Békés Megyei Hírlap, 2001. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

2001. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 53 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Magyar-Amerikai Irodatechnikai Kft. I 5600 Békéscsaba. Wlassics sétány 9. 1 I Telefon: 06 (66) 324-656, 451 -930. Fax: (66) 527-650. t (A Bizományi mögötti parkolóudvarban) f PÉNZTÁRGÉPEK FORGALMAZÁSA. 1 Használt gépek adásvétele. I Teljes körű szervizellátás. Adóügyi zárások lebonyolítása. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY Csath Róza jegyzetében az endrődi, kocsorhegyi la­kásotthonban tapasztaltakról is ír. (3. oldal) Megyei körkép Templomot épí­tenek a refor­mátusok Szar­vason. A gyüle­kezeti tagok mellett másokra is számítanak. (5. oldal) Szeder Pál és Mádi István egy különleges ereklyével, melyet az 1954-es, berni futball-világ- bajnoki döntő mindkét együtte­sének csapatkapitánya, Puskás Ferenc és Fritz Walter is ellátott kézjegyével. (8. oldal) Gazdaság Összpontosítja a vidékfejlesztés­re szánt forráso­kat a Pénzügy­minisztérium - nyilatkozta Tállai András. (6. oldal) Családi old: Megyei körkép A gyulai Kisüsti-fesztivál kereté­ben megrendezendő országos pálinkaversenyre több, mint száz versenymű érkezett. A rendezvé­nyen együttkoccintási Guinness- rekordot is terveznek. (9. oldal) A biztonságos, közös jövőért Petőfi Utcai Általános Iskola néven egyesül a két intézmény Bízunk abban, hogy jól döntöttünk, amikor az Áchim L. András (volt 1. számú) és a 3. Számú Általános Iskola össze­vonását kezdeményez­tük, Az emberi és tárgyi értékeink összeadódásá- val biztosított a magas színvonalú oktató-neve­lő munka — hangsúlyoz­ták az egyesülő két bé­késcsabai intézmény igazgatónői, Papp Iza­bella és Papp Ferencné. Békéscsaba távú biztonsá en, arc ildlksze, odút, gusmis 1-jéti A város közgyűlése január 25-én fogadta el azt az intézkedési ter­vet, amely - a csökkenő gyerek­létszám miatt — az általános isko­lák működésének racionalizálá­sát is tartalmazta. Az 1. és 3. számú általános is­kolák igazgatónői együttműködé­si szándékukat jelezték a hosszú ;os fennmaradás ér- ,a tantestületek és a tek képviselői is ;erint a 2001. au- Wsszevont intéz­mény a létszámok beállta után az Áchim L. András iskola épületé­ben működik majd, neve Petőfi Utcai Általános Iskola, igazgatója a 3. Számú Általános Iskola jelen­legi igazgatónője, Papp Ferencné lesz. Az intézmény fokozatos fel­újítására az önkormányzat ígére­tet tett. ,- A két iskola egymáshoz kö­zel van, és évek óta gazdálkodá­si egységben működik. Ezért gondoltunk arra, hogy a közös­ség érdekeit a sajátunk elé he­lyezzük, és a két iskola összevo­nását javasoljuk. Ez csakis alul­ról jövő kezdeményezéssel lehet sikeres. Bízunk abban, _______ ho gy együtt erősebbek leszünk, mint külön- külön, hiszen a peda­gógiai és a tárgyi érté­keink összeadódnak. A két tan­testület ezzel a lépéssel nagy le­hetőséget kapott - magyarázta Papp Izabella. Papp Ferencné hangsúlyozta:- Itt szó sincs intézménymeg­szüntetésről, az integráció miatti létszámleépítésről, hiszen a 3. számú iskola szellemiségét ma­Az idén százéves iskola épületét az önkormányzat fokozatosan újítja fel OfOTÓ: LEHOCZKY PÉTER gunkkal hozzuk. Azok a gyere­kek, akik ott kezdték el tanulmá­nyaikat, többségében ott is feje­zik be. Az iskola az ütemezés sze­A KÉT ISKOLA LÉTSZÁMA Áchim L András Általános Iskola: 570 gyerek 3. Számú Általános Iskola: 267 gyerek rint legkésőbb 2005-re települ át a Petőfi utcai épületbe. A beiskolá­zás a megszokott rend szerint fo­lyik, a jelenlegi 3-as iskola is indít osztályokat, de már a Petőfi utcai épületben. Szerencsére a képvise­lő-testület örömmel támogatta tervünket, ami annak is köszön­hető, hogy az oktatási iroda rend­kívül körültekintő, valós érvekkel alátámasztott előterjesztést dol­gozott ki. Esetünk kitűnő példa arra, hogy csak az érintettek be­______ vonásával született in­______ tézkedések vezethetnek sikerre. Az iskola külse­jében is megszépül, hi­szen az önkormányzat fokozatosan felújítja az intéz­ményt.- A Petőfi utcai épületben idén már száz éve iskola működik. Pokorni Zoltán oktatási miniszter elvállalta az alkalomhoz kötődő ünnepségsorozat megnyitását - tette hozzá Papp Izabella. VÁRADI KRISZTINA Vagyonról, gazdaságról Nagy hagyományú cégek mélyrepüléséről is szó esett A BCB-ről, a tűzoltók elma­radt bérpótlékairól, a gázközművagyonról és az egykori Kner nyomda prob­lémáiról tartott tegnap sajtótájékozatót Pap János, Békéscsaba polgármestere. Békéscsaba A múlt héten Budapesten tartotta gyűlését a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ), ahol a pol­gármester is részt vett. A tanács­kozáson- szóba került a gázközművagyon-tartozás is. A szövetség ezzel kapcsolatban ki­mondta: alkotmányellenes a kor­mányrendelet, amely alapján pusztán a 400 millió forintnál ki­sebb követelésű települések ré­szesülhetnek fizetési előlegben. A tűzoltók bérpótlékaival kap­csolatban Pap János elmondta: az MJVSZ ülésén kiderült, nem minden városban fizették ki a dolgozók jogszerű követelését, megyeszékhelyünk azonban hi­telfelvétellel megelőlegezte a kor­mányzati kötelezettséget. Két nagy hagyományú csabai cég mélyrepüléséről is szó esett a sajtótájékoztatón. A BCB Egye­sült Textilművek Rt. egykori dol­gozói felkeresték a polgármestert augusztus óta tartó bérproblémá­ik miatt. Pap János ígéretet tett, hogy a cég felszámolóbiztosával egyeztet, és a bérgarancia alap­ból megpróbálják márciusban visszamenőleg rendezni az elma­radásokat. A nyomdával kapcso­latban a polgármester közölte, in­formációik szerint az egyik tulaj­donos innen elszállított gépekkel kezd zöldmezős beruházásba ál­lami támogatással.- Megpróbálunk megoldást találni az itt lévő 150 éves nyom­dakultúra megmentésére - zárta Pap János. ________________yj. Az otthon védelméért A polgármesterek alkalmasak a feladatra Ma ünnepeljük a polgári védelem napját. A jeles alkalmon Takács Árpádot (képün­kön), a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetőjét kértük, fog­lalja össze az új, az uniós csatlakozás je­gyében fogant Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia legfontosabb tudnivalóit, megyei vonatkozásait. Békés megye A tavaly hatályba lépett katasztró­favédelmi törvénnyel komplex rendszer valósul meg, amely a kis­település polgármesterétől a kor­mány feladatáig részletesen kidol­gozott. Ez tartalmazza az 5 évre szóló Nemzeti Katasztrófavédelmi A tavalyi mérleg Az új szervezetet az elmúlt időszakban pró­bára tették megyénkben az árvíz, belvíz, a helyreállítás, újjáépítés és nem utolsó sor­ban a pusztaszőlősi gázkitöréssel kapcso­latos feladatok. Több mint 3 milliárd forint felhasználását felügyelték. A hivatásos ön- kormányzati tűzoltó-parancsnokságok be­vetései pedig meghaladták a 2500-at. Stratégiát - közölte Takács Árpád. A törvény és a stratégia kiemelten kezeli a megelőzést és a felkészí­tést. Megjelöli például a polgármes­terek kiképzésének hatékonyabbá tételét is: „Meggyőződésem, hogy a települések vezetői alkalmasak a feladatra” — mondta az őr­nagy. A reagálás gyorsasága és a ki­érkező erők egymásra épülése to­vábbá, amely figyelmet érdemel. „Komoly feladatot jelent számunk­ra, hogy rövid időn belül Békés me­gyében is legyen egy olyan 200- 250 fős létszámú polgári védelmi szervezet, amely 4— 5 óra alatt mozgósít­ható és bevethető. Ebben nagyon fon­tos szerepük van az önkormányzatok­nak.” A katasztrófa- védelmi stratégia fi­gyelembe veszi az ország fejlődését meghatározó doku­mentumokat, így a Nemzeti Fej­lesztési Terv, illetve a Széchenyi- terv elképzeléseit is. Fontos továb­bá, hogy összhangban áll az EU- csatlakozási stratégiákkal és a NA- TO-tagságból adódó kötelezettsé­gekkel. VANDLIK JÁNOS Szálloda a pósteleki kastélyból? Információink szerint egy magyar befektetői csoport érdeklődést mutat a póste­leki kastély iránt. Az sem kizárt, hogy a gerlai kastély megvételére is ajánlatot tesznek. Békéscsaba Végh László, Békéscsaba ország- gyűlési képviselője, egyben alpol­gármestere értesülésünket meg­erősítette. Elmondta: egyelőre a befektetők szóban nyilvánították ki abbéli szándékukat, hogy meg­vennék a pósteleki kastélyt. A hajdani, eredeti állapotnak meg­felelően újjáépítenék és szálloda­ként üzemeltetnék. A kastélyszál­ló kiszolgálására még mintegy 100 méteres sugarú területre tar­tanának igényt. Ugyanakkor híre­ink szerint ez csak akkor jöhet szóba, ha a vevő a parkot is hely­reállítaná, illetve azt közhaszná­latra biztosítaná. Végh László sze­rint a terület hasznosítását azért is szem előtt tarják, mert az om­lásveszély miatt őrizni kell, le kell zárni és ez kiadásokat ró az ön- kormányzatra. Szólt arról is: el­képzelhető, hogy a befektetők a gerlai kastélyra is vételi ajánlatot tesznek. Ez szintén jól jönne a vá­rosnak, mert igaz, hogy az épület jobb állapotban van a póste- lekinél, de az állaga az idő múlá­sával folyamatosan romlik. Felvetésünkre, miszerint a kastélyok felújítására, hasznosí­tására nagyszabású elképzelések a múltban is napvilágot láttak, aztán dugába dőltek, az alpolgár­mester elmondta: most magán- befektetők részéről olyan kastélyfelújítási, -hasznosítási program körvonalazódik, mely­nek az országban már konkrét megvalósulási eredményei is vannak. ny. i. Elfogultság Mint arról tegnapi lapunk­ban beszámoltunk, a Fővá­rosi Főügyészség vádat emelt dr. Ábrahám Béla ez­redes, a megyei rendőr-fő­kapitányság beosztásából felfüggesztett közbiztonsá­gi igazgatója és két társa ellen. Békéscsaba A vádirat és az ehhez csatolt nyomozati anyagok kedden megérkeztek a Békéscsabai Vá­rosi Bíróságra. Információink szerint tegnap a városi bíróság bírái a vádlottak egy részéhez fűződő viszonyuk miatt elfo­gultságot jelentettek be a városi bíróság elnökénél. Dr. Baur Pé­ter, a Békés Megyei Bíróság saj­tószóvivője érdeklődésünkre ezt az információt megerősítette, és kérdésünkre válaszolva elmond­ta: a megyei bíróság határoz majd e kérdésben. __ici Há zkutatás szocpolos „vállalkozóknál” Sarkadon szocpolos „építési vállalkozóknál" tartottak házkutatást az APEH Bűnügyi Igaz­gatóság Békés Megyei Nyomozóhivatala, il­letve a Sarkadi Rendőrkapitányság munka­társai — kaptuk a hírt a napokban. Informá­torunk arról is beszélt, hogy egy közéleti szereplő családjánál nyomozati cselekmé­nyeket foganatosítottak a hatóságok. Sarkad- Az APEH Bűnügyi Igazgatósága pénzügyi, a Sarkadi Rendőrkapitányság vagyon elleni bűncse­lekmények alapos gyanúja miatt kezdett nyílt és tit­kos adatgyűjtéshez a jogszabályban meghatározott terminológiát használva a lakásépítési (-vásárlási) kedvezménnyel - közérthetőbben szociálpolitikai támogatással - épülő lakások kivitelezői által elkö­vetett bűncselekmények felderítésére — tájékozta­tott Tokai György rendőr alezredes, városi kapitány.- A szocpolos lakásépítésekben rejlő lehetőségre térségünkben elsőként főként az etnikumhoz tarto­zó, nem kifejezetten jogkövető állampolgárok fi­gyeltek fel. A „vállalkozók" két- vagy többgyerme­kes családokat kerestek meg, akiktől 100-200 ezer forint ellenében megvásárolták szocpol igénybevé­teli jogosultságukat. Az ügyvitellel nem egy esetben ügyvédet bízott meg a vállalkozó, kikapcsolva ezzel a papírforma szerinti építtetőt. Az olcsó telekre, használt, számla nélkül vásárolt anyagból - mini­mális komfortfokozat biztosításával — épült fel a ház. A használt anyagok újkénti vásárlását viszont számlakészítői háttér biztosította. A nyomtatvány­üzletben vásárolt számlatömbre fiktív vagy valahol ellesett káefté - az esetek többségében - hamisított bélyegzőlenyomata került. Ezen számlákkal a tá­mogatást folyósító pénzintézet felé a kedvezmény jogalapját igazolták a vállalkozók - ismertette a részleteket a sarkadi kapitányság vezetője. Az elkészült lakásokat a lakhatási engedély ki­bocsátását követő rövid időn belül értékesítették vagy lebontották, nem egy esetben az újabb épít­kezéshez szállítva az építkezési anyagot. A kivite­lező rendszeresen „elfelejtett" eleget tenni adó- bevallási kötelezettségének, s a munkavállalói já­rulékokat sem fizette be. A zömében sarkadi, de geszti és kötegyáni vál­lalkozók ellen a rendőrség csalás, az APEH Bűn­ügyi Igazgatóság adócsalás alapos gyanúja miatt kezdeményezett eljárást. ______________-both-

Next

/
Oldalképek
Tartalom