított kolbászért. — Termékeink felét multik- nak értékesítjük, ezen cégek hosszabb időre, de fizetnek - ecsetelte Dékány Ferenc. - Az évi 2200-2300 tonna kolbász egyharmada külföldre kerül, a partnereink egy része előre fi­zet, a többinél az exportbizto­sításunk a garancia. Ha az ügyfél esetleg nem fizetne, a biztosító révén a kintlévősé­günk 85 százalékához hozzá­jutnánk. Szerencsére ezzel a biztosítással nem kellett még élnünk. ►a. oldal Orvosok kontra gyógyszerésznő konfliktus Két kamara vizsgálja a kölcsönös vádakat Tótul kevesen tudnak, szlovákul sokan tanulnak A megyei tiszti főgyógyszerész vizsgálódott nemrégiben Bé- késsámsonban a Borostyán patikában. Névtelen levél fu­tott be ugyanis arról, hogy Rácz Erzsébet gyógyszerész nem adja ki azokat a gyógysze­reket, melyeket a helyi házior­vosok felírnak, hiányos a kész­let és a gyógyszerésznő kutyá­ja is bejár a patikába. A békés­sámsoni gyógyszertárban tar­tott ellenőrzés során Rácz Er­zsébet szerint mindent rend­ben találtak, és erről jegyző­könyv készült. Sőt, éppen az­nap kapott levelet, hogy a Sze­gedi Egyetem akkreditált szak­képző hellyé nyilvánította a gyógyszertárat. A gyógysze­résznő szerint továbbra is szít­ják ellene egyesek a hangulatot a faluban. Azt terjesztik rossz­akarói róla, hogy a szegedi lány idejött meggazdagodni Sám­sonba. Az ügyben két kamara is vizsgálódik. ►s. oldal Jelentős átalakuláson megy keresztül a hazai szlovák nemzetiség. Ennek egyik jele, hogy eltűnőben van sajátsá­gos nyelvjárásuk, a tót, me­lyet már csak a hatvanon felü­liek beszélnek. A fiatalok szá­mára a népszokások, hagyo­mányok már nem olyan fonto­sak, mint elődeiknek voltak. Pozitív jel viszont, hogy a szlovák nyelv iránt ma is so­kan érdeklődnek, különösen itt, Békés megyében, ahol a hazai szlovákság egyharmada él. Az új helyzet új feladatok elé állítja a nemzeüségi veze­tőket is. k-2. OLDAL Tönkretették a céget? feuelentések Hűtlen kezelés gyanúja Többen is jelezték szerkesztő­ségünkbe, hogy szélnek eresz­tették a békéscsabai székhelyű Agrimpex-Agriprodukt Kft. dolgozóit. A mezőgazdasági ter­melési integrációval foglalkozó vállalatnál 35 munkahely szűnt meg, közel 20 Békéscsa­bán. Szárnyra kelt, hogy a kft. ügyeit a rendőrség vizsgálja, 2004-ben az üzleti tervtől el­szakadva több száz millió forin­tos túlkészletezést és a cégcso­port tevékenységére nem jel­lemző, attól eltérő üzleti akció­kat hajtottak végre. A cég jelenlegi operatív ügy­vezetője, dr. Várady Szabó Zol­tán elmondta: a cég 2003 janu­árjában kezdte tevékenységét, vetőmagot, műtrágyát és nö­vényvédő szereket helyezett ki termelőkhöz. 2004 késő őszén, telén észlelték a különböző anomáliákat, melyeket a cég felügyelőbizottsága tavaly ja­nuár 11-én kezdett kivizsgálni. A társaság több korábbi vezető­jének megbízatása 2005 janu­árjában megszűnt. A felügyelő­bizottság megállapításai alap­ján a társaság jogi képviselője a rendőrségen feljelentést tett. Mivel a cég továbbvitele a tulaj­donosokra aránytalanul nagy terheket róna, a cég az operatív működését befejezte, rákény­szerültek a jó szakemberek el­küldésére is. Dr. Várady Szabó Zoltán hangsúlyozta: ezután összes energiájukat a jogi lépések megtételére, a perek végigvitel- ére, valamint az utolsó fillér kintlévőségük behajtására, visszaszerzésére fordítják. Kiszely János alezredes, a megyei főkapitányság gazda­ságvédelmi osztályának vezető­je elmondta: az Agrimpex- Agriprodukt Kft. jogi képvise­lője több feljelentést is tett a rendőrségen vagyoni hátrány okozása miatt. A rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat. ■ (c)

Next

/
Oldalképek
Tartalom