Békés Megyei Hírlap, 2003. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

2. OLDAL V I L Á G T Ü KÖR 2003. Március 1., szombat Párizs segítségére sieti Moszkva Irak bejelentette: megkezdi a leszerelést - az angol^^^eágely kételkedik Megosztja a nemzetközi közvéleményt az az iraki bejelentés, hogy Bagdad ma megkezdi rakétáinak megsemmisítését. Míg a két fő európai szövetséges, valamint az olasz kormányfő és az EU várja a tettek megvalósulását, a Fehér Ház eleve kételkedik az őszinteségben. Bagdad ígérete szerint Irak ma megkezdi al-Szamúd rakétáinak az ENSZ által követelt megsemmisítését. A szándékot egy levél is megerő­síti, amelyet Hans Blix főellenőr­nek adtak át pénteken. George W. Bush ennek ellenére megerősítet­te az Egyesült Államok háborús szándékát Irak ellen. „Ha az iraki vezér elszánta volna magát a le­szerelésre, már rég megtehette volna” - jelentette ki az amerikai elnök -, „most tehát mi fogjuk lefegyverezni.” „Amerika számára a leszere­léssel kapcsolatos iraki maga­tartásnak nincs többé jelentősé­ge. Bagdad legfrissebb bejelenté­se, hogy megsemmisítik az al- Szamúd rakétákat, üres szócsép- lés” - közölte Donald Rumsfeld védelmi miniszter. - „Bagdad minden alkalommal először bele­egyezését adja az együttműkö­désbe, aztán felülbírálja döntését, és végezetül csak nyomás alatt hajlandó cselekedni.” Washington elutasító vélemé­nyét ismételte meg Ari Fleischer, a Fehér Ház szóvivője is: az Egyesült Államok kormánya számára a rakéták bejelentett megsemmisítése csöppet sem kielégítő, megvalósítása a hely­zeten gyakorlatilag mit sem vál­toztatna, s az egész nem több újabb elterelő hadműveletnél - közölte. Washington azt várja Bagdadtól, hogy teljes fegyver­zetét egészében is kivétel nélkül szerelje le. Tony Blair arra intette Szaddám Huszeint, hogy „Nincs több idő a játékra”. A brit kor­mányfő hozzátette: „Az iraki államfő jól tudja, mit kell ten­nie”. Blair spanyol kollégájával, Jósé María Aznarral tárgyalt Madridban. A két politikus egyetértett abban, hogy Irak ed­dig semmiféle készséget nem mutatott a leszerelésre, és kato­nai nyomás nélkül semmilyen engedményt nem tett. Más álláspontot képvisel Ber­lin, Párizs, Róma és Brüsszel. A német kormány tudomásul vette és üdvözölte Bagdad be­jelentését a rakéták megsemmi­sítéséről. Hans Langguth helyet­tes szóvivő aláhúzta, hogy Irak részéről eljött a gyors cselekvés ideje. Dominique de Villepin francia külügyminiszter bírálta George W. Bush közel-keleti ter­veit. Álláspontja szerint a válság megol-dására tett amerikai ja­vaslatok „a leszerelés logikájá­ból a rendszerváltásba, majd a Közel-Kelet átalakításába for­dultak. Ez a gondolatmenet azonban nem következik az ENSZ 1441. számú határozatá­ból. Kinek kellene az ügyben döntenie? És milyen feltételek alapján? Nem az ENSU az egyet­len olyan szervezet, amelynek felhatalmazása van erre?” - tette hozzá a politikus, föltéve a kér­dést: „Mindez vajon nem vezet- e bizonytalansághoz és insta­bilitáshoz?” Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök az ameri­kai fenyegetésre célozva úgy vé­li: káros lenne egy olyan had­művelet, amelyet egy ország az ENSZ keretein kívül hajtana végre. „Az Európai Unió válto­zatlanul Irak leszerelését, nem pedig a bagdadi rezsim meg­változtatását tekinti elsőrendű célnak” - jelentették ki Brüsz- szelben az Európai Bizottság il­letékesei. Egyúttal határozottan cáfolták, hogy az uniós állás­pont szerint - miként azt az amerikai elnök vizionálja - az önálló palesztin állam megte­remtéséhez egy iraki háborún keresztül vezetne az út. Közvélemény-kutatási adatok azt mutatják: Franciaországban a lakosság 70 százaléka van azon a véleményen, hogy vétójával az ország akadályozzon meg az ENSZ Biztonsági Tanácsában egy Irak elleni háborút támogató ha­tározatot. A telefonon megkérde­zett 1002 felnőttnek mindössze 22 százaléka ellenezné a francia vétó alkalmazását. A felniérés szerint az emberek 60 százaléka attól tart, hogy egy esetleges iraki háború terrortámadásokat hozna magával Franciaországban. A fegyverzetellenőrök vezetője dicsérő szavakkal illette Irak ma­gatartását a rakétavitában. New Yorkban kijelentette: véleménye szerint a közel-keleti ország be­jelentése a valódi leszerelés jele. Blix hétfőn teszi le a Biztonsági Tanács asztalára legfrissebb je­lentését. Oroszország nem zárja ki, hogy az amerikai-brit javaslatot megvétózza az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Igor Ivanov Peking- ben kijelentette: országa minden olyan döntést elutasít, amely háborúhoz vezetne Irak ellen; semmilyen új határozatra nincs szükség. Az orosz külügyminisz­ter bírálta Washington és London „változó érvrendszerét” is, amely­re a háborút alapozza. Megfigye­lők szerint Moszkva ezzel a lépés­sel megmentheti Párizst a vétó alkalmazásának kényszerétől. GYULAY ZOLTÁN ! Háborúellenes tüntetők Bahreinban Az al-Szamúd rakéták FOTÓ: EUROPRESS/EPA Irak al-Szamúd rakéta az Ababil-100 program keretében a szovjet Scudok tovább­fejlesztett föld-föld változata. Az ország becslések szerint 50-100 darabot birtokol az először 1997-ben tesztelt lövedékből, amelynek hatótávolsága függ a rakodósúlyá­tól, de mintegy 30 kilométerrel túllépi az ENSZ által engedélyezett 150 kilométert, bár Bagdad ezt tagadja. Az al-Szamúd rakéta 10,6 méter hosszú, átmérője leg­feljebb 65 centiméter, súlya 2,3 tonna. Minden bizonnyal 300 kilogramm többlet­terhet képes magával vinni. A világszervezet és Nagy-Britannia véleménye szerint félő, hogy a lövegek példának okáért vegyi és biológiai hadianyagot is szállíthatnak. Távoznak a magyarok is Hazatérnek a bagdadi nagykövetségen dolgozó magyar állampolgárok. A Külügy­minisztérium szerint - összhangban az EU- és a NATO-tagállamokkal - szükség van erre a lépésre. A bagdadi misszión egy ügyvivő és egy beosztott diplomata maradt, a többiek egy szomszédos országba távoztak, ahonnan néhány napon belül térnek haza Magyarországra. Ha a helyzet tovább éleződik, a Bagdadban maradt két ember hazatérése is megtörténhet. Az orosz diplomaták családjai és az üzletemberek elhagyták Irakot, a bagdadi orosz iskola is bezárt. Az evakuálásokat nehezíti, hogy az ország határait mindenütt lezárták, és gyakorlatilag csak légi úton lehet távozni. Végeztek az első irakiak Taszáron Pénteken befejeződött Taszáron az iraki önkéntesek első csoportjának kiképzése civil összekötői feladatokra. Az ellenzékiek néhány napon belül elhagyják a Sza­badság-tábor területét - közölte Kovács Attila őrnagy, a kaposvári tájékoztatási iro­da munkatársa. Az indulás időpontjáról és a csoport pontos létszámáról az ameri­kai hadsereg vezetői biztonsági okokból nem adnak információt, néhány napon be­lül azonban újabb önkéntes csoport várható. Szaddám bukása után Szaddám Húszéin megbuktatása után az iraki ellenzék hattagú kollektív vezető testületet kíván a kormány élére állítani. A hatalom átvételét követően az etnikai cso­portosulások és az ellenzéki csoportok különböző irányzatainak képviselői viselnék az irányítás felelősségét - jelentették be az észak-iraki Szalaheddin városában. BÁN JÁNOS Egy nem titkos titkos A Miniszterelnöki Hivatal szerint - legalábbis tegnapig - Ron Werbernek, az MSZP kampánytanácsadójának tanulmá­nya titkosnak minősült. Nyilvánosságra hozatalát 30 évig nem engedélyezték. Az izraeli állampolgárságú szakember a kormány működéséről írt jelentést, melyért kereken 10 ezer dollárt, (mintegy 2,3 millió forintot) kapott a hálás szocialis­táktól. A hivatal - Szekeres Imre államtitkár által aláírt - tit­kosságot megerősítő levelét másolatban lapunk is közölte, tegnap mégis maga Szekeres cáfolta saját sorait. Ki érti ezt? További kérdések is felmerülnek az ügyben. Először is: mi a túró lehet abban a tanulmányban? Erre az ígéretek szerint napokon belül fény derül. Még fonto­sabb: miért egy külföldi állampolgárral íratták meg a dolgoza­tot? Szekeres Imre maga is elismeri, hogy Werber ajánlásai alapján „került és kerül sor” a Miniszterelnöki Hivatal és a ka­binet szervezetének átalakítására, a hatáskörök, a feladatok pontosabb meghatározására. Vagyis fontos, belső ügyekről van szó. Többféle válasz lehetséges. Elképzelhető, hogy ez valóban kiváló tanulmány, nélküle nehezen boldogulna a jövőben a Medgyessy-kabinet. S hogy miért épp Ron Werbernek kellett megírnia? Azért, mert a kormány nem talált itthoni stábjában egyetlen rátermett szakértőt sem, aki ehhez mérhető munkát tehetett volna le az asztalra. Vagy azért, mert hálapénzről van szó a sikeres kampányért. Egyik lehetőség sem szimpatikus. Végtére is Medgyessy azt ígérte, véget vet az ilyesfajta, legalábbis gyanúsnak ható osz­togatásnak, a klientúra pofátlan jutalmazásának. E jelenség­ből éppen elég volt az előző kormány idején. Viszont azt sem tartanám örvendetes megoldásnak, hogy ilyen dokumentu­mokat külföldiekkel íratnának meg. Legyen az a külföldi izraeli, palesztin vagy akár eszkimó. Annyira sok fóka azért nincs itt minálunk. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90^30-304 MÉSZÁROS B. ENDRE Háború és béke Áthaladtak Magyarországon az első, Törökország védel­mére indított katonai szállítmányok, jelentette be Juhász Ferenc honvédelmi miniszter. Sima postai küldeményekről van szó, a tartalom ellenőrzése tehát nem a mi dolgunk, a fe­lelősség ott van, ahol feladják, és ahová érkezik. Hozzátette azt is, hogy Magyarország biztonságos ország, amelyet egy esetleges katonai konfliktus sem fog háborús övezetté tenni. De kihúzhatjuk-e magunkat a háborúból? Ha terepet és telephelyet adunk az induló katonai akciókhoz? Ha nevünket és országunkat adjuk a „békés” címkével el­látott pusztító csomagok kézbesítéséhez? Az ország biztonságára a NATO-tagság a biztosíték, mondja a miniszter, ám ez a cím inkább a kollektív háborúskodás ígé­retét hordozza. Persze, tisztában voltunk a belépéskor azzal, hogy a katonai szövetség bennünket is kötelez bizonyos helyzetekben, de legalább ne pedáloznánk önként, az elsők között csatlakozni az amerikai felhíváshoz, mert így meg­lehetősen kétes értékű a mitológiai alaknak - Hermésznek, a postásnak - a szerepében tetszelegni. Állok a ház előtti teraszon a Mecsek-oldalban, s fölöttem a Rambóból megismert katonai helikopterek húznak el. Szüle­im szemében régmúlt idők emlékezetes fájdalma villan, látha­tóan nem attól rettegnek, hogy egyszer csak levélözön szakad a nyakukba. A kutya öntudatlanul csatlakozik a körhöz, inge­rülten ugatja meg a süvítő égi ragadozókat. Az óvatosság ott bújik a lelkekben: az elmúlt században kétszer is beugrattak bennünket, így ma már senki nem döngeti csak azért a nem­zettudatát, mert úgy hiszi, az erősebb, az igazabb oldalán áll. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy számtalan történelmi példa bizonyítja, a háborúknak egyetlen valódi nyertesük van. Az az ország, amelyik semmilyen formában nem vesz részt bennük. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. __________________ÁLLÁSPONT ___________________ Hír ek Habsburg Ottó Újlakon Horvátországnak 2007-ig be kell kerülnie az EU-ba, mert utána valószínűleg sokáig nem lesz bővítés - jelentette ki a horvátországi Újlakon Habsburg Ottó. A Páneurópai Unió elnöke tegnap Vukovár- Szerémség megyében megtekintette a Kapisztrán Szent János Ferenc-rendi kolostort és a régi bor­pincészetet iS. MTI Új osztrák kormány Bécsben megegyezésre jutott a koalíciós szerződés­ről az Osztrák Néppárt és az Osztrák Szabadság- párt, és péntek délután már le is tette az esküt az új osztrák kormány. Az ÖVP megerősödött, míg az 1999-ben vele csaknem azonos eredményt elérő FPÖ támogatottsága a harmadára, 27-ről tíz száza­lékra zsugorodott. Mm Új ciprusi határidő Kofi Annan ENSZ-főtitkár bejelentette, hogy a ciprusi görög és török közösség vezetői március 10-ig nyilatkoznak végérvényesen arról, elfogad­ják-e a Ciprus újraegyesítését célzó béketervet, és megtartják-e a megállapodás sorsáról döntő nép­szavazást. MTI Bírálat Chiracnak Jospin korábbi francia kormányfő elhibázottnak minősítette az államfő kirohanását az Európai Unió leendő kelet-európai országai ellen, s kifogásolta, hogy a csatlakozási szerződések ratifikálására is célzott a Párizzsal nem egy hullámhosszon meg­nyilvánuló országokkal szemben, mti Indul az űrhajó Átmenetileg az eddigi három űrhajós helyett kettő fog szolgálatot teljesíteni a Nemzetközi Űrállomá­son. Orosz és amerikai szakértők megállapodtak: április végén vagy május elején Bajkonurból egy Szojuzzal indul az űrállomásra a következő állandó legénység - egy orosz és egy amerikai űrhajós, mti Merénylet Karacsiban Fegyveres támadás érte az Egyesült Államok kara- csi konzulátusát; három rendőr életét vesztette, hét megsebesült. Ismeretlen támadók automata fegyve­rekből tüzet nyitottak az épülethez tartozó rendőr­posztra, majd motorkerékpáron elmenekültek. A lövöldözés akkor kezdődött, amikor az őrök iga­zoltatni akarták a későbbi támadót, mti Václav után megint Václav Az ellenzéki Klaus Csehország új államfője A harmadik választási forduló harmadik menetében - egy­szerű többséggel - sikerült a cseh parlament két házának megválasztania az ország új államfőjét az ellenzéki Václav Klaus személyében. Prága Csaknem egy hónappal ezelőtt, február 3-án járt le Václav Havel köztársasági elnök második man­dátuma, és a cseh alkotmány ér­telmében nem jelöltethette magát újra. Nemzetközi elemzők már ekkor az államfő egykori fegyver­társát, a volt miniszterelnököt, a 61 éves Václav Klaust tartották esélyesnek az utódlásra. A kor­mányzó szociálliberális koalíció azonban azt vetette az ellenzéki politikus szemére, hogy túlságo­san egyéni ambíciókat képvisel, modora pedig olykor érdes, és több közös jelöltet is állított az el­nöki posztra. Egyikük-másikuk meg is szorította Klaust, de való­jában egyikük sem számított va­lódi kihívásnak. Ilyen körülmények között ke­rült sor pénteken a harmadik for­dulóra, ahol egyetlen ellenféllel, a balközép irányzatú Jan Sokol filozófiaprofesszorral kellett meg­küzdenie. Az első két menetben Klaus az alsóház többségét tud­hatta maga mögött, és a szenátus­ban is szoros volt az eredmény, végül a két ház együttes ülésén, amelyen elegendő volt az egysze­rű többség, a 281 lehetséges sza­vazatból 142 jutott a volt minisz­terelnöknek. EUROPRESS Vadai? Klaus 1941. április 19-én született a cseh(szlovák) fővárosban. A prágai Közgazdasági Főiskolán szerzett okle­velet 1963-ban, majd Olaszországban tanult 1966-ban, a Cornell Egyetemen 1969-ben. A Csehszlovák Tudomá­nyos Akadémia prágai Közgazdaság- tudományi Intézet kutatója vott 1963- tól, nézetei miatt 1970 végén elbocsá­tották. A Csehszlovák Állami Bank munkatársa 1971 és 1986 között, ezt követően 1989-ig az. Akadémia Prog­nosztikai Intézetének osztályvezetője. A „bársonyos forradalom” egyik elő­készítője: 1989-ben a Polgári Fórum egyik alapítója; decembertől 1992-ig pénzügyminiszter, miniszterelnök­helyettes, 1992-től '97-ig cseh kor­mányfő, 1998 és 2002 között a parla­ment elnöke. Nős, két fia van. i 0 * I l

Next

/
Oldalképek
Tartalom