Békés Megyei Hírlap, 2003. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

2003. MÁRCIUS 1., SZOMBAT ÁRA: 72 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Nőnapra, különleges alkalmakra ajándékozzon üzleteinkből! GLASS KFT. Békéscsaba, Lipták A. u. 7. Telefon: (66) 325-482. AMFORA Békéscsaba, Kinizsi u. 5. ' KRISTÁLY ÜVEGBOLT Gyula, Hét vezér u. 5. Tavaszi lemosó permetezésekhez ÁGRÓL PLUSZ FUNGURAN-OH Keresse a s gazdaboltokban! í Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Vélemény Szőke Margit jegyzetében kijelenti, mindegy, hová festik az ördögöt. (5. oldal) Háttér A Körös Volán Rt. megvizsgálja, mit tehet a sarkadi helyközi já­ratok zsúfoltságának megszün­tetéséért. (7. oldal) Háttér A gyomaendrődi dr. Csorna Antal Gábomé Brunszvik Teréz- díjat kapott a kö­zelmúltban. (7. oldal) hétvége 9-12. oldal Mostoha a tél a halászokhoz Háromszoros költséggel védik a halállományt A gyomai halászok nem emlékeznek olyan tél­re, amikor ennyire mostohán bánt volna az időjárás velük. Az átlagos kiadásokhoz képest mintegy háromszoros most a költségük, s csak remélhetik, hogy sikerül megmenteni a halál­lományt. Gyomaendrőd— Köröstarcsa A halállomány megfelelő mennyiségének fenntar­tására, az utánpótlás biztosítására a gyomaendrődi Körösi Halász Szövetkezet nagy figyelmet fordít, az engedélyekből származó bevételt folyamatosan erre költi. Tavaly a nyolcmillió forin­tos ivadékolási kö­telezettséghez ké­pest 38,5 millió fo­rintot áldoztak e célra. A halászat és horgászat bizton­ságát hosszú távon így alapozzák meg. Félő, hogy az idei telet megsínyli a halállomány. A gondokról, s az ál­lomány védelmé­ben tett erőfeszí­tésről Kiss Sán­dort, a szövetkezet halászati vezetőjét kérdeztük. A természetes vizeken, a Körösökön és a Be­rettyón nem adódtak problémák, annál inkább a holtágakon. A holtágakat változó vastagságú jég, azt pedig hó fedi. Utóbbi megakadályozza a napfény át- jutását, így a vízben lévő fitoplanktonok és a növé­nyek nem tudnak oxigént termelni. A megoldást ilyenkor a lékvágás jelentheti, ám ezt a bizonytalan jégvastagság miatt nem mindenütt tudják megtenni. A halastavakon vízkeringető berendezéseket mű­ködtetnek, amellyel negyed-félhektáros területen a legnagyobb hidegben is nyitva tudják tartani a vizet. Emellett lékvágást és folyamatos vízcserét végez­nek. A halászat vezetője szólt arról is, idén az átla­gos tél háromszorosa a költségük Ez kivált a szi­vattyúk működtetéséből adódik, továbbá abból, hogy az ilyenkor szokásos létszámhoz képest há­romszor annyi alkalmazottal is alig győzik a mun­kát. Halpusztulást ed­dig egyik vizükről sem jeleztek. A jégolvadás után mutatkozik majd meg, hogy az állomány mennyire sínylette meg a nehéz körülmé­nyeket. Amennyiben az időjárás engedi, márciusban elvégzik a lehalászást. — Bízunk benne, hogy kemény munká­val és a nagy költséggel meg tudjuk menteni az állományt - zárta nyi­latkozatát Kiss Sándor. Utunk Gyomaend- rődről a szövetkezet köröstarcsa-gácsháti ha­lastavához vezetett, ahol éppen léket vágtak a halá­szok. A közel kétszáz hektáros, jó adottságú halasta­von két tóegységben hagytak télire halat. A víz oxigén- tartalmát naponta mérik. Elek Zoltán tógazdától meg­tudtuk, az oxigéntartalom közepes értéket mutat. Ag­gasztó viszont a víz lehűlése. Az optimális 5-6 fokhoz képest másfél-egy fokot mérnek._________csathróza A hókárokra 13,6 millió A munkaerőpiac segítéséhez 130 milliós kormánypénz járul Többféle, a megye előbbre ha­ladását segítő idei pénzfor­rásról volt szó tegnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet a megyei képviselő-testület tar­tott, ám napi (politikai) sú­lyát is tekintve a megyei terü­letfejlesztési tanács „hóhely­zet megoldására” kiírt pályá­zatának elbírálását kísérte a legnagyobb figyelem. Békéscsaba Varga Zoltán elnök bejelentette: 11 település kérelmét minden döntéshozó szervezet indokolt­nak találta, és ennek eredménye­képpen összesen 10 374 100 fo­rint vis maior támogatásban ré­szesítik őket, úgy, hogy közben elfogadták az általuk benyújtott 13,631 milliós költséget. A kü­lönbség abból adódik, hogy Orosháza esetében 3,3 millió fo­rint értékben azonnal továbbítják a plusz „költségmegtérítést” a központi keretet elbírálókhoz. Ez azért éppen náluk esedékes, mert a megyei keretet meghaladó ösz- szeget ebben a városban lehet leginkább „megelőlegezni”, a költségvetés nagysága révén. Eh­hez az is hozzátartozik, hogy az egész évi keretet sem országos, sem megyei szinten nem hasz­nálják fel, hiszen hasonló, nem várható „hirtelen támogatások­ra” még szükség lehet az eszten­dő során. (Folytatás az 5. oldalon) Útlevél: csak az okmányirodáktól Nem kell vinni fényképet és igénylőlapot Márciustól országszerte az okmányirodák jogosultak útlevelek kiállítására, a he­lyi önkormányzatok már nem. Változás továbbá, hogy nem kell fényképet és útle­vélkérő lapot magukkal vin­ni az igénylőknek. A csabai okmányirodán számítanak „rohamra”, s előrelátható­lag így lesznek ezzel min­denhol. Békés megye Lapunkban már foglalkoztunk azzal, hogy ettől a hónaptól csak az okmányirodák jo­gosultak útlevélké­relmek átvételére, a települési jegyzők nem. Dr. Szom- bathyné dr. Nagy Margit, a békéscsa­bai okmányiroda ve­zetője felhívta a fi­gyelmet arra, hogy országos hatáskört látnak el, az­az bárki bármely magyarországi okmányirodában benyújthatja útlevéligényét. Két nagyon fontos változás jár együtt az átszervezéssel: a jövő­ben a sürgősségi - 5 napon belül elkészülő - útleveleket is az ok­mányirodák, nem a közigazgatá­si hivatalok állítják ki. Újdonság továbbá, hogy nem kell fényké­pet és útlevélkérő lapot beadniuk a kérelmezőknek, hiszen ezeket a helyszínen készítik el, illetve töltik ki. Az illetékbélyeget és egy olyan személyi okmányt, amivel igazolni tudja magát az igénylő, változatlanul vinni kell. Nem emelkedik az illetékek mértéke: 18 év alatt és 70 év felett továbbra is ezer forintot, 18 és 70 év között 5 évre szóló igénylés­kor 4, míg 10 éves esetén 6 ezer forintot kell leróni. Soron kívüli kérelem benyújtásakor az illeték mértéke a fentiek duplája. Ha va­laki úgy nyújtja be az igényét, hogy a régi útlevelét leadja, akkor 30 napos határidővel postai úton kapja meg új papírját, ha viszont visszakéri még érvényes utazási Okmányirodák Békésben: Battonya, Békés, Békéscsaba, Dévaványa, Elek, Füzesgyarmat, Gyomaendröd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Vésztő. okmányát, akkor az új megérke­zésekor az okmányirodára kell bemennie.- Komoly roham várható, de felkészültünk rá, amennyire le­hetett, s úgy gondolom, hogy ke­zelni tudjuk a helyzetet - fogal­mazott dr. Szombathyné dr. Nagy Margit, aki azt is elmondta, hogy ők előzetesen erre az esz­tendőre 11 ezernél több kérelem beérkezésére számítanak, s ed­dig már mintegy 1500 igénylővel foglalkoztak. POCSAJI RICHARD SUZUKI A mi autónk! A F I 184900* m 125000* R HITELTÁMOGATÁSSAL TÖRLESZTŐRÉSZLETRE K F ♦ 30% kezdő befizetéstől CASCOMENTESEN ♦ mozgáskorlátozott-utalványok beszámítása *i„dutó részlet s«* ♦ használt autó beszámítása Swi,t 10 Gt ese,én­■ . „ , . ....... - **1099 000kezdő T I ♦gyors helyszíni ügyintézés. w^n. További információkért hívja autószalonjainkat!---------------------- AUTÓSZALONJAINK: ---------------------­570 0 GYULA, Csabai út 9. MÁRKASZERVIZ 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 12. Tel.: (66) 463-062. 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (30) 3037-856, E-mail: afit@bekesnet.hu Tel.: (66) 463-011. (20)4675-840. Ha új, ha régi: elad — vesz — javít! A A készlet erejéig. Panasonic digitális másoló- nyomtató (egyben) készülékekre: Workio DP-1510P B 15 lap/perc fl A/3-as nyomtatás, másolás, szkenneíés Ár: 349 900 Ft ♦ áfa Többletkiadás nélkül LÉZERNYOMTATÓKÉNT is használhatói fO@ 090 Ff értékű újándék! Most 60 000 másolatra elegendő festékkel és dobbal szállítjuk! 2% Irodagép Elektronika, ■ Mi 5600 Békéscsaba, Zsíros u. 1, 1441-50 66) 547-500. BfkfsChfmoi MŰTRÁGYA­AJÁNLAT 33,5%-os ammonnitrát &- 50 kg-os zsákos kiszerelés ; ára: 33 000 Ft/tonna + áfa Cím: Békéscsaba, Szarvasi út 79/1. Tel.: (66) 527-527. Fax: (66) 527-525. Féláras nőnapi vásár! Női kosztUmök, táskák, pulóverek* cipők, nőt nadrágok, blúzok Békéscsabán március 5-6-án 9-17 óráig a Fiume Hotel kistermében. A "|3ékéó Megyei Hírlap éi a TZianca eóküvöírufm- kölc áÖYXZŐ Valentín-napí íáfékámk nyerteie NI ACS A MÁWA [\<uszaper, f TKákóczí u. 30.). Gratulálunk a nyerteinek! Telefon: (30) 289-3114. Vadonatúji tmar , kpllekjciávt a menyassz Megkezdtük a menyasszonyi. cipők árusítását is! V;.’ I I É ll 4 Megalapozták a termést A Körösi Halász Szövetkezet vizeit mintegy nyolcezer hor­gász látogatja. Tavaly áprilistól novemberig végezték az ivadékolást. 222 ezer 454 előnevelt süllőt, 247 ezer 214 csukát, 100 ezer harcsát, 590 ezer pontyot telepítettek. Egynyaras pontyból összesen 20 ezer 541 kiló súlyban 410 ezer 820-at, kétnyaras pontyból 23 ezer 695 kiló súlyban 94 ezer 780-at helyeztek ki. A kihelyezett hal értéke össze­sen 38 millió 417 ezer forint. A Körösi Halász Szövetkezet vizeire érvényes, felnőtt, éves, 2003-ra szóló területi enge­délyek közül az általános 11 ezer forintba, az alsóvízi 7200 forintba, a Körös-Hortobágy-Berettyó térségi 8 ezer forint­ba, a hortobágy-berettyói 6 ezer forintba, a felsővízi 8 ezer forintba kerül. A kisszerszámos (emelős) halász területi en­gedélyért 27 ezer 500 forintot kell fizetni. A kisszerszámos halász vizsgára Kiss Sándornál lehet jelentkezni a 66/386- 535-ös, vagy a 06-30-207-35-98-as telefonszámon, illetve levélben. Levélcím: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 27. A Köröstarcsa-Gácsháti halastavon minden nap lékeket vágnak a halászok. Képünk előterében Elek Zoltán tógazda oxigénmérést végez D-FOTÓi KOVÁCS ERZSÉBE1 ALAPÍTVA: 1945-BEN W A HAZA MINDEN ELŐTT

Next

/
Oldalképek
Tartalom