Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

2003. Február 1., szombat HAZAI T Ü KÖR 3. OLDAL Reaktor-rendellenesség Vita a rendszerváltásról Paks Leállítják és soron kívüli fű­tőanyagcserét hajtanak végre mától a paksi atomerőmű hármas blokkján. Mint arról beszámoltunk, egy tisztító el­járás miatt vasoxid tartalmú lerakódások keletkeztek a fű- tőanyag-kötegek áramlási te­rében, amitől az áramlási ellenállás megnőtt. A december óta tapasztalt folya­matos romlás miatt arányosan csökkentették a blokk teljesítmé­nyét, és úgy döntöttek, hogy a blokk szokásos évi nagy karban­tartását két szakaszban végzik el. A mostam leállás a tervek szerint huszonkét napig tart. Az áramlási ellenállás növekedésére vonatko­zó kiegészítő biztonsági elemzé­sek elvégzése után a 3. blokkban történteket a hétfokozatú nemzet­közi nukleáris eseményskálán (INES) a legenyhébb, 1-es foko­zatba sorolták, és rendellenesség­nek minősítették. A minősítést a magyar nukleáris hatóság, az Or­szágos Atomenergia Hivatal Nuk­leáris Biztonsági Igazgatósága jóváhagyta. A csernobili baleset előtt igen kevés szakember számolt nagy­fokú környezeti szennyeződéssel járó atomerőmű-balesettel. A bal­eset tanulságait leszűrve intenzív Budapest Reformra szorul az izgatásra vonatkozó jogi szabályozás - véli Györgyi Kálmán. Az új büntető törvénykönyv kodi- fikációjáért felelős miniszteri biztos a gyűlöletbeszéd és a véleményszabadság jogi értékeléséről tartott konfe­rencián szólalt fel. Györgyi Kálmán utalt arra, hogy az államvédelmi büntetőjog 1989- es reformjában eltörölték a politi­kai izgatás fogalmát, a nyilvános uszításra helyeződött a hangsúly. Mint mondta: a rasszizmus két fajtáját különíti el a büntetőjog: nép, felekezet vagy faj elleni uszí­tást, valamint az említettekkel szemben alkalmazott sértő, leala­csonyító kifejezések használatát. A gyűlöletre uszítás alkotmány­ban való alkalmazása nem meg­INES-skála 7. Nagyon súlyos baleset 6. Súlyos baleset 5. Telephelyen kívüli kockázattal járó baleset 4. Elsősorban létesítményen belüli hatású baleset 3. Súlyos üzemzavar 2. Üzemzavar 1. Rendellenesség A rendellenesség definíciója az INES-skála alapján: A működési vagy üzemviteli rendelle­nességek, amelyek nem járnak kocká­zattal, de a biztonsági intézkedések hiányosságát jelzik. Ez adódhat beren­dezéshibából, emberi tévedésből vagy eljárásrendi hiányosságból. Ezeket a rendellenességeket meg kell különböz­tetni azoktól a helyzetektől, amikor az üzemviteli korlátokat és feltételeket nem sértik meg, és amelyeket a vonat­kozó eljárás szerint megfelelően kezel­tek. Ezek jellemzően „skála alattiak". nemzetközi együttműködés ala­kult ki különösen Európában. En­nek kapcsán készült el az INES- skála (Nemzetközi Nukleáris Ese­mény Skála), amely az üzem­zavaroknál három, a baleseteknél pedig négy szintet különböztet meg. VIDA TÜNDE oldott mind a mai napig, mivel az értelmezés szerint gyakorlatilag ilyen nincs, a gyalázkodást pedig az Alkotmánybíróság vélemény­nyilvánítási szabadsággal kapcso­latos felfogása miatt alkotmány- ellenesnek nyilvánították és meg­semmisítették. Györgyi Kálmán hozzátette: az 1965-os antidiszk- riminációs ENSZ-egyezmény vég­rehajtása Magyarországon nem történt meg; a kormány elé ter­jesztett nyári javaslat ezt kívánta pótolni. Halmai Gábor alkotmány- jogász a rasszizmus leküzdését célzó, egy éve kidolgozás alatt ál­ló uniós kerethatározat tervezeté­nek kapcsán azt mondta: Magyar- országon konfliktust eredményez a gyakorlatban, hogy az Alkot­mánybíróságnak a véleménynyil­vánítás szabadságáról fenntartott véleménye vagy a közösségi jog elsőbbsége érvényesüljön. mti A közoktatási törvény módo­sítása a 6+6 iskolarendszerre való átállást készíti elő - véli Pokorni Zoltán, a Fidesz ok­tatáspolitikusa. A szaktárca viszont állítja; a módosító ja­vaslat a közoktatási rendszer megváltoztatásának lehetősé­gét is kizárja. Budapest A Fidesz volt oktatási minisztere szerint a közoktatási törvény mó­dosító javaslata bújtatott formá­ban ugyan, de a magyar iskola- rendszer megváltoztatását tartal­mazza. Pokorni Zoltán úgy véli, a javaslat a 6+6 iskolarendszerre va­ló áttérést készíti elő azzal, hogy az új törvény értelmében a tanítók nemcsak alsó tagozatban, hanem felső tagozat 5-6. osztályában is taníthatnának. Ez sok kistelepü­lésen - ahol az önkormányzatok problémákkal küzdenek a peda­gógusbérek emelése miatt - a ta­nárok elbocsátásához vezethet, az iskolák pedig inkább áttértnek majd a hatosztályos rendszerre - mondta a politikus. Másik, erre utaló jelnek látja Pokorni Zoltán a tanterv megváltoztatását, a keret- tantervek eltörlését, és a lineáris tantárgyszerkezet kifejlesztését. Nyertes szerzők, kiadók és tankönyveik fotó, europress/kallus györgy Amitől jó lesz a tankönyv A tankönyvfesztivál záró napján kiosztották az idei tankönyvi tetszésdíjakat. A díja­kat általános iskolai osztályonként egy-egy műnek ítélték oda. Az élmezőnyben Hajdú Sándor és szerzői munkaközössége, Helméczy Mátyás, illetve Altöldy Jenő szerepelt a leggyakrabban. A kiadók versenyében a sorrend: Apáczai Kiadó, Nemze­ti Tankönyvkiadó, Műszaki Könyvkiadó, Korona Kiadó. (Az alsótagozatos diákok az Apáczai Kiadó olvasókönyveit, a felsőtagozatosak pedig a Nemzeti Tankönyvkiadó, illetve a Korona Kiadó történelemkönyveit kedvelik leginkább.) A legkedveltebb tan­tárgy a matematika, a magyar nyelv és irodalom, valamint a biológia volt - legritkáb­ban említettek között volt az ének-zene, a rajz és a művészettörténet. A szaktárca összeesküvés­elméletnek nevezi a Fidesz okta­táspolitikusainak aggodalmát. Az Oktatási Minisztérium szerint a Jogalkotók egymás között Módosítani kell az adatvédelmi törvényt, és meg kell újítani az immár tizenöt éves jogalkotói törvényt is - mondta Bárándy Péter. Az igazságügy-miniszter a kormány négyéves jogalkotási koncepciójáról a 35. Kecskeméti Jogásznapon szólt, az eseményen részt vett a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a belügyminiszter is. Kecskemét Az eseményen Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Orszá­gos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke azt mondta: január 1-jé- től Budapesten, Szegeden és Pécsett állították fel az új ítélő­táblákat, amelyeknek a törvény szerint júniusban kell megkez­deniük a tényleges tevékenysé­get. A fővárosi ítélőtábla elhelye­zését továbbra sem sikerült meg­oldani; az elnök úgy véli: jó volna visszakapni a Néprajzi Múzeum épületét. Bárándy Péter a jogalkotási koncepció részeként utalt arra, hogy apróbb változtatásokat igé­nyelnek az Alkotmánybíróságról szóló jogszabályok, és az’ídei vá­lasztásokon az is bebizonyoso­dott, hogy át kell gondolni a ki­sebbségekre vonatkozó törvényt. A miniszter megemlítette, hogy még ebben a kormányzati ciklus­ban hatályba kell lépnie az új büntető törvénykönyvnek. A ma­gánjoggal kapcsolatosan pedig azt mondta: a közbeszerzések­nek meg kell felelniük az uniós követelményeknek. A jogászna­pon szó esett a kormány előtt lé­vő polgári törvénykönyv új kon­cepciójáról, és arról, hogy szintén változást hozna, ha a telekkönyvi rendszer a földhivataloktól visz- szakerülne a bíróságokhoz. Lamperth Mónika belügy­miniszter előadásában leszögez­te: az Unióban nincsenek kifeje­zett előírások a közigazgatás struktúrájára; a kérdés az, hogy a magyar közigazgatás alkal­mas-e az Unióban hozott dönté­sek végrehajtására. Az a foltos, hogy a közigazgatásban dolgo­zók ismerjék a szakterületükre vonatkozó szabályokat; más­részt stabilnak és működésében megbízhatónak kell lennie az új közigazgatási szervezetnek. Nem az EU, hanem Magyaror­szág érdekében kell színvonalas igazgatási szolgáltatást nyújtani - mondta Lamperth Mónika, majd kijelentette, hogy joghar­monizációs szempontból felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeleteket. Az erre vonatkozó módszertani anyagot a szak­tárca hamarosan eljuttatja az ö nko rmányzatoknak. TAKÁCS VALENTINA A bizalom az Alkotmánybíróságé A legismertebb politikai intézmény az Országgyűlés, ám a parlament csupán a bizalmi rangsor közepén tanyázik - derül ki a Szonda Ipsos A közvélemény a magyar Országgyűlésről című felméréséből. Az emberek leginkább az Alkotmánybíró­ságban és a számukra legrokonszenvesebb pártban bíznak. Budapest A felmérés azért készült el, hogy a képviselők visszajelzést kapjanak a társadalomtól, és így jobban figyeljenek a választópolgárok igé­nyeire - mondta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke. A tanul­mány 1000 fős reprezentatív min­tával készült, 100 fokú skálával. Eszerint Magyarországon átlag alatti figyelem kíséri a politikát: a parlamenti események az embe­rek 41 százalékát érdeklik, a politi­kai mozzanatok 39 százalékukat. A közvélemény közepesre érté­keli az Országgyűlés munkáját (49 pont); a parlament - presztízse 52 százalékos indexével - a politikai intézmények bizalmi rangsorának közepén áll. A listát a Alkotmány- bíróság (66 %) és a legrokonszen­vesebb párt (65) vezeti. Érdekes­ség, hogy a politikai intézmények presztízsranglistáján szerepel a Magyar Rádió és a Magyar Televí­zió is; bizalmi indexük 52 szá­zalékpont. A választópolgárok 54 százaléka nagyobb beleszólási lehetőséget adna a civil szerveze­teknek az országot érintő legfonto­sabb kérdésekben. A kétkamarás parlament létrehozását az embe­rek 51 százaléka támogatja, 31 szá­zaléka ellenzi. A megkérdezettek 45 százaléka egyetlen országgyűlési bizottságot sem tudott felsorolni, a lakosság majd negyedrésze ugyanakkor úgy gondolja, a bizottságoknak fontosabb szerepe van a törvény- alkotás folyamatában, mint a par­lamentnek. A lakosság úgy gondolja, a par­lamentnek meghatározó szerepe van az európai uniós csatlakozásra való felkészítésben (81 pont), az ehhez kapcsolódó országgyűlési tevékenységet azonban csak köze­pesre (50 pont) értékeli; 79 száza­lék úgy gondolja, hogy az Unióban a magyar európai parlamenti kép­viselőknek csak a magyar érdeke­ket kell képviselniük, és mindösz- sze harminc százalék gondolja azt, hogy emellett az Európai Unió érdekeit is figyelembe kell venni. FARKAS MELINDA A politikai intézmények presztízse Átlag, 0-1.00 pont L«grokomx«nv0S®b*> párt Önkormányzatok Köztársaság Elnök QmtMásmww&i lí ormány .Mads#n*0 Országgyűlés Magyar Rád®» Magyar Tetovtadó SSBrúsxtériumok Rsfsdőfség Kormánypártok Egyháza* Újságok Etemé« pártok Sza*sz»rv»z«t«k Munkaadők sz«rv»z*t«l 66 65 61 61 158 55 53 52 52 52 51 50 i 49 48 46 39 38 38 AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBŐL PARLAMENTBE JUTOTT KÉPVISELŐK... melyiket kellene a leginkább képviselnie? _ I.Suatliam árilol/nliotl a KuveiKezo eroeKeKeír %-os megoszlás Átlag, 0-100 pont Összes választópolgárt, egész országot 51 Saját pártját 76 Mindenkit a választókerületben 34 Hozzá közel álló társadalmi csoportokat 69 Akik az ő pártjára szavaztak 5 Hozzá közel álló szakmai szervezeteket 66 Hozzá közel álló társadalmi csoportokat 1 Akik az ő pártjára szavaztak 65 Hozzá közel álló társadalmi szervezeteket 1 Mindenkit a választókerületében 59 Nem tudja, válaszhiány 3 Összes választópolgárt, egész országot 52 Könnyű vonatok Esik a hó a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön pedig fúj a szél. Erről szólt tegnap délelőtt a MÁV közleménye. Meg arról, hogy emiatt a Dunántúl déli ré­szén nehezen állíthatók a váltók és késnek a vonatok. Az Alföld déli részén az erős szél miatt kellett csökkentem a vonatok sebességét. A magyar vasutakon hogyan tudnak még lassabban menni - a szélben (hóban) könnyűnek találtatott - vonatok? kercza Hírek Időben leadták A törvényes határidő - péntek éjfél - előtt valamennyi parla­menti képviselő leadta vagyon­nyilatkozatát az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. Géczi József Alajos, a testület szocia­lista elnöke azt mondta: a kép­viselőknek minden év január 31-én éjfélig kell benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat, mti Lakáspénz Idén 140 milliárd forint szerepel a költségvetésben lakástámoga­tásra, azon belül szociálpolitikai és kamattámogatásra; ez majd­nem 10 százalékos növekedést jelent az előző évi kerethez képest - derül ki a Belügymi­nisztérium tájékoztatójából. Az állami támogatású bérlakásprog­ramra 10 milliárd forint, míg a rehabilitációs és panelprogra­mok finanszírozására 2 milliárd forint áll rendelkezésre, mti Jog és rész Emlékezni kell a történelmünk­re, a múltunkra, hogy mit jelent a totalitarizmus - mondta Habsburg Ottó, miután magán­emberként, György fia és menyé, Eilika kíséretében meg­látogatta a terror Háza Múzeu­mot. A Páneurópai Unió elnö­kének álláspontja szerint a ki­állításnak létjogosultsága van, hiszen a terror is a magyar tör­ténelem része, mti Kiírt pályázat A korábbi két sikertelen pályá­zattal azonos indulási feltétele­ket tartalmaz a Magyar Televí­zió e hónap utolsó napján nyil­vánosságra kerülő pályázata. Az indulni kívánók március 2-ig adhatják be anyagukat, döntés pedig a közben újra­választott elnökség április else­jei ülésén születhet arról, kit terjesztenek személyi javaslat­ként a nagykuratórium elé. mti Alakuló gyűlés Kilenc egyházmegye 400 gyüle­kezete, oktatási, szociális és egészségügyi intézményei kép­viselőivel tartotta meg alakuló közgyűlését a Tiszántúli Refor­mátus Egyházkerület a debrece­ni Nagytemplomban. Az egy­házkerület vezetői hat évre szóló megbízást kaptak. Meg­erősítették posztján Bölcskei Gusztávot, a Tiszántúli Refor­mátus Egyházkerület püspökét, Nagy László lelkészi és Arday András világi főjegyzőt, mti Jegy a fantomra Már most válthatók jegyek Az Operaház fantomja című musi­cal Madách Színház-beli premi­erjére, és a produkció első ki­lencven előadására. A musical május 30-tól a világon először Magyarországon kerül színre az eredetitől eltérő, önálló válto­zatban, Szirtes Tamás rendezé­sében, Kentaur díszleteivel, mti Nem a bányára A hatszáz lakosú Sajó völgyi település, Vadna lakói tiltakoz­nak az ellen, hogy a falu hatá­rától száz méternyire külszíni fejtésű szénbánya nyíljon. Évekkel ezelőtt a bánya miatt a házak megsüllyedtek, a szén­szállító dömperek miatt meg­repedeztek a falak: a károkat senki nem térítette meg, mti ■ Hiányos az alkotmány örvénytervezet világosan fogal- naz, az iskolaszerkezet átalakítá­sának még a lehetőségét is kizárja. STEINER KATA

Next

/
Oldalképek
Tartalom