Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2003. Február 1., szombat Taszár magyar föld A titkosszolgálati államtitkár a megerősített biztonságvédelemről Megalapozatlannak nevezte Tóth András a feltételezéseket, miszerint nőtt hazánk és a térség veszélyeztetettsége a kikép­zésre érkező irakiak miatt. A polgári nemzetbiztonsági szol­gálatokat irányító államtitkár az Europress kérdésére kifejtet­te: nincs szükség különleges intézkedésekre. Budapest - Régen rossz, ha ez bárkinek------------------------------------------- feltűnik. A biztonsági szolgálatok- Taszár magyar terület, ahol a ma- akkor dolgoznak jól, ha a jelenlé- gyar törvények érvényesek - tűk észrevehetetlen. A figyelem hangsúlyozta Tóth András. - A egyébként folyamatos, és most Nemzetbiztonsági Hivatalnak semmivel sem intenzívebb, mint a minden megyében működnek ki- nevezetes szeptember 11-i kor­rendeltségei, munkatársainknak a szakhatár után bármikor. Az Egye- Dunántúl déli részén most persze sült Államok ellen elkövetett me- akadnak többletfeladataik. Az rényletek óta ugyanakkor merő­egész érintett körzetet, Somogy ben új időszámítás kezdődött. A megyét megerősítettük védelmi- korábbi fogalmak jórészt értelmű- biztonsági szempontból. Ehhez két vesztették: a terrorista nem fel­megvan a kellő pénzügyi fedezet, tétlenül köthető országhoz, nem technika. A taszári bázis ugyan- üzen hadat, és az agresszor, az akkor magyar laktanya; színvona- ellenfél a legkorszerűbb technika lát tekintve egyébként nem sok- birtokában cselekszik. A bizton- ban különbözik a többitől. ság ilyen körülmények között fel­- Hogyan történik az iraki be- értékelődik. Sokáig természetes utazók ellenőrzése? volt a megléte - mint a csapvízé.- Még az ideutazás előtt alapo- A hiánya vagy csorbulása sokkal san megnézik az amerikaiak, kiket feltűnőbb. akarnak bevonni a Szaddám - Jut-e elég figyelem a nemzet- Huszein bukása utáni konszolidá- közi terrorizmus mellett a mene- cióba. Az Egyesült Államokban külttáborokra, a drogpiacra? különben 300 ezer iraki él, tehát - Magyarország mindig is a „ha- nincs hiány olyanokban, akik a dák útján”, a délkelet-észak- nyelvet bírják. Mi ahhoz ragasz- nyugati forgalom kereszteződésé- kodtunk, hogy az amerikai-ma- ben helyezkedett el. A rendvédel- gyar megállapodás értelmében kü- mi szervezeteknek ez a körül- lön is meggyőződjünk arról, mény folyamatos elfoglaltságot ad, nincs-e olyan beutazó, aki kocká- akár kábítószer-csempészetről, zatot jelentene, nincs-e rajta a akár a menekültek áradatáról van nemkívánatos személyek listáján, szó. Magyarország azonban nem Megalapozatlan tehát a félelem, hátországa a nemzetközi terroriz- Furcsa módon annál nagyobb a musnak, ezért az ide érkező nyugtalanság, minél messzebbre migránsok, akik különben erő­vagyunk Taszártól. A balkáni hely- teljes ellenőrzésre számíthatnak, zet miatt a kilencvenes évek köze- többnyire csak ideiglenesen ma- pe óta kiemelt fontosságú az otta- radnak. A Balkán felől beutazók ni bázis, s aki ott él, ott dolgozik, számára hazánk az a folyosó, általában nem panaszkodik. amelyen át a zömük nyugatra- Észlelhető-e valami a szigort- igyekszik. Tranzitországként nagy tásokból? Megerősítik-e például a a felelősségünk, és az ellenőrzést magyarországi energiaközpontok, fokoznunk kell majd, amikor külföldi érdekeltségek, vízellátó hamarosan az Unió tagállama rendszerek védelmét? leszünk. toronyi attila Az Európai Unió Brüsszel „A magyar kormány Taszári, ahol a balká- Az iraki válságról folyó vitá- ni háború idején a NATO légibázisa műkő­höz való hozzájárulásnak te- dött, zokszó nélkül az amerikaiak rendelke- kinti Romano Prodi, az Euró- zésére bocsátotta. Vajon a kormány figyel- pai Bizottság elnöke az euró- men kívül hagyhatjae, hogy a lakosság pai vezetők levelét, amely többsége nemet mond az iraki háborúra?” „ismert álláspontokat” fogai- - írja Paul Lentim a Die Welt hasábjain, máz meg. Az EU soros görög elnöksége ne- fokozott óvatosságra és - szükség vében Jeórjiosz Papandreu kül- esetén - a távozásra való fel- ügyminiszter több kollégájánál tá- készülésre hívta fel a Perzsa-öböl jékozódott, hogy érdemes-e feb- országaiban tartózkodó állam- ruár közepére összehívni a tag- polgárait, a diplomaták család­országok és a tagjelöltek külügy- jainak és a kevésbé fontos sze- minisztereit az iraki válság meg- mélyzet tagjainak pedig engedé- vitatására. Az Egyesült Államok lyezte a hazatérést. ■ Tóth András 1946-ban született Budapesten. 1970-ben szei :ett diplomát a Buda­pesti Műszaki Egyetemen. Mérnökként, majd 0 emvezetőként dolgo­zott. Az 1994. évi választásokon az MSZP őrs Igos listáján szerzett mandátumot. 1994-től politikai államtitkára Hor édelmi Minisztérium­ban, majd a miniszterelnök kabinetfőnöke. 200 Hői az Országgyűlés alkotmány- és igazságügyi bizottságának tagjí (ént tevékenykedett. 2002-től a Miniszterelnöki Hivatal politikai államt <ára. az iraki válságról A hét végén megkezdődik az iraki önkéntesek kiképzése a tas ári bázison. Erről David W. Bamo tábornok, a kiképzést vezető parancsnok közleményben rtesítette lapunkat. A részt­vevők elsőként megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait, az a nák felismerését, a nukleá­ris, biológiai és kémiai támadás elleni védőfelszerelések, illetve i kézi fegyverek önvédelmi célú használatát. Értesülésünk szerint az első géppel mintegy félszáz iraki érkezett. Kiss Dezső őrnagy, a kaposvári megyeházán működő tájékoztatási oda vezetője közölte: szer­da óta nem érkezett és a közeli napokban nem is várható i abb csoport a bázisra. Demonstrációra készül a taszári bázis bejáratánál a Király fi. fc iella vezette Magyar Érdek Pártja és a Magyar Iraki Történelmi Társaság. A békés demoi trációt bejelentették a Ka­posvári Rendőrkapitányságon, ahol megállapították: a február I ra tervezett megmozdulás­nak nincs akadálya. A 80-100 fős csoport az amerikaiak Irr -ellenes és Magyarország USA-barát politikája, valamint az ország EU-csatlakozása eile kíván tiltakozni. Informá­cióink szerint a demonstrálok Abonyból indulnak, és a főváros érintve érkeznek Taszárra. GYULAY ZOLTÁN Mire a lomb lehull.. A hírhedtté vált szavakat Vilmos német császár mondta, ami­kor 1914 nyarán kirobbant az első világháború: „Mire a lomb lehull, katonáink itthon lesznek”. A történelemkönyvekből azonban jól tudjuk: a levelek ötször is leperegtek a fákról, mi­korra a fegyverek elcsitultak. Az Atlanti-óceán partján ma már aligha ismerik az idézetet, így fordulhatott elő, hogy hír- ügynökségi jelentés szerint az Egyesült Államok nagy való­színűséggel két hónapon belül támadást intéz Irak ellen, de védelmi és közel-keleti szakértők úgy vélik, a Washington által vezetett támadás már június végére be is fejeződik. Tavaszelőtől nyárig tartana hát a katonai akció, nem levél­hullás, hanem épp lombnyitás idejére jósolják a végét. A le­velek pedig épp most, télvíz idején hullanak. Az Európai Unió néhány tagországának és tagjelöltjének vezetői ugyanis levélben támogatták az Egyesült Államokat iraki céljai eléré­sében, meglehetős vihart váltva ki az egész földrészen a ne­mesnek szánt gesztussal. Külpolitikai elemzők szerint ezzel elmélyült a Colin Powell amerikai külügyminiszter által Davosban fölemlített „régi Európa” és „új Európa” közötti árok; az aláírók ez utóbbihoz csatlakoztak, arra számítván, hogy az Egyesült Államok befolyása alá kerül a közel-keleti olajkincs java, s a hűségeskünek meglesz a jutalma. Rossz­indulatú célzások is elhangzottak a levéllel kapcsolatban, amelyet állítólag Washingtonban fogalmaztak, nem csoda hát, hogy a Fehér Ház nem késlekedett az üdvözlő szavakkal, a köszönettel. A levelezéssel kapcsolatban más - meglehetősen abszurd - vád is megjelent a világsajtóban. Hogy tudniillik már Taszáron van az az egyelőre névtelen írató ellenzéki, aki alá fogja írni az elétett levelet az amerikai csapatok behívásáról. Rosszízű vicc, de Európának ezen a fertályán hasonló tréfát már gyakorta láttunk... EGYETÉRTEK: 06-90-330303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 MÓROCZKÁROLY Vér- és becsületnap Buda vára, Hősök tere. Nekem szent helyek. A Himnusz és a Szózat jut eszembe róluk. Többször megcsodált szobrok és múzeumok. A dicsőséges és vérzivataros magyar múlt. Emlé­kezni járok évente kétszer-háromszor is a Várba, a térre. Magánügy, de ajánlom mindenkinek. Van egy Vér és Becsület nevű kulturális egyesület (VBKE). Bejelentették, hogy rendezvényt tartanának a budai Várban. Elutasításban részesültek; az illetékes önkormányzat más kulturális események miatt már lefoglalta a helyszínt. A VBKE erre közölte: február 9-én becsületnapi megemlékezést rendez az Andrássy úton és a Hősök terén vagy a Felszabadu­lás téren. A rendőrség tegnap úgy döntött, hogy megtiltja a demonstrációt, mert a hétvégeken sok autó parkol azon a kör­nyéken, és a felvonulás balesetveszélyes lenne közöttük. Egyébként a Fiatal Baloldal Ifjú Szocialisták nevű szervezet is bejelentkezett erre a naprá a Hősök terére. Több forrásból is tudhatni, hogy a Vér és Becsület Kulturális Egyesület tagjai között neonácik, magyarán újfasiszták van­nak, akik a második világháborúban elhunyt magyar és né­met katonatisztekre emlékeznének február 9-én. Nemes gesz­tus: tisztelgés a halottak emléke előtt. S persze - ahogyan Mao Ce-tung is mondta - virágozzék száz virág, azaz legyen a vé­lemény szabad. Emlékezzenek hát a temetőkben, esetleg erő­dökön, réteken Hitler e századi bálványozói, de ne a Hősök terén, ne a budai Várban. Várhatóan egy éven belül csatlakozunk az Európai Unióhoz. Nyilván ezernyi dolgot átveszünk a 15 tagországtól, és száz­számra adjuk majd át tapasztalatainkat. így van ez jól. Ugyanakkor az Angliában és Németországban is ismert Vér és Becsület Kulturális Egyesület magyarországi megfelelőjével nem kellene büszkélkednünk. Remélhetően ezt is mindenki megérti. Az újfasizmus nem tartozik a demokráciához. Babits szavaival: Legyen vége már, legyen béke már... EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0090330423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. _____________________ÁLLÁSPONT______________________ _________________A VILÁG HÍREI______________________ Az EU reformja Február 1-jétől hatályos az EU-bővítés legfontosabb intézményi fel­tételeit rögzítő nizzai szerződés. A legfontosabb változások az Euró­pai Bizottság létszámát és összetételét, a miniszterek tanácsában alkalmazott szavazati súlyok újraosztását, az Európai Parlament új összetételét, valamint a minősített többséggel eldöntendő kérdések számának kibővítését érintik, mti Ukrán lehallgatási botrány Az ukrán főügyészség vizsgálatot rendelt el azoknak a miniatűr lehall­gatókészülékeknek az ügyében, amelyeket decemberben fedeztek fel a képviselőház két független tagjának dolgozószobájában, mti Arafat nem utazhat Az izraeli hatóságok elutasították Jasszer Arafat palesztin elnök kéré­sét, hogy Rámalláhban lévő, az izraeli harckocsik által lerombolt főha­diszállásáról a Jordán folyó nyugati partján fekvő Gázába utazzon, mti Német légisztrájk Béremelést követelve háromórás figyelmeztető sztrájkot tartottak péntek reggel a három berlini repülőtéren, Tegelen, Tempelhofon és Schönefelden. A ver.di szakszervezet 9 százalékot követel, a lé­gitársaság 2,9 százalékos év eleji és 1,8 százalékos év végi növelést ajánlott a dolgozóknak, mti A magyarok jőve íképe Medgyessy az egész nemzet iránt é ez felelősséget Szatmárnémeti Medgyessy Péter szerint a magyar miniszterelnöknek nemcsak az anyaországban élő 10 millió magyar iránt van felelőssége, hanem azok iránt a határon túl élő magyarok iránt is, akik a nemzet részét képezik. A kormányfő pénteken részt vett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség VII. kongresszusán. Medgyessy Péter ebből az alka­lomból fontosnak nevezte, hogy a Romániában élő másfél millió magyarnak mi lesz a jövője, ho­gyan gondolkodnak, mennyire tudnak egymással és a többi poli­tikussal szót ejteni, s miként tud­nak jövőt felrajzolni maguknak. Az Adrian Nastase román miniszterelnökkel folytatott megbeszéli sével kapcsolatban kijelentette a román kormány­fővel régi j kapcsolatban van, még a válás :tási kampány ideje alatt ismeri ;dtek meg és alakí­tottak ki jó baráti kapcsolatot. „Közös s ándékunk, hogy megmutass ik Európának és a világnak: a két ország jól tud egymás me lett élni, és képes segíteni eg mást” - mondta a kormányfő. Medgyesi / Péter kijelentette: szatmárnén éti htjával első­sorban az R 1DSZ kongresszusát kívánta felk resni, de természe­tesen tóhas2 íálta a lehetőséget a rövid tárg; ilásra az RMDSZ kongresszus in ugyancsak meg­jelenő rom, i kormányfővel. A megbeszéld: ;n - a várakozások­kal ellentét! ;n - nem esett szó akedvezmé ytörvényről. Egykilós aranyérme __________Moszkva __________ Az orosz jegybank különleges pénzérméket bocsátott ki ab­ból az alkalomból, hogy Szankt-Peterburg, azaz Szent­pétervár az idén ünnepli ala­pításának 350. évfordulóját. A jubileumi érmék között a leg­értékesebb az a 10 ezer rubeles, amely egy gramm híján egyki­lós, és színtiszta aranyból ké­szült. Ebből a címletből csak 200 darabot vertek, s valameny- nyi sorszámot visel. A tíz centi­méter átmérőjű felület hátolda­lán térkép látható a világ­tájakkal; a művész emellett a többi között a Péter-Pál és a viborgi erődöt, egy vitorlást és Kronstadt partvédelmi építmé­nyeit tüntette fel rajta a város fő nevezetességeiként. A 10 ezer rubeles mellett még egy száz- és egy ötvenrubeles aranyérme alkotja a kollekciót. A jubileumra ezüstpénzeket is kiadtak, amelyek a városalapító Nagy Péter cár legismertebb szobrát, Falkone Rézlovas című alkotását, vitorlásokat, harci esz­közöket, valamint a flottaépítő, a tudományokat is művelő és ápo­ló uralkodó „szerszámait”, kör­zőt, kompaszt, szextánst ábrá­zolnak. Ezek az érmék 200, 100, 25 és 3 rubeles címletekben ké­szültek, egy-egy darab súlya egy illetve három kilogramm. Á teljes sorozat 5 és fél kilót nyom. A jubileumi pénzek következő sorozata a Szankt-Peterburg 300 éves címet viseli. Ebből 5 ezer darab készült, a hat érme név­értéke egyenként 1 rubel. Hátol­dalukon a Néva parti város leg­ismertebb köztéri szobrai látha­tók - adta hírül a NEWSru inter- netes sajtóügynökség. _________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom