Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

2000. DECEMBER 1., PÉNTEK ÁRA: 53 FORINT LV. ÉVFOLYAM 281. SZÁM Karácsonyt vásár \ ANDRÁSKERESZT, AZ ÖSSZETARTOZÁS JELKÉPE. Békésszentandráson tegnap millenniumi emlékművet avat­tak. A millenniumi zászlót Vass Nándor, a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára (képünkön jobbról) hozta el a település­re. Cikkünk a 3. oldalon ' ívfotó: lehoczky péter Nincs járvány, nincs járványveszély A kétéves kor alatt adható védőoltást támogatják Nincs járvány és nincs járványveszély — hangzott el azon a tájékoztatón, melyet az ÁNTSZ és a gyulai kórház szakemberei tartot­tak az önkormányzat felkérésére tegnap Bé­késcsabán annak kapcsán, hogy Békés me­gyében alig néhány hét alatt két kisgyerme­ket betegített meg a fertőző agyhártyagyulla­dásért felelős meningococcus baktérium. Békéscsaba A megyében kapható a baktérium elleni oltó­anyag. A kétéves kor alatt adható védőoltást pe­dig szociális rászorult­ság alapján támogatja az önkormányzat. járványügyi szakem­berek egyöntetű véle­ménye szerint jelenleg nincs járvány és nincs járványveszély Békés megyében — mondta a tegnapi fórumon dr. Juhász István, az • ÁNTSZ városi intézetének főorvosa. Juhász doktor hangsúlyozta: a telekgerendási és a bé­késcsabai megbetegedés két egymástól elszige­telt, különálló eset. A statisztikák szerint Békés megyében 1998-ban 6,1999-ben 8 (4 békéscsa­bai, 2 dobozi, egy-egy újkígyósi és szabadkígyósi eset), míg 2000-ben mindeddig 3 (Dobozon az év elején, Telekgerendáson és Bé­késcsabán november végén) megbetegedést okozott az agyhártyagyulladásért felelős meningococcus baktérium. Az országos adatok azt mutatják, hogy az elmúlt öt év összességé­ben, 1999-et kivéve, évente mintegy 30 megbe­tegedést okozott a baktérium. Az eddig előfor­duló esetekért a meningococcus „B” típusa volt a felelős, míg a novemberi megbetegedésekért és a kalocsai laktanyában tavaly történt megbe­tegedésekért már a baktérium „C” típusa a fele­lős. A baktérium elleni védőoltás március óta kapható a patikákban. A védőoltások iránti ke­reslet azonban a telekgerendási kisfiú halála és a békéscsabai kislány megbetegedése óta ugrás­szerűen megnőtt. Békés megyében két oltó­anyag kapható, 905 és 755 forintos ára­kon. A patikákban már megvehető a kétéves kor alatt be­adható védőoltás is, igencsak borsos, 8770 forintos áron. Az oltóanyagra egy­előre még nincs tá­mogatás, ezért ilyen magas az ára. A bé­késcsabai önkormányzat mindaddig, amíg a központi támogatás mértékéről döntés nem születik, szociális rászorultság alapon az ár 60- 75 százalékáig támogatja a kétéves kor alatt be­adható védőoltást. Mint Szilágyi Erzsébet, az ÁNTSZ megyei intézetének főgyógyszerésze el­mondta, a gyógyszertárak ellátása folyamatosan biztosított az oltóanyagokból. A szakemberek mindenképpen javasolják a védőoltást. ____________ K. A. Az ANTSZ és a Tovább javult a kislány állapota Egyre jobban van az a békéscsabai kislány, akit hétfőn életveszélyes állapotban szállítottak a gyulai kórházba. A négyéves gyermeknél vér­mérgezést okozott a meningococcus baktéri­um. - A kislány tudatánál van, állapota kielégí­tő — válaszolta kérdésünkre dr. Vincze Magdol­na, a fertőző betegségek szakorvosa, a gyulai kórház orvosa. KIA KIA MOTORS Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Tel.: (66) 449-968. Részletes ajánlatunk 3. oldalán. jjj ÓRA-ÉKSZER Gyula, Városház u. 4. Tel.: (66) 362-138. R0AMER női és férfi ékszerórák óriási kedvezménnyell www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu J Ingyenes információs magazin Jótanács melléklet VÉLEMÉNY „Az lenne az ideális, ha minél kevesebb biz­tonsági őr és »vevő« fogna mellé.” (3. oldal) Sport Tóth Sándor békéscsabai atléti­kai mesteredzővel beszélgetett munkatársunk eredményeikről. Szóba került az olimpia, a leg­eredményesebb versenyző, va­lamint szakembereik és az el­maradhatatlan anyagiak. (16. oldal) A „maceratúra” eredménye Tizenöt lakásos bérlakás alapkövét helyezték el — Kétszeresen is örülök, hogy a minisztérium támo­gatta Sarkad pályázatát. Egyrészt, mert a miniszter úr titkársága, illetve jóma­gam megszabadultunk attól a „maceratúrától”, amit a polgármester úr fejtett ki a kedvező döntés érdekében. ' Sarkad Másrészt örömmel tölt el az a tény, hogy jó helyre kerül a támogatás, s a jövő decemberre felépítendő 15 lakásos önkormányzati bérlakás által mások is megtudhatják, hogy mit foglal magában a Széchenyi- terv - hangsúlyozta a tegnapi ün­nepélyes alapkőletételen Glattfelder Béla, a Gazdasági Mi­nisztérium politikai államtitkára. Kiemelte: a kormány lakáspoli­tikájának helyességét támasztja alá az a tény, hogy az építésügyi szakhatóságok idén eddig 42 szá­zalékkal több építési engedélyt ad­tak ki, mint az előző esztendő ha­sonló időszakában. A politikai ál­lamtitkár köszöntőjéből az is kide­rült, hogy az önkormányzatok fe­lettébb igénylik az állami szerep- vállalást a lakásépítésben. Ékes bi­zonyítéka ennek, hogy a GM költ­ségvetésében első körön átcsopor­tosított 2 müliárd forintot újabb kétmilliárddal kellett „megfejelni”, s immár pénzügyminiszteri jóvá­hagyással ezt a keretet is túlszár­nyalták negyven százalékkal. Az már az ünnepélyes alapkőletételt követő sajtótájékoztatón derült ki, hogy jövőre is folytatódik az álla­mi támogatású bérlakásprogram, s ezen túlmenően több milliárdos keret áll rendelkezésre a nyugdí­jasházak, „fecskeházak” építése támogatására is. (Folytatás a 3. oldalon) Csempék között a fagyhalálba Öt, félholtra fagyott határ­sértőt szabadítottak ki teg­nap délelőtt a lökösházi vá­mosok egy nemzetközi ke­reskedelmi forgalomban közlekedő tehervonat pony­vával takart vagonjából. Lökösháza A Románia felől érkezett szerel­vény a vámokmányok szerint Tö­rökországból szállított fali csem­pét Ausztriába. A vámosok sérült vámzárat észleltek a szerdán este Curtici- ról begördült vonat egyik vagon­ján, ezért arra gyanakodtak, hogy a csempéken kívül más áru is le­het a vagonban. Megkérték a MÁV-dolgozókat, hogy a gyanús kocsit tételes vizsgálatra sorolják ki a szerelvényből. A vizsgálatra ' - személyzet és technika eszkö­zök híján - csak csütörtökön dél­előtt kerülhetett sor. A vámosok és az őket segítő határőrök legna­gyobb megdöbbenésére nem ille­gálisan szállított áru, hanem fél­holtra fagyott emberek kerültek elő a szállítmányból. A négy férfi és egy nő semmilyen okmánnyal nem rendelkezett. Meghallgatá­suk során azt állították, hogy ira­ki állampolgárok, és hogy Né­metországba szerettek volna el­jutni. Ügyüket a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vizsgálja. M.GY. A Tappe részéről rendben — A Tappe Kft. számára el­fogadható a város kínálta szerződés a Városüzemelte­tési Kft. eladásáról — nyilat­kozta lapunknak Gyurkó Csaba, a kft. ügyvezetője. A békéscsabai önkormányzat novemberben döntött arról, hogy a Tappe Kft.-nek elad­ja a Városüzemeltetési Kft. 90 százalékos tulajdonré­szét. A privatizációs szerző­dést várhatóan jövő héten írja alá a német cég tulajdo­nosa. Békéscsaba A viharokkal kísért privatizációs ügylet végéhez érhet a jövő hé­ten, amennyiben a Tappe és a vá­ros részéről aláírják a Városüze­meltetési Kft. tulajdonrész-eladá­sáról szóló szerződést. A Város­üzemeltetési Kft. mint jogi sze­mély megmarad, csak a tulajdo­nosi kör változik. - Részünkről minden rendben, elfogadható a szerződés - válaszolta kérdé­sünkre Gyurkó Csaba.- A Városüzemeltetési Kft. dol­gozóit elsősorban az foglalkoztat­ja, megmarad-e munkahelyük. A kft.-jxél 40 embernek december 31-ével lejár a szerződése. Mi lesz velük, és mi lesz a cég többi mun­katársával?- Szerdán jártam a Városüze­meltetési Kft.-nél, mivel azonban a szerződést még nem írtuk alá, így nem nyertem teljes körű bete- Idntést abba, hogy a 40 szerződé­ses munkatárs milyen területeken dolgozik. Arról, hogy a szerződé­sek meghosszabbításra kerülnek, csak a szerződés aláírása után, a tényleges munkakörök ismereté­ben lehet majd dönteni. Ugyanez a helyzet az állandó dolgozókkal. Hangsúlyozom, hogy fölösleges létszámleépítéseket nem terve­zünk. A városban a közszolgálta­tási feladatokat a Városüzemelte­tési Kft.-n keresztül végezzük majd. Ehhez szükségünk van em­berekre. Jelenleg pályáztatás alatt van a zöldterület-gondozás, - karbantartás. Azt javasoltam a Vá­rosüzemeltetési Kft. jelenlegi ve­zetőjének, hogy pályázzák meg ezt a feladatot. A szerződés aláírá­sa után nekünk úgy is jó, ha ezen a területen nem leszünk nyeresé­gesek, de munkát tudunk általa biztosítani dolgozóinknak, ka. Meghajtott kereket kormányozni? A BMW j.obb .. megoldastkn^^ de a hátsó kerekeket hajtjuk. A BMW a gépkocsi irányításának tökéletes feltételeit biztosítja. A kormányzó erő zavartalanul, hajtási befolyásoktól mentesen fejti ki hatását az első kerekekre. A meghajtóerő pedig teljes egészében a hátsó kerekekre jut. A biztonságot tovább fokozza a valamennyi BMW-be szériafelszereíésként beépített ASC+T kipörgésgátió, így a gépjármű és az út kapcsolata mindig folyamatos. Egy BMW-ben minden kanyar igazi élmény. Az autózás maradéktalan élvezete csak 50-50%-ós súlyelosztással valósítható meg. Ezért minden BMW gépkocsiban a motor elöl, a meghajtott kerekek pedig hátul találhatók. A gépkocsi legendás s,andard me9hai,á8 kanyarstabilitása ennek köszönhető. S mivel a kormányzóerő az első, a meghajtóerő a hátsó kerekekre hat, ezért a vezető a gépkocsit bármilyen szituációban tökéletesen uralja. Valamennyi BMW a vezetés egyedülálló élményét a 6 670 000 Ft*os 3-astól az L7-es csucsmodellig. 'Győződjön meg róla személyesen egy próbaúton Glass Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 440-505. nyújtja ASC+T kipörgésgátló 50-50%-os. ideális súlyelosztás. VASÁRNAP IS NYITVA Az elsökerék-meghajtás mindig kompromisszumot jelent. Minél jobban gyorsítjuk a kerekeket, annál nehézkesebb azok kormányzása. BEVÁSÁRLÁS SZATYOR NÉLKÜL... (s) Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke adta át, és ő volt első vásárlója is a tegnap bemutatott Békés megyei üzemeltetésű internetes áruháznak. A tervezők szerint ezen a téren nincs lemaradásunk a nyugathoz képest. (Cikkünk a 3. oldalon) d^otó, lehoczky péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom