Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

4. OLDAL - 2003. FEBRUÁR 1., SZOMBAT MEGYEI K O R K E P Dédapáik estek el a doni áttörésnél A protokoll mellett városnézésre kevés idejük maradt „Még mindig alig lehet hallani a második világháború legtöbb magyar áldozatot követelő csatájáról, a doni áttörésről; pedig szinte nincs is olyan család, amelyik ne vesztette volna el vala­melyik tagját 1943 telén Oroszországban” — mondta el Kindli Erna, a doni áttörés 60. évfordulója alkalmából szervezett ta­nulmányi kirándulás egyik résztvevője. A doni áttörés 60. évfordulója em- dö információs csomagot a pályá­lékére az Oktatási Minisztérium és a nemrég megalakult Nemzeti Emlékezet Programiroda közösen szervezett középiskolások számá­ra ötnapos kirándulást, amelyen megyénkből Kindli Erna, a békés­csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanu­lója vett rész.- Úgy tudom, az egész ország­ból csupán 15 diák vehetett részt a doni tanulmányi kiránduláson. Hogyan kerültél be a szerencsés ke­vesek közé?- Az egyik napilapban olvas­tam a pályázati felhívást tavaly de­cemberben. Mint később megtud­tam, összesen 300 középiskolás pályázott, közülük a Történelem Tanárok Egylete (TTE) választotta ki a résztvevőket. Arról kellett ír­nunk, hogyan kapcsolódik az éle­tünkhöz a doni áttörés, mi a véle­ményünk a témáról. Bár általános iskolás korom óta a történelem a kedvenc tantárgyam és azonbelül is a má­sodik világháború foglalkoztat a legjob­ban, mégis, viszony­lag keveset tudtam er­ről a tragédiáról. Apá­lyázatom megírása előtt alaposan utána kellett néznem a té­mának. A tanköny­vekre nem támasz­kodhattam, hiszen csak pár sor­ban említik a doni eseményeket. A kiránduláson résztvevő diá­kok többsége tudott róla, hogy dédapja vagy valamelyik még tá­volabbi rokona a doni áttörésnél esett el. Az utazás előtt a TTE összeállított egy mindenre kiterje­zat nyerteseinek. Innen tudtam meg azt is, hogy a második világ­háborúban meghalt 162 ezer ma­gyar katona közül 127-128 ezer fő­re becsülik a Don-kanyarban el­tűnt, fogságban meghalt, vagy a fronton elesettek számát.- A 15 diákon kívül kik vettek még részt a tanulmányi úton? Nem vett el a tapasztalatszerzés idejéből túl sokat a protokoll? — Ugyancsak pályázati úton vá­lasztottak ki öt történelemtanárt, valamint az Oktatási Minisztérium két szervezője, két újságíró, egy or­vos, a TTE két munkatársa és a Ma­gyar Televízió négytagú stábja vett még részt a tanulmányi úton. Bár a tévések már három héttel az indu­lás előtt beszereztek minden létező engedélyt a forgatáshoz, mégis számos program megkezdése előtt órákig kellett várakozni, hogy a he­lyi illetékesek beengedjék a kame­rát. A kint töltött öt nap időbeosz­Nyelvi nehézségek- Hiába tudok felső fokon franciául és középszin­ten angolul, néhány turistahelyen kívül, Oroszor­szágban ezzel semmire sem mentem - vallotta Erna. - Ellátogattunk viszont a moszkvai Lomono­szov Egyetemre, ahol találkoztunk 7-8 magyarul tanuló orosz fiatallal. A tiszteletünkre felolvastak Kertész Imre Sorstalanságából és utána egész jól elbeszélgettünk - magyarul. tását már jó előre leszervezték, az orosz bürokrácia miatt mégis sok­szor csúsztunk a programmal. Ez persze a városnézésre fordítható üres órákat kurtított meg. A kötele­ző turistalátványosságok, közül a Vörös teret és a Kreml egyik épüle­tét néztük meg, valamint-'az első A békési Kindli Erna részt vett a doni áttörés 60. évfordulójának emlékére szervezett oroszországi tanulmányi kiránduláson D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET este elvittek minket egy balettelő­adásra a nagyszínházba.- Hogy tetszett Oroszország? — Moszkva gyönyörű, mint tu­rista, bármikor szívesen vissza­mennék oda. A vendéglátásra nem panaszkodhatunk: végig a legjobb szállodákban laktunk, és szinte agyonetettek bennünket. Mielőtt elindultunk, a csoport valamennyi tagja ka­pott egy -30 Celsius-fo- kig hitelesített hálózsá­kot, mert korábban a nagy hidegtől elfagytak néhány, északabbra fekvő településen a ve­zetékek. Szerencsére nem volt szükség rá, sőt ottjártunkkor enyhült a téli hideg is, nappal mí­nusz 4 Celsius-fok körül mozgott a hőmérséklet. Bennem a főváros most is a történelmi múltat idézte fel. Amikor egy belföldi járattal el­repültünk Voronyezsbe, olyan volt, mintha 30-40 évet visszafelé utaztunk volna az időben. Állítólag a városban 1943. óta nem jártak Közmeghallgatás a városházán A lakosság véleményét figyelembe veszik Közmeghallgatást tart a gyulai képviselő-testület február 3-án 16 órától a városháza dísztermében. Gyula A napirendi javaslat szerint első­ként Cséfán Lajos, a Gyulai Vár­fürdő Kft. ügyvezető igazgatója tart tájékoztatót a fürdő működé­séről, a fejlesztési elképzelések­ről. Ezután a piacról, a piacfel­ügyelet működéséről, a tervekről ad tájékoztatást Daróczi László, a Gyulai Városgazdálkodási Igaz­gatóság igazgatója. A tájékozta­tók után lakossági hozzászóláso­kat várnak. Becsyné dr. Szabó Márta, a gyulai önkormányzat jegyzője elmondta: a képviselő- testület döntése alapján évente kétszer tartanak közmeghallga­tást. A lakossági fórumokon arról győződhettek meg, hogy több ki­fogás érkezett a fürdőről. A kép­viselő-testület igényli a vélemé­nyeket, ezért is szerveztek lakos­sági fórumokat. Szeretnék, ha nem úgy lenne, mint korábban, amikor a közmeghallgatásokon néhányan érdeklődtek. Amire le­Településeink krónikája hét a helyszínen, amire nem, írásban válaszolnak. A következő közmeghallgatást március 3-án rendezik, melyen az egészség- ügyi alapellátásról és a közszol­gáltatásokról, elsősorban a Gyu­lai Közüzemi Kft. szolgáltatásai­ról lesz szó. Az idén el kell ké­szülnie a város rendezési tervé­nek, melyről ugyancsak tartanak lakossági fórumokat. Szeretnék a zajrendeletet is átdolgozni, s er­ről ugyancsak lakossági fórumot rendezni. A képviselők választó- kerületeiben szintén terveznek fórumokat. Gyerekek a másságról A nagykamarási általános iskola a pedagógiai neve­lés eszköztárát bővíti azzal, hogy évek óta nyitott intézményként rendszeresen fogad külső előadó­kat, akik különféle témakörű foglalkozást tartanak a diákoknak. A fiatalok szívesen veszik az ilyen órá­kat, amelyek a megszokott tanmeneten túl, a gya­korlati élet iránti érdeklődést is fokozza a gyerme­kekben. Legutóbb január 30-án a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének szervezésében rend­hagyó osztályfőnöki órát tartottak a 7-8 osztályosok részére. A tanulók megnézték az Együtt veletek cí­mű filmet, majd Baukó Ildikóval, az egyesület saj- tósának közreműködésével ismerkedtek a másság gondolatával. Végül kérdőívek segítségével feldol­gozták a mássággal járó helyzeteket, a beilleszke­dést, a segítségnyújtást és a másként viselkedő em­berek elfogadását. _________________________________________ty Kóbor kutyák Dévaványán Az utóbbi hetekben, hónapokban Dévaványán el­szaporodtak a kóbor kutyák. A problémát a helyi orvosok jelezték a város vezetésének. Mint a leg­utóbbi ülésen az egyik doktornő megemlítette: volt olyan eset, amikor egyetlen nap alatt ugyan­azt az embert kétszer is kóbor kutya harapott meg. Pap Tibor polgármester reagálásában elmondta: az önkormányzat rendelkezik kábítólövedékes fegyverrel. Hamarosan kijelölik azt az embert, aki ezt az eszközt használni tudja. Ettől kezdve a kóbor ebeket begyűjtik, és néhány napig tartják. Ez idő alatt, ha a kutya gazdája jelentkezik, akkor a befo­gási és a tartási költségek megfizetése után az illető elviheti az ebet. _________________________________________a Sikeres előadások Bodzáson A medgyesbodzási általános iskola több nagy si­kerű programot szervezett a közelmúltban a ta­nulók és a szülők számára. - Hangulatos és telt­házas programunk volt az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és ta­nárainak koncertje, akik a művelődési házban léptek fel. Szintén közönségsikert aratott az álta­lános iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak néptánc előadása, amely az orosházi Leonardo Művészeti Iskola és Halászi Éva tanárnő segítsé­gével valósulhatott meg - mondta Paulik Ferenc igazgató. A programsorozat a szülői munkakö­zösség műsorával folytatódott, ahol az anyukák és apukák vidám jelenetekkel és irodalmi összeál­lítással kedveskedtek a gyerekeknek. A sikeres fellépések a nyugdíjasklub estjén értek véget, ahol az idősek és fiatalok egyaránt jól érezték ma­gukat. _________________________________________lü magyarok - meg más külföldi ná­ció tagjai se nagyon -, így a helyi­ek olyan figyelemmel és rajongás­sal vették körül a tanulmányi ki­rándulás tagjait, mintha filmsztá­rok lennénk. Voronyezsben csatla- kozott a csoporthoz Magyar Bálint oktatási miniszter, aki másnap a rutkinói temetőben bejelentette, hogy a kormány 10 millió forintot szán a magyarországi szovjet sír­kertek felújítási munkálataira.- Mit jelentett számodra a láto­gatás a rutkinói magyar temetőben?- Ez volt a kirándulás csúcs­pontja. El kell mondanom, hogy bár a szovjet temetőt még nem fe­jezték be, az 50-60 ezer sírhelyes magyar rész kiépítésével már elké­szültek, és nagyon szép lett. A hősi halottak neveit hatalmas kőtáblák­ra rótták föl, az egyik diák meg is ta­lálta a Don-kanyarban elesett roko­nának nevét. Bár nem volt benne a programban, de mi, középiskolá­sok azért elénekeltük a Himnuszt.- A különböző oktatási intéz­ményekben tett látogatásaitok alatt születtek új barátságok az orosz diákokkal?- Mi hősiesen próbálkoztunk ismerkedni minden adandó alka­lommal, de a csoportunkból csak egy fiú beszélt oroszul, a helyiek pedig nem beszéltek nyugat-euró­pai nyelveket. A kirándulás során a 15 diák igazi közösséggé forrt össze, megbeszéltük, hogy a jövő­ben is szervezünk találkozásokat, tartjuk egymással a kapcsolatot.- A tanulmányi kiránduláson szerzett tapasztalataidról tervezel valamilyen élménybeszámolót?- Másnap, ahogy hazaérkez­tünk, tehát vasárnap, a Napkelté­ben részt vettem már egy beszélge­tésen három másik diákkal, a TTE- es történészekkel és Vágó Istvánnal, aki a Nemzeti Emlékezet Program- iroda vezetője. Ezenkívül még az osztályomnak tartok előadást a do- ni élményeimről, frankó Marianna Megkérdeztük olvasóinkat A fóliakárok következményéről Radics Tivadar, 55 éves, méhke­réki nyugdíjas:- Sajnos, igaz az a mon­dás, miszerint a szegény em­__________ bért az ág is hú zza. Köztu­domású ugyanis, hogy a faluban elég sokan foglalkozunk fóliá­zással. Az idén már az első idő­szak rosszul kezdődött. A hava­zás ugyanis hatalmas károkat okozott a fóliasátrakban. Akik kifeszítették már a fóliát, nem fűtöttek a sátorban, ott sok he­lyen a lehullott vastag hótakaró összeroppantotta a sátor tartó- szerkezetét. így, a szezon kezde­te előtt, ezek elég baljós jelek. Ránk férne egy jobb esztendő, tavaly ugyanis az árak nevetsé­gesek voltak. Iszály János, 33 éves, méhkeréki őstermelő:- Jókor te­szik fel a kér­dést. Éppen most mértem fel, hogy meny­nyibe kerül a hó által összeroppantott fóliasát­raim újjáépítése. A lehullott hómennyiség két, egyenként 57 méter hosszúságú 8,5 méter szé­les sátramat nyomta össze. Örü­lök, ha kijövök másfél millió fo­rintból! Sajnos, a baj nem jár egyedül, s ha jön, a legrosszabb­kor. Az előnevelt palántáimat ép­pen a napokban kellett volna ki­ültetni, még szerencse, hogy a szomszédom a mag árában át­vette tőlem. Nem is tudom mit tennék, ha vállalkozó bátyám nem segítene testvéri kölcsön­nel. Radics Tibor, 30 éves, méhkeréki őstermelő:- Némi túl­zással akár azt is mondhatom, hogy egyes méhkeréki csa­ládok egzisz­tenciáját maga alá temette a hó. Jómagam is primőrtermeléssel foglalkozom, tisztában vagyok azzal, hogy minek mennyi az ára. Bár szerencsére mi leszedtük a fóliát. így nyugodtan eshetett a hó. Modellezzünk ezzel ellenke­ző helyzetet. Ha jól számítom, egy huszonöt méter hosszúságú, öt és fél méter széles fóliasátor új­raépítése alapáron is 400-500 ezer forintba kerülne. Mi taga­dás, magam is nagy gondban len­nék, így az előnevelt palánta ki­ültetése előtt. Far György, 33 éves, méhkeréki őstermelő:- Éppen az unokatestvérem­nek segítkez- tem, hiszen neki két nagy méretű sátrát Toppantot­ta össze a hó. Felbecsülheteüen károkat okozott a lehullott hómennyiség, hiszen a faluban fó­liasátrak tucatjait rongálta meg, tette tönkre. Egy szó, mint száz: nem olcsó mulatság a sátrak újjá­építése. Egy 60 méteres fóliate­kercs ugyanis 56 ezer forintba ke­rül, s a tartószerkezethez szüksé­ges fémcsöveket sem fillérekért adják manapság. Sokan bajban lesznek a szezon kezdetén. Idén lehet, hogy magasabb ára lesz a paprikának, uborkának, csak az segítene valamelyest rajtunk. 1B. ÍVFOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Orosháza „diplomatái” Európában Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola azon törekvései, amelyek az intézmény hatékonyságának nö­velésére, szolgáltató rendszerének korszerűsítésére irányul­tak, eredményesnek bizonyultak. Ezt az is jelzi, hogy az el­múlt öt évben 30,7 százalékkal növekedett az iskola tanulói­nak létszáma. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépis­kola a minisztérium által készített ranglistán, melyen a gim­náziumok és a szakközépiskolák együtt szerepelnek, az elő­kelő huszadik helyen áll. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2. Tel.: 68/411-362, fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Honlap: www.tancsics-ohaza.sulinet.hu Hogy miért is érdemes a Tán­csicsban továbbtanulni? Az iskola lehetőségeiről Blahó János, az in­tézmény igazgatója tájékoztatta lapunkat:- Iskolánk tanulói­zését nemcsak diákjaink számára biztosítjuk, hanem minden érdek­lődő előtt nyitottak vagyunk. A Táncsicsban bővült az érettsé­gi utáni szakképzés lehetősége. nak valamivel több mint 50 százaléka orosházi diák, a többiek Békés, Csongrád és Bács-Kis- kun megye 34 települé­séről érkeztek hozzánk. A sportosztályunk pedig országos, sőt, nemzet­közi beiskolázású. Kü­lön öröm számunkra, hogy az Orosházán lete­lepedett multinacionális cégek szakembereinek gyermekei is a Táncsi- csot választják. Isko­lánkban kiemelt szere­pet kap a nyelvi és az in­formatikai képzés is. El­értük például, hogy an­gol speciális osztályunk, a 12. A osztály diákjai valamennyien rendelkeznek álla­milag elismert C-típusú középfokú nyelvvizsgával, vannak, akik né­metből is letették a középfokú vizsgát és több diákunk angolból felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett. ECDL vizsgaközpontunk lehetősé­geit, az Oxford nyelvdiploma és a Deutsches Sprachdiplom megszer­AZ ISKOLA KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE- 8 évfolyamos gimnázium- 4 évfolyamos gimnázium * Speciális osztályok: német nyelv, angol nyelv, biológia * Emelt óraszámú osztályok: humán osztály, sport- osztály, számítástechnikai osztály- Világbanki szakképzés * Informatikai szakmacsoport * Gépészeti szakmacsoport ' Közgazdasági szakmacsoport- Levelező tagozat * Érettségi megszerzése, majd OKJ-s szakképesítés- Érettségi utáni középfokú szakképzés ' Műszaki számítástechnikai technikus * Gépipari számítástechnikai technikus * Gazdasági informatikus * Vállalkozási ügyintéző ' Pénzügyi-számviteli ügyintéző- Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú képzés * Számviteli szakügyintéző * Pénzügyi szakügyintéző Középfokú szakképzés keretében ötféle szakmát sajátíthatnak el az érettségizettek. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolával, amelynek alap­ján a Táncsicsban akkreditált isko­larendszerű felsőfokú szakképzést is indítanak számviteli szakügyin­Információ az érdeklődőknek A 8 évfolyamos gimnázium után érdeklődő diákokat és szüleiket 2003. február 5-én szerdán 8 órakor várják az intézménybe, ahol tájékoztató hangzik el a jelentkezési lapok kitöltéséről, to­vábbításáról, és óralátogatásokra is lehetőség nyílik. téző és pénzügyi szakügyintéző szakon. Ä felsőfokú képzés a to­vábbtanulóknak lehetővé teszi a felvételi mentességet, akik credit­pontokkal folytathatják tanulmá­nyaikat a szakirányú fő­iskolákon, egyetemeken. Blahó János beszélt arról is, hogy tovább szélesedtek az iskola külföldi kapcsolatai, szeretnék európai pol­gárrá nevelni diákjaikat, akik külföldi útjaikon Orosháza diplomatái is.- Túráinkon több mint 1200 diák járta be Európa, sőt Afrika orszá­gait, sítáboraink is szá­mos élménnyel gazdagí­tották a gyerekeket - hangoztatta az iskola ve­zetője. - A Zemplénben lévő diáktanyánk pedig az osztálykirándulások kedvelt útiránya és kivá­ló erdei iskola. Ezt követően beszélt az intéz­ményben folyó sporttevékeny­ségről is, kiemelve a legjobb ered­ményeket. Az intézmény diákja, Kiss Gergely birkózó a Magyar Köztársaság „Jó tanuló, jó sporto­ló” címét érdemelte ki. A diák­olimpiákon elért eredmények alapján a Táncsics az egyik leg­eredményesebb iskola, amiért március 15-én elismerést vehet­nek át a minisztériumban. Az intézmény egyre otthonosabb kollégiummal és színes diákélettel is büszkélkedhet, aminek letétemé­nyese a diákönkormányzat. ▼

Next

/
Oldalképek
Tartalom