Békés Megyei Hírlap, 2002. október (57. évfolyam, 229-242. szám)

2002-10-03 / 231. szám

2002. OKTÓBER 3., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 65 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ==== 0) ANGRÖ' Arany fekete (250 g) 169 fi Békéscsaba, Ketegyhaii él 7. Tel./fax: (66) 520-790. s Nyitva tartás: 8 hétfőtől péntekig 8-16 éréig.' Csak viszonteladókat szolgálunk kil Számítástechnikai iskolahálózat KERES számítástechnikai tanárt orosházi iskolájába. A tanári állás betöltésének feltétele: felsőfokú végzettség. Elányt jelent; pedagógiai gyakorlat, g Visual Basic ismeret. Érdeklődni lehet telefonon: (62) 551-741, a megjelenés napján és az azt követő napon 14-19 óra között. H0LSAPT0L KÉT HÉTIG FARAGOTT ÜLŐGARNITÚRA BÖRZE! Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Vélemény Sógorok vagyunk, de miért nem beszélünk néme­tül? - kérdezi jegyzetében Vandlik János. (5. oldal) Kultúra A mi Annánk című vígjátékkal kezdi az évadot pénteken a Bé­kés Megyei Jókai Színház. (7. oldal) SZUPERMARKETET AVATOTT A SPAR, (i) A szupermarket egyik erősségét a frissáru-kínálat jelenti, erről is beszélt meg­nyitójában dr. Nemes Tibor, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, mögötte Kosaras Béla polgármester. (Tudósí- tásunk az 5. oldalon) ______________________________ d-fotó, lehoczky péter Te ljesíthetetlen „minimálfeltételek” A gyógyítás nem szünetelhet az ország kórházaiban Október 1-jétől az ország valamennyi kórházát be kellett volna zárni, mert ideiglenes műkö­dési engedélyük lejárt. Állandó engedélyt nem kaphattak, mert nem felelnek meg az előírá­soknak. Az alapvető ok, a pénzhiány: Az Egész­ségügyi Minisztérium egyelőre nem tehet mást, mint meghosszabbítja a kórházak ideiglenes működési engedélyét, a betegellátás miatt bezá­rásról nem lehet szó. A szaktárca új szabályo­zást ígér. Várhatóan jövő év márciusától megvál­toztatják a működési en­gedélyhez szükséges mi­nimumfeltételeket. Me­gyénk három kórházá­nak vezetőit kérdeztük meg a helyzetükről. Uj határidők A kórházak működéséhez szükséges mini­mális feltételek elérésének határideje szep­tember harmincadikán járt le. Egeresi And­rás békéscsabai gazdasági igazgató el­mondta, a napokban kapták meg a módosí­tást tartalmazó szeptember 26-ai Magyar Közlönyt. Eszerint a tárgyi, személyi, szak­mai, gép-műszer kategóriáknak jövő év de­cember 31-éig kell megfelelni, az építészeti kritériumoknak pedig 2005 végéig (utóbbi eddig is így volt). Egeresi András hozzátet­te: minisztériumi források több fórumon utaltak arra, hogy az egyes pontokon túl szigorú minimális feltéteket is átgondolják később. körüli kérdések foglalkoztatják, hiszen hatalmas terhet jelentett az új bérrendszer bevezetése.- Egyszerűen esély sincs a rendeletben meg­állapított működési minimum megvalósítására, egyetlen kórház sem üti meg az elvárt szin­tet az országban - hangsúlyozta a főigaz­gató főorvos. A megyeszékhelyi kórház állapotáról Egeresi András gazda­sági igazgató adott tájé­koztatást: — A minimális elvá­rások két irányban fo­galmazódnak meg. A személyi oldalról Bé­késcsabán 15 orvos, va­lamint 40-50 szakkép­zett dolgozó hiányzik. Békéscsaba—Gyula—Orosháza Dr. Szabó Terézia, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet vezetője szerint az egészségügyet most sokkal inkább a fizetések A másik rész, a tárgyi feltételek is ketté oszlanak: ami az épületeket érinti, a helyiségek száma, az épületek funkcio­nális kapcsolata tekintetében jól állunk, a gép­műszer kategóriában azonban van mit fejlőd­nünk. (Folytatás az 5. oldalon) Emlékező magyar Golgota A művész Kossuth-domborművet adományozott Képzőművészeti kiállítással, könyvbemutatóval, művelő­déstörténeti vetélkedővel, szavalóversennyel és színhá­zi előadással emlékezik ezen a héten Arad magyarsága az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvéd tábor­nokra — írta keddi számában a Nyugati Jelen. A gyászna­pon, október 6-án magyar idő szerint 15 órakor tartják a ko­szorúzást a vértanúk emlék­oszlopánál. Arad Dinnyés László budapesti képző­művész kiállítását október 1-jén, kedden nyitották meg az aradi Klió Galériában. A költőként is is­mert, 1948-as születésű alkotó a Képzőművészeti Főiskolán Kokas Ignác festő- és Illyés Antal szob­rászművésznél tanult; tagja a magyarországi Aradi Vértanúk Öröksé­ge Egyesületnek. Kos- suth-domborművének gipsz mintapéldányát a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség aradi szervezetének adomá­nyozta, hogy annak bronzba öntött változa­tát később elhelyezzék a vértanúk városában. Négy neves aradi személyiség könyveiből szerveznek bemuta­tót szv október 3-án. A szer­zők szc százötven évvel ezelőtt fontos szerepet játszottak Arad közéletében. Gaál László tábor­nok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején megszer­vezte az aradi nemzetőrséget (itt szolgált a költő Arany János is!), és védte a várost az osztrák erők­től. A bihari születésű Simay Ist­ván fiatalon részt vett a szabad­ságharcban, majd tanítóként, ta­nárként, tanfelügyelőként dolgo­zott, tagja volt a helyi Honvédegy­letnek, megválasztották a Hon­védegyletek Országos Szövetsége Díszelnökének. A Gyuláról el­származott Salacz Gyula is részt vett a forradalomban. Később több mint negyedszázadon át állt a város élén polgármesterként. Barabás Béla Arad egyik legis­mertebb személyisége volt a XX. század elején: magyar és román parlamenti képviselőként egy­aránt sokat tett városáért, halála­kor a legnagyobb aradi magyar­nak nevezték. Az Aradi Magyar Ifjúsági Szer­vezet (az AMISZ) csütörtökön művelődéstörténeti vetélkedőt rendez a minorita kultúrházban, melynek témája „Az Árpád-kori kultúrtörténet 1000-től 1301-ig”. Ugyanezen a napon laptársunk székházában, a Jelen Házban „Arad, a magyar Golgota” címmel szavalóversenyt rendeznek általá­nos és középiskolásoknak. A ha­gyományteremtési szándékkal szervezett versmondó verseny cél­ja az aradi és környékbeli fiatalság magyarságtudatának elmélyítése. A gyásznap előestéjén, szom­baton az Aradi Állami Színházban két pódiumműsort is tartanak. A nagyváradi Kiss Stúdió Színház művészei (Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos) „Fényes ég alatt” cí­mű, két hangra alkotott előadását eddig mintegy negyven alkalom­mal láthatta a hazai és külföldi kö­zönség. A másik színházi műsort Déva Nagy Kamilla neve fémjelzi. Az Aradon több évtizede ismert énekes a helyi zeneiskola növen­dékeivel együtt lép színpadra. A gyásznapon, vasárnap szent­misével és koszorúzással emlé­keznek Aradon a tizenhárom vér- tanú tábornokra. ménesi gyórgy Október 6-ai események (Magyar idő szerint) 10.30 Tisztelgés a Szabadság- szobornál a belvárosi római katoli­kus templom udvarán 11.00 Megemlékező szentmise, celebrálja Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök 15.00 Koszorúzási ünnepség a vértanúk emlékoszlopánál A megye kultúrájának istápolása A Békés Megye Képviselő-tes- tülete Megyei Művelődési Központja és Kézműves Szak­iskolája májusban hirdette meg a Szülőföldünk Békés megye fesztiválsorozatot. A rendezvényről tegnap tartot­tak sajtótájékoztatót a szer­vezők a megyei művelődési központban. Békéscsaba Megtudtuk, a kistérségi fesztivá­lokat szeptember 15. és novem­ber 15. között tartják. Jelenleg közel ezer főt érint a fesztiválso­rozat. Nyolc művészeti ágban nyújtották be jelentkezésüket a csoportok és a szólisták. — Ez a fesztivál nem más, mint a megye kultúrájának istápolása — mondotta a művelődési köz­pont igazgatója, Pap István. A ki­írás, nem korhoz kötött. Az összművészeti fesztiválon bárki részt vehet. A kistérségi szervező intézményekkel egyeztetve még további jelentkezéseket is elfo­gadnak a szervezők. Jelentkezési lap igényelhető a kistérségi szer­vezőknél, a megyei művelődési központban, valamint letölthető a www.bekes-mmk.hu honlapról. _______ S. R. G. A jegyzőket tájékoztatták A megye hetvenöt településé­nek jegyzőit hívták össze Bé­késcsabán a megyeházára, hogy a közelgő önkormány­zati választások lebonyolítá­sáról tájékoztassák őket. Békéscsaba Október 20-án az önkormányzati választásokon a települések lakói polgármestert választanak, és megszavazzák a közgyűlés tagjait. A Békés Megyei Területi Válasz­tóiroda vezetője, dr. Biri István teg­nap az időszerű választási felada­tokra hívta fel a jegyzők figyelmét. A megbeszélésen szóba került, ho­gyan kell felkérni a szavazatszám­lál ó bizottságot, hogyan és mikor kell a szavazólapokat előkészíteni. Gyepes László, a területi választási iroda informatikai vezetőhe­lyettese a számítógépes rendszer­ről tájékoztatta az összegyűlteket. A választások előtt október 7- én jogi-igazgatási próbát, október 8-án technikai próbát tartanak, hogy 20-án minden zökkenő- mentesen haladjon. A tájékoztatón az is kiderült, a szavazólapok nyomtatása néhol komoly gond elé állította a terve­zőket, Füzesgyarmaton ugyanis például több mint hatvan, Nagy­szénáson és Eleken több mint negyven jelölt indul, így lehetet­len betartani a szabályban meg­határozott betűnagyságot. F. g. k. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom