Békés Megyei Hírlap, 2005. december (60. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-16 / 294. szám

2 • • MEGYEI KORKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2005. DECEMBER 16., PÉNTEK MEGKÉRDEZTÜK A HUNYADIBAN Milyen a megszépült intézmény? SÁGI KRISZTI­NA, MAGYAR- MÉDIA SZAKOS TANÁR:- Az új épü­letben jobb körülmények között, szebb környezetben tu­dunk dolgozni. A küllemében is korszerű intézménybe más közérzettel érkezünk, otthono­sabb az atmoszférája. A tech­nikai eszközök könnyítik a munkát. Engem az interaktív tábla tett kíváncsivá, magam­nak is meg kell tanulni a hasz­nálatát. KOVÁCS GER­GELY, 9/A OSZ­TÁLYOS TANU­LÓ:- Láttam az épületet ko­rábban, hogy milyen volt, de az átalakítás után rá sem lehet ismerni. Mi­vel az iskola a tanárok és diá­kok második otthona, a meg­szépült környezetben jobb lesz tanulni és tanítani. Infor­matikát tanulok, s elmondha­tom, korszerű felszerelések segítik az oktatást. ZALAI CSABA, TÖRTÉNELEM SZAKOS TA­NÁR:- A meg­újult körül­mények ked­vezőbb lehetőségeket teremte­nek a diákok, a tantestület számára. Uniós környezetben valósulhat meg az oktató-ne­velő munka. A munkaerő-pia­ci igényeknek megfelelni tudó fiatalok képzését célozza a nyelvi labor, a természettudo­mányi terem és sok más, kor­szerű eszköz. GORDOS IVETT, AZ ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÉPZÉS MÁSODÉVES TANULÓJA:- Érettségi után választot­tam az újságíró szakképzést, így már hat éve járok az iskolába. Szerettem a régit is, de az újjal szinte összehasonlíthatatlan. Ki­csit irigylem azokat, akik a jövő­ben is maradnak és a modern épületben tanulnak majd. Láto­gatóként azért visszatérek, hisz a szívem visszahúz. ■ H. M. 60 EVES A HÍRLAP Ismételten megúsztak egy napot pozitív példa hatására magam is gyakran forgattam a lapot már egészen fiatalon - idézi föl gyermekkori emlékeit pluhár László, Elek polgármestere. Mint mondta, édesapja ma is járatja a Hírlapot, ő maga pedig korai kelőként reggel fél hat­kor behozza és átolvassa la­punkat az elejétől a végéig.- Miután némi izgalommal átolvastam mindent, ami fon­tos, szeretek megkönnyebbül­ten felsóhajtani, hogy ma sem vagyunk a botránykrónikában, megúsztunk még egy napot — neveti el magát, majd hozzáte­szi, természetesen nem csak az Elekre vonatkozó híreket nézi meg, hanem az egész me­gyében történt eseményeket is figyelemmel követi.- Csak dicsérni tudom a Hírlapot azért, mert nagyon sok olyan érdekes írás találha­tó benne, amit mindenki szí­vesen olvas. Nagyon jónak tar­tom, hogy a kishírek által akár a legkisebb település számára is megadatik, hogy folyamatosan megjelenjen, és számot adjon az ott történtek­ről a megye nyilvánossága előtt. Pluhár László kritikaként fogalmazta meg, hogy régeb­ben közéletibb volt a lap. — Úgy érzem, kicsit maga alá rendelte a pénz ezt a fajta közéletiséget, a sok hirdetés számomra azt tükrözi, hogy eladó az újság szinte bármely felülete. Nem vagyok elragad­tatva az úgynevezett konzerv anyagok jelenlététől sem, de mindezekkel együtt úgy vé­lem, hogy a Hírlap a megyé­ben élő emberek számára nél­külözhetetlen és megbízható információforrást jelent im­már több évtized óta. ■ Cs. Á. A tudás háza Kovácsházán gazdagodtak Tíz új tanterem, könyvtár, nyomda, teleház épült Ma avatják Mezőkovács- házán a Békés Megyei Hunyadi János Középis­kola és Kollégium meg­újult épületegyüttesét. Halasi Mária A Dél-békési Oktatási Centrum fejlesztésére kiírt címzett pá­lyázat keretében mintegy 630 millió forintos költséggel felújí­tották a mezőkovácsházi közép­iskola régi szárnyát és újakat építettek melléjük. — Mivel bővült az intézmény?- kérdeztük plesovszkiné ujpaluczki judit igazgatót.- Az iskola alapterülete csak­nem háromszorosára nőtt. A négy, kétszintes épületegység • egy pihenőpar­kot zár közre. Összesen tíz új tanterem, köz­tük két termé­szettudományi, egy számítás- technikai terem és a hozzájuk kapcsolódó szertár épült A fő­épület 200 négyzetméteres aulá­jában a drámapedagógiai kép­zést segítő színpad és kulturális rendezvényekre alkalmas szín­házterem, mellette szerkesztő­ség, nyomda, stúdió, a lakosság számára is nyitott teleház, a felső szinten konferenciaterem, könyvtár és olvasóterem találha­tó. A tornatermi szárnyhoz lift, 150 férőhelyes lelátó épült így térségi sportversenyeket is ren­A mezőkovácsházi iskola alapterülete csaknem háromszorosára nőtt a beruházásnak köszönhetően. dezhetünk. Az egész épület aka­dálymentesített, az európai uni­ós előírásoknak megfelelő.- A jövő tanév beiskolázási programja milyen újdonságo­kat tartalmaz?- Vonzáskörzetünkbe 34 tele­pülés tartozik. A fejlesztéssel a 370 fős diáklétszám jövőre mintegy 460-ra, a kollégiumi he­lyek száma 80-ra nő. Szeptem­bertől 30 tanulóval induló ter­mészettudományos osztályunk­ban az általános gimnáziumi kö­vetelmények mellett a matema­tika, fizika, informatika, kémia, biológia emelt órákban szerepel. A humán tantervű osztályban a történelem, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek ok­tatása folyik emelt óraszámban. — A szakképzésben lesz vala­milyen változás?- Új színfolt a szakközépiskolai képzés. Két szakcsoportba várjuk a végzős nyolcadikosokat: a hu­mán és gazdasági szolgáltatási szakterületre, valamint a műsza­ki szakra 15—15 fiatalt Célunk az alkalmazható tudás közvetítése, amely javítja a fiatalok továbbta­nulási, elhelyezkedési esélyeit Történelmi nevek A mezőkovácsházi középisko­lában a hagyományok tiszte­lete jegyében történelmi neve­ket adnak a négy épületegy­ségnek. Ennek megfelelően a főépü­let Vajdahunyad-, a vele szemközti a visegrádi, a fel­újított épületrész a budai, míg a lelátót magában fogla­ló tornaterem a nándorfehér­vári szárny lesz. Az aulában kap helyet Boros Béla grafikus alkotás a Hu­nyadiakról. Bemutatkoztak a Fidesz országgyűlési jelöltjei program Aggasztó a munkanélküliség Százszobás kastélyszállót álmodtak apósteleki erdőbe gerla Eddig nem történt változás A békéscsabai Szlovák Étterem­ben tartott tegnap sajtótájékoz­tatót a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség. A rendezvényen a megye 2006-os országgyűlési képviselő-választáson induló je­löltjei mutatkoztak be. Az egyes számú választókerületben Vantara Gyula, a kettesben Tóth Imre, a hármasban Erdős Nor­bert, a négyesben Vígh Ilona, az ötösben Domokos László, a ha­tosban dr. Dancsó József, a he­tesben dr. Spiák Ibolya száll ringbe a mandátumért. A párt a következő ciklusra a két pillérre épülő, tudatos megyefejlesztést tűzte zászlajára. Az egyik fel­adat a határmentiségből fakadó hátrányok előnnyé formálása. A másik cél a térség sajátos adott­ságaira építő Körös Fejlesztési Terv újbóli felkarolása. A jelöl­tek megemlítették, hogy a nö­vekvő Békés megyei munkanél­küliség miatt egy foglalkozás­orientált politika lehet csak üd­vözítő. ■ (mpm) A tegnapi békéscsabai közgyűlés nyílt ülésén nagyobb vitát váltott ki a gerlai kastély értékesítése. Korábban az épületet a város már többször eladta, majd visszevette, mert a vásárló nem teljesítette az előírt feltételeket A gerlai kas­télyt legutóbb, 2004-ben egy ma­kói cég vette meg bruttó ezer fo­rintért, felújítási kötelezettséggel. Néhány képviselő kifogásolta, hogy a befektető eddig semmit nem tett az épületért Erre dr. Futaki Géza, a gazdasági bizott­ság elnöke elmondta, az építési engedély már ki van adva, de még nem jogerős. Szóba került a pósteleki, már csak romjaiban látható kastélyt is. A volt Wenck- heim-birtokra a Pannon Kastély­hasznosító Kft jelentkezett Négycsillagos, százszobás ter­málpalotát alakítanának ki úgy, hogy befektetőt is a kft keresne. A közgyűlés üdvözölte a döntést (További részleteket az ülésről lapunk hétfői számában olvas­hatnak.) m (fgk) Spórolunk Önnek! Új sorozatunkban keressük a legolcsóbb élelmiszereket és háztartási cikkeket. Ezen a héten a legkedvezőbb áron kí­nált fél kilós Sweet Point szaloncukor után nyomozunk a kereskedők és az olvasók se­gítségével. B-Ker Élelmiszer, Békés: 499 Ft Százas ABC, Békéscsaba: 499 Ft Bocskai ABC, Szeghalom: 529 Ft Delta ABC, Szeghalom: 529 Ft Profi, Békéscsaba: 529 Ft Amennyiben az itt közöltnél ol­csóbb szaloncukorról tudnak, írják meg nekünk e-mailben a szerk.bekes@axels.hu címre, sms-ben a 30/406-1110-es mo­bilszámra, vagy telefonálják meg a 66/527-229-es számra! Békés. CSÖKKENÉS, (h) A tavalyi­nál hatvankettővel kevesebb gyer­mek jár az idei tanévben az önkor­mányzati fenntartású békési általá­nos iskolákba. Békéscsaba, gyermekosztály. (y) Játékokat, mesekönyveket, édességet vittek a Tessedik Sámu­el Főiskola békéscsabai gazdasági karának hallgatói a Réthy Pál kór­ház gyermekosztályára. A diákok három évvel ezelőtt kezdték a kará­csony előtti ajándékozást Koráb­ban a fogyatékosok Degré utcai ott­honában jártak. Békésszentandrás. ülések, ü) Idén is „termékeny” volt a békés- szentandrási önkormányzat — de­rült ki a képviselő-testület leg­utóbbi ülésén elhangzott beszá­molóból. Tizenkilenc testületi ülést tartottak, több mint kétszáz KISHÍREK békés megyéből határozatot hoztak és huszonkét rendeletet alkottak vagy módosí­tottak. Gádoros, kitüntetés, (cs) a japán kormány döntése értelmében Hida­si Judit nyelvész, kommunikációs szakember kapta a tokiói kormány idei, külföldi állampolgároknak ad­ható kitüntetését. Hidasi Judit, dr. Hidasi László, Gádoros elismert or­vosának az unokája, a Magyar- japán Baráti Társaság elnöke. A ja­pán nyelv oktatásában, a japán kul­túra terjesztésében végzett kima­gasló teljesítményével járult hozzá a két ország közötti kapcsolatok el­mélyítéséhez. Hunya. ÖSZTÖNDÍJ, (h) Összesen hét fiatalt támogat a Bursa Hunga- rica ösztöndíjpályázat keretében a hunyai képviselő-testület. A döntés szerint négyen havi ötezer, hárman havi háromezer forintot kapnak ta­nulmányaikhoz. Kamut, koncepció, (h) a 2006. évi költségvetési koncepcióról is tárgyalt legutóbbi ülésén a helyi képviselő-testület. Az eddigi ered­mények megtartása és a költségta­karékos gazdálkodás egyaránt ki­emelt szerepet kap Kamut jövő évi büdzséjében. Kardoskút véradás. (cs) A köz­ségben túl vannak a negyedik véradáson. Az idén több mint száz donor vállalkozott arra, hogy vérével segítsen. Közülük két, negyvenszeres véradót is köszön­töttek, Barna Lászlót és Mucsi Sándort. TÉLI MŰVÉSZETI HÉT. (y) Gyulán, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában ezen a héten tartott rendezvénysorozaton többek között előadások hangzanak el, de kiállítások Is nyílnak. Szerdán arra Is volt lehetőségük a lakóknak, hogy mézeskalácsot süssenek. I / 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom