Békés Megyei Hírlap, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-07 / 131. szám

Szerencsepercek a Csaba rádióban! Hétjőn, csütörtökön és pénteken a reggeli órákban a Szerencsejáték Rt. munkatársai tájékoztatják önöket az éppen aktuális eredményekről, akciókról, termékekről. Hallgassa az FM io*,o-át, és ne feledje: AKI NEM JÁTSZIK, AZ NEM IS NYERI Szerencsejáték Rt. VK443* ‘ Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY Kiss A. János nem zárja ki annak az elvi lehetőségét, hogy Túró Rudiról valaha utcát nevezzenek el. (5. oldal) Holnap: BEMUTATKOZIK Nagyszénás és Békés Gyógyszerész napok Gyulán, az Erkel Ferenc Ál­talános Művelődési Köz­pontban ma kezdődik a IV. Magyar Gyógyszerész Na­pok rendezvénysorozata a Magyar Gyógyszerész Ka­mara országos elnöksége és a Békés megyei területi szervezet rendezésében. Gyula A négynapos rendezvényen elő­ször az erdélyi gyógyszertárak ké­pei és etikettjei című kiállítást nyit­ják meg, majd a konferenciát, me­lyen egészségügyi miniszteri kitün­tetéseket és kamarai elismeréseket adnak át. A tervek szerint a 16.30 órakor kezdődő tudományos ülé­sen a nyitóelőadást Mikola István egészségügyi miniszter tartja az egészségügy és a gyógyszerészet jelenéről, jövőjéről. (Lapzártakor még tartott a gyógyszerészek és a miniszter egyezkedése). Őt Czeizel Endre orvos-genetikus követi, aki a genetika forradalfnáról, az új lehe­tőségekről szól a betegségek meg­előzésében és a tehetségek felisme­résében. - SZ. M. ­I regionális kiállítások jelentősége egyre inkább növekszik - hangsúlyozta a tegnapi Csaba Expo megnyitóján dr. Parragh László, a Ma- yar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke d-fotó: kovács Erzsébet Csaba Expo: nagyobb területen több kiállító A nemzetközi vásár nagydíját a szarvasi Gallicoop Rt. kapta Az eddigi Csaba Expók közül a mostanit, a ki­lencediket volt a legnehezebb megszervezni, főként azért, mert más a vásárt szervező cég (Expo-Team Kft.) és a sportcsarnok üzemelte­tője (Aréna-Sportcenter). Egyéb bizonytalansá­gi tényezők is akadtak — például, hogy egyál­talán ki nyeri az expo rendezésére kiírt pályá­zatot —, ennek ellenére a tavalyinál nagyobb területen több kiállító van jelen — hangsúlyoz­ta tegnap Váradi Zoltán vásárigazgató. Békéscsaba Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara elnöke megnyitójában leszögezte: a vállalko­zók, a cégek, valamint partnereik és a nagyközönség egyaránt igénylik a regionális vásárokat. Elmondta, hogy a regionális vásárok jelentősége egyre inkább növekszik. A SZÁMOKBAN AZ EXPÓRÓL Belső kiállítási terület: 2100 négyzetméter Külső bérelt stand: 16 000 négyzetméter Az expón kiállító cégek száma: 216 Békés megyei kiállító: 78, ebből 46 a békéscsabai Budapesti területbérlő cégek száma: 39 Az ország más részéről kiállítók: 77 A külföldi kiállítók száma: 22 gazdaság fejlő­dése szüksé­gessé is teszi, hogy aki termé­ket állít elő, szolgáltatásai­ban újdonságo­kat vezet be, az bemutassa eze­ket partnereinek, a nagyközönségnek. Hozzátette: a kis- és középvállalkozások erősödése a regionális vá­sárok egyik kitörési pontja lehet, hiszen ezen vállal­kozások főként a térségben akarnak bemutatkozni. A technológiai újdonságok és az új termékek beve­zetésére, megismertetésére, az üzletkötésekre kiváló lehetőséget nyújt a kiállítás, emellett a kulturális és egyéb kísérőrendezvényekkel kiegészülve a látoga­tóknak is színes programokat jelent. Utóbbi gondolathoz kapcsolódva Pap János, a megyeszékhely polgármestere kiemelte: nagyon örül annak, hogy a tavalyihoz hasonlóan ingyenes a belépés a Csaba Expóra. Szólt arról, jó lenne, ha a különböző fórumokon elhangzó gazdasági élén­külésnek a megyében is kézzel fogható eredmé nye lenne. Sajnos, a Közoonti Statisztikai Hivatal adatai a megyére vonatkozóan nem a gazdaság „beindulását” mutatják. Ennek ugyanakkor nem mond ellent, hogy a Csaba Expót életben tartani és működtetni kell - mondta Pap János. A vásár megnyitóján vásárdíjakat is kiosztot­tak. A nagydíjat a szarvasi Gallicoop Rt. kapta. A zsűri döntése alapján a legszebb belső stand díját a szegedi központú Démász Rt., a legszebb külső­ét a békéscsabai Bánfi és Társa Bt. képviselője ve­hette át. A legjobb hazai gyártó a gyulai FaniSport, a legjobb hazai forgalmazó pedig a szin­tén gyulai székhelyű Schenderlein és Társai Kft. lett. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-román kamarai tagozatá­nak, valamint az ITD Hungary Kht.-nek a szerve­zésében tegnap magyar-román üzletember-talál­kozót is rendeztek az expón. Az eseményen csak­nem 30 román cég, vállalkozás képviselőjével ta­lálkozhattak a magyar üzletemberek és cserélhet­tek friss üzleti információkat, tájékozódhattak a kölcsönös lehetőségekről. ________nyemcsok László Az alkotó szellem ünnepe Várai Sándor Füves könyvé­ből vett szép gondolatok ad­ták meg az alaphangját Tomanek Gábor tolmácsolá­sában az ünnepi könyvhét és az olvasás éve Kondoro­son tegnap tartott megyei megnyitójának. Kondoros A Hősök terén rendezett ün­nepségen Dankó Béla házigaz­da polgármester köszöntötte a könyvbarátokat. Domokos László, a megyei közgyűlés el­nöke megnyitó beszédében az olvasás személyiségformáló, kreativitást fejlesztő és kom­munikációs készséget javító erejéről szólt. Mint mondta, Békés megyében kivált nagy a jelentősége az olvasás révén szerzett tudásnak. Sarusi Mi­hály József Attila-díjas író arra hívta fel a figyelmet, hogy a könyv ünnepe igazából az alko­tó szellem dicsérete. Az ünnep­lés kulturális műsorral folytató­dott, innen a Dérczy Ferenc könyvtárba könyvpremierre várták a közönséget. Itt Kör­mendi Lajos író, a Barbarikum Kiadó vezetője mutatta be Sarusi Mihály Vagabundkorzó és Rótt József Sárréti sors című könyvheti kötetét. Békéscsaba Závada Pál, a Jadviga párnája cí­mű híres regény József Attila-dí­jas írója az olvasás és a könyvke­reskedelem valódi kérdéseire irá­nyította a figyelmet az ünnepi könyvhét tegnapi békéscsabai megnyitóján. A nyolc-tíz év után ismét kirakodóvásárral ünnepelt alkalmon az író először szlová­kul köszöntötte a megjelenteket, majd így szólt, utalva szlovák származására: — Nyelvi értelem­ben is hazalátogatás az ideérke- zésem. Az író említést tett az iroda­lom silány termékeiről is, ame­lyekkel gyakran nagyobb ha­szon érhető el, mint az általa igényesnek mondott válfajjal. — A könyves szakma ipar és ke­reskedelem. Általánosságban mit ünnepeljünk rajta hát?! Hogy „támogasd a magyar ipart”? (Folytatás a 5. oldalon) Kondoros apraja-nagyja érdeklődött az ünnepi könyvhét megnyitója iránt, amelyet ezúttal Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke mondott ívfotó: kovács Erzsébet Tele a Teleház Kötegyánban Megyénkben ülésezik az Országgyűlés,,civil-bizottsága” Tóth Imre országgyűlési kép­viselő, polgármester meghívá­sának eleget téve június 6-7- én megyénkben tartja kihe­lyezett ülését az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bi­zottsága. Tegnap a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, illetve három sarkadi civil szervezet képviselőivel, munkájával is­merkedett a bizottság. Kötegyán — Lehet, hogy önöknek a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, csak egy a sok egyesület közül, de eszmecserénk végére világossá vá­lik, hogy számunkra miért olyan fontos ez az egyesület — hangsú­lyozta üdvözlőjében a polgármes­teri széket a helyi civil szférát tö­mörítő egyesület támogatásával el­nyert Nagyné Felföldi Ilona, Kötegyán polgármester asszonya. Az egyesület létrejöttére a pol­gármester akként emlékezett, hogy a szükség hívta életre, hi­szen mint mondotta, nem volt Kötegyánban egy a közösséget egységgé forrasztó erő. Ungvári Mihály, a baráti kör egyesület elnöke a Teleház működ­tetésével, kapcsolataikkal ismertet­te meg a bizottság tagjait. Ugyanak­kor - megragadva a ritka alkalmat - aggodalmainak is hangot adott mondván, hogy az egyesületek ese­tében elvárt előfinanszírozás, mű­ködési zavarokat eredményez. Eb­ben a bizottság nevében reagáló Halász János alelnök is egyetértett. A polgármester asszony beveze­tőjében előre vetítettek valóra vál­tak, hisz' a bizottság MIÉP-es elnö­ke, dr. Bognár László akként fogal­mazott: örül, hogy tele a Teleház Kötegyánban, s a közösségi élet va- lódi kovácsa az egyesület, -both­Pedagógus-kitüntetések A Pedagógusok Szakszerve­zete Békés Megyei Irodája idén is a pedagógus naphoz közeli időpontban, tegnap tartotta kitüntetési ünnep­ségét. Békéscsaba- A pedagógusok anyagi és er­kölcsi elismerése szorosan össze­függ - mondta el tegnap kérdé­sünkre válaszolva Szilágyi Róza megyei titkár. - Nyugat-Európá- ban erkölcsi elismerésről nem is hallani, az ottani pedagógusokat egyszerűen „csak” megfizetik. A hazai viszonyok ismeretében el­engedhetetlennek tartom, hogy évente egyszer kollegáinknak megköszönjük a szakszervezet­ben végzett önzetlen munkáju­kat. A 21. század első kitüntetési ünnepségére 60 meghívott érke­zett tegnap a Party Étterembe. Az ünnepség fényét megjelenésével Varga László országos titkár és műsorával a sarkadi Kónya Sán­dor Kamarakórus emelte. Össze­sen harmincötén vehettek át ki­tüntetést: hatan az Eötvös József Emlékérem Arany fokozatát, ki­lencen az Ezüst fokozatút, tizen- ketten a Bronz fokozatút és nyol­cán Szakszervezeti Munkáért Oklevelet kaptak. Az Eötvös József Emlékérem Arany fokozatával kitüntetettek: Kiss Tiborné, a dombegyházi Bé­ke utcai Óvoda vezető óvónője, Kovács Ilona, a békéscsabai Kos­suth Zsuzsa Kollégium szakszer­vezeti titkára, Lázár Imréné, a bé­késcsabai Ruhaipari Szakközép- iskola igazgató-helyettese, Pluhár Erzsébet, a nyugdíjas klub veze­tője, Vincze Miklósné, a Mező- berényi Általános Iskola gazdasá­gi felelőse és Kondacs Jánosné, az Örménykúti Általános Iskola szakszervezeti titkára. __________________________üli Aj ánlatunk akciós kínálatunkból: 69 999 Ft helyett 54 999 Ft ZO 999 Ft helyett 17 999 Ft Születésnapi árak, az Ön kívánsága szerint! BÉKÉSCSABA - BÉKÉS - GYULA - MEZŐBERÉNY - OROSHÁZA BÉKÉSCSABA, 2001. JÚNIUS 8-16. Thomson 21ML15ET 55 cm-es TXT színes televízió Nethaus ANH6000 17 l-es mikrohullámú sütő

Next

/
Oldalképek
Tartalom