Békés Megyei Hírlap, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

Gyakran előfordul a közúti közlekedési baleseteknél gépjárművek összeütközésekor, hogy a karosszéria roncsolódik, bent rekednek utasok. A gyulai és a békéscsabai tűzoltók tegnapi közös bemutatóján a konferencia résztvevői láthatták az égő autó gyors eloltását és az egyik járműben rekedt sérült kimentését feszítő-vágó berendezés segítségével d-fotó: kovács Erzsébet A katasztrófák nem ismernek határokat Készülőben a román-magyar kormányegyezmény Dr. Bakondi György, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósá­gának főigazgatója és Secara Vladimir, a Ro­mán Katonai Tűzoltótestület Főfelügyelősé­gének parancsnoka Gyulán a két ország ka­tasztrófavédelmi együttműködéséről tárgyalt. ______Gyula___________________ Te gnap Gyulán megkezdődött a II. Nemzetközi Tűzvédelmi Konferencia, román-magyar rész­vétellel. Romániában is a Belügyminisztérium­hoz tartozik a két szervezet, a polgári védelem és a katonai tűzoltóság, míg Magyarországon létrejött már az új modell, amely iránt sok ál­lam érdeklődik. Magyarország egyezmény kere­tein belül működik együtt több országgal, nem­csak a szomszédosokkal, hanem Lengyelor­szággal, Csehországgal, Németországgal, Török­országgal is, ezzel lehe­tővé téve a határ menti segítségnyújtást, az adatcserét, a közös tájé­koztatási rendszert. A román-magyar határ- szakasz nagysága indo­kolja az azonos szak­mai nyelven beszélést — utalt a jogi-szervezeti összhangon alapuló kormányegyezmény szük­ségességére Secara Vladimir és Tatár Attila, a katasztrófavédelmi főigazgatóság főigazgató-he­lyettese. A katasztrófavédelmi főigazgatóság kidolgoz­ta a nemzeti stratégiát, biztosítva ezzel a nem­zetközi együttműködést és segítségnyújtást is. A katasztrófák az országhatárokon túl nyúlnak, le­gyen az természeti vagy civilizációs eredetű - mondta Tatár Attila, jelezve, hogy kialakult a ka­tasztrófaturizmus a megkérdőjelezhető felké­szültséggel. Ezért fontos a nemzetközi paramé­terek meghatározása, a határ menti egyezmény. Secara Vladimír szóit arról, hogy ácíogo refor­mok zajlanak Romániában e területen is az EU- integráció előkészítésére, a felelősség decentrali­zált vállalására. Dr. Gáti Zoltán, megyei kataszt­rófavédelmi igazgató elmondta, a tavalyi pusztaszőlősi gázkitörés ipari balesetnek minő­sült, így míg az előző, 1982-es füzesgyarmati ki­törés elfojtását alapvetően a tűzoltóság irányítot­ta, itt a MÓL szakemberei. Tervet készítettek Pusztaszőlős kitelepítésére, amire végül is nem került sor. Tapasztalható volt a katasztrófaturiz­mus, sárkányrepülővel szálltak a kút fölé, így a jövőben a légi biztonsá­got is figyelemmel kell kísérni. Magyar Rudolf, a MÓL Rt. kitörésvédel­mi parancsnoka felidéz­te a Pusztaszőlősön tör­ténteket, amikor a 34-es kútnál, javítás közben kitört a gáz. A már lezárt kúthoz nem messze vadkitörést észleltek. Újra meg kellett nyitni a kutat és meggyújtani a gázt. Meg kellett keresni­ük az 1974-ben fúrt kút egykilométeres mélység­ben lévő béléscsövét, melybe sikerült tömítő- szerelvényt építeni, tudomása szerint a világon egyedülállóan. SZŐKE MARGIT Átvizsgálják a gázmezőket A vadkitörés miatt megsérült egy másik kút a pusztaszőlősi gázmezőn. A kút bizton­ságban van, de meg kell keresniük a sérü­lés helyét és azután véglegesen lezárni. A MOL a többi gázmezőt is átvizsgálja, hogy ilyen eset ne következhessen be. Csaba Center: nyitás október 26-án A bemházás finanszírozása megoldott, a munkák tervszerűen haladnak A Csaba Center Invest Kft. — a békéscsabai Jókai utca és Andrássy út sarkán épülő bevásárló- és szórakoztatóköz­pont beruházója — a napokban megállapodott a Kereske­delmi és Hitelbank Rt.-vel a projekt finanszírozásáról. A be­ruházás és ennek megfelelően a hitel nagyságrendjét érzé­kelteti, hogy a bank külföldi tulajdonosának jóváhagyása is kellett a megállapodáshoz. Békéscsaba Laczó Szabolcs, a Csaba Center Invest Kft. társügyvezetője teg­nap érdeklődésünkre elmondta, hogy a szegedi Délépítő Rt. júni­us 30-áig befejezi az üzletház, au­gusztus 15-éig pedig a parkoló­ház szerkezetépítését, utóbbit pe­dig a végleges padlófelülettel is ellátják az említett időpontig. Közben már a békéscsabai szék­helyű Strang Rt. hozzálátott az elektromos és épületgépészeti munkákhoz. Hamarosan az út- és a közműépítés, a homlokzat és az üvegfalak építése is elkezdődik. Laczó Szabolcs kiemelte: a mul­tiplex mozi vasbetonfalai is elké­szültek. A bevásárló- és szórakoz­tatóközpont nyitását idén októ­ber 26-ára tervezik. A Csaba Center Invest Kft. ügy­vezetője kérdésünkre elmondta, hogy szinte minden kereskedelmi és szolgáltató profilban a nagy bérlőkkel - a 400-1500 négyzet- méter közötti területekre vonat­kozóan — már megegyeztek. Ki­vétel a lakástextil-, a bútor- és a ci­pőprofil, de ezeknél is a megálla­podás előtt állnak. A békéscsabai, Békés megyei bérlők tábora egyre inkább gyarapszik, főként a 40- 100 négyzetméteres üzletek bér­letére. Vannak olyan profilok, melyekre már nem is tudnak je­lentkezést elfogadni, és néhány tevékenységi körben - például vendéglátás - már csak egy-egy szabad területrész akad. Az üzlet­ház földszintje kisebb bankcen­terként is funkcionál majd, hi­szen várhatóan három pénzinté­zet lesz itt jelen. (Folytatás a 5. oldalon) Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY „Mitől lenné­nek jobbak a munkakörül­mények, mint a skandináv államokban?” (5. oldal) n'-Hi Színes heti tévéműsorral Fenntartható növénytermesztés Szakmai szempontból indokolt a talajvizsgálat Mezőhegyesen ma kezdődik a VI. Alföldi Növénytermesz­tési Napok rendezvénysoro­zata. A háromnapos regioná­lis szakkiállítást és vásárt 13 óra 30 perckor nyitják meg, előtte 10 órai kezdettel szak­mai konferenciát tartanak a József Attila Általános Műve­lődési Központban. Mezőhegyes A nagy érdeklődéssel várt szak­mai konferenciát „Fenntartható növénytermesztés a XXI. század küszö­bén” címmel hirdették meg a szervezők. A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. nö­vénytermesztési fő­ágazatának igazgatójá­vá, Miskucza Péterrel (képünkön) arról be­szélgettünk, hogy mi értendő fenntartható növényter­mesztésen.- Manapság érdemtelenül ke­vés szó esik a tápanyag-gazdálko­dásról. Az állattenyésztők ki­emelten kezelik a takarmányo­zást. Az állat azonnal visszajelzi, ha megvonják vagy csökkentik az adagját. Á növény, illetve a ter­mőföld is tiltakozik, csak nem olyan hangosan, mint az állatok.- Korábban nem voltak ilyen gondjaink.- A nyolcvanas években jutot­tunk el odáig, hogy talajaink táp- anyag-feltöltöttsége közelített az ideálisnak mondható szinthez. Ennek a pozitív hatása a rend­szerváltozás után is érvényesült. Mára azonban kimerültek a ter­mőföld tartalékai, a tudatos táp­anyag-visszapótlás kulcskérdésé lett a növénytermesztésnek, tá- gabb értelemben a magyar mező- gazdaságnak.- Sokan és sokszor sorolták, hogy az EU-csatlakozás előtt mi mindent kellene tennünk.- Én úgy gondolom, a növénytermeszté­sünk világszínvonalú volt, és az lehet a jövő­ben is. Ezen elérendő cél érdekében vettük sorra júniusi rendezvé­nyeinken a fontosabb technológiai elemeket: szálastakarmányok ter­melése és betakarítása, növényvédelem, kor­szerű vetés és talajművelés, most pedig a tápanyag-gazdálkodás.- Ön szerint mi lesz a mai, szá­mos nagy nevű előadó - Jolánkai Márton, Pepó Péter, Kiss Istvánné, Horváth József, Bócz Ernő, Csizmazia Zoltán, Soós Sándor - részvételével megtartott szakmai konferencia legfőbb tanulsága? (Folytatás az 5. oldalon) Magyar Kornél műsorvezető (jobbról) partnere Rozgonyi Ferenc mezőberényi nyugdíjas volt, aki értékes jutalmakat is nyert D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Ki nyert tegnap? Szinte hihetetlen: már harminc­két évvel ezelőtt is volt „Ki nyer ma?” __ Bék éscsaba Lassan még a rádiótörténet-íróknak is erősen kutatniuk kell az emlékeztük­ben, hogy felidézzék a hőskort. Min­denesetre a Magyar Rádió népszerű ze­nei ismeretterjesztő műsora állta az idők (és az újkori politikai csaták) vi­harát. Tegnap délben - nem először az adássorozat történetében - a megyei könyvtár zenei termében a 8164. adás­ra invitálta a hallgatókat Magyar Kor­nél szerkesztő-műsorvezető. Mihez is kapcsolódhattak volna a kérdések leg­inkább, mint a Matáv Szimfonikusok esti csabai koncertjéhez. Rozgonyi Fe­renc és Kovács Márton egymást is kise­gítve válaszolt az öt kérdésre, melyek során Mozart, Bach, Beethoven zenei világát vülantották fel a budapesü stú­dióból elhangzó részletekkel. Újabb nyolcezer Ki nyer ma? mű­sort kívánunk a hallgatóknak! F, CTRÖHiU ­lh\m «vesek lettünk! BÉKÉSCSABA, 2001. JÚNIUS 8-16.-akciós Araki Ö|jft- Nyereményakció! U0/# * v FŐdíj: egy ROBOGÓ- Esténként SZTÁROK! Születésnapi árak, az ön kívánsága szem«! BÉKÉSCSABA - BÉKÉS - GYULA - MEZŐBERÉNY - OROSHÁZA

Next

/
Oldalképek
Tartalom