Békés Megyei Hírlap, 2002. október (57. évfolyam, 229-242. szám)

2002-10-03 / 231. szám

2. OLDAL KÖR KÉP 2002. Október 3., csütörtök A magyar államfő Romániában A román főváros vendége a magyar köztársasági elnök. Mádl Ferenc és Iliescu államfő tegnap elsősorban a gazdasági kap­csolatokról, az euroatlanti integráció, valamint a nemzeti ki­sebbségekkel összefüggő kérdésekről tárgyalt. Bukarest Mádl Ferenc személyében először tesz hivatalos látogatást magyar államfő Romániában. Újságírók előtt Iliescu és vendége hangsú­lyozta: a mostam jó légkör lehető­vé teszi a kényes kérdések megvi­tatását is. A román elnök kiemel­te, hogy a kereskedelmi forgalom az elmúlt öt évben a duplájára nőtt. Mádl Ferenc szorgalmazta, hogy tegyék lehetővé a mozgás nagyobb szabadságát, ami alap­vető a kapcsolatok fejlesztéséhez. Ezt szolgálná a határátkelés meg­könnyítése. Adrian Nastase kormányfő és Mádl Ferenc találkozóján a politi­kusok kiemelten foglalkoztak a nemzetiségek helyzetével, és szó esett a kedvezménytörvényről, de a román észrevételeket érdemben nem vitatták meg. Mádl Ferenc kiemelte, hogy milyen fontos szerepet játszik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a balkáni ország politi­kai életében, stabilitásában. Kí­vánatos tovább erősíteni nemze­tiségeink anyanyelvi oktatásának feltételeit, különösen a felsőokta­tás területén - fűzte hozzá. A köztársasági elnök biztosí­totta a román miniszterelnököt arról is, hogy hazánk támogatja Románia csatlakozását a NATO- hoz, és abban is érdekelt, hogy a szomszédos ország EU-csat­lakozása tovább mielőbb bekö­vetkezzen. Nyilatkozatában Nastase azt emelte ki, hogy a román és a Medgyessy-kormány kapcsolatai kiválóak. Mint mondta, a két or­szág kapcsolatai felívelő szaka­szukban vannak, és ebben külö­nösen fontos a szerepe a román és a Medgyessy-kormány szoros kapcsolatának. Hangsúlyozta, hogy nagy érdeklődéssel várja de­cemberre tervezett magyarorszá­gi látogatását, amelyen a két or­szág európai stratégia partnersége lesz a fő kérdés. Ünnepélyes fogadtatás Bukarestben fotó: europress/epa Háttér: zsúfolt program A bukaresti Caivineum református temetőben Mádl Ferenc ma részt vesz az ott kialakítandó magyar hősi parcella alapkőletételén. A program a Bukaresti Egyetemen folytatódik, ahol az államfő előadást tart angol nyelven. A köztársasági elnök felkeresi a Délkelet-európai Együttműkö­dési Kezdeményezés által létrehozott szervezett bűnözés elleni közpon­tot, ahol a központ magyar igazgatója, Bánfi Ferenc ad tájékoztatást az intézmény munkájáról. Mádl Ferenc rövid négyszemközti megbeszélést folytat Emil Constantinescu volt román államfővel is. _________Hírek ________ A VAJDASÁGBAN a kedvez­ménytörvény életbe lépése óta 93665-en igényeltek magyariga­zolványt, ami azt jelenti, hogy a vajdasági magyarság közel egyharmada élt a lehetőséggel. A kérelmezők közül 2154-en kaptak hozzátartozói igazol­ványt, sokan pedig pedagógus- és diákigazolványért, illetve ok­tatói kártyáért folyamodtak, mti SZÍRIÁBAN húszán meghaltak «és harminc ember megsebesült, amikor több öreg épület össze­omlott Aleppo városában. A város kormányzója azt mond­ta: a szerencsétlenséget föld­csuszamlások okozták. Más vé­lemények szerint a házak alatti régi pincék beomlása miatt dőltek össze az épületek, mti TOKIÓ ÉS MOSZKVA a közel­jövőben nem folytat vitát a Kuril-szigetekről - jelentette ki Vlagyimir Lukin. Az orosz par­lament alsóházának alelnöke úgy véli: olyan kérdésekre kell összpontosítani az orosz-japán kapcsolatokban, amelyek a két országot közelebb hozzák egymáshoz, mti AZ USA felfüggesztette az Uk­rajnának megígért segély folyó­sítását, mert keleti szomszé­dunk a most lezárt vizsgálat szerint állítólag megszegte az ENSZ Irakkal szemben fogana­tosított büntető intézkedéseit. Kijevet azzal vádolják, hogy titokban hadászati eszközöket adott el Bagdadnak, mti JASSZER ARAFAT bírálta Ge orge Bush amerikai elnököt, aki olyan törvényt írt alá, amelynek értelmében az Egyesült Álla­mok kormánya Jeruzsálemet Izrael fővárosának fogadná el. Aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban az Arab Liga főtitkára is. mti ELHALASZTOTTÁK az ameri kai Atlantis űrsikló először szerdára tervezett indítását, mert a közelgő Lili hurrikán megzavarhatja a houstoni irá­nyító központ munkáját, mti OROSZORSZÁG elégedettsé­gét fejezte ki amiatt, hogy Bécs- ben megállapodtak a fegyverzet- ellenőrök visszatéréséről Irakba. Powell amerikai külügyminisz­ter viszont mindaddig kizárja az ENSZ-ellenőrök munkába állá­sát, amíg a Biztonsági Tanács nem hoz az ellenőrzés tekinte­tében „új és vüágos elvárásokat” megfogalmazó határozatot, mti ■ Biljana Plavsics: bűnös vagyok A boszniai szerb köztársaság korábbi elnöke megváltoztatta álláspontját, és bűnösnek vallotta magát emberiség elleni bűntettek egy rendbeli elkövetésében. Hága A 72 éves Biljana Plavsics az első magas rangú balkáni politikus, aki elismeri bűnösségét a hágai törvényszék előtt. A Nemzetközi Törvényszék ügyészei ennek fejében visszavonják az ellene emelt többi vádpontot. A keményvonalú szerb nacio­nalista a boszniai szerbek egyik vezetője és Radovan Karadzic egyik legközelibb szövetségese volt az 1992 és 1995 közötti bosz­niai háború idején. 2001 januárjá­ban jelentkezett a hágai bírósá­gon, és ártatlannak vallotta magát az ellene emelt vádpontokban. Ezután - pere kezdetéig - szaba­don engedték. Most Jugoszláviá­val létesített videokapcsolat révén tett vallomást a törvényszéknek. Fontos előrelépés lehet Plav­sics beismerése, mert a politikus asszony így súlyosan terhelő bizonyítékokat szolgáltathat más vádlottak, köztük Szlobodan Milosevics ellen. Tegnap egyébként kölcsönös vádaskodással folytatódott Stje- pan Mesic horvát elnök tanú- vallomása Milosevics volt jugo­szláv és szerb elnöknek a hágai törvényszék előtt zajló büntető­perében. Mesic az első hivatal­ban lévő államfő, aki tanúvallo­mást tett a volt Jugoszlávia terü­letén elkövetett háborús bűnö­ket vizsgáló ENSZ-testület előtt zajló perben. _______________■ Se gítség a leszakadóknak A társadalom egészének problémája a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása. A helyzet felszámolásáról több szaktárca együttesen gondolkodott egy tegnapi konferencián. Budapest Míg az Európai Unió tagállamai­ban a 16-60 éves korosztály 40-60 százaléka vesz részt rend­szeresen valamilyen képzésben, addig Magyarországon ez az arány mindössze 4-8 százalék. Oktatáspolitikusok, a felnőttkép­zéssel foglalkozó szakemberek tudatosítani kívánják, hogy az élethosszig tartó tanulás hamaro­san létszükségletté válik. Csorna Gyula, az Országos Közoktatási Intézet munkatársa szerint a hátrányos helyzetűek problémája ma nem csupán hu­manitárius probléma. Konfliktu­sok lehetőségét hordozza magá­ban, a társadalom kettéosztód­hat, amelyet már oktatáspolitikai, szociálpolitikai eszközökkel na­gyon nehéz kezelni. A jóléti kiadások nemzeti összterméken belüli aránya évek óta 27 százalék, amely nem elegendő a szinten tartás­hoz sem - fogalmazott az Egész­ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtit­kára. Szabó Sándomé elmondta: Magyarországon a háromtagú családok között találhatók a leg­szegényebbek, de átlag feletti a kockázat a nyolc általános isko­lát végzettek körében is. A he­lyettes államtitkár kiemelt fel­adatnak nevezte a családtámo­gatások és a lakásépítési hozzá­járulás növelését. A társadalom leszakadó rétege között találhatók a romák több­sége. Helyzetük javítását célzó programok közül az egyik a szo­ciális földprogram, amelyben a résztvevők fele cigány származá­sú. A közmunkaprogramokban foglalkoztatott romák aránya át­lagosan 40 százalékos, de van olyan megye, ahol ez az arány eléri a 80 százalékot. HORVÁTH MAGDOLNA Diákok ebéd és vacsora nélkül Aggasztó, hogy a középiskolás fiatalok, különösen a lányok rendszertelenül és egészségtelenül táplálkoznak - derül ki abból az országos felmérésből, amelynek keretében hatezer diák étkezési szokásait vizsgálták. Minden ötödik diák nem eszik ebédet. Budapest A diákok jelentős hányada - a lá­nyok több mint 40 százaléka - nem reggelizik. Még_ tízórait sem eszik a tanulók fele. Ám a legtragi­kusabb az ebédidő, ami a gyere­kek 20 százalékánál étkezés nél­kül múlik el. A vizsgálat során ki­derült, hogy az iskolai menzára a fiatalok 20 százaléka jár. Ugyan- ennyien állították, hogy otthon ebédelnek, de csak délután négy­öt óra tájban, amikor hazaérnek az iskolából. A középfokú intézményekben folyó kutatás eredményeiről szól­va Antal Magda, az Országos Élel­mezés- és Táplálkozástudományi Intézet főosztályvezető főorvosa kiemelte: éhes iskolásoktól egyen­letes szellemi és fizikai teljesít­ményt nem lehet várni. A szakem­berek szerint legalább napi ötszö­ri, minőségében is jól megválo­gatott étkezésre volna szüksége a korosztálynak. Az lenne a jó, ha a meleg ebédet mindenki a men­zán, megfelelő körülmények kö­zött és délben fogyaszthatná el. Emellett az otthoni étkezésre is nagyobb figyelmet kellene fordíta­ni, mert kiderült, hogy a korosz­tály 40 százaléka napi rendszeres­séggel nem kap tejet, illetve tejter­méket. Csaknem minden második fiatal napi étrendjéből hiányzik a gyümölcs. Ugyanakkor vészesen GYERMEKÉLELMEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK ARÁNYA Óvodások: 97 százalék Általános iskolások: 58 százalék Középiskolások: ______20 százalék terj ed a kólafüggőség. A tapaszta­latok szerint az iskolapadok mel­lett kólás üvegek hada sorakozik, miközben az üdítőitalban rejlő koffein rendkívül ártalmas hatásá­ról mit sem tudnak a fiatalok. A hiányos táplálkozás legin­kább a matematikai teljesítmé­nyekre van rossz hatással. A moz­gásszegény életmód pedig hatvá­nyozottan rongálja a fiatalok egészségét. A helyzet javítása ér­dekében az iskolai nyersanyag- normák emelését, az intézményi élelmezésvezetők továbbképzését valamint a hatékonyabb pedagó­giai felvilágosító munkát szorgal­mazzák az orvosok. ■ BÁN JÁNOS Kultúrcsapás Érthetetlen és eddigi ígéreteinek ellentmondó elképzelésekkel rukkolt elő a kormány. A parlament kulturális bizottsága ugyanis vitára alkalmasnak minősítette azt a javaslatot, amely szerint az eddiginek a duplájára, vagyis 25 százalékra emelnék a könyv- és zeneműkiadás, a filmgyártás és -forgalmazás forgalmi adóját. A hír megdöbbentő, az előterjesztés indoklása pedig hazug és cinikus, viszont kétségtelenül divatos. Állítólag európai irány­elvekről van szó. A tények ennek ellentmondanak, hisz az uni­óban 0-tól 10 százalékig terjed a könyvkiadást terhelő adó­kulcs (Dánia kivételével), és a kontinens keleti felén sem ritka a nulla százalék. A könyvpiac független szakembereit azért is érte hidegzuhanyként a hír, mert eddig éppen azon munkál­kodtak a kulturális minisztériummal, hogy 12 százalékról 6-ra csökkentsék azt a fránya adót. A színfalak mögött rendület­lenül folyt a kulturális szféra képviselőinek hatalomhoz édes­getése, vélhetően egészen ez idáig. Bárhogy is nézzük, teljesen érthetetlen, milyen megfontolások késztették a szocialista-szabaddemokrata kormány képviselőit e terv megfogalmazására. A forgalmi adó ilyen drasztikus eme­lése sem juttatná a költségvetést számottevő pluszpénzhez, el­lenben a kulturális szféra teljes egészét maga ellen fordítaná a tudást és a művelődést állítólag oly nagyra tartó kormányzat. A kulturális adókedvezmény eltörlése nemcsak a magyar film­gyártásnak jelentheti a kegyelemdöfést, de alapjaiban rengetné meg az ígéretesen fejlődő hazai könyvpiacot is. Kinek állhat ez az érdekében? Senkinek. Olyannyira senkinek, hogy valószínűsíthetően néhány napon belül visszavonják a javaslatot. Elfogadása ugyanis felettébb rossz lépés volna. Gya­nítom, más célt nem is szolgál az egész balhé, mint hogy a kor­mány majd nagy kegyesen letegyen tervéről, ezzel is érzékel­tesse elkötelezettségét a kultúra iránt. Ha már segíteni nem tud, tessék értékelni, hogy ártani sem akar. Rendes tőle. EGYETÉRTEK: 06^90-330*303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0WO-33M04 FORTOLÓCZKY ISTVÁN A kárpótlás forrása Új elképzelés látott napvilágot a kárpótlási jegyek hasznosítá­sára. A létrehozandó céget (Forrás Vagyonkezelő és Befekte­tési Rt.) úgy kívánják megalkotni, hogy alkalmas legyen a még piacon lévő mintegy 19 milliárd forintos névértékű kár­pótlási jegy bevonására. A tőzsdei bevezetéssel a jegy kurzu­sa azonnal a részvény árfolyamához „tapad” majd. A kárpótlással kezdetektől fogva az elmélet szintjén kezdőd­tek a problémák. Úgy tűnik, hogy ennek megoldására a kor­mányzat ezúttal sem vállalkozik, és a sajátos értékpapír fu­tamidejének hiánya mögé bújva újabb átmeneti megoldáson dolgozik, így visjww semmi garancia nincs arra, hogy az értékpapír-tulajdonosok éljenek a csere lehetőségével. Egyébként a kárpótlási jegyek befektetési holdingban történő hasznosítása nem ismeretlen, hiszen a kilencvenes évek első felében a „Hogyan lehetünk gyorsan milliárdosok Magyaror­szágon?” kérdésre adott három legjobb válasz egyike volt. A helyzet sajátosságát az adja, hogy az államnak - kezdetben többségi tulajdonosként - olyan leendő kisebbség érdekeit kell védenie, amely még nem cserélte át értékpapírjait. Ennek hiányában egy esetlegesen többségbe kerülő csoport nyo­mott áron felvásárlást hajthat végre, és a még mindig rendel­kezésre álló jogi trükkökkel könnyen átlépheti a köz- és ma­gánvagyon közötti szűk mezsgyét. A Forrás alapító okiratának megalkotásánál, a jegycsere mód­jának meghatározásánál még meglesz a lehetőség a kárpótol­tak érdekeinek minél nagyobb fokú figyelembevételére. A kárpótlási jegyek bevonásának módját ismertető tájékoztatón a minisztérium illetékesei kényesen ügyeltek arra, hogy a jegycsere konkrétumairól ne bocsátkozzanak részletekbe. Ez reményt ad arra, hogy az állam sem szeretné, ha ez a for­rás is a későbbiekben búvópatakká válna. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640330423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékról. _____________________ÁLLÁSPONT _______________________ C1 B 5600 Békéscsaba, Szt. István tér 2. Telefon: (66) 454-293 5900 OROSHÁZA, SZÉCHENYI TÉR 1. TELEFON: (68) 510-240 Érvényes: 2002.áprllis 1-től BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE CIB Classic betét 50ER-1MF1 1MFI­-5MR 5UF1­10M Fi 10M Fi Mttt Lekötési idő 4v*a kamat (%) EBKM Évet kamat |%) EBKM Éna kamat (%] EBKM Évei kamat (%) EBKM 1 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7.15) 3 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7,15) 6hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) 12 hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjávai megegyező. CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft) Sévoa kamat Évw kamat {%) EBKM 2,000 0 - 50 e Ft-ig 50e Ft - 2M Ft 2M Ft felett 4,500 7,000 2,05 4,66 7,33 KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft) lakötéllldó Évaa kamu (%) EHM­1 hó 6,850 6,85 3 hó 6,850 6,85 6 hó 6,600 6,60 12 hó 6,600 6,60 • Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezlek. HITELEK Magánszemélyek részére CIB Személyi kölcsön *" 3M Ft-ig 20,99 vagy 23,99 3M Ft lelett 17,99 vagy 20.99 THM: 20,02-39.15%, 1-5 éves futamidőre. A kamatláb mértéke é jóváhagyott kitel Összegétől és az adósminősítés eredmé­nyétől függ. Ingatlanfedezet mellett nyújtott- lakáscélú hítel kamata 12,99 %- egyéb célú hitel kamata 15,99 % THM: 18,11 - 22,12%, 1 -10 éves (ulamidóre CIB Otthonteremtő hitel 1 éves kamatperiódus 54 CIB Ú| Otthon hitel CIB^£jt)6402422l2 5,75% 4,50% 2,99% A 1 V 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom